5 slo­ven­ských hra­dov a zám­kov, s kto­rými sa spá­jajú stra­ši­delné aj zau­jí­mavé legendy

vedeliesteze.sk / 16. októbra 2016 / Zaujímavosti

Slo­ven­sko je kra­jina s pes­trou his­tó­riou a ponúka mnohé zau­jí­ma­vosti pre tých, ktorí milujú záhady a legendy. Ak k nim pat­ríš aj ty, zbys­tri pozor­nosť.

Hrad Likava

hrad-likava25-758x582img: slavorum.org

Prvá písomná zmienka o tomto hrade ležia­com v regi­óne Lip­tov pochá­dza zo 14. sto­ro­čia. Hrad mal slú­žiť ako ochrana pred nepria­teľmi, no neskôr ho využí­vali ako “uby­tovňu” pre voja­kov, ale aj ako väz­nicu. Práve o zná­mych i nezná­mych väz­ňoch vznikli mnohé legendy. K tej prvej kate­gó­rii patrí Jáno­šík, ktorý si na Likave nejaký čas “odse­del”. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že pre mno­hých väz­ňov bol hrad posled­nou zastáv­kou, keďže práve tam ich pop­ra­vili. O hlavu tam pri­šiel aj sluha hrad­ného pána. Podľa legendy ostal verný svo­jej úlohe – strá­žiť poklad svojho pána – a náv­štev­níci ho môžu uvi­dieť o pol­noci, ako sa pre­chá­dza po hrade s hla­vou pod pazu­chou.

Lip­tov­ský hrad

liptovsky-hrad-1-758x569img: slavorum.org

Neďa­leko Likavy sa nachá­dzajú ruiny hradu, ktorý tak­tiež ukrýva zau­jí­mavé legendy. Zvyšky Lip­tov­ského hradu pokrýva zeleň a leží 999,9 met­rov nad morom na vrchu Sestrč. Cel­kom roman­tika, však? Nebuď však prek­va­pený, keď tam pri noč­nom oddy­chu uvi­díš sviňu so zla­tým kľú­čom v ústach. Podľa legendy bola táto beš­tia kedysi krásna dcéra hrad­ného pána. Ten ju vraj pre­klial, keď dala kľúč od vstup­nej brány nepria­te­ľovi, kto­rého bez­hlavo milo­vala. Legenda tiež hovorí, že ju môžete od pre­klia­tia oslo­bo­diť – stačí nabrať odvahu a vytiah­nuť jej kľúč z papule.

Kor­lát­sky hrad

41098487-758x421img: slavorum.org

Pokiaľ “nahá­ňa­nie” duchov nie je tvoja šálka kávy, môžeš sa pus­tiť po sto­pách hľa­da­nia pokladu. Jeden z nich je podľa legendy ukrytý v sta­rej studni Kor­látky, ktorá leží neďa­leko čes­kých hra­níc. Tento hrad patrí k naj­star­ším na našom území a vys­trie­dal mno­hých pánov. Komu patrí legen­dárny poklad nie je jasné, no inštruk­cie na jeho náj­de­nie sú dosť detailné. K studni treba prísť počas svä­to­ján­skej noci s pap­ra­dím v ruke a odzadu odrie­kať Otče­náš. Ten, kto sa pri odrie­kaní čo i len raz pomýli, sa navždy stratí k chod­bách pod hra­dom. Kto­vie, koľko duší je tam už uväz­ne­ných.

Boj­nický zámok

bojnicky-zamokimg: slavorum.org

Jeden z najk­raj­ších a naj­nav­šte­vo­va­nej­ších slo­ven­ských zám­kov vyzerá ako z roz­právky. Napriek tomu sa s ním spá­jajú prí­behy, ktoré by sme zara­dili skôr do horo­ro­vého žánru. Obľú­be­nou atrak­ciou zámku je sar­ko­fág asi naj­zná­mej­šieho maji­teľa budovy – grófa Pálf­fyho. V polo­vici 80-tych rokov minu­lého sto­ro­čia začala zo sar­ko­fágu vyte­kať čierna teku­tina živo­číš­neho pôvodu.Nie­ktorí tvr­dili, že teku­tina sú gró­fove slzy. Jeho žiaľ malo spô­so­biť pre­miest­ne­nie takz­va­ného Boj­nic­kého oltára do Prahy. Na tento jav majú svoje vysvet­le­nie aj vedci, no zau­jí­mavé je, že teku­tina pre­stala vyte­kať krátko po tom, čo oltár opäť vrá­tili do pries­to­rov Boj­nic­kého zámku.

Čach­tický hrad

00000040img: slavorum.org

Kto by nepoz­nal bohatú a mocnú ženu Alž­betu Báto­ri­ovú a prí­beh o jej stra­chu zo star­nu­tia. Legenda hovorí, že na to, aby si zacho­vala mla­dosť a krásu, zabila stovky panien a kúpala sa v ich krvi. Táto krutá legenda ju pre­slá­vila aj za hra­ni­cami našej kra­jiny. Kvôli týmto činom bola odsú­dená na doži­votné domáce väze­nie. Bát­ho­rička vlast­nila via­cero hra­dov, no spo­mí­nané zver­stvá sa mali odo­hrá­vať v Čach­ti­ciach. Zomrela ako 54-ročná a miesto jej posled­ného odpo­činku nie je známe. Podľa nie­kto­rých sa jej telo stále nachá­dza v hrade, prav­de­po­dobne v jed­nej zo stien.

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)