#5 pokra­čo­va­nie úspeš­ného slo­ven­ského komixu od Rel­bitu

Luky Gašparík / 23. augusta 2014 / Zo Slovenska

V poradí už piata časť komixu sa venuje novo-pri­pra­vo­va­ným legis­la­tív­nym zme­nám pre star­tupy. Cel­kom výstižné…

#5 Čo je to vlastne star­tup

Viete ako zis­títe, že mať star­tup je ozaj niečo mains­tre­a­mové? Jed­no­du­cho! Keď si vaša vláda všimne, že niečo také ako star­tup vôbec exis­tuje.

Keďže sme sami star­tu­pom, sme vďační za každú ini­cia­tívu zlep­šu­júcu pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die, zjed­no­du­šu­júcu právne pred­pisy a odbú­ra­va­júcu pre­kážky pri pod­ni­kaní. Kaž­do­pádne, nie každá dobre mys­lená ini­cia­tíva, má aj pozi­tívny dopad — obzvlášť slo­ven­ská vláda vie o tom svoje. Jej posledná ini­cia­tíva sa snaží pod­po­riť star­tupy. Keďže nie je možné pod­po­riť niečo, čo nie je defi­no­vané, defi­no­vala vláda to, čo to ten star­tup vlastne je. Kaž­dej firme, ktorá splní túto defi­ní­ciu, dostane finan­cie na men­to­ring, daňové práz­dniny, možno aj neja­kého jed­no­rožca a boh­vie čo ešte.

Otázka je len, čo to je star­tup vlastne je???

Zdroj: Rel­bit

Pridať komentár (0)