5 eko noviniek, ktoré by si nemal tento rok prehliadnuť na Pohode

Linda Cebrová / 4. júla 2018 / Eko

  • Slo­vákmi mi­lo­vaný fes­ti­val Po­hoda štar­tuje už o 2 dni
  • Na tren­čian­skom le­tisku tak už tento týž­deň vznikne je­di­nečný pries­tor na stret­nu­tie rôz­nych kul­túr a po­hľa­dov na svet
  • My sme sa roz­hodli po­zrieť na no­vinky, ktoré ťa tu tento rok ča­kajú a ktoré by si ur­čite ne­mal pre­hliad­nuť

Veľmi nás teší, že toh­to­ročná Po­hoda sa vý­razne ne­sie v zna­mení eko­ló­gie a spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nosti. V jed­not­li­vých stán­koch ti na­prí­klad zre­cyk­lujú tvoj starý te­le­fón, no a v ďal­šom ti z vr­ch­ná­kov PET fliaš vy­ro­bia funkčný pred­met. To sa­moz­rejme nie je všetko, ta­kýchto vy­chy­tá­vok tu náj­deš de­siatky.

Ako skvelo vy­ba­vené miesto Po­hodu už mi­nulý rok chvá­lil The Gu­ar­dian, The Te­leg­raph zase vy­z­dvi­hol ume­lecký eco-friendly prí­stup. Inak tomu ne­bude ani toto leto. Po­mocnú ruku v rámci eco-friendly prí­stupu po­dalo fes­ti­valu hneď nie­koľko zna­čiek, ktoré pris­peli k tomu, že tento vy­hľa­dá­vaný fes­ti­val ne­pri­ne­sie len po­riadnu dávku dob­rej hudby, ume­nia a zá­žit­kov, ale aj os­vetu v ob­lasti udr­ža­teľ­ného spô­sobu ži­vota, na ktorý by v dneš­nej dobe mal dbať už snáď každý z nás.

Na Po­hode sa ne­na­ješ z plastu

V stán­koch s ob­čerstve­ním v ce­lom are­áli do­sta­neš jedlo a ná­poje vý­lučne ser­ví­ro­vané na ta­nie­roch a v po­há­roch z ce­lu­lózy alebo z ku­ku­rič­ného škrobu. Na kom­pos­to­va­teľ­nom riade sa bude po­dá­vať jedlo a ná­poje aj pre účin­ku­jú­cich v zá­ku­lisí, aj pre per­so­nál fes­ti­valu Po­hoda. Vý­nimky ne­exis­tujú.

Po po­u­žití jed­no­du­cho od­ne­sieš riad do no­vých zber­ných miest, kde ho stačí vho­diť do vy­hra­de­ných ná­dob. Po­u­žité obaly sa budú spra­co­vá­vať v elek­tric­kých kom­pos­té­roch priamo na fes­ti­vale.

Re­in­vent zóna

Jed­nou z vecí, ktorú by si na Po­hode ur­čite ne­mal pre­hliad­nuť je takz­vaná Re­in­vent zóna od Slo­ven­skej spo­ri­teľne. Práve tu bu­deš mať mož­nosť vdých­nuť nový ži­vot aj na prvý po­hľad sta­rým a ne­pot­reb­ným ve­ciam. Mô­žeš si tak vy­ro­biť na­prí­klad štý­lovú tašku z trička, ktoré má už naj­lep­šie roky dávno za se­bou. Trič­ko­taška môže slú­žiť nie­len ako spo­mien­kový ale aj ako plne funkčný pred­met, na­prí­klad na ná­kup.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Trič­ko­taška

Ka­pi­to­lou sa­mou o sebe bude pla­te­nie na fes­ti­vale. Na to, aby si mo­hol mať plné ruky ná­po­jov, do­sta­neš za­darmo je­di­nečnú fes­ti­va­lovú pe­ňa­ženku pre po­hodlné bez­kon­taktné pla­te­nie, na­koľko po­lo­vica stán­kov na Po­hode bude mať k dis­po­zí­cii pla­tobné ter­mi­nály. Ide o je­den z kro­kov k tomu, aby sme sa pri­blí­žili k ére cel­kom bez­hos­to­vost­ných fes­ti­va­lov.

V spo­mí­na­nej Re­in­vent zóne sa stret­neš aj s 360-stup­ňo­vým ping pon­gom či s Cuk­ro­mo­bi­lom – pr­vým au­tom na svete, ktoré vy­rába cuk­rovú vatu.

Eco-pred­nášky a hu­dobné prek­va­pe­nia v Eco­cap­sule

Na Po­hode uvi­díš aj je­den z na­jús­peš­nej­ších slo­ven­ský star­tu­pov – Eco­cap­sule. Tento ener­ge­ticky se­bes­tačný mo­bilný mik­ro­dom sa pre­mení na micro-stage, v kto­rom ok­rem pred­ná­šok a čí­tačky s te­ma­ti­kou eko­lo­gic­kej udr­ža­teľ­nosti bude aj nie­koľko hu­dob­ných prek­va­pení. Eco­cap­sule pri­tom uvi­díš na Po­hode v ab­so­lút­nej fes­ti­va­lo­vej pre­mi­ére.

Se­bes­tačný smart mi­ni­dom­ček má stre­chu po­krytú so­lár­nym pa­ne­lom s vý­ko­nom 600 wat­tov, no Eco­cap­sula vy­užíva aj ener­giu z vetra po­mo­cou 750 wat­to­vej ve­ter­nej tur­bíny, čiže po­kojne si tu na­bi­ješ aj 125 iP­ho­nov.

Eco­cap­sula môže fun­go­vať ako chatka upro­stred le­sov, pop-up ho­tel alebo do­konca na­bí­ja­cia sta­nica pre tvoj elek­tro­mo­bil a ešte si do zá­chyt­ných ná­dob zo­zbie­raš aj daž­ďovú vodu. Zá­klad­ným cie­ľom star­tupu bolo vy­tvo­riť uni­kátne bý­va­nie od zá­kla­dov tak, aby bolo do­ko­nale funkčné a ma­xi­málne eko­lo­gické. O tom, či sa to po­da­rilo sa mô­žeš pre­sved­čiť na vlastné oči.

Nové vá­ku­ové WC a umy­várne

To­alety sú večne pre­be­ra­nou a ne­ná­vi­de­nou té­mou v prí­pade kaž­dého fes­ti­valu. Po­hoda to však má tento rok do­ko­nale pre­mys­lené. Na­priek tomu, že ka­pa­cita Po­hody zo­stáva rov­naká, kom­pe­tentní kaž­do­ročne zvy­šujú kom­fort náv­štev­ní­kov.

Tento rok sa vý­razne po­sil­ňuje po­čet spla­cho­va­cích WC. Na run­wayi oproti Aréne Slo­ven­skej spo­ri­teľne náj­deš 39 vá­ku­ových WC JohnP­rivy po­dob­ných tým, aké po­znáš z lie­ta­diel a vla­kov. Ok­rem kom­fortu pl­nia aj eko­lo­gický účel, keďže spot­re­bujú me­nej vody. Sú­čas­ťou setu budú aj pi­so­áre a umý­vadlá na ruky so zrkad­lami. K bez­ba­ri­é­ro­vým to­ale­tám v tomto roku pri­budne aj bez­ba­ri­é­rová spr­cha oproti Ur­pi­ner stage-u.

Po­hoda fun­guje na so­lárnu ener­giu

Za­čiat­kom roka Po­hoda zís­kala vô­bec prvé oce­ne­nie v rámci Euro­pean Fes­ti­val Awards za ich eko­lo­gické rie­še­nia. Jed­ným z nich sú aj so­lárne lampy. Lampy vy­uží­vajú ener­giu zo slnka, ktorá sa v prie­behu dňa ukladá do aku­mu­lá­tora a po zo­tmení LED lampy os­vet­ľujú run­way a všetky dô­le­žité plo­chy. Takto vy­ro­bená ener­gia by sta­čila na­prí­klad na na­bi­tie 3 000 mo­bil­ných te­le­fó­nov a ušetrí vyše 49kg emi­sií CO2.

Ok­rem sa­mot­ného svie­te­nia budú lampy po­má­hať náv­štev­ní­kom orien­to­vať sa aj v bo­ha­tom fes­ti­va­lo­vom prog­rame, prí­padne môžu slú­žiť ako me­e­ting po­inty. Tento rok bude fes­ti­val zá­so­bený väč­ším po­čtom tra­fos­ta­níc, čím sa až 1/3 po­u­ži­tej elek­tric­kej ener­gie po­kryje z pev­nej siete. Zníži sa tak množ­stvo elek­triny vy­ro­be­nej z ag­re­gá­tov, čo vý­razne pris­peje k ďal­šej eko­lo­gi­zá­cii fes­ti­valu.

Eko rie­šení tak na Po­hode uvi­díš aj tento rok viac ako dosť. Je však už len a len na nás či si tento po­stoj po­ne­cháme len 4 dni po­čas fes­ti­valu, alebo jed­not­livé “uve­do­melé” ná­vyky pre­ne­sieme aj do re­ál­neho ži­vota. Možno práve vďaka to­muto fes­ti­valu si už v pon­de­lok v ob­chode ne­zo­be­rieš na každú vec jednu ige­li­tovú tašku, ale siah­neš rad­šej na­prí­klad po no­vej trič­ko­taške vy­ro­be­nej na Po­hode.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so SLSP.

Pridať komentár (0)