28 jed­no­du­chých zmien, kto­ré ti pomô­žu stať sa lep­ším člo­ve­kom

Lenka Haringová / 29. októbra 2016 / Zaujímavosti

Kaž­dý z nás pozná ten pocit: “Chcem nie­čo nové, chcem zme­niť svoj život. Od zaj­tra. Od zaj­tra už naozaj začnem!” Začať cvi­čiť, zme­niť stra­vu, obme­dziť tele­ví­ziu, naučiť sa nový jazyk. 

Tu je zoznam 28 vecí, kto­ré ti pomô­že na ces­te za lep­šou ver­zi­ou tvoj­ho ja. Vyber si 2 až 5 z nich, prak­ti­zuj ich kaž­dý deň počas nasle­du­jú­cich 30 dní. Hneď ako si jed­nu z nich osvo­jíš, vyber mies­to nej ďal­šiu a pokra­čuj ďal­ší mesiac až kým nevys­trie­daš všet­kých 28.

Pou­ží­vaj slo­vá, kto­ré vyvo­la­jú šťas­tie.

Väč­ši­nou, keď pad­ne otáz­ka: “Ako sa máš?”, odpo­veď znie rov­na­ko: “Dob­re” ale­bo “Fajn”. Čo keby si sa skú­sil zamys­lieť. Ak máš rodi­nu, kto­rá je zdra­vá, ak si sám zdra­vý, ak žiješ v pokoj­nej kra­ji­ne, bez tero­ris­tic­kých úto­kov, netr­píš chu­do­bou ani hla­dom, pre­čo neod­po­ve­dať: “Mám sa úžas­ne, priam báječ­ne!” Nemu­síš sa mať lep­šie ako ostat­ní, všet­ko je to o správ­nom posto­ji k tvo­jej situ­ácii a vte­dy môžeš vyze­rať 20-krát šťast­nej­ší. Tým roz­ve­se­líš aj ľudí oko­lo seba. Stráv ďal­ších 30 dní pou­ží­va­ním slov, kto­ré vyvo­la­jú úsmev.

Skús kaž­dý deň nie­čo nové.

To kvan­tum vecí, kto­ré sa dajú skú­šať, je nespo­čet­né. Môže to byť úpl­ne nová dlho­do­bá akti­vi­ta ale­bo len pre­ho­vo­re­nie pár slov s cudzin­com. Choď do hvez­dár­ne, na turis­ti­ku, na laser-game, ochut­naj mor­ské plo­dy, exo­tic­ké ovo­cie, kúp si leten­ku do Armén­ska, zbie­raj PET štup­lí­ky, zahraj si s pria­teľ­mi spo­lo­čen­ské hry, pomôž mame uva­riť lek­vár a zava­riť uhor­ky.

Favim.com-boy-fashion-glasses-hipster-indie-nature-90310

Jeden nese­bec­ký čin kaž­dý deň.

V živo­te dosta­neš to, čo do neho vlo­žíš, je to zrkad­lo. Ak uro­bíš nie­čo dob­ré pre nie­ko­ho, bude to dob­ré aj pre teba. A prá­ve naopak, ak uro­bíš nie­čo zlé…Karma je zdar­ma.

Nauč sa nové zruč­nos­ti.

Hrať na gita­ru, cvi­čiť jogu, pou­ží­vať posun­ko­vú reč, otvo­riť víno na 10 spô­so­bov. Sta­neš sa vše­umel­com. Už dáv­no nie je zau­jí­ma­vý škol­ský čis­tý jed­not­kár. To, že čer­ve­no­oč­ko je jed­no­bun­ko­vý orga­niz­mus, asi niko­mu, nikdy a k ničo­mu nepo­moh­lo.

large

Nauč nie­ko­ho iné­ho novú vec.

Všet­ci máme vro­de­ný talent na urči­tú vec a to môže pomá­hať ľuďom oko­lo nás. Nemu­sí to byť talent, sta­čí malá, zau­ji­ma­vá infor­má­cia ako napr.: Vedel si že slo­vo karan­té­na je z talian­ske­ho quaran­ta, čo zna­me­ná šty­rid­sať? Pre­čo prá­ve šty­rid­sať? Lebo v dobe veľ­ké­ho moru, kto­rý pri­šiel do Euró­py cez potka­ny na lodiach pre­vá­ža­jú­ce potra­vi­ny, muse­li tie­to lode čakať pred prí­sta­vom 40 dní, pokým naka­ze­né potka­ny pomre­li.

Venuj hodi­nu den­ne nie­čo­mu, o čom sní­vaš, svo­jej váš­ni, záuj­mu.

Môže to byť hoci­čo, cez vie­ru až po pri­po­je­nie sa k občian­ske­mu zdru­že­niu. Výsle­dok je jas­ný. Pri­ne­sie ti to šťas­tie, napl­ne­nie a dodá zmy­sel k tvoj­mu živo­tu.

Sprá­vaj sa ku kaž­dé­mu zdvo­ri­lo, aj k tomu, kto je k tebe drzý.

Byť milý k nie­ko­mu, koho nemáš rád, nezna­me­ná, že si faloš­ný. Zna­me­ná to, že si natoľ­ko vyspe­lý, že doká­žeš kon­tro­lo­vať svo­je emó­cie. Cho­vaj v sebe rešpekt a dob­ro­sr­deč­nosť k ostat­ným. Nie pre­to, že sú dôle­ži­tí ale pre­to, že ty si!

7757d40cfc7bba4c645cb167ed24d7ba

Kon­cen­truj sa, aby si bol pozi­tív­ny za kaž­dých okol­nos­tí.

Sku­toč­ní víťa­zi v živo­te sú prá­ve kul­ti­vo­va­ní opti­mis­ti. Majú schop­nosť spra­vo­vať svo­je šťas­tie, nezá­le­ží pri akej situ­ácii. Snaž sa nájsť spô­sob, ako vkla­dať do vecí opti­mis­tic­ký šmrnc. Vedz, že zly­ha­nie je len pries­tor pre zlep­šo­va­nie. Tak aký ten pohár vidíš ty? Polo­pl­ný, či polo­prázd­ny?

Vyhod­no­cuj situ­ácie, kto­ré sa oko­lo teba odo­hrá­va­jú.

Učíš sa celý život. Skús sa učiť zo sprá­va­nia ľudí oko­lo teba, z toho, ako vystu­pu­jú, roz­prá­va­jú, akú majú mimi­ku či ges­ti­ku. Má ruky pre­krí­že­né, špič­ky namie­re­né k tebe, pri roz­ho­vo­re? Skús pop­re­mýš­ľať, pre­čo ľudia zíva­jú, keď roz­prá­vaš. Neroz­prá­vaš až prí­liš veľa? A pre­čo si vte­dy nedos­tal tú prá­cu? Pre­čo ten­to vzťah nefun­gu­je? Všet­ko je lek­cia a sta­čí sa seba­kri­tic­ky zamys­lieť, či neexis­tu­je pries­tor, kde sa môžeš zlep­šiť.

Vychut­ná­vaj si, čo sa prá­ve deje.

Kaž­dý oka­mih je neopa­ko­va­teľ­ný. Celý život vedie prá­ve k tomu­to momen­tu. Je jed­no, či si doma, v prá­ci či na plá­ži v Kari­bi­ku. Žiješ prá­ve tu a prá­ve teraz. Už nie je vče­ra, ešte nie je zaj­tra. Opý­taj sa sám seba, koľ­ko zo svoj­ho živo­ta si pre­žil. Kon­cen­truj sa menej na: “Toto musím uro­biť!” a viac na: “Tak­to to musí byť!”.

boy-hipster-nature-vintage-Favim.com-670901

Zbav sa jed­nej veci kaž­dý deň počas nasle­du­jú­ce­ho mesia­ca.

Roz­hliad­ni sa po pries­to­re, v kto­rom prá­ve si. Koľ­ko vecí je nepot­reb­ných, zby­toč­ných, takých, kto­ré len zabe­ra­jú mies­to? Áno, toto máš z toho ran­de, tie­to CD si počú­val keď fičal O-zone, táto roz­bi­tá mat­ri­oš­ka je po sta­rej mame, toto trič­ko si ešte oble­čiem, toto pero ešte roz­pí­šem. Real­ly? Zbav sa toho! Môže to byť ťaž­ké ale v koneč­nom dôsled­ku si upra­tu­ješ záro­veň aj vo svo­jich myš­lien­kach.

Vytvor nie­čo úpl­ne nové.

Kre­a­ti­vi­ta je pro­ces nena­hra­di­teľ­ný. Nie­kto v tvo­jom oko­lí má svia­tok? Vytvor nie­čo vlast­no­ruč­ne. Zober kra­bi­cu, oblep ju mod­rým kre­po­vým papie­rom, pou­ži alo­bal a vytvor ves­mír­nu loď plach­tia­cu ves­mí­rom. Dostal nie­kto psí­ka? Zober vŕtač­ku, dosky, postav búdu. Tvo­re­ním dávaš pries­tor svo­jej fan­tá­zii a návra­tu do bez­sta­rost­ných det­ských čias.

Nevys­lov žiad­nu lož.

Schvál­ne, mesiac bez kla­ma­nia. Kto to dá? Je to ťaž­šie, než sa zdá.

boy-man-nature-photography-snow-Favim.com-213563

Pre­čí­taj aspoň jed­nu kapi­to­lu z dob­rej kni­hy kaž­dý deň.

I keď sa dostá­va­jú do pop­re­dia e-booky, papie­ro­vá ver­zia snáď nikdy nezmiz­ne a kla­sic­ké číta­nie osta­ne samoz­rej­mos­ťou.

Zbav sa 3 zlých zvy­kov.

Hádaš sa so súro­den­ca­mi? Ješ pri­ve­ľa jed­la z fast­fo­od-ov? Hráš sa hry na tele­fó­ne? Obh­rý­zaš si nech­ty? Faj­číš? Vyber si 3 a do mesia­ca sa ich zbav. Nie postup­ne. Radi­kál­ne! Zo dňa na deň!

Tele­ví­ziu poze­raj menej ako 30 minút den­ne.

Zabav sa rad­šej zážit­ka­mi zo sku­toč­né­ho živo­ta. Tie naj­lep­šie zážit­ky neza­ži­ješ z pohod­lia tvoj­ho gau­ča.

Sta­nov si dlho­do­bý cieľ a makaj na ňom hodi­nu den­ne.

Krok za kro­kom. Nie­čo, čo si sa nenau­čil v ško­le. Nie­čo, čo si chcel vedieť už dáv­no.

Zobú­dzaj sa o 30 minút sko­rej.

Nebu­deš musieť behať hore-dole, ponáh­ľať sa a stre­so­vať ako naru­še­ný člo­vek. Život ako poho­dič­ka talian­ske­ho malia­ra.

Kaž­dé ráno si pozri ale­bo pre­čí­taj nie­čo, čo ťa inšpi­ru­je.

Môže to byť moti­vač­né video, výro­ky ale­bo strán­ka Star­tI­tUp. Namo­ti­vuj sa ešte pred odcho­dom z domu.

Kaž­dý deň urob nie­čo, čo ťa rozo­sme­je.

Spo­meň si na obľú­be­ný vtip, zábav­nú spo­mien­ku, zapni si kom­pi­lá­cie zábav­ných videí. Smiech dokon­ca pod­po­ru­je lep­šie trá­ve­nie, čiže odte­raz po jed­le dáv­ka smie­chu ako dezert!

Ďal­ších 30 dní urob kaž­dý deň fot­ku. 

Kaž­dý má dnes tele­fón s foto­apa­rá­tom. Urob teda kaž­dý deň fot­ku a večer pred spa­ním k nej pri­daj popis. Je to skve­lá for­ma spo­mien­ky a pri­po­me­nu­tie, akí sme dake­dy boli.

alone-hipster-nature-photo-Favim.com-2584216

Čeľ stra­chu. Pre­ko­ná­vaj svo­je fóbie a oba­vy tým, že ich budeš kon­fron­to­vať.

Chyť pavú­ka, skoč bun­jee-jum­ping. Po svo­jom pre­ko­na­ní mož­no zis­tíš, že ten strach bol ira­ci­onál­ny a zby­toč­ne ti narú­šal bež­ný život. Tak­že tera­pia šokom. Ideš!

Uvar si úpl­ne iné, zdra­vé jed­lo, ako si si zvy­kol variť dote­raz.

Vare­nie je zába­va, relax a pote­šíš tým sám seba. Vykaš­li sa na reštau­rá­cie a tie penia­ze miň na nákup potra­vín. Muži majú radi ženy, kto­ré varia a takis­to, ženy majú rady mužov, kto­rí varia. Dar­mo, lás­ka išla, ide a vždy pôj­de cez žalú­dok.

Kaž­dý večer si v hla­ve 10 minút pre­mie­taj pozi­tív­ne uda­los­ti uply­nu­lé­ho dňa.

Aj tie naj­men­šie uda­los­ti, kto­ré sa udia­li, sto­ja za povšim­nu­tie. Veľa­krát si neuve­do­mu­je­me, koľ­ko málo sta­čí ku šťas­tiu a berie­me mno­hé veci ako samoz­rej­mosť.

Zavo­laj ľuďom, s kto­rý­mi už dlho nie si v kon­tak­te.

Nevie­me sa zasta­viť, neus­tá­le sa za nie­čím nahá­ňa­me, zabú­da­me sa svo­jich pria­te­ľov, dokon­ca na rodi­nu. Zastav sa a pomys­li na ľudí, kto­rých si už dlho nevi­del.

Vystúp zo vzťa­hu, kto­rý ťa zra­ňu­je.

V živo­te si nechaj pries­tor pre ľudí, kto­rým na tebe zále­ží, moti­vu­jú ťa a pod­po­ru­jú. Ukon­či kon­takt s tými, kto­rí ti spô­so­bu­jú trá­pe­nie a ťaž­kos­ti.

458077004

Odpusť nie­ko­mu, o kom vieš, že si zaslú­ži dru­hú šan­cu.

Nie­ke­dy skve­lé kama­rát­stva skon­čia kvô­li tvrdo­hla­vos­ti oboch strán. Ak ťa tvoj kamoš zra­dil, skús odpus­tiť. Ak si skla­mal nie­ko­ho ty, ospra­vedlň sa.

Cvič aspoň 30 minút den­ne.

Pohyb spo­lu so správ­nou stra­vou pomá­ha k čis­tej mys­li, čiže aj k fyzic­ké­mu aj k psy­chic­ké­mu zdra­viu.

zdroj: brightside.me, zdroj foto­gra­fií: favim.com

Pridať komentár (0)