5 tipov ako zostať SAFE na verej­ných Wi-Fi

Martin Kráľ / 4. november 2015 / Business

Ste vonku na náku­poch so svo­jou dra­hou. Tvá­rite sa, že naozaj sle­du­jete, v kto­rých noha­vi­ciach vyzerá lep­šie, ktorá blúzka je viac „ona“ a svoju duchap­rí­tom­nosť sa sna­žíte zachrá­niť zopár záchyt­nými poj­mami, ktoré ste pre­po­čuli pri spo­loč­nom poze­raní reprízy nákup­ných mania­čok. Alebo to isté, len s oto­če­ným garde: unu­dená pria­teľka pri nákupe PS4 hier, alebo kýb­ľov pro­te­ínu: neviem, čo si zvyknú kupo­vať cha­lani a nudiť tým svoje polo­vičky…

Poin­tou je, že skôr či neskôr nastane v živote aj toho najod­da­nej­šieho nákup­ného poradcu chvíľa na útek z rea­lity a „ček­nu­tie si fejs­bu­číku“. Ale ak nemáte pred­pla­tené mobilné dáta, tak na svo­jom úteku pred zod­po­ved­nos­ťou za gar­de­róbu s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou siah­nete po Wi-Fi. V tomto momente však môžete čeliť väč­šiemu prob­lému, ako len par­tner­skému okrík­nu­tiu a vyžia­da­niu si pozor­nosti. Verejné Wi-Fi môžu byť totiž bez­peč­nost­ným rizi­kom. My vám však dáme zopár tipov, ako sa jed­no­du­cho chrá­niť. Tieto rady pla­tia ako pre smart­fóny, tak pre note­bo­oky.

1. Skon­tro­lujte si sieť

Pred vytú­že­ným scrol­lo­va­ním postami o jedle, cvi­čení, či novej mačke spo­lu­žiačky z výšky si musíte zo zoznamu dostup­ných Wi-Fi sietí vybrať, na ktorú sa pri­po­jiť. V obchod­ných cen­trách môže byť k dis­po­zí­cií hneď nie­koľko. Úplne naji­de­ál­nej­šie je, ak sa pri­pá­jate na zabez­pe­čenú sieť, to však zna­mená, že potre­bu­jete heslo. Zna­mená to, že takéto pri­po­je­nie je šif­ro­vané. V prí­pade, že „zahe­slo­vané“ siete nie­kde nie sú, buďte opatrní na akú Wi-Fi sa pri­po­jíte. Siete v pod­ni­koch a obcho­doch sa často krát volajú podľa pre­vádzky, kde sú umiest­nené- dávajte si preto pozor na siete, ktoré nie sú zabez­pe­čené a ich meno nemá žia­den súvis s oko­li­tými obchodmi. Nene­chajte sa okla­mať ani silou sig­nálu- falošná Wi-Fi môže mať nie­kedy „plný počet pali­čiek“. Po pri­po­jení sa do takejto siete sa však môžete stať cie­ľom útoku, a ani o tom nemu­síte vedieť.

2. Bez HTTPS ani ťuk

Malič­kosti sú pod­statné. Keď budete v pre­hlia­dači, uis­tite sa, že stránky na ktoré sa pri­hla­su­jete majú úplne na začiatku webo­vej adresy (tzv. URL) okrem HTTP aj pís­meno S. Zna­mená to, že stránka je zabez­pe­čená, má platný digi­tálny cer­ti­fi­kát a aktu­álne šif­ro­va­nie. Takéto zabez­pe­če­nie cel­kom výrazne sťa­žuje prí­padné „Man-in-the-middle“ útoky.

3. Nasta­ve­nia Wi-Fi

Bude to znieť ako otrava, ale experti odpo­rú­čajú vypnúť auto­ma­tické pri­pá­ja­nie k Wi-Fi. Kým doma máte nad Wi-Fi kon­trolu, vo verej­nom pries­tore už ani nie. Ak ste sa minulý týž­deň pri­po­jili na sieť, nezna­mená to, že tento týž­deň je stále bez­pečná. Odbor­níci dokonca odpo­rú­čajú úplne vypí­nať modul Wi-Fi v prí­pade, že nie ste pri­po­jení.- Poten­ciál­nym hac­ke­rom tým zatvo­ríte jednu z ciest do vášho sys­tému.

4. Odhláste sa

Člo­vek si povie, že táto rada je cel­kom intu­itívna. Odbor­níci však radia, že na verej­nej Wi-Fi by sme sa mali hneď po ukon­čení práce/ dolaj­ko­va­nia „fote­čiek“ odpo­jiť a nezos­tá­vať zby­točne pri­po­jení. A to nie len k sieti ako takej, ale aj k všet­kým účtom, ktoré máme otvo­rené, čo je naj­čas­tej­šie asi Face­book, alebo e-mail.

5. Vypnite si „Sha­ring“

Ten posledný krok je pre veľa ľudí asi prí­liš obťa­žu­júci — kto si má pamä­tať všetky tie heslá? Nikomu sa nechce 3 minúty hádať, ktoré heslo si dal na aký účet a už vôbec nikomu sa nechce vypi­so­vať „CAPT­CHA“. Nie­kedy sú znaky tak neči­ta­teľné, že na pre­sved­če­nie počí­taču o tom že nie ste robot potre­bu­jete aspoň 2 pokusy. V prí­pade sha­ringu alebo synch­ro­ni­zá­cie, alebo aktu­ali­zá­cie slu­žieb, je to však otázka len zopár kli­kov. Ak pou­ží­vate naprí­klad Drop­box, alebo iCloud, počas pri­po­je­nia na verejnú Wi-Fi sa vám sem nebudú posie­lať dáta. Čo zna­mená men­šie riziko ich straty na neza­bez­pe­če­nej sieti.

zdroj: eset.com/blog

Pridať komentár (0)