50+ strá­nok, na kto­rých môžeš pre­zen­to­vať svoj pro­dukt alebo star­tup

Nikola Tokárová / 18. januára 2016 / Tools a produktivita

Chcel by si svoj pro­dukt pre­zen­to­vať pred pub­li­kom, ale nemáš pred akým? Chceš zís­kať feed­back, kon­štruk­tívnu kri­tiku alebo kon­takty? Tak čítaj ďalej. 

Slo­ven­sko

Pred­tým, ako sa pohneš na zahra­ničné por­tály a stránky určite zváž naprí­klad slo­ven­skú face­bo­okú sku­pinu:

Direc­to­ries

Direc­to­ries sú miesta, kam môžeš posto­vať svoj pro­dukt, appku, star­tup a dosta­neš feed­back, fanú­ši­kov, kri­tiku a záu­jem tlače. Tak­mer každý deň vzniká nová stránka, ale väč­šina z nich rýchlo stráca priaz­niv­cov. Nasle­du­júce linky sú všetky aktívne.

alltopstartups

Nástroje na beta tes­to­va­nie

Ak potre­bu­ješ, aby nie­kto otes­to­val tvoj beta pro­dukt, môžeš pou­žiť kto­rý­koľ­vek z nasle­du­jú­cich strá­nok. Sú síce pla­tené, ale oča­ká­vať môžeš detailný feed­back od pou­ží­va­te­ľov. Je len na tebe, či ti to stojí za to.

betalize

Kanály Red­dit

Red­dit u nás nie je až tak popu­lárny, takže pokiaľ ho nepoz­náš, je pre teba tes­to­va­nie kom­pli­ko­va­nej­šie o to, že sa s ním budeš musieť naučiť pra­co­vať, avšak ani po tom to nemusí byť jed­no­du­ché. Red­dit má vlastné pra­vidlá a neti­ketu – etiku posto­va­nia na nete. Svoje nápady môžeš pri­dať pod rôzne pod­ka­te­gó­rie. Nie­ktoré z nich uvá­dzame, iné si môžeš dohľa­dať aj sám podľa zame­ra­nia tvojho pro­duktu.

reddit

Sub­mis­sion ser­vice – pre­dá­va­nie kom­pe­ten­cií ďal­ším

Ak nemáš čas manu­álne pred­kla­dať svoj star­tup na pred­chá­dza­júce stránky, alebo ak chceš zasiah­nuť nie­koľko tech blo­gov naraz, môžeš pou­žiť jeden z týchto ser­vi­sov, ktoré to uro­bia za teba. Na nie­kto­rých môžeš dokonca nájsť aj kon­takty na žur­na­lis­tov a blo­ge­rov.

heypress

Zoznamy blo­gov

Napriek množ­stvu strá­nok, ktoré sú vyš­šie spo­me­nuté sme sa ešte stále nedos­tali k blo­gom ako sú TechC­runch, The­Next­Web, Giz­modo a ďal­šie. Exis­tujú tisíce podob­ných uži­toč­ných strá­nok o tech­nike, mobil­ných apli­ká­ciách, hrách a bolo by nemožné vypí­sať ich všetky. Ak potre­bu­ješ PR zdroje, skús sa pozrieť naprí­klad na:

Kon­tak­tuj nás

Ak by si sa chcel pora­diť, alebo pre­zen­to­vať svoj nápad na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­like, nevá­haj nás kon­tak­to­vať cez for­mu­lár na spodku stránky alebo v ľavom menu.

submit

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)