50+ strá­nok, na kto­rých môžeš pre­zen­to­vať svoj pro­dukt ale­bo star­tup

Nikola Tokárová / 18. januára 2016 / Lifehacking

Chcel by si svoj pro­dukt pre­zen­to­vať pred pub­li­kom, ale nemáš pred akým? Chceš zís­kať feed­back, kon­štruk­tív­nu kri­ti­ku ale­bo kon­tak­ty? Tak čítaj ďalej. 

Slo­ven­sko

Pred­tým, ako sa pohneš na zahra­nič­né por­tá­ly a strán­ky urči­te zváž naprí­klad slo­ven­skú face­bo­okú sku­pi­nu:

Direc­to­ries

Direc­to­ries sú mies­ta, kam môžeš posto­vať svoj pro­dukt, app­ku, star­tup a dosta­neš feed­back, fanú­ši­kov, kri­ti­ku a záu­jem tla­če. Tak­mer kaž­dý deň vzni­ká nová strán­ka, ale väč­ši­na z nich rých­lo strá­ca priaz­niv­cov. Nasle­du­jú­ce lin­ky sú všet­ky aktív­ne.

alltopstartups

Nástro­je na beta tes­to­va­nie

Ak potre­bu­ješ, aby nie­kto otes­to­val tvoj beta pro­dukt, môžeš pou­žiť kto­rý­koľ­vek z nasle­du­jú­cich strá­nok. Sú síce pla­te­né, ale oča­ká­vať môžeš detail­ný feed­back od pou­ží­va­te­ľov. Je len na tebe, či ti to sto­jí za to.

betalize

Kaná­ly Red­dit

Red­dit u nás nie je až tak popu­lár­ny, tak­že pokiaľ ho nepoz­náš, je pre teba tes­to­va­nie kom­pli­ko­va­nej­šie o to, že sa s ním budeš musieť naučiť pra­co­vať, avšak ani po tom to nemu­sí byť jed­no­du­ché. Red­dit má vlast­né pra­vid­lá a neti­ke­tu – eti­ku posto­va­nia na nete. Svo­je nápa­dy môžeš pri­dať pod rôz­ne pod­ka­te­gó­rie. Nie­kto­ré z nich uvá­dza­me, iné si môžeš dohľa­dať aj sám pod­ľa zame­ra­nia tvoj­ho pro­duk­tu.

reddit

Sub­mis­si­on ser­vi­ce – pre­dá­va­nie kom­pe­ten­cií ďal­ším

Ak nemáš čas manu­ál­ne pred­kla­dať svoj star­tup na pred­chá­dza­jú­ce strán­ky, ale­bo ak chceš zasiah­nuť nie­koľ­ko tech blo­gov naraz, môžeš pou­žiť jeden z tých­to ser­vi­sov, kto­ré to uro­bia za teba. Na nie­kto­rých môžeš dokon­ca nájsť aj kon­tak­ty na žur­na­lis­tov a blo­ge­rov.

heypress

Zozna­my blo­gov

Napriek množ­stvu strá­nok, kto­ré sú vyš­šie spo­me­nu­té sme sa ešte stá­le nedos­ta­li k blo­gom ako sú TechC­runch, The­Next­Web, Giz­mo­do a ďal­šie. Exis­tu­jú tisí­ce podob­ných uži­toč­ných strá­nok o tech­ni­ke, mobil­ných apli­ká­ciách, hrách a bolo by nemož­né vypí­sať ich všet­ky. Ak potre­bu­ješ PR zdro­je, skús sa pozrieť naprí­klad na:

Kon­tak­tuj nás

Ak by si sa chcel pora­diť, ale­bo pre­zen­to­vať svoj nápad na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­li­ke, nevá­haj nás kon­tak­to­vať cez for­mu­lár na spod­ku strán­ky ale­bo v ľavom menu.

submit

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)