25 sil­ných reklám, ktoré bojujú za životné pro­stre­die

Barbora Prochovníková / 29. novembra 2016 / Eko

Môžeš si všim­núť ako ľudia starnú zo dňa na deň, menia sa pod vply­vom stresu. Prí­roda však tiež stráca svoju ener­giu.

Pozri si silné reklamné kam­pane zame­rané na životné pro­stre­die. Neza­bú­dajme na to, že ten, kto poško­dzuje prí­rodu, škodí sám sebe.

Životné pro­stre­die je čoraz viac zne­čis­ťo­vané a zne­uží­vané ľuďmi. Žijeme na pla­néte, na kto­rej je možný život, preto by sme sa k nej mali podľa toho aj sprá­vať.

Tí, ktorí pomá­hajú prí­rode, pomá­hajú sami sebe.

378405-900-1451984288-ford-nature-monkey

foto: brightside.me 

Pomôžte nám bojo­vať proti dopadu koz­me­tic­kého tes­to­va­nia.

377905-900-1451984288-enpa-non-profit-national-board-for-animal-protection-spray-print-258879-adeevee

foto: brightside.me 

Bohu­žiaľ, pláž sa nevy­čistí sama.

378505-900-1451984288-surfrider_glove_gr_high_resolution_desktop_1200x783_hd-wallpaper-831779

foto: brightside.me 

Naj­väč­šie divy oce­ánov sú tie, ktoré sú stále živé.

378905-900-1451984288-greenpeace_490080

foto: brightside.me 

Plas­tové tašky zabí­jajú.

378955-900-1451984288-fullsize

foto: brightside.me 

Pred­stav si, že je tvoje.

378455-900-1451984288-fullsize-1

foto: brightside.me 

Dezer­ti­fi­ká­cia zabíja 6000 dru­hov ročne.

378705-900-1451984288-wwf_elephant

foto: brightside.me 

Kaž­dých 60 sekúnd vymrie jeden druh.

377805-900-1451984288-bund-environmental-awareness-grey-seal-gorilla-brown-bear-print-297874-adeevee

foto: brightside.me 

Koľko zvie­rat muselo zapla­tiť za vašu koz­me­tiku?

378605-900-1451984288-test-animal

foto: brightside.me 

Zvie­ratá nie sú klauni.

379055-900-1451984288-monopayaso

foto: brightside.me 

Keď necháš svie­tiť svetlo, nie si jediný, kto za to zaplatí.

378755-900-1451984288-wwfice

foto: brightside.me 

Neku­pujte suve­níry z exo­tic­kých zvie­rat.

378105-900-1451984288-bb2062d7-071c-4a1e-8a27-855f35cccbc51

foto: brightside.me 

Keď to nezo­dvih­neš, zodvihnú to oni.

378155-900-1451984288-10-Animal-Rights-Print-Ads-That-Will-Melt-Your-Heart

foto: brightside.me 

Glo­bálne otep­ľo­va­nie necháva mno­hých bez domova.

378055-900-1451984288-Bear_EcoEduca_DRAFTFCB_Chile

foto: brightside.me 

Zastavme týra­nie.

379255-900-1451984288-1328281

379305-900-1451984288-1328285

foto: brightside.me 

Šet­rite papie­rom, šet­rite pla­nétu.

378555-900-1451984288-Skarmavbild-2015-09-2

foto: brightside.me 

Vyhy­nu­tie nie je možné opra­viť.

378205-900-1451984288-2_Gonzaga-Manso_Spain_Shortlist_Campaign_Professional-Competition-2014_PRESS

foto: brightside.me 

Ty vidíš psa, on vidí domov.

379155-900-1451984288-2392320572771

foto: brightside.me 

Recyk­lujme odpad, nie prí­rodu.

379105-900-1451984288-ogim_11702_6697676a

foto: brightside.me 

Skôr, než bude neskoro.

378005-900-1451984288-environmental-awareness-lungs-original-70801

foto: brightside.me 

Podajte ruku prí­rode.

378305-900-1451984288-9640199349821

foto: brightside.me 

Trá­pilo by vás to viac, keby to bola panda?

378655-900-1451984288-truly-inventive-public-service-ads-49

foto: brightside.me 

15 kilo­met­rov štvor­co­vých daž­ďo­vého pra­lesa zmizne každú minútu.

377755-900-1451984288-deforestation

foto: brightside.me 

Zastavme kli­ma­tické zmeny skôr, než zme­nia oni nás.

378355-900-1451984288-a3cb80f1ce19c5203e094b08d12a7c9bfoto: brightside.me 

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.com, zdroj titul­nej foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)