5 ran­ných ritu­álov, ktoré vyko­ná­vam pred odcho­dom do práce

Martin Bohunický / 30. januára 2016 / Tools a produktivita

Mnohí z nás pra­cujú tak 40 – 50 hodín týž­denne. No keď odrá­tame Face­book, kávu a nezmy­selné porady, sku­točne kva­litnú prácu robíme len pár hodín týž­denne.

Aby si doká­zal využiť svoj čas v práci čo naje­fek­tív­nej­šie a bol v prie­behu dňa čo naj­pro­duk­tív­nejší, toto je 5 návy­kov, ktoré by ti mohli pomôcť:

Sedem minút cvi­če­nia. Nie 10, len 7. Je to dosť na to, aby ťa to nakoplo a nie prí­liš veľa, aby ti to skom­pli­ko­valo ráno. Asi naj­lep­šia pre tento účel je apli­ká­cia 7 Minute Wor­kout. Za 7 minút pre­cvi­číš kom­pletne celé telo.

Stocksy_txp7efbd15bYRd000_Small_622024

Začni zele­nou. Hoci sme tisíc­krát počuli, že raňajky sú naj­dô­le­ži­tej­šie jedlo dňa, aj tak to väč­ši­nou skončí pri jogurte alebo ovse­ných vloč­kách. Skús miesto toho vziať niečo zelené a uro­biť si zelené smo­ot­hie. Trvá to pár minút, nie je to drahé, je to super zdravé a nakopne ťa to viac, ako hoci­jaká káva. Mojim obľú­be­ným je: jablko, banán, poma­ranč, špe­nát, uhorka, bro­ko­lica a chia semiačka.

Vyber si 3 veci, ktoré uro­bia tvoj deň úspeš­ným. Kým sa mi mixuje smo­ot­hie, vždy si napí­šem na papier tri veci, ktoré ten deň musím dosiah­nuť, aby som ho pova­žo­val za úspešný. Nie je každý deň víťazs­tvom, no ráta sa dlho­dobý prog­res, nie malé výhry.

productivity_elite_daily-800x400

Roz­deľ si tasky. Áno, mám to-do list plný na najb­liž­šie dva týždne. Ale dlho som robil chybu, že som si na jed­not­livé úlohy nevyh­ra­dil kon­krétny čas. Nech­cem zájsť s plá­no­va­ním prí­liš ďaleko, aby som nestrá­vil viac času plánmi než prá­cou, preto som si zatiaľ aspoň roz­de­lil tasky na tie, ktoré musím sti­hnúť pred obe­dom a tie, ktoré musím sti­hnúť do štvr­tej. Večer mi dajte pokoj.

Nakopni sa po obede. Iste, toto už nemožno nazý­vať ran­nou ruti­nou, no zara­dil som to sem, pre­tože je to veľký deal v boji o lep­šiu pro­duk­ti­vitu. Po obede si daj 15 minú­tovú “medi­tá­ciu”, vypni počí­tač, sadni si nie­kam do kľudu a sprav si v hlave men­šie resumé toho, čo si už uro­bil a čo ešte uro­biť musíš.

Skús týchto 5 kro­kov apli­ko­vať najb­ližší týž­deň a výsle­dok ťa možno prek­vapí. Tak nech je rok 2016 pro­duk­tívny!

elite-daily-Aila-Images-coffee

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)