5 slo­ven­ských hra­dov a zám­kov, s kto­rý­mi sa spá­ja­jú stra­ši­del­né aj zau­jí­ma­vé legen­dy

vedeliesteze.sk / 16. októbra 2016 / Zaujímavosti

Slo­ven­sko je kra­ji­na s pes­trou his­tó­ri­ou a ponú­ka mno­hé zau­jí­ma­vos­ti pre tých, kto­rí milu­jú záha­dy a legen­dy. Ak k nim pat­ríš aj ty, zbys­tri pozor­nosť.

Hrad Lika­va

hrad-likava25-758x582img: slavorum.org

Prvá písom­ná zmien­ka o tom­to hra­de ležia­com v regi­ó­ne Lip­tov pochá­dza zo 14. sto­ro­čia. Hrad mal slú­žiť ako ochra­na pred nepria­teľ­mi, no neskôr ho využí­va­li ako “uby­tov­ňu” pre voja­kov, ale aj ako väz­ni­cu. Prá­ve o zná­mych i nezná­mych väz­ňoch vznik­li mno­hé legen­dy. K tej prvej kate­gó­rii pat­rí Jáno­šík, kto­rý si na Lika­ve neja­ký čas “odse­del”. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že pre mno­hých väz­ňov bol hrad posled­nou zastáv­kou, keď­že prá­ve tam ich pop­ra­vi­li. O hla­vu tam pri­šiel aj slu­ha hrad­né­ho pána. Pod­ľa legen­dy ostal ver­ný svo­jej úlo­he – strá­žiť poklad svoj­ho pána – a náv­štev­ní­ci ho môžu uvi­dieť o pol­no­ci, ako sa pre­chá­dza po hra­de s hla­vou pod pazu­chou.

Lip­tov­ský hrad

liptovsky-hrad-1-758x569img: slavorum.org

Neďa­le­ko Lika­vy sa nachá­dza­jú ruiny hra­du, kto­rý tak­tiež ukrý­va zau­jí­ma­vé legen­dy. Zvyš­ky Lip­tov­ské­ho hra­du pokrý­va zeleň a leží 999,9 met­rov nad morom na vrchu Sestrč. Cel­kom roman­ti­ka, však? Nebuď však prek­va­pe­ný, keď tam pri noč­nom oddy­chu uvi­díš svi­ňu so zla­tým kľú­čom v ústach. Pod­ľa legen­dy bola táto beš­tia kedy­si krás­na dcé­ra hrad­né­ho pána. Ten ju vraj pre­klial, keď dala kľúč od vstup­nej brá­ny nepria­te­ľo­vi, kto­ré­ho bez­hla­vo milo­va­la. Legen­da tiež hovo­rí, že ju môže­te od pre­klia­tia oslo­bo­diť – sta­čí nabrať odva­hu a vytiah­nuť jej kľúč z papu­le.

Kor­lát­sky hrad

41098487-758x421img: slavorum.org

Pokiaľ “nahá­ňa­nie” duchov nie je tvo­ja šál­ka kávy, môžeš sa pus­tiť po sto­pách hľa­da­nia pokla­du. Jeden z nich je pod­ľa legen­dy ukry­tý v sta­rej stud­ni Kor­lát­ky, kto­rá leží neďa­le­ko čes­kých hra­níc. Ten­to hrad pat­rí k naj­star­ším na našom úze­mí a vys­trie­dal mno­hých pánov. Komu pat­rí legen­dár­ny poklad nie je jas­né, no inštruk­cie na jeho náj­de­nie sú dosť detail­né. K stud­ni tre­ba prí­sť počas svä­to­ján­skej noci s pap­ra­dím v ruke a odza­du odrie­kať Otče­náš. Ten, kto sa pri odrie­ka­ní čo i len raz pomý­li, sa navž­dy stra­tí k chod­bách pod hra­dom. Kto­vie, koľ­ko duší je tam už uväz­ne­ných.

Boj­nic­ký zámok

bojnicky-zamokimg: slavorum.org

Jeden z najk­raj­ších a naj­nav­šte­vo­va­nej­ších slo­ven­ských zám­kov vyze­rá ako z roz­práv­ky. Napriek tomu sa s ním spá­ja­jú prí­be­hy, kto­ré by sme zara­di­li skôr do horo­ro­vé­ho žán­ru. Obľú­be­nou atrak­ci­ou zám­ku je sar­ko­fág asi naj­zná­mej­šie­ho maji­te­ľa budo­vy – gró­fa Pálf­fy­ho. V polo­vi­ci 80-tych rokov minu­lé­ho sto­ro­čia zača­la zo sar­ko­fá­gu vyte­kať čier­na teku­ti­na živo­číš­ne­ho pôvo­du.Nie­kto­rí tvr­di­li, že teku­ti­na sú gró­fo­ve slzy. Jeho žiaľ malo spô­so­biť pre­miest­ne­nie takz­va­né­ho Boj­nic­ké­ho oltá­ra do Pra­hy. Na ten­to jav majú svo­je vysvet­le­nie aj ved­ci, no zau­jí­ma­vé je, že teku­ti­na pre­sta­la vyte­kať krát­ko po tom, čo oltár opäť vrá­ti­li do pries­to­rov Boj­nic­ké­ho zám­ku.

Čach­tic­ký hrad

00000040img: slavorum.org

Kto by nepoz­nal boha­tú a moc­nú ženu Alž­be­tu Báto­ri­ovú a prí­beh o jej stra­chu zo star­nu­tia. Legen­da hovo­rí, že na to, aby si zacho­va­la mla­dosť a krá­su, zabi­la stov­ky panien a kúpa­la sa v ich krvi. Táto kru­tá legen­da ju pre­slá­vi­la aj za hra­ni­ca­mi našej kra­ji­ny. Kvô­li tým­to činom bola odsú­de­ná na doži­vot­né domá­ce väze­nie. Bát­ho­rič­ka vlast­ni­la via­ce­ro hra­dov, no spo­mí­na­né zver­stvá sa mali odo­hrá­vať v Čach­ti­ciach. Zomre­la ako 54-roč­ná a mies­to jej posled­né­ho odpo­čin­ku nie je zná­me. Pod­ľa nie­kto­rých sa jej telo stá­le nachá­dza v hra­de, prav­de­po­dob­ne v jed­nej zo stien.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)