4 zdanlivo nespojiteľné biznisy zo Slovenska, ktoré dohromady výborne fungujú

Mária Ambrozová / 9. novembra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Pexels
  • Nie­kedy sa po­čas bu­do­va­nia biz­nisu na­skytnú prí­le­ži­tosti, ktoré ne­treba ne­chať ujsť
  • Je to na­prí­klad v prí­pade, že k tvo­jej re­štau­rá­cii chce pri­bud­núť útu­lok pre psov alebo v dro­gé­rii po­núk­neš opravu mo­bil­ných te­le­fó­nov
  • Zdan­livo ne­spo­ji­teľné však nie­kedy spolu môže mi­mo­riadne dobre fun­go­vať

Knihy + gas­tro

Jed­ným z naj­ty­pic­kej­ších prí­kla­dov, ktoré doma máme je slávny Mar­ti­nus a Fo­xford, ktorí spolu fun­gujú do­ko­nale ako ho­dinky. Hoci pre spot­re­bi­teľa je spo­je­nie knihy a šálky dob­rej kávy či čo­hosi slad­kého úplne pri­ro­dzené, z hľa­diska biz­nisu to už ľahké roz­hodne nie je. Kníh­ku­pec po­tre­buje zau­jať ob­sa­hom, no­vin­kami a v dneš­nej dobre roz­hodne aj vy­ma­ka­ným e-sho­pom či on­line mar­ke­tin­gom, ktorý sa vzťa­huje na nie­koľko dô­le­ži­tých ob­dobí v roku. Gas­tro pries­tor zase zaujme do­ko­na­lými služ­bami, kva­li­tou pro­duktu a prí­jem­ným pro­stre­dím.

Niet sa čo ču­do­vať, že Mi­chal Meško za svoje ma­na­žér­ske schop­nosti tento rok od týž­den­níka TREND do­stal vý­znamné oce­ne­nie Ma­na­žér roka. O tom, že o svo­jom biz­nise vie roz­prá­vať na­ozaj pú­tavo sme sa pre­sved­čili v ne­jed­nom roz­ho­vore. Je­den z nich si mô­žeš pre­čí­tať na­prí­klad TU.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ins­ta­gram/Mar­ti­nus, Fo­xford

Auto + pes

To, že na pumpe kú­piš ok­rem po­hon­ných hmôt a drob­ností do auta aj no­viny, ob­čerstve­nie či dro­gé­riu, je jasné, ale ve­del si, že v Bra­ti­slave, na Prí­stav­nej sta­nici mô­žeš popri tan­ko­vaní po­riadne vy­umý­vať aj svojho do­má­ceho mi­lá­čika? Slov­naft pred­sta­vil umý­vačku pre psov Do­gwash už mi­nulý rok v lete. Tá fun­guje ako vy­vý­šená vaňa s pro­tiš­my­ko­vou pod­la­hou pri kto­rej je vy­hra­dené par­ko­va­cie miesto a svojho psíka tu mô­žeš vy­kú­pať, vy­užiť po­nuku koz­me­tiky na srsť a aj vy­su­šiť. Je to síce len jedna zo slu­žieb, ktorú čer­pa­cia sta­nica po­núka, no mu­síš uznať, že ši­kovný ná­pad.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Pe­xels/Fa­ce­book, Slov­naft

Ná­by­tok + jedlo

Opäť ko­merč­nej­šia zá­le­ži­tosť, ktorú po­znajú všetci, no len má­lo­kto sa pri tom po­za­staví. Ná­byt­kár­sky gi­gant zo se­veru Európy, IKEA, denne pri­láka do svo­jich ob­chod­ných do­mov po ce­lom svete ti­sícky zá­kaz­ní­kov nie len kvôli kniž­nici Billy (je­den kus sa údajne vo svete predá každé 4 se­kundy) či no­vému po­steľ­nému prádlu, ale aj ich gas­tro kú­tiku. Kto by ne­mi­lo­val ich mä­sové gu­ľôčky, bez­lep­kový mand­ľový ko­lá­čik či ve­ge­ta­rián­sky hot­dog?

Ob­rat spo­loč­nosti z jeho re­štau­rá­cií a pre­daja po­tra­vín v roku 2017 vy­rás­tol na ohrom­ných 1,8 mi­liardy eur, čo roz­hodne nie je málo, za­ned­ba­teľná nie je ani nová IKEA re­štau­rá­cia v In­dii s roz­lo­hou pre celú ti­sícku hostí. Hoci od­bor­níci už čo­skoro oča­ká­vajú, že spo­loč­nosť za­čne už čo­skoro ot­vá­rať sa­mos­tatné gas­tro pre­vádzky, IKEA ta­kéto no­vinky ne­chystá. Re­štau­rá­cie chce ne­chať spo­jené s pre­da­jom ná­bytku.

Ra­ňajky + bi­cykle

Pred­stav si, že zo­be­rieš svoj bi­cy­kel do ser­visu a rovno zo­sta­neš na dobré ra­ňajky a kávu. Alebo si na­prí­klad ideš kú­piť bi­cy­kel a od­ídeš na ňom práve s ká­vou v ruke. Kon­cept Green Bike Cafe v Bra­ti­slave spája práve tieto dva zdan­livo ne­spo­ji­teľné biz­nisy.  Hoci pô­so­bia od­de­lene a ku kaž­dému ma­na­žér musí pri­stu­po­vať s veľ­kým od­stu­pom, do­kopy zjavne fun­gujú.

Pod jed­nou stre­chou

Najmä pri gas­tro pre­vádz­kach máme na Slo­ven­sku nie­koľko pro­jek­tov, ktoré pod jed­nou stre­chou spo­jili via­cero dob­rôt. Je to na­prí­klad FACH, ktorý má bar, ju­ice shop, bis­tro aj re­štau­rá­ciu a hoci všetko spolu ladí, prí­stup ku kaž­dému z nich z hľa­diska ma­naž­mentu je roz­ma­nitý (FACH sme nav­ští­vili s na­ším pro­jek­tom Ro­bíme to inak, tak si ne­za­budni po­zrieť vi­deo).

Prí­kla­dov je však viac. Be­ar­ded Brot­hers ro­bia ame­rické bur­gre, la­tin­ské ta­cos aj ne­tra­dičnú zmrz­linu, v Ga­lante si mô­žeš dať kva­litný rum, whis­kej aj kávu v jed­nom pod­niku In­som­nia, Ča­ro­vná špajza zase sta­vila na spo­je­nie ra­ňaj­kárne s di­zaj­nom (viac si pre­čí­taš TU) a mi­mo­riadne u nás za­fun­go­val aj kon­cept spo­je­nia ka­viarne s mies­tom, kde sa vy­šan­tia aj do­máci mi­lá­či­ko­via, Ml­skafé. Máš ďal­šie tipy?

Pridať komentár (0)