50 život­ných lek­cií od 80-roč­né­ho star­če­ka

Martin Bohunický / 12. januára 2016 / Lifehacking

80-roč­ný star­ček sa pode­lil so sve­tom o svo­je život­né múd­ros­ti, z kto­rých si všet­ci môž­me nie­čo vziať.

Maj pev­né poda­nie ruky.

Poze­raj sa ľuďom do očí.

Spie­vaj si v spr­che.

Kúp si kva­lit­né ste­reo.

V bit­ke udri prvý a udri tvrdo.

Udr­žuj tajom­stvá.

Nikdy sa nevzdaj. Zázra­ky sa dejú.

Vždy prij­mi natia­hnu­tú ruku.

Buď odváž­ny. Ak nie si, tak sa aspoň pre­tva­ruj. Nikto si nevšim­ne roz­diel.

Pís­kaj si.

Kaš­li na sar­kas­tic­ké poznám­ky.

Vyber si svoj­ho život­né­ho par­tne­ra dôklad­ne. Toto roz­hod­nu­tie bude mať vplyv na 90% tvoj­ho šťas­tia.

Rob pra­vi­del­ne pek­né veci pre ľudí. Ale tak, aby sa o tebe nikdy nedoz­ve­de­li.

Poži­čia­vaj len kni­hy, kto­ré už nech­ceš.

Nikdy niko­mu neber nádej. Mož­no je to posled­né, čo im zosta­lo.

Keď hráš s deť­mi hry, nechaj ich vyhrať.

Daj ľuďom dru­hú šan­cu, tre­tiu ale nie.

Buď roman­tic­ký.

Medicaid-vs-Medicare

Buď naj­po­zi­tív­nej­šou oso­bou akú poznáš.

Rela­xuj. Ak nej­de o život, nej­de o nič.

Nedo­voľ svoj­mu tele­fó­nu rušiť ti pek­né momen­ty. Tvoj tele­fón je tvoj slu­ha, nie toho na dru­hej stra­ne.

Nauč sa pre­hrá­vať.

Nauč sa vyhrá­vať.

Rozmys­li si, či budeš zaťa­žo­vať pria­te­ľov s tvo­ji­mi tajom­stva­mi.

Ak ťa nie­kto objí­me, nech to aj on ukon­čí.

Buď skrom­ný.

Rob veci jed­no­du­cho.

Pozor na oso­by, kto­ré nema­jú čo stra­tiť.

Zabud­ni na pále­nie mos­tov. Budeš prek­va­pe­ný, koľ­ko­krát je nut­né pre­kro­čiť jed­nu rie­ku.

Ži svoj život tak, aby si nemu­sel nič ľuto­vať.

Buď sme­lý. Hovor na veci áno. Pre­to­že skôr budeš ľuto­vať to, čo si neuro­bil.

Nikdy si nene­chaj újsť prí­le­ži­tosť pove­dať nie­ko­mu, že ho ľúbiš.

Nikto nedo­ká­že veci sám. Buď za pomoc vďač­ný.

Vyber sa vlast­nou ces­tou. Nene­chaj roz­hod­nu­tie na iných.

Vždy nav­šte­vuj kama­rá­tov a prí­buz­ných v nemoc­ni­ci. Sta­čí na pár minút.

Začni kaž­dý deň svo­jou obľú­be­nou hud­bou.

Vždy si náj­di čas na prí­jem­nú pre­chádz­ku.

Old_man_on_a_bench,_Santiago

Posie­laj valen­tín­ky vo veľ­kom. Na kaž­dú sa pod­píš ako, “Nie­kto, kto si mys­lí, že si úžas­ná.”

Zdví­haj tele­fón s ener­gi­ou v hla­se.

Maj vždy po ruke ceruz­ku a papier. Aj tie naj­lep­šie nápa­dy môžu prí­sť o tre­tej ráno.

Pre­ukáž rešpekt kaž­dé­mu, kto sa sta­rá o svo­ju rodi­nu. Bez ohľa­du na to, akú tri­viál­nu prá­cu robí.

Posie­laj ženám kve­ty. Dôvod byť nemu­sí.

Urob nie­ko­mu pek­ný deň.

Staň sa nie­ko­ho hrdi­nom.

Ožeň/vydaj sa z lás­ky.

Váž si čo máš.

Ak veče­riaš mimo domu, pochvál kuchá­ra.

Kývaj deťom v auto­bu­se.

Neza­bú­daj, že 80% tvoj­ho úspe­chu je schop­nosť vychá­dzať s ľuď­mi.

Neča­kaj, že život bude vždy fér.

elite-daily-leander-nardin-mountain-800x400

zdroj: Pat Divil­ly

Pridať komentár (0)