50 návy­kov, ktoré doka­zujú, že si rodený biz­nis­men

Martin Ondruš / 18. november 2015 / Tools a produktivita

Množ­stvo začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov to cíti do morku kosti, že boli zro­dení práve pre toto povo­la­nie. Sú nespo­kojní ako zamest­nanci, nasle­dov­níci alebo spot­re­bi­te­lia. Chcú vytvá­rať, budo­vať a roz­ví­jať ich vlastné pod­niky a sú napl­není váš­ňou pre vlastnú vyna­lie­za­vosť.

Ponú­kame ti 50 ove­re­ných návy­kov, ktoré doka­zujú, že si rodený biz­nis­men. Koľko ich máš?

1. Neob­se­díš na jed­nom mieste. Vždy máš nut­ka­nie prísť s nie­čím a uro­biť niečo veľké.

2. V hlave ti víria nápady. Dobré alebo zlé, tok myš­lie­nok sa nikdy neza­staví.

3. Pomá­haš dru­hým určo­vať nedos­tatky ich nápa­dov. Pri­chá­dza to na teba pri­ro­dzene.

4. Obdi­vu­ješ úspeš­ných ľudí. Steve Jobs, Richard Bran­son, Mark Zuc­ker­berg a Bill Gates sú len nie­ktorí z tvo­jich super­hr­di­nov.

5. Si nad­šený, keď vidíš úspešné pod­ni­ka­nie v praxi. Či už je to miestna hips­ter­ská kaviar­nička alebo vin­tage obcho­dík, nemô­žeš sa pre­stať usmie­vať keď vidíš, ako dobre to fičí.

6. Neus­tále mys­líš na to, ako zlep­šiť pod­ni­ka­nie tvojho zamest­ná­va­teľa. Keď si v práci, mys­líš len na to, ako by sa to dalo vyšper­ko­vať.

7. Nezná­šaš, keď ti nie­kto hovorí, čo máš robiť. Nezne­sieš roz­kazy.

8. Milu­ješ sa učiť nové veci. Tuto­riály & How to videá na you­tube sú tvoje obľú­bené.

9. Berieš všetko do rúk, len aby si videl ako to fun­guje. Diaľ­kové ovlá­da­nie, hrian­ko­vač, tele­fóny – milu­ješ vedieť ako pra­cujú veci.

10. Sní­vaš o bohat­stve. Peniaze nie sú všetko, ale nemô­žeš si pomôcť, máš ich stále na mysli.

11. Nie je ti ľahké vzdať sa. Čelíš nároč­ným výzvam a nepres­tá­vaš ich plniť.

12. Si dis­cip­li­no­vaný vo svo­jich zvy­koch. Máš rutiny, ktoré dodr­žia­vaš, aj keby sa zrú­til svet.

13. Nebo­jíš sa tvr­dej práce. Všetko robíš na 100 per­cent.

14. Nebo­jíš sa rizika. Nej­deš tvrdo­hlavo do nich, ale tiež nese­díš stále na vav­rí­noch.

15. Stre­tá­vaš sa s čo naj­viac ľuďmi. Si komu­ni­ka­tívny a rád sa si obklo­pený novými vzťahmi.

16. Si zho­vor­čivý. Nezá­leží ti, či nie­koho poznáš alebo nie, jed­no­du­cho si schopný sa s ním roz­prá­vať.

17. Neús­pech ťa moti­vuje. Máš skú­se­nosti s „pádmi“, nikdy ťa to ale neza­sta­vilo pri ceste za úspe­chom.

18. Máš vod­cov­ské schop­nosti. Páči sa ti, keď ti nie­kto povie šéfe.

19. Máš životné ciele. Veľké alebo malé, žiješ svoj život naplno.

20. Pomá­haš ľuďom všade, kde môžeš. Máš záu­jem o vyš­šie dobro.

21. Nachá­dzaš výzvy vo všet­kom, čo robíš. Vyhľa­dá­vaš prí­le­ži­tosti pre­ko­ná­vať sa.

22. Hľa­dáš spô­soby, ako byť inšpi­rá­ciou pre dru­hých. Si inšpi­ro­vaný inšpi­rá­ciou.

23. Plá­nu­ješ všetko do drob­ných detai­lov. Plány sú pred­po­kla­dom pre akú­koľ­vek čin­nosť.

24. Si na seba hrdý. Páči sa ti, kým si.

25. Pomo­hol by si svo­jim pria­te­ľom vyrie­šiť ich prob­lémy. Dobre ana­ly­zu­ješ prob­lémy.

26. Efek­tívne si mana­žu­ješ svoje úlohy. Platí to aj v domác­nosti a obchod­ných zále­ži­tos­tiach.

27. Sta­no­vu­ješ si ter­míny. Žiadne výho­vorky.

28. Rád roz­prá­vaš prí­behy. Milu­ješ hovo­riť dru­hým o svo­jich skú­se­nos­tiach.

29. Si kon­ku­ren­cie chtivý. Dokonca ani spo­lo­čen­skú hru neh­ráš bez emó­cií.

30. Zapá­jaš sa do všet­kých čin­ností. Ak vidíš poka­zené auto na dru­hej strane cesty, hneď sa opý­taš, či môžeš pomôcť.

31. Zba­vu­ješ sa vecí, ktoré v tvo­jom živote nefun­gujú. Ak je to neefek­tívne, alebo obťa­žu­júce, ide to preč.

32. Naku­pu­ješ všade. Blšie trhy a výpre­daje sú len začia­tok.

33. Vidíš v ľuďoch poten­ciál. Nevi­díš ľudí, akí sú. Vidíš ich akí by mohli byť.

34. Krízu pre­ží­vaš pokojne. Keď sa veci rúcajú, zacho­vá­vaš logické pre­mýš­ľa­nie.

35. Nasle­du­ješ ľudí, keď ťa na nich niečo zaujme. Nepre­pa­sieš prí­le­ži­tosť.

36. Vyhý­baš sa zabi­ja­kom času. Mobilné hry a sociálne siete ťa nezot­ro­čujú.

37. Pre­svied­čaš ľudí, nech prejdú na tvoju stranu. Si rodený reč­ník.

38. Robíš raci­onálne roz­hod­nu­tia, nie emo­ci­onálne. Veríš logike, nie emó­ciám.

39. Neza­bú­daš na emó­cie ľudí. Je v tebe veľká dávka súcitu.

40. Nestrá­caš pojem o čase, keď pra­cu­ješ na svo­jich pro­jek­toch. Čas letí rých­los­ťou svetla, ty ale nikdy nestrá­caš o ňom pre­hľad.

41. Často začí­naš nové pro­jekty. Každý týž­deň sa nová idea pre­mení v hobby.

42. Neus­tále pre­sta­vu­ješ tvoj dom (alebo auto alebo čokoľ­vek). Vždy je miesto, kde vŕtať, niečo nahra­diť alebo zlep­šiť.

43. Si blá­zon do nových tech­no­ló­gií. Si závislí na učení, zau­jíma ťa, ako môžu nové tech­no­ló­gie zlep­šiť život.

44. Čítaš správy každý deň. Je to hlboko zako­re­nený zvyk.

45. Si nená­sitný kni­ho­moľ. Každá kniha ponúka niečo nové.

46. Počú­vaš svoj vnú­torný hlas. Veríš svo­jim inštink­tom.

47. Počú­vaš rady dru­hých. Vytvá­raš si vlastné roz­hod­nu­tia, ale počú­vaš aj názory dru­hých.

48. Nesú­stre­díš sa na minu­losti. Čo sa stalo, stalo sa, ty však ideš ďalej.

49. Robíš obete pre to, za čím si sto­jíš. Dávaš veci do poriadku, aby bol vidieť väčší úspech.

50. Vždy si ideš za svo­jim snom. Berieš svoje túžby vážne. Sú tvo­jou súčas­ťou.

Našiel si sa v týchto návy­koch? Tak potom pre­staň odďa­ľo­vať svoje vnú­torné túžby a vola­nia a vrhni sa do práce. Plň svoje sny, a uč sa z neús­pe­chu.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)