#5 pokra­čo­va­nie úspeš­né­ho slo­ven­ské­ho komi­xu od Rel­bi­tu

Luky Gašparík / 23. augusta 2014 / Zo Slovenska

V pora­dí už pia­ta časť komi­xu sa venu­je novo-pri­pra­vo­va­ným legis­la­tív­nym zme­nám pre star­tu­py. Cel­kom výstiž­né…

#5 Čo je to vlast­ne star­tup

Vie­te ako zis­tí­te, že mať star­tup je ozaj nie­čo mains­tre­a­mo­vé? Jed­no­du­cho! Keď si vaša vlá­da všim­ne, že nie­čo také ako star­tup vôbec exis­tu­je.

Keď­že sme sami star­tu­pom, sme vďač­ní za kaž­dú ini­cia­tí­vu zlep­šu­jú­cu pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die, zjed­no­du­šu­jú­cu práv­ne pred­pi­sy a odbú­ra­va­jú­cu pre­káž­ky pri pod­ni­ka­ní. Kaž­do­pád­ne, nie kaž­dá dob­re mys­le­ná ini­cia­tí­va, má aj pozi­tív­ny dopad — obzvlášť slo­ven­ská vlá­da vie o tom svo­je. Jej posled­ná ini­cia­tí­va sa sna­ží pod­po­riť star­tu­py. Keď­že nie je mož­né pod­po­riť nie­čo, čo nie je defi­no­va­né, defi­no­va­la vlá­da to, čo to ten star­tup vlast­ne je. Kaž­dej fir­me, kto­rá spl­ní túto defi­ní­ciu, dosta­ne finan­cie na men­to­ring, daňo­vé práz­dni­ny, mož­no aj neja­ké­ho jed­no­rož­ca a boh­vie čo ešte.

Otáz­ka je len, čo to je star­tup vlast­ne je???

Zdroj: Rel­bit

Pridať komentár (0)