26 nád­her­ných miest sveta, ktoré by si mal nav­ští­viť ešte pred­tým, ako úplne zaniknú

Mária Hvillová, vedelisteze.sk / 27. júla 2016 / Tech a inovácie

Na Zemi sa nachá­dza mnoho oča­ru­jú­cich miest. Nie­kto­rým z najú­žas­nej­ších prí­rod­ných krás a iko­nic­kých, umelo vybu­do­va­ných štruk­túr nane­šťas­tie hrozí v dôsledku kli­ma­tic­kých zmien a ľud­skej ned­ba­losti zánik.

Na počesť Dňa Zeme, ktorý bol pred pár dňami, vám chceme uká­zať 26 miest, ktoré by mal každý ces­to­va­teľ nav­ští­viť, kým vyze­rajú tak, ako ich dote­raz poznáme.

#1

Násilné poľ­no­hos­po­dár­stvo, prí­rodná eró­zia a pre­dá­va­nie tehál s his­to­ric­kými ryti­nami, to všetko viedlo k poško­de­niu, alebo zni­če­niu tak­mer dvoch tre­tín Veľ­kého čín­skeho múru.

over-farming-natural-erosion-and-the-selling-of-bricks-with-historic-engravings-on-them-have-led-to-the-damage-or-destruction-of-nearly-two-thirds-of-the-great-wall-of-china

foto: Shutterstock/zhu difeng

#2

Kul­tový Taj Mahal v Agre, Indii, čelil dlhé roky zne­čis­te­niu i eró­zii a nie­ktorí experti si mys­lia, že by to even­tu­álne mohlo viesť k jeho zrú­te­niu.

the-iconic-taj-mahal-in-agra-india-has-been-facing-years-of-pollution-and-erosion-that-some-experts-believe-could-eventually-lead-to-its-collapse

foto: Shutterstock/Dmitry Striz­ha­kov

#3

Mŕtve more, ktoré sa nachá­dza na hra­ni­ciach medzi Jor­dán­skom a Izra­e­lom, sa za posled­ných 40 rokov zmen­šilo o jednu tre­tinu. Odbor­níci sa obá­vajú, že keď sa bude pokra­čo­vať v odvo­dňo­vaní rieky Jor­dán, ktorá Mŕtve more záso­buje, bude mu hro­ziť úplné vysu­še­nie.

the-dead-sea-which-borders-jordan-and-israel-has-sunk-80-feet-and-disappeared-by-one-third-in-the-past-40-years-experts-fear-that-if-water-continues-to-be-used-from-the-river-j

foto: Shut­ters­tock / Nic­ko­lay Vino­ku­rov

#4

Národný park a rezer­vá­cia Denali tvorí 6 mili­ó­nov akrov aljaš­skej divo­činy, kde sa ces­to­va­te­lia môžu pono­riť do krás­nej kra­jiny a sle­do­vať voľne žijúcu zver. Nachá­dza sa tam aj naj­vyšší vrch Sever­nej Ame­riky, Mount McKin­ley, ktorý má 6193,6 met­rov. Kli­ma­tické zmeny viedli k tope­niu ľadovca a zre­du­ko­va­niu sne­ho­vých zrá­žok, čo ovplyv­ňuje aj jeho divo­činu.

buss (7)

foto: Galyna Andrushko / Shut­ters­tock

#5

Veľká korá­lová bari­éra v Aus­trá­lii utr­pela vply­vom vzras­ta­jú­cich tep­lôt, zvý­še­nej kys­losti vody a zne­čis­te­nia obrov­ské škody, čo postupne vedie k tomu, že jej povestné pes­tro­fa­rebné koraly odu­mie­rajú, v dôsledku čoho menia svoju farbu na bielu. Nedávna štú­dia vedená ARC Cen­tre of Excel­lence for Coral Reef Stu­dies uká­zala, že asi 93% útesu pomaly bledne.

buss (6)

foto: Flickr/FarbenfroheWunderwelt

#6

Obľú­bená des­ti­ná­cia novo­man­že­lov a milov­ní­kov raj­skej oázy, Seys­chely, ktoré sa nachá­dzajú v Indic­kom oce­áne pri pobreží Mada­gas­karu, pomaly miznú kvôli eró­zii pláže.

a-popular-destination-for-honeymooners-or-paradise-seekers-the-islands-of-the-seychelles--located-in-the-indian-ocean-off-the-coast-of-madagascar--are-vanishing-because-of-beach-erosion

foto: Shut­ters­tock / have­seen

#7

Keďže Alpy ležia v niž­ších nad­mor­ských výš­kach ako ostatné poho­ria, ich ľadovce sú obzvlášť náchylné na zmraš­ťo­va­nie sa v dôsledku kli­ma­tic­kých zmien. Poho­rie stráca každý rok okolo 3% alp­ského ľadovca a nie­ktorí experti sa dom­nie­vajú, že by mohli do roku 2050 úplne zmiz­núť.

buss (12)

foto: Fiickr/Thomas Leth-Olsen

#8

Flo­rid­ský národný park Everg­la­des je ozna­čo­vaný ako naj­viac ohro­zený park v USA. Prí­liš veľa vody, výskyt nových dru­hov a roz­voj miest pat­ria k hlav­ným prob­lé­mom.

the-florida-everglades-have-been-referred-to-as-the-most-threatened-park-in-the-us-too-much-water-the-introduction-of-new-species-and-urban-development-are-all-part-of-the-problem

foto: iStock/ferrerivideo

#9

Grand Canyon bol minulý rok ozna­čený orga­ni­zá­ciou Nati­onal Trust for His­to­ric Pre­ser­va­tion ako jedno z 11 najo­hro­ze­nej­ších his­to­ric­kých miest v USA. Do zoznamu sa dostal hlavne kvôli nárastu deve­lo­per­ských pro­jek­tov, ktoré sa týkajú rôz­nych odvetví; od ťažby uránu, až po výstavbu turis­tic­kých leto­vísk. Mohlo by to viesť k zni­če­niu veľ­kých častí Grand Cany­onu a jeho hlav­ného zdroja vody – rieky Colo­rado.

buss (18)

foto: Shut­ters­tock

#10

Oko­lité stavby, stú­pa­júca pod­zemná voda a zne­čis­te­nie už nejaký čas ohro­zujú hroby, pamät­níky a pyra­mídy v Memp­hise a jeho Nek­ro­pole.

surrounding-construction-rising-groundwater-and-pollution-have-been-threatening-the-tombs-monuments-and-pyramids-of-egypts-memphis-and-its-necropolis

foto: Flickr/Dan Lund­berg

#11

Zo Sle­e­ping Bear Dunes Nati­onal Lakes­hore v Michi­gane si môžete vychut­nať nád­herný výhľad na jazero z úte­sov, ktoré sa týčia do výšky skoro 140 met­rov nad hla­di­nou jazera. Vzácne duny a pláže trpia v dôsledku invá­zie rias a rôz­nych dru­hov mušlí, a tiež kvôli zvy­šu­jú­cej sa hla­dine fos­fá­tov.

buss (5)

foto: Flickr/Ken Bosma

#12

Konž­ská panva alebo Bazén Konga, druhý naj­väčší daž­ďový pra­les na svete, je jed­nou z oblastí s naj­väč­šou bio­di­ver­zi­tou; s viac ako 10 000 druhmi rast­lín, 1 000 dru­hov vtá­kov a 400 druhmi cicav­cov. V posled­ných rokoch bolo kvôli nele­gál­nej ťažbe vykl­čo­va­ných pri­bližne 3,4 mili­óna kilo­metra štvor­co­vého pra­lesa. OSN pred­po­kladá, že do roku 2040 môžu dve tre­tiny úplne zmiz­núť.

buss (27)

foto: Brent Stirton/Getty Ima­ges

#13

Benátky, známe pre svoje roman­tické plavby gon­do­lami, sú pod vodou prak­ticky už dlhé roky, no závažné záplavy sú v posled­nej dobe čoraz čas­tej­šie.

known-for-its-romantic-gondola-rides-the-city-of-venice-italy-has-been-sinking-for-years-and-severe-floods-have-recently-become-more-common

foto: Flickr/Trish Hart­mann

#14

S viac ako 1100 kilo­met­rov chod­ní­kov je Národný park Gla­cier v Mon­tane rajom pre milov­ní­kov turis­tiky a tých, ktorí vyhľa­dá­vajú blízke súži­tie s prí­ro­dou. Kedysi sa tam hrdo týčilo viac ako 150 ľadov­cov, dnes má park menej ako 25 z nich a exis­tuje poten­ciálne riziko, že v prie­behu 15 rokov ich zmizne ešte viac.

buss (26)

foto: Shutterstock/Galyna Andrushko

#15

Mal­divy, ostrovný štát v Indic­kom oce­áne, sa vďaka kli­ma­tic­kým zme­nám pomaly potápa. Nie­ktorí vedci pred­po­ve­dajú, že pri­bližne o sto rokov budú celé pod vod­nou hla­di­nou.

the-maldives-an-island-nation-in-the-indian-ocean-is-slowly-sinking-because-of-climate-change-some-scientists-predict-that-within-100-years-it-will-be-completely-submerged

foto: Shutterstock/KKulikov

#16

Región Big Sur v Kali­for­nii ponúka náv­štev­ní­kom úžasné prí­le­ži­tosti na pozo­ro­va­nie veľ­rýb. Nedávne suché obdo­bie a požiare s tým spo­jené značne poško­dili pobrežné oblasti, čo zni­žuje mož­nosti pozo­ro­va­nia vod­ných cicav­cov.

buss (14)

foto: Flickr/SarahTz

#17

Na impo­zant­nej plo­che 5,5 mili­óna kilo­met­rov štvor­co­vých sa rozp­res­tiera bra­zíl­ska Ama­zó­nia, naj­väčší daž­ďový pra­les na svete. Náj­dete v nej naj­väč­šiu roz­ma­ni­tosť popu­lá­cie rôz­nych dru­hov. Expan­zia poľ­no­hos­po­dár­stva však dopo­máha k záhube tejto uni­kát­nej oblasti.

buss (3)

foto: Flickr/CIFOR

#18

Pôda bre­hov sku­piny ostrov­če­kov v Sever­nej Karo­líne, Outer Banks, ero­duje a ohro­zuje tak oko­lité pamiatky, ako naprí­klad maják Cape Hat­te­ras Light­house, kto­rého výstavba sa datuje do roku 1870.

the-shores-of-north-carolinas-outer-banks-are-eroding-the-land-they-border-putting-landmarks-such-as-the-cape-hatteras-lighthouse--which-dates-back-to-1870--in-danger

foto: iStock/© Jill Lang

#19

Malebný vrchol Kili­man­džára v Tan­zá­nii, posy­paný sne­hom, už dlho tak, ako poznáme dnes, vyze­rať nebude. Medzi rokmi 1912 a 2007 sa sne­hová pokrývka zmen­šila až o 85%.

the-picturesque-snow-that-tops-mount-kilimanjaro-in-tanzania-may-not-be-there-much-longer-in-the-years-between-1912-and-2007-kilimanjaros-ice-sheet-shrunk-by-a-whopping-85

foto: iStock/Byrdyak

#20

Pod ľadov­com Men­den­hall na Aljaške sa rozp­res­tie­rajú dych vyrá­ža­júce ľadov­cové jas­kyne a prí­rodné ľadov­cové dómy. Jas­kyne sa rok čo rok topia.

underneath-the-mendenhall-glacier-in-mendenhall-valley-alaska-are-its-breathtaking-ice-caves-and-their-ice-capped-domes-the-caves-continue-to-melt-each-year

foto: Shutterstock/Sean Lema

#21

Skalné mesto Petra je jed­nou z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších turis­tic­kých atrak­cií Jor­dán­ska. Známe arche­olo­gické nále­zisko sa pomaly pod vply­vom vetra, dažďa a neus­tá­leho dotý­ka­nia sa stien turis­tami roz­padá. (pri náv­števe tohto mesta by ste sa mali preto vyhý­bať dotý­ka­nia sa stien)

buss (19)

foto: Shut­ters­tock / Ralf Sie­mie­niec

#22

Vul­ka­nický národný park Havaj dáva náv­štev­ní­kom mož­nosť stať sa sved­kom 70 mili­ó­nov rokov sta­rej his­tó­rie sopeč­nej čin­nosti. Park je tiež úto­čis­kom mno­hých pôvod­ných rast­lín a živo­čí­chov, ktoré sú však kvôli zvy­šu­jú­cim sa tep­lo­tám, such­ším pod­mien­kam a zvy­šu­jú­cemu sa výskytu inváz­nych dru­hov v ohro­zení.

buss (8)

foto: Flickr/Alfred Elker­bout

#23

Steny mešít v Tim­buktu, Mali, boli posta­vené nie­kedy medzi 14. až 16. sto­ro­čím pre­važne z blata. Zvý­še­nie prie­mer­ných roč­ných tep­lôt a daž­ďo­vých zrá­žok má za násle­dok naru­še­nie sta­bi­lity sta­vieb.

buss (24)

foto: Flickr/Emilio Lab­ra­dor

#24

Pic­tu­red Rocks Nati­onal Lakes­hore v Michi­gane je známy pre svoje farebné pies­kov­cové útesy a množ­stvu vodo­pá­dov, pláží a lesov. Zvy­šu­júce sa tep­loty vzdu­chu a vody narú­šajú pri­ro­dzený eko­sys­tém dot­knu­tej oblasti.

pictured-rocks-national-lakeshore

foto: iStock/csterken

#25

V Bolí­vii, v nad­mor­skej výške 4090 met­rov leží jedno z naj­vyš­šie polo­že­ných miest na svete, Potosí. Stá­ro­čia ban­skej čin­nosti v tejto oblasti majú za násle­dok vysta­ve­nie mesta veľ­kému riziku. Časť vrcholku sa už dokonca roz­pa­dol.

buss (2)

foto: iStock/DC_Colombia

#26

Národný park Grand Teton vo Wyo­mingu sa môže pýšiť svo­jou nád­her­nou prí­rod­nou sce­né­riou, no okrem toho je známy aj rybár­če­ním, pre­tože má vysokú popu­lá­ciu pstru­hov. Avšak zvý­šená tep­lota vody ohro­zuje ich počet.

buss (4)

foto: WikiMedia.org

vedeliSteZe_banner

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Shutterstock/Galyna Andrushko

Pridať komentár (0)