26 tri­kov time mana­ge­mentu, ktoré musíš poznať

Rišo Néveri / 17. apríla 2016 / Tools a produktivita

Väč­šina z nás sa učí mana­žo­vať svoj čas tou ťaž­šou ces­tou. Učíme sa z vlast­ných chýb. Autor knihy “Lean B2B: Build Pro­ducts Busi­nes­ses Want” a mar­ke­tin­gový a pro­duk­tový kon­zul­tant Étienne Gar­budli z Mon­tre­alu pozbie­ral všetky triky z tejto oblasti. Sám ľutuje, že ich ako dvad­siat­nik nepoz­nal.

Étienne zdie­lal tieto triky v pre­zen­tá­cii, ktorú náj­deš na tomto odkaze.

Jeho cie­ľom bolo dosiah­nuť ide­álny deň. Mať dosta­tok spánku, zábavy a menej robiť.

Svôj pra­covný deň si neplá­nuj dlhší ako 4 – 5 hodín.

To, že nie­ktoré dni nespra­víš nič, pre­tože ti to nemyslí a iné dni si pro­duk­tívny 12 hodín, je nor­málne. Nič sa nedeje.

Tvoj čas má hod­notu 1000 dolá­rov na hodinu. Konaj podľa toho.

Pre­staň robiť via­cero vecí naraz, nako­niec sa na nič nebu­deš vedieť sústre­diť.

Nastav si pra­covný režím a drž sa ho. Tvoje telo si zvykne.

Vždy sme pro­duk­tív­nejší, ak sme časovo obme­dzení.

Naj­lepší spô­sob ako sa dostať do práce je začať s malými úlo­hami.

Pra­cuj ite­ra­tívne a postupne si pri­dá­vaj na zod­po­ved­nos­tiach a nároč­nosti zadaní. Chcieť všetko spra­viť per­fektne na prvý­krát nie je naj­lepší nápad.

Pra­co­vať dlh­šie nezna­mená pra­co­vať pro­duk­tív­nej­šie. Sta­nov si časové limity.

Oddeľ mys­le­nie a spl­ne­nie úloh aby si ich vedel spl­niť rých­lej­šie.

Stret­nu­tia si plá­nuj na ráno, pre­tože pred stret­nu­tiami sme nepro­duk­tívni.

Väč­šina stret­nutí ti môže roz­ho­diť deň. Plá­nuj ich sku­pi­novo, alebo komu­ni­kuj cez email.

Počas dňa sa drž jed­ného kon­textu. Ská­kať z pro­jektu do pro­jektu nie je pro­duk­tívne.

Použi tech­niku Pomo­doro. Pra­cuj v pra­vi­deľ­ných úse­koch a medzi nimi si sprav pauzu — pár minút prok­ras­ti­nuj, alebo sa venuj inej čin­nosti.

Väč­šie a kom­pli­ko­va­nej­šie úlohy si roz­deľ na men­šie a jed­no­duch­šie. Kým nevieš, čo musíš spl­niť, nespl­níš to.

Svo­jim úlo­hám si pri­deľ pri­oritu. Dve rôzne povin­nosti nikdy nie sú rov­nako dôle­žité.

Pra­cuj len na tom, čo bude v ten deň to naj­dô­le­ži­tej­šie.

Dlhé úlohy si roz­del na hodi­nové časové úseky, pomôže ti to spra­viť si pre­hľad.

Keď vie nie­kto spra­viť tvoju prácu aspoň na 80% tak kva­litne ako ty, dele­guj.

Vče­raj­šie úspe­chy dnešné neza­ru­čia. Mysli len na dne­šok a zaj­traj­šok.

Sta­no­vuj si dead­liny. Na VŠETKO!

Pre stre­su­júce akti­vity si vyznač dátum, kedy skon­čia. Všetko sa raz skončí a so stre­som si treba pomôcť.

Pou­ží­vaj pri­po­mien­ko­vač na každú úlohu.

Ak ti niečo neus­tále behá hla­vou ako nové nápady, niečo čo chceš vyhľa­dať alebo prob­lémy, napíš ich na papier. Pomôže to vyčis­tiť si hlavu.

Sprav si raz začas pre­stávky.

Zdroj: slideshare.net

Pridať komentár (0)