5 kníh, ktoré ti zme­nia život!

Martin Bohunický / 27. júl 2015 / Tools a produktivita

Kon­ti­nu­álne vzde­lá­va­nie odde­luje prie­mer­ných od boha­tých. Každý mesiac pre­čí­tam mini­málne jednu knihu a sna­žím sa vyhra­diť si na ňu pra­vi­delný čas. Toto sú nie­ktoré z kníh, ktoré mi zme­nili život a uká­zali mi cestu finanč­nej slo­body.

88% boha­tých číta denne a 67% boha­tých sle­duje tele­ví­ziu menej, ako hodinu denne. Vieš koľko per­cent chu­dob­ných ľudí číta? Dve. Toto sú len nie­ktoré zo šta­tis­tík Tho­masa Cor­le­yho, ktoré zís­kal po roz­ho­vo­roch s boha­tými a chu­dob­nými ľuďmi ohľa­dom ich zvy­kov. Keď väč­šina ľudí dokončí svoju školu, mys­lia si, že uče­niu je koniec. Vo svete vidno kopec indi­vi­du­alít, ktoré si mys­lia, že okam­žite po zís­kaní dip­lomu majú schop­nosť ísť von, uspieť a zbo­hat­núť.

Mark Cuban — “How To Win At The Sport Of Busi­ness”

Mark Cuban je taký správny hajz­lík. Je to môj obľú­bený pod­ni­ka­teľ a jeden z najin­te­li­gen­tnej­ších biz­nis­me­nov na svete. Mark sa neus­tále snaží pomá­hať mla­dým a jeho kniha „How To Win At The Sport Of Busi­ness“ je jed­no­du­ché číta­nie, ktoré ti zmení život.

V tejto malej knižke, ktorá je prak­ticky len súhr­nom jeho blogu, hovorí o svo­jich skú­se­nos­tiach so živo­tom, biz­ni­som a peniazmi. Píše o povo­laní bar­mana, živote v malom apart­máne s ďal­šími pia­timi ľuďmi a nespo­čet­nom množ­stve zly­haní. Inšpi­ra­tívne číta­nie.

Robert Kiy­o­saki — “Rich Dad Poor Dad”

Táto kniha všetko mení od zákla­dov. Robert roz­práva, ako vyrás­tol s dvoma otcami (jeden z nich bol otcom jeho kama­ráta), a pre­žil dve roz­ličné filo­zo­fie k životu a bohat­stvu. Mne táto kniha dala úplne novú per­spek­tívu, ako ľudia roz­mýš­ľajú a ako to ovplyv­ňuje ich šance zbo­hat­núť. A naj­lep­šia myš­lienka celej knihy? „Kým si mladý, pra­cuj, aby si sa niečo naučil, nie aby si zaro­bil.“

Koľko ľudí chodí do svo­jej práce len kvôli penia­zom alebo pre­stíži?

Tim Fer­riss — “The 4-Hour Work­week”

Tim Fer­riss je jeden z najin­špi­ra­tív­nej­ších pod­ni­ka­te­ľov a záro­veň jeden z naj­lep­ších sve­to­vých blo­ge­rov a autor troch best­sel­le­rov. Po tom, čo Tim vyštu­do­val Prin­ce­ton, odmie­tol žiť v typic­kom sys­téme „od 9 do 5“ a našiel si vlastnú cestu.

V tejto knihe Tim učí, ako sa vyhnúť upad­nu­tiu do ste­re­otyp­ného sys­tému práce a žiť život podľa vlast­ných pra­vi­diel. Okrem toho sa naučíš, ako vybu­do­vať pasívny prí­jem, ces­to­vať, využí­vať vir­tu­álne asis­tentky a ako pre­niesť cel­kovo svoje povin­nosti na iných.

Tho­mas Stan­ley — “The Mil­li­onaire Next Door”

Pre­daj troch mili­ó­nov kópií tejto knihy nie je náhoda. Povie ti totiž oveľa viac, ako len že bohatí sú vlastne skromní. Výskum Tho­masa Stan­le­yho nás pre­ve­die mys­ľou boha­tých a nie tak boha­tých ľudí. Tho­mas píše aj o tom, ako naprí­klad môže bohatý rodič zni­čiť budúci finančný život svojho die­ťaťa tým, že vytvorí závis­losť.

Táto kniha je jed­no­du­cho úprimná a varuje, čo všetko naozaj obnáša byť boha­tým.

Ramit Sethi — “I Will Teach You to Be Rich”

Ak už niečo o penia­zoch vieš, nemu­síš ju čítať. Je to však jed­no­značne naj­lep­šia kniha pre kaž­dého začia­toč­níka, ktorý sa chce o penia­zoch niečo naučiť. Remit Sethi je v pod­state len ďalší chla­pík ako Tim Fer­riss, ktorý sa roz­ho­dol pre­vziať kon­trolu nad svo­jim živo­tom. Dnes je finanč­ným guru a prak­ticky ti poradí, ako ušet­riť a ako správne míňať peniaze, aby si si stále uží­val veci, ktoré máš rád.

V jeho knihe pri­náša šesť­týž­dňový osobný finančný prog­ram, určený pre mla­dých ľudí. Takže ak chceš zme­niť svoj život, polož ovlá­dať a vezmi do ruky jednu z týchto kníh.

Zdroj: elitedaily.com

Pridať komentár (0)