3 kro­ky, ako na Slo­ven­sku žiť za málo moder­nej­šie

Linda Cebrová / 10. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pinterest.com/Dávid Igaz

Mož­no si už zažil ten pocit, že sa vo svo­jom vlast­nom byte pre­stá­vaš cítiť kom­for­tne. Pred­sa len trá­viť väč­ši­nu času v pries­to­roch, kto­ré mož­no ešte pamä­ta­jú socia­liz­mus nie je kaž­dé­mu pochu­ti. Rekon­štruk­cia ale­bo kúpa novo­stav­by však vie nabú­rať roz­po­čet nejed­nej domác­nos­ti.

Nie kaž­dý si chce na krk v mla­dom veku vešať pôžič­ky ale­bo dlho­vať penia­ze rodi­čom. Našťas­tie v dneš­nej dobe nemu­síš mať na účte desať­ti­sí­ce, aby si sa kaž­dý deň vra­cal do útul­né­ho bytu plné­ho pek­né­ho dizaj­nu a moder­ných tech­no­ló­gií. Na začiat­ku môžeš vo svo­jom prí­byt­ku zre­a­li­zo­vať tie­to tri kro­ky.

Mini­ma­lis­tic­ký dizajn a.k.a. Škan­di­ná­via

foto:pinterest.com 

Sever­ský dizajn obyd­lí je špe­ci­fic­ký a roz­poz­na­teľ­ný už na prvý pohľad. Jeho prak­tic­kosť oslo­vi­la ľudí aj mimo Škan­di­ná­viu, a tak sa dostá­va do bytov aj na dru­hom kon­ci sve­ta. Svo­ju záslu­hu si na tom nesie aj sieť obcho­dov Ikea. Prá­ve tu si môžeš aj s malým roz­poč­tom zado­vá­žiť dopl­n­ky do domác­nos­ti, vďa­ka kto­rým zís­ka tvoj byt úpl­ne nový dych.

foto:pinterest.com

Tech­no­ló­gie, kto­ré poz­dvih­nú byt na inú úro­veň

Nie je to tak dáv­no, kedy bola myš­lien­ka ovlá­da­nia celej svo­jej domác­nos­ti cez smart­fón len futu­ris­tic­kou pred­sta­vou. Momen­tál­ne sme však v situ­ácii, kedy si vieš za pár eur mesač­ne zado­vá­žiť zaria­de­nia, kto­ré uro­bia z tvoj­ho obyd­lia pokro­ko­vú a inte­li­gent­nú domác­nosť.

foto:Dávid Igaz

Smart home pro­duk­ty sú na Slo­ven­sku dostup­né širo­kej verej­nos­ti aj vďa­ka Tele­ko­mu a ich Magen­ta Smart­Ho­me. Ich smart pro­duk­ty sa posta­ra­jú nie­len o efek­tív­nu ener­ge­ti­ku, ale aj bez­peč­nosť a tvo­je pohod­lie.

foto:Dávid Igaz

Tvoj byt môže vďa­ka jed­né­mu kli­ku hrať 16-timi mili­ón­mi farieb, pres­ne toľ­ko ich budeš mať k dis­po­zí­cií s Hue osvet­le­ním. Môžeš si tak naprí­klad nasta­viť, aby sa po tvo­jom prí­cho­de z prá­ce roz­žia­ri­la miest­nosť na mod­ro a zača­la hrať tvo­ja obľú­be­ná hud­ba. Všet­ko závi­sí len od tvo­jej nála­dy. Vďa­ka app­ke si doká­žeš nasta­viť aj via­ce­ro sce­ná­rov, kto­ré pri­pra­via tvoj byt na kaž­dú situ­áciu, od vyto­pe­nia až po útok jedo­va­tým ply­nom.

Hand made náby­tok

foto:pinterest.com

Posteľ, gauč, kon­fe­renč­ný sto­lík či záh­rad­ný náby­tok. To všet­ko a ešte viac si môžeš vyro­biť sám z oby­čaj­ných dre­ve­ných paliet. Mož­no si už postre­hol, že ten­to trend, kto­rý v súčas­nos­ti nabe­rá na obľu­be. Niet sa čo čudo­vať – taký­to náby­tok je lac­ný, má oso­bi­tý štýl a navy­še veľ­ká časť kre­a­tív­nej strán­ky je iba na tebe. Na to, aby mal tvoj byt štýl naozaj nepot­re­bu­ješ posteľ za nie­koľ­ko sto­viek eur, skús si rad­šej nakú­piť pár euro­pa­liet, z kto­rých si uro­bíš „cus­tom“ posteľ pod­ľa vlast­ných pred­stáv.

foto:pinterest.com

Pridať komentár (0)