35 strá­nok, vďaka kto­rým zís­kaš nové vedo­mosti

Dominika Kováčová / 10. apríla 2016 / Tools a produktivita

Keď si sa chcel v minu­lom desať­ročí niečo nové naučiť zna­me­nalo to pre teba nav­šte­vo­vať cez víkend alebo v týždni po nociach únavné kurzy plné nud­ných inštruk­to­rov. Dnes je však vzde­lá­va­nie sa a osobný alebo pro­fe­si­onálny roz­voj doslova na dosah ruky. 

Mož­nosť stať sa osvie­te­nej­ším v tvo­jom voľ­nom čase je dnes plne prí­stupná a pod­mie­nená len pri­po­je­ním sa k inter­netu. Jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších inter­ne­to­vých strá­nok posky­tu­júca on-line vzde­lá­va­cie kurzy je Udemy. Môžeš si vybrať z vyše 30 000 kur­zov v rôz­nych oblas­tiach, od osob­ného roz­voja, dizajnu, mar­ke­tingu, život­ného štýlu až po lek­cie foto­gra­fo­va­nia … a to je len jedna webová stránka!

Ako pove­dal Jim Rohn : „Vše­obecné vzde­la­nie ti zabez­pečí živo­by­tie, seba­vzde­lá­va­nie ti pri­ne­sie bohat­stvo. “

Výzva pri­jatá! Nauč sa niečo nové každý deň! Zís­kaš tým výhodu nie­len v tvo­jej práci, ale aj v osob­nom živote. Keď dosiah­neš duševnú pohodu, sta­neš sa šťast­nej­ším a pro­duk­tív­nej­ším člo­ve­kom.

Email-marketing

foto: gohighbrow.com

Tu ti ponú­kame stránky, pomo­cou kto­rých zís­kaš nové vedo­mosti:

Lynda.com:  „Naším posla­ním je pomôcť vám naučiť sa zruč­nosti, ktoré potre­bu­jete na dosia­hnu­tie vášho plného poten­ciálu.“

CreativeLive.com: Staň sa múd­rej­ším a zvýš svoju kre­a­ti­vitu s on-line kur­zami zadarmo.

Hac­ka­day: „Naše hravé prís­pevky sú zla­tým štan­dar­dom v oblasti zábavy pre inži­nie­rov a tech­nic­kých nad­šen­cov.“

MindTools.com: Miesto, kde sa naučíš osvo­jiť si vod­cov­ské schop­nosti.

Code­ca­demy: Naučte sa kódo­vať inte­rak­tívne a hlavne zadarmo: Java, PHP, Pyt­hon…

EdX: Uč sa od tých naj­lep­ších. Kedy­koľ­vek. Kde­koľ­vek. Čokoľ­vek.

Platzi: Roz­ví­jaj svoje nada­nie v oblasti mar­ke­tingu, kódo­va­nia, vývoja apli­ká­cií a v dizajne.

Big Think: Prog­ram, ktorý dáva mla­dým ľuďom prí­le­ži­tosť k roz­voju digi­tál­nych a pod­ni­ka­teľ­ské­ých zruč­ností, ktoré potre­bujú na vytvá­ra­nie pozi­tív­nych spo­lo­čen­ských zmien.

Craftsy: Si pri­pra­vený vniesť štipku kre­a­ti­vity do tvojho života? Nauč sa variť, pliesť, vyší­vať, zdo­biť torty …

Matrix-Based-Prioritization-01

foto: gohighbrow.com

Guides.co: 5% inšpi­rá­cie, 10% vzde­la­nie a 85% akcie. Joey Gault: „ Je to ako natra­fiť na tajomný note­book plný kúziel.“

Lit­Lo­vers: Stránka pre milov­ní­kov dob­rej lite­ra­túry: Pre­tože všetci sme spolu na jed­nej strane!

Uda­city: Nauč sa kódo­vať v on-line kurze vyvi­nu­tom Sebas­tie­nom Thru­nom.

Zid­bits: Náj­deš tu obrov­skú zbierku zábav­ných fak­tov, zau­jí­ma­vých správ a člán­kov na rôzne témy.

TED Ed: Dnes už kul­tová značka TED ti pri­náša rôzne lek­cie pomo­cou videí. Z pred­ná­šok od rôz­nych osob­ností sa dozvieš všetko, čo by ťa mohlo zau­jí­mať: dino­saury, bio­ché­mia, sila pla­ceba, ako fun­gujú oku­liare, 3D ani­má­cie, niečo o his­tó­rii Číny.…

Sci­table: Tu sa dozvieš o tom ako fun­guje gene­tika, o evo­luč­nej teórii alebo ako pre­bieha bun­kové dýcha­nie.

ITu­nes U: Yale, Har­vard , Stan­ford a iné špič­kové uni­ver­zity tu zdie­ľajú svoje pred­nášky a poznatky.

MIT open cour­se­ware: „Myš­lienka je jed­no­du­chá: zve­rej­ňo­vať všetky naše štu­dijné mate­riály on-line, aby boli dostupné pre kaž­dého “.Dick K. P. Yue, pro­fe­sor MIT School of Engi­ne­e­ring

Won­der­Ho­wTo: Posky­tuje viac ako 170 000 videí a člán­kov od viac ako 17 000 odbor­ných tvor­cov, v 35 kate­gó­riách a 424 pod­ka­te­gó­riách. Ich stra­té­giou je poskyt­núť infor­má­cie pre inte­lek­tu­álnu a zve­davú komu­nitu.

Futu­re­Le­arn: On-line vzde­lá­va­nie ponúka nový spô­sob, ako pre­skú­mať témy, ktoré v tebe vzbu­dzujú vášeň. Túto pre­hľadnú stránku osobne odpo­rú­čam pre vedecké tipy, zau­jali ma najmä fan­tas­tické infor­má­cie z oblasti medi­cíny.

Productivity-System-01

foto: gohighbrow.com

One Month: Práve teraz nastal ten správny čas, aby si si spl­nili svoj sen. Za jeden mesiac sa naučíš roz­ví­jať svoje obchodné vlohy, vytvo­riť vlastné apli­ká­cie, alebo nájsť tvo­jich prvých zákaz­ní­kov.

Khan Aca­demy: Stačí vedieť len jedinú vec: „Doká­žeš sa naučiť čokoľ­vek!”

You­si­cian: Tvoj osobný lek­tor hudby.

Duolingo: Nauč sa cudzí jazyk zadarmo, raz a navždy.

Squ­arek­not: Tu náj­deš prí­ručky, pomo­cou kto­rých vytvo­ríš mozai­kový dizajn, kara­me­lový pop­corn, sviečky, ktoré plá­vajú na hla­dine, alebo počí­ta­čovú hru.

Highb­row: V Highb­row sú dopís­menka hladní po vedo­mos­tiach a preto ti ich pri­ná­šajú denne do inboxu.

Spre­e­der: Čítaj až 3x rých­lej­šie, buď 3x viac pro­duk­tívny!

Mem­rise: Tu sa naučíš zábav­nou ces­tou cudzí jazyk a slovnú zásobu.

Startup-marketing

foto: gohighbrow.com

HTML5 Rocks: Google pris­pieva naj­nov­šími aktu­ali­zá­ciami a zdrojmi o HTML5.

Data­Mon­key: Schop­nosť pra­co­vať s dátami je bez­po­chyby nez­bytná , nauč sa SQL a Excel.

Say­lor Aca­demy: Ponúka kurzy reč­níc­tva a pre­javu.

Cook Smarts: Zís­kaj základné zruč­nosti, ktoré sa ti zídu ak si milov­ník vare­nia.

The Hap­pi­ness Pro­ject: Dá sa naučiť ako byť sku­točne šťastný? Táto stránka ti ukáže ako na to.

Learni.st: Pri­daj sa k mili­ónu odo­be­ra­te­ľov, obja­vuj a zdie­ľaj tvoje vedo­mosti s celým sve­tom.

Sur­face Lan­gu­ages: Táto stránka je dob­rou voľ­bou, ak sa chceš naučiť pár ces­to­va­teľ­ských fráz.

Aca­de­mic Earth: V Aca­de­mic Earth sú pre­sved­čení, že každý má právo na vzde­lá­va­nie sa. Ponú­kajú preto jedi­nečnú kolek­ciu bez­plat­ných on-line kur­zov od naj­lep­ších sve­to­vých uni­ver­zít.

Neexis­tuje žiadny dôvod, prečo by si sa nemo­hol naučiť niečo nové každý jeden deň, či už je to zruč­nosť alebo nový zábavný koní­ček alebo dokonca cudzí jazyk!

UX-01

Zdroj: www.inc.com, zdroj titul­ného obrázku: gohighbrow.com

Pridať komentár (0)