25 vecí o živo­te, kto­ré by som chcel vedieť 10 rokov doza­du

Kristína Šuvadová / 10. februára 2016 / Zaujímavosti

Sok­ra­tes, pova­žo­va­ný za jed­né­ho zo zakla­da­te­ľov západ­nej filo­zo­fie, bol vyhlá­se­ný za naj­múd­rej­šie­ho člo­ve­ka na sve­te. Keď toto ozna­če­nie počul on sám, vyhlá­sil ho za neprav­di­vé.

Viem, že nič neviem.”
Ako môže naj­múd­rej­ší člo­vek sve­ta neve­dieť nič?

Zná­my spi­so­va­teľ Darius Foroux si ten­to Sok­ra­te­sov výrok obľú­bil natoľ­ko, že sa ním roz­ho­dol ria­diť aj vo svo­jom živo­te. “Prvý krát som ten­to výrok počul v ško­le, keď som mal asi 14 rokov. Neve­dieť nič pre mňa zna­me­ná, že môžeš byť aj naj­vzde­la­nej­ší člo­vek, no stá­le je čo učiť sa. Stá­le sa tre­ba zdo­ko­na­ľo­vať a pra­co­vať na sebe.”

socha-sokrata

foto: wikimedia.org

Hovo­rí sa, že člo­vek sa učí na vlast­ných chy­bách. Nie­ke­dy je to však lep­šie na chy­bách tých dru­hých (a urči­te aj pohodl­nej­šie). “Nasle­du­jú­ce veci som sa počas svoj­ho živo­ta naučil naj­mä od svo­jích pria­te­ľov a od rodi­ny. Samé­mu by mi to trva­lo mož­no aj 100 rokov.”

 1. Dôle­ži­té je bojo­vať

Nikdy neho­vor: “Už viac nevlá­dzem.” Ale rad­šej: “Daj to sem ja to neja­ko zvlád­nem!” Pre­ko­na­nie vlast­ných síl (aj keď s naru­še­ním tvo­jej kom­fort­nej zóny) ti pri­ne­sie uči­te omno­ho väč­šie výsled­ky.

 1. Nesťa­žuj sa 

Sťa­žo­va­nie je asi tá naj­väč­šia stra­ta času. Buď s tým nie­čo sprav, ale­bo s tým pre­staň.

 1. Svoj čas tráv s ľuď­mi, na kto­rých ti zále­ží

To je tvo­ja rodi­na a naj­lep­ší pria­te­lia. Ak rodi­nu nemáš, vytvor si ju. Väč­ši­na ľudí v tvo­jom živo­te sú len “náv­šte­ví­ci”. Rodi­na je na celý život.

MG_5951

foto: dilcdn.com

 1. Neza­čí­naj vzťah, keď nie si zami­lo­va­ný

Stá­va sa to čas­to. S nie­kým si cel­kom roz­umieš, a tak sa roz­hod­neš, že tomu dáš šan­cu. Veď mož­no vám to bude fun­go­vať. Nie nebu­de.

 1. Cvič kaž­dý deň

Ja som s tým zača­la len pred­ne­dáv­nom. No úprim­ne, čo sa ti v živo­te poda­rí vybu­do­vať, ak si nedo­ká­žes vybu­do­vať ani zdra­vé a sil­né telo? V zdra­vom tele, zdra­vý duch.

 1. Zaveď si den­ník

Nie nie je to len pre deti. Den­ník ti pomô­že neopa­ko­vať dáv­ne chy­by a tiež pozrieť sa na tvo­ju situ­áciu z iné­ho uhla. Tiež sa ti zlep­šia tvo­je spi­so­va­teľ­ské schop­nos­ti. Nech­ceš byť spi­so­va­teľ?
Inak teda.
Píšeš den­ne smsky? Cha­tu­ješ?
Kaž­dý je spi­so­va­teľ.
Pri­naj­hor­šom sa ti aspoň zlep­šia vyjad­ro­va­cie schop­nos­ti.

DdraperJournal

foto: pinterest.com

 1. Buď vďač­ný

Poďa­kuj aj za úpl­né malič­kos­ti. Poďa­kuj za krás­ny deň, poďa­kuj za krás­ne ráno, poďa­kuj za hoci­čo.

 1. NIKDY nehľad na to, čo si o tebe ostat­ní mys­lia

Robia to síce všet­ci, no “kaž­dý škan­dál 3 dni trvá”, pre­to aj keď spra­víš krok ved­ľa, o pár dní si na to ľudia ani nespo­me­nú. Kaž­dý rie­ši svo­je povin­nos­ti a na tie dru­hé nemá čas. Okrem iné­ho, na záver aj tak všet­ci umie­ra­me. Stá­le si mys­líš, že naj­dô­le­ži­tej­šie je zaťa­žo­vať sa tým, čo si ostat­ní pomys­lia?

 1. Ris­kuj

Nebuď taký sla­boch.

Riskuj

foto: ytimg.com

 1. Vyber si prie­my­sel, nie zamest­na­nie

Ak chceš byť v nie­čom dob­rý, nemô­žeš pre­chá­dzať z prie­mys­lu do prie­mys­lu. Vyber si len jeden, ten kto­rý ťa naj­viac baví a orien­tuj sa len v ňom. Začni od naj­niž­šiej pozí­cie, zbie­raj infor­má­cie a postu­pom času si náj­deš pozí­ciu, kto­rá ťa bude naj­viac napĺňať.

 1. Buď líd­rom
  Keď sa ocit­neš v situ­ácii, kde všet­ci poze­ra­jú na seba a neve­dia čo ďalej, pre­vez­mi to ty. Byť líd­rom môže byť kaž­dý, hocik­de a hoci­ke­dy.

 1. Penia­ze nie sú dôle­ži­té

Nie naozaj nie sú. Dôle­ži­té je to, či si zdra­vý a šťast­ný. Neupí­naj sa na hmot­né veci a veci čo vlast­níš (ale­bo by si ich rád vlas­nil). Nedo­voľ penia­zom, aby ťa ovlá­da­li. Dôle­ži­té je mať čis­tú myseľ.

 1. Buď milý

Nevra­vím že sa máš vtie­rať. No tým, že sa budeš povy­šo­vať nad ostat­ný­mi, si spra­víš aku­rát tak nepria­te­ľov.

Buď milý

foto: venturegalleries.com

 1. Uč sa kaž­dý deň

Tré­nuj si svoj mozog. Nemu­síš sa kaž­dý deň naučiť báseň naspa­mäť, skús si naprí­klad kaž­dý deň zre­ka­pi­tu­lo­vať, čo si spra­vil zle a ako by si to napra­vil.

 1. Odpo­čí­vaj, aj keď nie si una­ve­ný

Ak si si našiel aj super prá­cu (ako ja), kde málo­ke­dy cítiš úna­vu a vyčer­pa­nie, oddy­chuj. Nie si pred­sa žia­den stroj a oddych pros­pe­je celé­mu tvoj­mu telu.

 1. Nesúď

Nemáš rád, keď iní súdia teba? Nesúď ani ty ich. Kto si, aby si mohol súdiť? To, že nie­kto spra­ví iné roz­hod­nu­tie ako ty ešte nezna­me­ná, že je hlú­py. Mies­to súde­nia mu rad­šej pomôž.

 1. Mys­li na dru­hých

Nebuď sebec­ký, to je všet­ko. Kaž­dý z nás má rodi­nu, účty na zapla­te­nie a svo­je vlast­né prob­lé­my.

Pomôž ostatným

foto: dailyrecord.co.uk

 1. Dávaj bez toho, aby si oča­ká­val odme­nu

Buď lep­ším člo­ve­kom a teš sa z toho, ako sa tešia dru­hí.

 1. Neexis­tu­je cieľ

Nena­há­ňaj sa za cie­ľom. Uží­vaj si “ces­tu”.

 1. Uží­vaj si svoj život

Kli­šé sú super. Áno, aj tých­to 25. Kaž­dý ich pozná, no nikto sa nimi v sku­toč­nos­ti neria­di.

 1. Neber sa prí­liš váž­ne

Áno áno si vyní­moč­ný a ori­gi­nál­ny. No na kon­ci dňa sme všet­ci len hŕs­tka mrav­cov ženú­cich sa za tým istým.

Neber život príliš vážne

foto: vizeum.com.au

 1. Neob­vi­ňuj

Aká je poin­ta? Chceš tých ľudí za to potres­tať? Tak­tiež neob­vi­ňuj stá­le ani sáme­ho seba. Si len člo­vek.

 1. Vytvor nie­čo

Rob hud­bu, postav kni­hu, vyte­saj stôl. Hoci­čo. Vytvor ľudom nie­čo, z čoho budú mať radosť a čo budú pou­ží­vať. Ten pocit je na neza­pla­te­nie.

 1. Nikdy neži v minu­los­ti

Hra­ba­nie sa v minu­los­ti je dob­ré len pre jed­nu vec, napra­ve­nie svo­jích chýb. No nikdy sa v nej nehrab prí­liš dlho.

 1. Hlav­ne začni

Hlav­né je sa do nie­čo­ho pus­tiť. Sede­ním na mies­te ti len tak z neba nič nespad­ne.

Ty, ja (a Sok­ra­tes), nevie­me nič. Pre­to sa tre­ba posta­viť a začať s tým aspoň nie­čo robiť. Teraz.

How-to-Successfully-Work-From-Home

foto: millennialmagazine.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: squarespace.com

Pridať komentár (0)