25 vecí o živote, ktoré by som chcel vedieť 10 rokov dozadu

Kristína Šuvadová / 10. februára 2016 / Zaujímavosti

Sok­ra­tes, pova­žo­vaný za jed­ného zo zakla­da­te­ľov západ­nej filo­zo­fie, bol vyhlá­sený za naj­múd­rej­šieho člo­veka na svete. Keď toto ozna­če­nie počul on sám, vyhlá­sil ho za neprav­divé.

Viem, že nič neviem.”
Ako môže naj­múd­rejší člo­vek sveta neve­dieť nič?

Známy spi­so­va­teľ Darius Foroux si tento Sok­ra­te­sov výrok obľú­bil natoľko, že sa ním roz­ho­dol ria­diť aj vo svo­jom živote. “Prvý krát som tento výrok počul v škole, keď som mal asi 14 rokov. Neve­dieť nič pre mňa zna­mená, že môžeš byť aj naj­vzde­la­nejší člo­vek, no stále je čo učiť sa. Stále sa treba zdo­ko­na­ľo­vať a pra­co­vať na sebe.”

socha-sokrata

foto: wikimedia.org

Hovorí sa, že člo­vek sa učí na vlast­ných chy­bách. Nie­kedy je to však lep­šie na chy­bách tých dru­hých (a určite aj pohodl­nej­šie). “Nasle­du­júce veci som sa počas svojho života naučil najmä od svo­jích pria­te­ľov a od rodiny. Samému by mi to trvalo možno aj 100 rokov.”

 1. Dôle­žité je bojo­vať

Nikdy neho­vor: “Už viac nevlá­dzem.” Ale rad­šej: “Daj to sem ja to nejako zvlád­nem!” Pre­ko­na­nie vlast­ných síl (aj keď s naru­še­ním tvo­jej kom­fort­nej zóny) ti pri­ne­sie učite omnoho väč­šie výsledky.

 1. Nesťa­žuj sa 

Sťa­žo­va­nie je asi tá naj­väč­šia strata času. Buď s tým niečo sprav, alebo s tým pre­staň.

 1. Svoj čas tráv s ľuďmi, na kto­rých ti záleží

To je tvoja rodina a naj­lepší pria­te­lia. Ak rodinu nemáš, vytvor si ju. Väč­šina ľudí v tvo­jom živote sú len “náv­šte­víci”. Rodina je na celý život.

MG_5951

foto: dilcdn.com

 1. Neza­čí­naj vzťah, keď nie si zami­lo­vaný

Stáva sa to často. S nie­kým si cel­kom roz­umieš, a tak sa roz­hod­neš, že tomu dáš šancu. Veď možno vám to bude fun­go­vať. Nie nebude.

 1. Cvič každý deň

Ja som s tým začala len pred­ne­dáv­nom. No úprimne, čo sa ti v živote podarí vybu­do­vať, ak si nedo­ká­žes vybu­do­vať ani zdravé a silné telo? V zdra­vom tele, zdravý duch.

 1. Zaveď si den­ník

Nie nie je to len pre deti. Den­ník ti pomôže neopa­ko­vať dávne chyby a tiež pozrieť sa na tvoju situ­áciu z iného uhla. Tiež sa ti zlep­šia tvoje spi­so­va­teľ­ské schop­nosti. Nech­ceš byť spi­so­va­teľ?
Inak teda.
Píšeš denne smsky? Cha­tu­ješ?
Každý je spi­so­va­teľ.
Pri­naj­hor­šom sa ti aspoň zlep­šia vyjad­ro­va­cie schop­nosti.

DdraperJournal

foto: pinterest.com

 1. Buď vďačný

Poďa­kuj aj za úplné malič­kosti. Poďa­kuj za krásny deň, poďa­kuj za krásne ráno, poďa­kuj za hocičo.

 1. NIKDY nehľad na to, čo si o tebe ostatní mys­lia

Robia to síce všetci, no “každý škan­dál 3 dni trvá”, preto aj keď spra­víš krok vedľa, o pár dní si na to ľudia ani nespo­menú. Každý rieši svoje povin­nosti a na tie druhé nemá čas. Okrem iného, na záver aj tak všetci umie­rame. Stále si mys­líš, že naj­dô­le­ži­tej­šie je zaťa­žo­vať sa tým, čo si ostatní pomys­lia?

 1. Ris­kuj

Nebuď taký sla­boch.

Riskuj

foto: ytimg.com

 1. Vyber si prie­my­sel, nie zamest­na­nie

Ak chceš byť v nie­čom dobrý, nemô­žeš pre­chá­dzať z prie­myslu do prie­myslu. Vyber si len jeden, ten ktorý ťa naj­viac baví a orien­tuj sa len v ňom. Začni od naj­niž­šiej pozí­cie, zbie­raj infor­má­cie a postu­pom času si náj­deš pozí­ciu, ktorá ťa bude naj­viac napĺňať.

 1. Buď líd­rom
  Keď sa ocit­neš v situ­ácii, kde všetci poze­rajú na seba a neve­dia čo ďalej, pre­vezmi to ty. Byť líd­rom môže byť každý, hocikde a hoci­kedy.

 1. Peniaze nie sú dôle­žité

Nie naozaj nie sú. Dôle­žité je to, či si zdravý a šťastný. Neupí­naj sa na hmotné veci a veci čo vlast­níš (alebo by si ich rád vlas­nil). Nedo­voľ penia­zom, aby ťa ovlá­dali. Dôle­žité je mať čistú myseľ.

 1. Buď milý

Nevra­vím že sa máš vtie­rať. No tým, že sa budeš povy­šo­vať nad ostat­nými, si spra­víš aku­rát tak nepria­te­ľov.

Buď milý

foto: venturegalleries.com

 1. Uč sa každý deň

Tré­nuj si svoj mozog. Nemu­síš sa každý deň naučiť báseň naspa­mäť, skús si naprí­klad každý deň zre­ka­pi­tu­lo­vať, čo si spra­vil zle a ako by si to napra­vil.

 1. Odpo­čí­vaj, aj keď nie si una­vený

Ak si si našiel aj super prácu (ako ja), kde málo­kedy cítiš únavu a vyčer­pa­nie, oddy­chuj. Nie si predsa žia­den stroj a oddych pros­peje celému tvojmu telu.

 1. Nesúď

Nemáš rád, keď iní súdia teba? Nesúď ani ty ich. Kto si, aby si mohol súdiť? To, že nie­kto spraví iné roz­hod­nu­tie ako ty ešte nezna­mená, že je hlúpy. Miesto súde­nia mu rad­šej pomôž.

 1. Mysli na dru­hých

Nebuď sebecký, to je všetko. Každý z nás má rodinu, účty na zapla­te­nie a svoje vlastné prob­lémy.

Pomôž ostatným

foto: dailyrecord.co.uk

 1. Dávaj bez toho, aby si oča­ká­val odmenu

Buď lep­ším člo­ve­kom a teš sa z toho, ako sa tešia druhí.

 1. Neexis­tuje cieľ

Nena­há­ňaj sa za cie­ľom. Uží­vaj si “cestu”.

 1. Uží­vaj si svoj život

Klišé sú super. Áno, aj týchto 25. Každý ich pozná, no nikto sa nimi v sku­toč­nosti neriadi.

 1. Neber sa prí­liš vážne

Áno áno si vyní­močný a ori­gi­nálny. No na konci dňa sme všetci len hŕs­tka mrav­cov ženú­cich sa za tým istým.

Neber život príliš vážne

foto: vizeum.com.au

 1. Neob­vi­ňuj

Aká je pointa? Chceš tých ľudí za to potres­tať? Tak­tiež neob­vi­ňuj stále ani sámeho seba. Si len člo­vek.

 1. Vytvor niečo

Rob hudbu, postav knihu, vyte­saj stôl. Hocičo. Vytvor ľudom niečo, z čoho budú mať radosť a čo budú pou­ží­vať. Ten pocit je na neza­pla­te­nie.

 1. Nikdy neži v minu­losti

Hra­ba­nie sa v minu­losti je dobré len pre jednu vec, napra­ve­nie svo­jích chýb. No nikdy sa v nej nehrab prí­liš dlho.

 1. Hlavne začni

Hlavné je sa do nie­čoho pus­tiť. Sede­ním na mieste ti len tak z neba nič nespadne.

Ty, ja (a Sok­ra­tes), nevieme nič. Preto sa treba posta­viť a začať s tým aspoň niečo robiť. Teraz.

How-to-Successfully-Work-From-Home

foto: millennialmagazine.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: squarespace.com

Pridať komentár (0)