35 strá­nok, vďa­ka kto­rým zís­kaš nové vedo­mos­ti

Dominika Kováčová / 10. apríla 2016 / Lifehacking

Keď si sa chcel v minu­lom desať­ro­čí nie­čo nové naučiť zna­me­na­lo to pre teba nav­šte­vo­vať cez víkend ale­bo v týžd­ni po nociach únav­né kur­zy plné nud­ných inštruk­to­rov. Dnes je však vzde­lá­va­nie sa a osob­ný ale­bo pro­fe­si­onál­ny roz­voj doslo­va na dosah ruky. 

Mož­nosť stať sa osvie­te­nej­ším v tvo­jom voľ­nom čase je dnes plne prí­stup­ná a pod­mie­ne­ná len pri­po­je­ním sa k inter­ne­tu. Jed­na z naj­po­pu­lár­nej­ších inter­ne­to­vých strá­nok posky­tu­jú­ca on-line vzde­lá­va­cie kur­zy je Ude­my. Môžeš si vybrať z vyše 30 000 kur­zov v rôz­nych oblas­tiach, od osob­né­ho roz­vo­ja, dizaj­nu, mar­ke­tin­gu, život­né­ho štý­lu až po lek­cie foto­gra­fo­va­nia … a to je len jed­na webo­vá strán­ka!

Ako pove­dal Jim Rohn : „Vše­obec­né vzde­la­nie ti zabez­pe­čí živo­by­tie, seba­vzde­lá­va­nie ti pri­ne­sie bohat­stvo. “

Výzva pri­ja­tá! Nauč sa nie­čo nové kaž­dý deň! Zís­kaš tým výho­du nie­len v tvo­jej prá­ci, ale aj v osob­nom živo­te. Keď dosiah­neš dušev­nú poho­du, sta­neš sa šťast­nej­ším a pro­duk­tív­nej­ším člo­ve­kom.

Email-marketing

foto: gohighbrow.com

Tu ti ponú­ka­me strán­ky, pomo­cou kto­rých zís­kaš nové vedo­mos­ti:

Lynda.com:  „Naším posla­ním je pomôcť vám naučiť sa zruč­nos­ti, kto­ré potre­bu­je­te na dosia­hnu­tie váš­ho plné­ho poten­ciá­lu.“

CreativeLive.com: Staň sa múd­rej­ším a zvýš svo­ju kre­a­ti­vi­tu s on-line kur­za­mi zadar­mo.

Hac­ka­day: „Naše hra­vé prís­pev­ky sú zla­tým štan­dar­dom v oblas­ti zába­vy pre inži­nie­rov a tech­nic­kých nad­šen­cov.“

MindTools.com: Mies­to, kde sa naučíš osvo­jiť si vod­cov­ské schop­nos­ti.

Code­ca­de­my: Nauč­te sa kódo­vať inte­rak­tív­ne a hlav­ne zadar­mo: Java, PHP, Pyt­hon…

EdX: Uč sa od tých naj­lep­ších. Kedy­koľ­vek. Kde­koľ­vek. Čokoľ­vek.

Plat­zi: Roz­ví­jaj svo­je nada­nie v oblas­ti mar­ke­tin­gu, kódo­va­nia, vývo­ja apli­ká­cií a v dizaj­ne.

Big Think: Prog­ram, kto­rý dáva mla­dým ľuďom prí­le­ži­tosť k roz­vo­ju digi­tál­nych a pod­ni­ka­teľ­ské­ých zruč­nos­tí, kto­ré potre­bu­jú na vytvá­ra­nie pozi­tív­nych spo­lo­čen­ských zmien.

Craft­sy: Si pri­pra­ve­ný vniesť štip­ku kre­a­ti­vi­ty do tvoj­ho živo­ta? Nauč sa variť, pliesť, vyší­vať, zdo­biť tor­ty …

Matrix-Based-Prioritization-01

foto: gohighbrow.com

Guides.co: 5% inšpi­rá­cie, 10% vzde­la­nie a 85% akcie. Joey Gault: „ Je to ako natra­fiť na tajom­ný note­bo­ok plný kúziel.“

Lit­Lo­vers: Strán­ka pre milov­ní­kov dob­rej lite­ra­tú­ry: Pre­to­že všet­ci sme spo­lu na jed­nej stra­ne!

Uda­ci­ty: Nauč sa kódo­vať v on-line kur­ze vyvi­nu­tom Sebas­tie­nom Thru­nom.

Zid­bits: Náj­deš tu obrov­skú zbier­ku zábav­ných fak­tov, zau­jí­ma­vých správ a člán­kov na rôz­ne témy.

TED Ed: Dnes už kul­to­vá znač­ka TED ti pri­ná­ša rôz­ne lek­cie pomo­cou videí. Z pred­ná­šok od rôz­nych osob­nos­tí sa dozvieš všet­ko, čo by ťa moh­lo zau­jí­mať: dino­sau­ry, bio­ché­mia, sila pla­ce­ba, ako fun­gu­jú oku­lia­re, 3D ani­má­cie, nie­čo o his­tó­rii Číny.…

Sci­tab­le: Tu sa dozvieš o tom ako fun­gu­je gene­ti­ka, o evo­luč­nej teórii ale­bo ako pre­bie­ha bun­ko­vé dýcha­nie.

ITu­nes U: Yale, Har­vard , Stan­ford a iné špič­ko­vé uni­ver­zi­ty tu zdie­ľa­jú svo­je pred­náš­ky a poznat­ky.

MIT open cour­se­wa­re: „Myš­lien­ka je jed­no­du­chá: zve­rej­ňo­vať všet­ky naše štu­dij­né mate­riá­ly on-line, aby boli dostup­né pre kaž­dé­ho “.Dick K. P. Yue, pro­fe­sor MIT Scho­ol of Engi­ne­e­ring

Won­der­Ho­wTo: Posky­tu­je viac ako 170 000 videí a člán­kov od viac ako 17 000 odbor­ných tvor­cov, v 35 kate­gó­riách a 424 pod­ka­te­gó­riách. Ich stra­té­gi­ou je poskyt­núť infor­má­cie pre inte­lek­tu­ál­nu a zve­da­vú komu­ni­tu.

Futu­re­Le­arn: On-line vzde­lá­va­nie ponú­ka nový spô­sob, ako pre­skú­mať témy, kto­ré v tebe vzbu­dzu­jú vášeň. Túto pre­hľad­nú strán­ku osob­ne odpo­rú­čam pre vedec­ké tipy, zau­ja­li ma naj­mä fan­tas­tic­ké infor­má­cie z oblas­ti medi­cí­ny.

Productivity-System-01

foto: gohighbrow.com

One Month: Prá­ve teraz nastal ten správ­ny čas, aby si si spl­ni­li svoj sen. Za jeden mesiac sa naučíš roz­ví­jať svo­je obchod­né vlo­hy, vytvo­riť vlast­né apli­ká­cie, ale­bo nájsť tvo­jich prvých zákaz­ní­kov.

Khan Aca­de­my: Sta­čí vedieť len jedi­nú vec: „Doká­žeš sa naučiť čokoľ­vek!”

You­si­cian: Tvoj osob­ný lek­tor hud­by.

Duolin­go: Nauč sa cudzí jazyk zadar­mo, raz a navž­dy.

Squ­arek­not: Tu náj­deš prí­ruč­ky, pomo­cou kto­rých vytvo­ríš mozai­ko­vý dizajn, kara­me­lo­vý pop­corn, svieč­ky, kto­ré plá­va­jú na hla­di­ne, ale­bo počí­ta­čo­vú hru.

Highb­row: V Highb­row sú dopís­men­ka hlad­ní po vedo­mos­tiach a pre­to ti ich pri­ná­ša­jú den­ne do inbo­xu.

Spre­e­der: Čítaj až 3x rých­lej­šie, buď 3x viac pro­duk­tív­ny!

Mem­ri­se: Tu sa naučíš zábav­nou ces­tou cudzí jazyk a slov­nú záso­bu.

Startup-marketing

foto: gohighbrow.com

HTM­L5 Rocks: Goog­le pris­pie­va naj­nov­ší­mi aktu­ali­zá­cia­mi a zdroj­mi o HTM­L5.

Data­Mon­key: Schop­nosť pra­co­vať s dáta­mi je bez­po­chy­by nez­byt­ná , nauč sa SQL a Excel.

Say­lor Aca­de­my: Ponú­ka kur­zy reč­níc­tva a pre­ja­vu.

Cook Smarts: Zís­kaj základ­né zruč­nos­ti, kto­ré sa ti zídu ak si milov­ník vare­nia.

The Hap­pi­ness Pro­ject: Dá sa naučiť ako byť sku­toč­ne šťast­ný? Táto strán­ka ti uká­že ako na to.

Learni.st: Pri­daj sa k mili­ó­nu odo­be­ra­te­ľov, obja­vuj a zdie­ľaj tvo­je vedo­mos­ti s celým sve­tom.

Sur­fa­ce Lan­gu­ages: Táto strán­ka je dob­rou voľ­bou, ak sa chceš naučiť pár ces­to­va­teľ­ských fráz.

Aca­de­mic Earth: V Aca­de­mic Earth sú pre­sved­če­ní, že kaž­dý má prá­vo na vzde­lá­va­nie sa. Ponú­ka­jú pre­to jedi­neč­nú kolek­ciu bez­plat­ných on-line kur­zov od naj­lep­ších sve­to­vých uni­ver­zít.

Neexis­tu­je žiad­ny dôvod, pre­čo by si sa nemo­hol naučiť nie­čo nové kaž­dý jeden deň, či už je to zruč­nosť ale­bo nový zábav­ný koní­ček ale­bo dokon­ca cudzí jazyk!

UX-01

Zdroj: www.inc.com, zdroj titul­né­ho obráz­ku: gohighbrow.com

Pridať komentár (0)