28 jed­no­du­chých zmien, ktoré ti pomôžu stať sa lep­ším člo­ve­kom

Lenka Haringová / 29. októbra 2016 / Zaujímavosti

Každý z nás pozná ten pocit: “Chcem niečo nové, chcem zme­niť svoj život. Od zaj­tra. Od zaj­tra už naozaj začnem!” Začať cvi­čiť, zme­niť stravu, obme­dziť tele­ví­ziu, naučiť sa nový jazyk. 

Tu je zoznam 28 vecí, ktoré ti pomôže na ceste za lep­šou ver­ziou tvojho ja. Vyber si 2 až 5 z nich, prak­ti­zuj ich každý deň počas nasle­du­jú­cich 30 dní. Hneď ako si jednu z nich osvo­jíš, vyber miesto nej ďal­šiu a pokra­čuj ďalší mesiac až kým nevys­trie­daš všet­kých 28.

Pou­ží­vaj slová, ktoré vyvo­lajú šťas­tie.

Väč­ši­nou, keď padne otázka: “Ako sa máš?”, odpo­veď znie rov­nako: “Dobre” alebo “Fajn”. Čo keby si sa skú­sil zamys­lieť. Ak máš rodinu, ktorá je zdravá, ak si sám zdravý, ak žiješ v pokoj­nej kra­jine, bez tero­ris­tic­kých úto­kov, netr­píš chu­do­bou ani hla­dom, prečo neod­po­ve­dať: “Mám sa úžasne, priam báječne!” Nemu­síš sa mať lep­šie ako ostatní, všetko je to o správ­nom postoji k tvo­jej situ­ácii a vtedy môžeš vyze­rať 20-krát šťast­nejší. Tým roz­ve­se­líš aj ľudí okolo seba. Stráv ďal­ších 30 dní pou­ží­va­ním slov, ktoré vyvo­lajú úsmev.

Skús každý deň niečo nové.

To kvan­tum vecí, ktoré sa dajú skú­šať, je nespo­četné. Môže to byť úplne nová dlho­dobá akti­vita alebo len pre­ho­vo­re­nie pár slov s cudzin­com. Choď do hvez­dárne, na turis­tiku, na laser-game, ochut­naj mor­ské plody, exo­tické ovo­cie, kúp si letenku do Armén­ska, zbie­raj PET štup­líky, zahraj si s pria­teľmi spo­lo­čen­ské hry, pomôž mame uva­riť lek­vár a zava­riť uhorky.

Favim.com-boy-fashion-glasses-hipster-indie-nature-90310

Jeden nese­becký čin každý deň.

V živote dosta­neš to, čo do neho vlo­žíš, je to zrkadlo. Ak uro­bíš niečo dobré pre nie­koho, bude to dobré aj pre teba. A práve naopak, ak uro­bíš niečo zlé…Karma je zdarma.

Nauč sa nové zruč­nosti.

Hrať na gitaru, cvi­čiť jogu, pou­ží­vať posun­kovú reč, otvo­riť víno na 10 spô­so­bov. Sta­neš sa vše­umel­com. Už dávno nie je zau­jí­mavý škol­ský čistý jed­not­kár. To, že čer­ve­no­očko je jed­no­bun­kový orga­niz­mus, asi nikomu, nikdy a k ničomu nepo­mohlo.

large

Nauč nie­koho iného novú vec.

Všetci máme vro­dený talent na určitú vec a to môže pomá­hať ľuďom okolo nás. Nemusí to byť talent, stačí malá, zau­ji­mavá infor­má­cia ako napr.: Vedel si že slovo karan­téna je z talian­skeho quaranta, čo zna­mená šty­rid­sať? Prečo práve šty­rid­sať? Lebo v dobe veľ­kého moru, ktorý pri­šiel do Európy cez potkany na lodiach pre­vá­ža­júce potra­viny, museli tieto lode čakať pred prí­sta­vom 40 dní, pokým naka­zené potkany pomreli.

Venuj hodinu denne nie­čomu, o čom sní­vaš, svo­jej vášni, záujmu.

Môže to byť hocičo, cez vieru až po pri­po­je­nie sa k občian­skemu zdru­že­niu. Výsle­dok je jasný. Pri­ne­sie ti to šťas­tie, napl­ne­nie a dodá zmy­sel k tvojmu životu.

Sprá­vaj sa ku kaž­dému zdvo­rilo, aj k tomu, kto je k tebe drzý.

Byť milý k nie­komu, koho nemáš rád, nezna­mená, že si falošný. Zna­mená to, že si natoľko vyspelý, že doká­žeš kon­tro­lo­vať svoje emó­cie. Cho­vaj v sebe rešpekt a dob­ro­sr­deč­nosť k ostat­ným. Nie preto, že sú dôle­žití ale preto, že ty si!

7757d40cfc7bba4c645cb167ed24d7ba

Kon­cen­truj sa, aby si bol pozi­tívny za kaž­dých okol­ností.

Sku­toční víťazi v živote sú práve kul­ti­vo­vaní opti­misti. Majú schop­nosť spra­vo­vať svoje šťas­tie, nezá­leží pri akej situ­ácii. Snaž sa nájsť spô­sob, ako vkla­dať do vecí opti­mis­tický šmrnc. Vedz, že zly­ha­nie je len pries­tor pre zlep­šo­va­nie. Tak aký ten pohár vidíš ty? Polo­plný, či polo­prázdny?

Vyhod­no­cuj situ­ácie, ktoré sa okolo teba odo­hrá­vajú.

Učíš sa celý život. Skús sa učiť zo sprá­va­nia ľudí okolo teba, z toho, ako vystu­pujú, roz­prá­vajú, akú majú mimiku či ges­tiku. Má ruky pre­krí­žené, špičky namie­rené k tebe, pri roz­ho­vore? Skús pop­re­mýš­ľať, prečo ľudia zívajú, keď roz­prá­vaš. Neroz­prá­vaš až prí­liš veľa? A prečo si vtedy nedos­tal tú prácu? Prečo tento vzťah nefun­guje? Všetko je lek­cia a stačí sa seba­kri­ticky zamys­lieť, či neexis­tuje pries­tor, kde sa môžeš zlep­šiť.

Vychut­ná­vaj si, čo sa práve deje.

Každý oka­mih je neopa­ko­va­teľný. Celý život vedie práve k tomuto momentu. Je jedno, či si doma, v práci či na pláži v Kari­biku. Žiješ práve tu a práve teraz. Už nie je včera, ešte nie je zaj­tra. Opý­taj sa sám seba, koľko zo svojho života si pre­žil. Kon­cen­truj sa menej na: “Toto musím uro­biť!” a viac na: “Takto to musí byť!”.

boy-hipster-nature-vintage-Favim.com-670901

Zbav sa jed­nej veci každý deň počas nasle­du­jú­ceho mesiaca.

Roz­hliadni sa po pries­tore, v kto­rom práve si. Koľko vecí je nepot­reb­ných, zby­toč­ných, takých, ktoré len zabe­rajú miesto? Áno, toto máš z toho rande, tieto CD si počú­val keď fičal O-zone, táto roz­bitá mat­ri­oška je po sta­rej mame, toto tričko si ešte oble­čiem, toto pero ešte roz­pí­šem. Really? Zbav sa toho! Môže to byť ťažké ale v koneč­nom dôsledku si upra­tu­ješ záro­veň aj vo svo­jich myš­lien­kach.

Vytvor niečo úplne nové.

Kre­a­ti­vita je pro­ces nena­hra­di­teľný. Nie­kto v tvo­jom okolí má svia­tok? Vytvor niečo vlast­no­ručne. Zober kra­bicu, oblep ju mod­rým kre­po­vým papie­rom, použi alo­bal a vytvor ves­mírnu loď plach­tiacu ves­mí­rom. Dostal nie­kto psíka? Zober vŕtačku, dosky, postav búdu. Tvo­re­ním dávaš pries­tor svo­jej fan­tá­zii a návratu do bez­sta­rost­ných det­ských čias.

Nevys­lov žiadnu lož.

Schválne, mesiac bez kla­ma­nia. Kto to dá? Je to ťaž­šie, než sa zdá.

boy-man-nature-photography-snow-Favim.com-213563

Pre­čí­taj aspoň jednu kapi­tolu z dob­rej knihy každý deň.

I keď sa dostá­vajú do pop­re­dia e-booky, papie­rová ver­zia snáď nikdy nezmizne a kla­sické číta­nie ostane samoz­rej­mos­ťou.

Zbav sa 3 zlých zvy­kov.

Hádaš sa so súro­den­cami? Ješ pri­veľa jedla z fast­food-ov? Hráš sa hry na tele­fóne? Obh­rý­zaš si nechty? Faj­číš? Vyber si 3 a do mesiaca sa ich zbav. Nie postupne. Radi­kálne! Zo dňa na deň!

Tele­ví­ziu poze­raj menej ako 30 minút denne.

Zabav sa rad­šej zážit­kami zo sku­toč­ného života. Tie naj­lep­šie zážitky neza­ži­ješ z pohod­lia tvojho gauča.

Sta­nov si dlho­dobý cieľ a makaj na ňom hodinu denne.

Krok za kro­kom. Niečo, čo si sa nenau­čil v škole. Niečo, čo si chcel vedieť už dávno.

Zobú­dzaj sa o 30 minút sko­rej.

Nebu­deš musieť behať hore-dole, ponáh­ľať sa a stre­so­vať ako naru­šený člo­vek. Život ako poho­dička talian­skeho maliara.

Každé ráno si pozri alebo pre­čí­taj niečo, čo ťa inšpi­ruje.

Môže to byť moti­vačné video, výroky alebo stránka Star­tI­tUp. Namo­ti­vuj sa ešte pred odcho­dom z domu.

Každý deň urob niečo, čo ťa rozo­smeje.

Spo­meň si na obľú­bený vtip, zábavnú spo­mienku, zapni si kom­pi­lá­cie zábav­ných videí. Smiech dokonca pod­po­ruje lep­šie trá­ve­nie, čiže odte­raz po jedle dávka smie­chu ako dezert!

Ďal­ších 30 dní urob každý deň fotku. 

Každý má dnes tele­fón s foto­apa­rá­tom. Urob teda každý deň fotku a večer pred spa­ním k nej pri­daj popis. Je to skvelá forma spo­mienky a pri­po­me­nu­tie, akí sme dakedy boli.

alone-hipster-nature-photo-Favim.com-2584216

Čeľ stra­chu. Pre­ko­ná­vaj svoje fóbie a obavy tým, že ich budeš kon­fron­to­vať.

Chyť pavúka, skoč bun­jee-jum­ping. Po svo­jom pre­ko­naní možno zis­tíš, že ten strach bol ira­ci­onálny a zby­točne ti narú­šal bežný život. Takže tera­pia šokom. Ideš!

Uvar si úplne iné, zdravé jedlo, ako si si zvy­kol variť dote­raz.

Vare­nie je zábava, relax a pote­šíš tým sám seba. Vykašli sa na reštau­rá­cie a tie peniaze miň na nákup potra­vín. Muži majú radi ženy, ktoré varia a takisto, ženy majú rady mužov, ktorí varia. Darmo, láska išla, ide a vždy pôjde cez žalú­dok.

Každý večer si v hlave 10 minút pre­mie­taj pozi­tívne uda­losti uply­nu­lého dňa.

Aj tie naj­men­šie uda­losti, ktoré sa udiali, stoja za povšim­nu­tie. Veľa­krát si neuve­do­mu­jeme, koľko málo stačí ku šťas­tiu a berieme mnohé veci ako samoz­rej­mosť.

Zavo­laj ľuďom, s kto­rými už dlho nie si v kon­takte.

Nevieme sa zasta­viť, neus­tále sa za nie­čím nahá­ňame, zabú­dame sa svo­jich pria­te­ľov, dokonca na rodinu. Zastav sa a pomysli na ľudí, kto­rých si už dlho nevi­del.

Vystúp zo vzťahu, ktorý ťa zra­ňuje.

V živote si nechaj pries­tor pre ľudí, kto­rým na tebe záleží, moti­vujú ťa a pod­po­rujú. Ukonči kon­takt s tými, ktorí ti spô­so­bujú trá­pe­nie a ťaž­kosti.

458077004

Odpusť nie­komu, o kom vieš, že si zaslúži druhú šancu.

Nie­kedy skvelé kama­rát­stva skon­čia kvôli tvrdo­hla­vosti oboch strán. Ak ťa tvoj kamoš zra­dil, skús odpus­tiť. Ak si skla­mal nie­koho ty, ospra­vedlň sa.

Cvič aspoň 30 minút denne.

Pohyb spolu so správ­nou stra­vou pomáha k čis­tej mysli, čiže aj k fyzic­kému aj k psy­chic­kému zdra­viu.

zdroj: brightside.me, zdroj foto­gra­fií: favim.com

Pridať komentár (0)