5 ran­ných ritu­álov, kto­ré vyko­ná­vam pred odcho­dom do prá­ce

Martin Bohunický / 30. januára 2016 / Lifehacking

Mno­hí z nás pra­cu­jú tak 40 – 50 hodín týž­den­ne. No keď odrá­ta­me Face­bo­ok, kávu a nezmy­sel­né pora­dy, sku­toč­ne kva­lit­nú prá­cu robí­me len pár hodín týž­den­ne.

Aby si doká­zal využiť svoj čas v prá­ci čo naje­fek­tív­nej­šie a bol v prie­be­hu dňa čo naj­pro­duk­tív­nej­ší, toto je 5 návy­kov, kto­ré by ti moh­li pomôcť:

Sedem minút cvi­če­nia. Nie 10, len 7. Je to dosť na to, aby ťa to nakop­lo a nie prí­liš veľa, aby ti to skom­pli­ko­va­lo ráno. Asi naj­lep­šia pre ten­to účel je apli­ká­cia 7 Minu­te Wor­kout. Za 7 minút pre­cvi­číš kom­plet­ne celé telo.

Stocksy_txp7efbd15bYRd000_Small_622024

Začni zele­nou. Hoci sme tisíc­krát poču­li, že raňaj­ky sú naj­dô­le­ži­tej­šie jed­lo dňa, aj tak to väč­ši­nou skon­čí pri jogur­te ale­bo ovse­ných vloč­kách. Skús mies­to toho vziať nie­čo zele­né a uro­biť si zele­né smo­ot­hie. Trvá to pár minút, nie je to dra­hé, je to super zdra­vé a nakop­ne ťa to viac, ako hoci­ja­ká káva. Mojim obľú­be­ným je: jabl­ko, banán, poma­ranč, špe­nát, uhor­ka, bro­ko­li­ca a chia semiač­ka.

Vyber si 3 veci, kto­ré uro­bia tvoj deň úspeš­ným. Kým sa mi mixu­je smo­ot­hie, vždy si napí­šem na papier tri veci, kto­ré ten deň musím dosiah­nuť, aby som ho pova­žo­val za úspeš­ný. Nie je kaž­dý deň víťazs­tvom, no ráta sa dlho­do­bý prog­res, nie malé výhry.

productivity_elite_daily-800x400

Roz­deľ si tas­ky. Áno, mám to-do list plný na najb­liž­šie dva týžd­ne. Ale dlho som robil chy­bu, že som si na jed­not­li­vé úlo­hy nevyh­ra­dil kon­krét­ny čas. Nech­cem zájsť s plá­no­va­ním prí­liš ďale­ko, aby som nestrá­vil viac času plán­mi než prá­cou, pre­to som si zatiaľ aspoň roz­de­lil tas­ky na tie, kto­ré musím sti­hnúť pred obe­dom a tie, kto­ré musím sti­hnúť do štvr­tej. Večer mi daj­te pokoj.

Nakop­ni sa po obe­de. Iste, toto už nemož­no nazý­vať ran­nou ruti­nou, no zara­dil som to sem, pre­to­že je to veľ­ký deal v boji o lep­šiu pro­duk­ti­vi­tu. Po obe­de si daj 15 minú­to­vú “medi­tá­ciu”, vypni počí­tač, sad­ni si nie­kam do kľu­du a sprav si v hla­ve men­šie resu­mé toho, čo si už uro­bil a čo ešte uro­biť musíš.

Skús tých­to 5 kro­kov apli­ko­vať najb­liž­ší týž­deň a výsle­dok ťa mož­no prek­va­pí. Tak nech je rok 2016 pro­duk­tív­ny!

elite-daily-Aila-Images-coffee

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)