4 finančné triky, ktoré ťa mali naučiť v škole

Timotej Vančo / 9. november 2016 / Tools a produktivita

Prečo nepo­čú­vať rady rodi­čov a ako dosiah­nuť finančnú slo­bodu? To čo pla­tilo kedysi už dávno nie je in.

Nepo­čú­vaj rady od rodi­čov alebo uči­te­ľov. Toto môže znieť trošku nein­tu­itívne, ale je to rada, ktorú si musíme zobrať za svoju, aby sme pre­lo­mili kruh zlých finanč­ných roz­hod­nutí. Dve naj­väč­šie rady, ktoré mala gene­rá­cia pred nami sú „vzde­la­nie je dôle­žité“ a „musíš vlast­niť dom“. Ale obi­dve sa v dneš­ných časoch javia, ako zlé inves­tí­cie.

Vyber si správny dip­lom

Tvoje súkromné finan­cie a dlh sú fun­kciou s náz­vom cashf­low. Ide­álne by bolo, keby si zaro­bíš dosta­tok peňazí na pokry­tie všet­kých bež­ných výdav­kov bez toho, aby si si zvy­šo­val dlh. To je hlavný dôvod, prečo sme išli na vysoké školy. Mys­leli sme si, že dobrá škola je kľú­čom k budúc­nosti bez veľ­kých dlhov a s vyso­kým pla­tom.

Nech­cem to byť práve ja, kto ti môže teraz nejako poka­ziť sny, ale nie všetky tituly z vyso­kých škôl sú si rovné. Naprí­klad titul z IT alebo medi­cíny je neskôr finančne lep­šie ohod­no­tený ako titul z ume­nia alebo his­tó­rie. Ak už máš baka­lára v nízko pla­tia­cej oblasti, už ti nezos­táva veľa mož­ností na zmenu. Jedine sa možno skús pozrieť na magisterský/inžiniersky titul v nie­kto­rej z lep­šie využi­teľ­ných oblastí.

Neku­puj si dom

dom

Foto: New Pro­perty Launch

Deti sú od malička vedené k tomu, že kúpa domu je inves­tí­cia a je lep­šie splá­cať svoju hypo­téku, ako pla­tiť pre­na­jí­ma­te­ľovi. Toto je životný štýl, ktorý bráni dob­rému cashf­lowu. Prob­lém, ktorý som spo­me­nul vyš­šie je, že návrat­nosť domov je mini­málna.

Ak by si už nejakú nehnu­teľ­nosť chcel kúpiť, skús sa zame­rať na oblasti, kde domy nie sú tak drahé. Dnes už môžeš pra­co­vať na diaľku, a to zna­mená, že nepot­re­bu­ješ bývať v cen­tre mesta. Stačí ti bývať na kraji alebo v dedine, ale vieš zará­bať peniaze, ako vo veľ­kom meste.

Začni šet­riť peniaze

money-saving-tips-for-2015

Foto: Reed

Nie­kedy je veľmi dôle­žité si vedieť odlo­žiť peniaze na neskôr. Podľa šta­tis­tík má Gene­rá­cia milé­nia na účtoch menej ako 1 000 eur. Celá gene­rá­cia vyras­tala v tom, že úspory sú záro­bok mínus výdavky, dlhy a životný štýl. Mnoho rodín kvôli tomuto skre­salo svoje výdavky. Je to spô­so­bené níz­kymi a stále sa zni­žu­jú­cimi platmi a naopak vyš­šími výdav­kami.

Zaplať najprv sebe“ je jedno z naj­väč­ších klišé spo­me­dzi finanč­ných rád. Je ale dôvod, prečo to dodnes pre­žilo. Ak si nanovo určíš pri­ority vo finanč­ných potre­bách a budeš žiť životný štýl, aký je pre teba vhodný, mal by si vedieť ušet­riť 10 až 15 per­cent zo svojho zárobku.

Ak môžeš, plať všetko pre­dom

epa01213061 A vendor gives the change in euro currency to a customer in Nicosia, Cyprus, 03 January 2008. The euro is on its third day of circulation in Cyprus. The Cyprus pound is not yet obsolete, as prices for all kinds of goods are presented in both currencies and shops still receive payments in Cyprus Pound and vendors give the change in Euros. Cyprus and Malta introduced the euro as their countries' official currency on 01 January 2008 expanding the eurozone group to 15 members and 318 million people. EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Foto: thisismoney.co.uk

Bez ohľadu na to, akú máš výplatu alebo úspory, mal by si si dovo­liť kupo­vať veci, ktoré vieš v krát­ko­do­bom hori­zonte spla­tiť. Dokonca, aj keď ideš robiť veľkú inves­tí­ciu v podobe domu alebo auta, vyva­ruj sa splát­kam s 0 per­cent­ným alebo mini­mál­nym navýšením.Čím viac peňazí zapla­tíš na začiatku, tým lac­nej­šia je daná vec neskôr a samoz­rejme stra­tíš menej času jej pla­te­ním neskôr, a to ti umožní sa už sústre­diť a šet­riť na iné zau­jí­mavé položky.

Zatiaľ, čo ti budú tvoji rodi­čia alebo uči­te­lia hovo­riť, akou ces­tou máš ísť a čo máš robiť, zapa­mä­taj si, to je už stará cesta, a takto to dnes už nefun­guje. Zabudni na všetky tie rady o finan­ciách a začni žiť zod­po­vedný život s pohľa­dom na budúc­nosť.

Zdroj článku: mashable.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ZooTem­plate

Pridať komentár (0)