50 život­ných lek­cií od 80-roč­ného star­čeka

Martin Bohunický / 12. januára 2016 / Tools a produktivita

80-ročný star­ček sa pode­lil so sve­tom o svoje životné múd­rosti, z kto­rých si všetci môžme niečo vziať.

Maj pevné poda­nie ruky.

Poze­raj sa ľuďom do očí.

Spie­vaj si v spr­che.

Kúp si kva­litné ste­reo.

V bitke udri prvý a udri tvrdo.

Udr­žuj tajom­stvá.

Nikdy sa nevzdaj. Zázraky sa dejú.

Vždy prijmi natia­hnutú ruku.

Buď odvážny. Ak nie si, tak sa aspoň pre­tva­ruj. Nikto si nevšimne roz­diel.

Pís­kaj si.

Kašli na sar­kas­tické poznámky.

Vyber si svojho život­ného par­tnera dôkladne. Toto roz­hod­nu­tie bude mať vplyv na 90% tvojho šťas­tia.

Rob pra­vi­delne pekné veci pre ľudí. Ale tak, aby sa o tebe nikdy nedoz­ve­deli.

Poži­čia­vaj len knihy, ktoré už nech­ceš.

Nikdy nikomu neber nádej. Možno je to posledné, čo im zostalo.

Keď hráš s deťmi hry, nechaj ich vyhrať.

Daj ľuďom druhú šancu, tre­tiu ale nie.

Buď roman­tický.

Medicaid-vs-Medicare

Buď naj­po­zi­tív­nej­šou oso­bou akú poznáš.

Rela­xuj. Ak nejde o život, nejde o nič.

Nedo­voľ svojmu tele­fónu rušiť ti pekné momenty. Tvoj tele­fón je tvoj sluha, nie toho na dru­hej strane.

Nauč sa pre­hrá­vať.

Nauč sa vyhrá­vať.

Rozmysli si, či budeš zaťa­žo­vať pria­te­ľov s tvo­jimi tajom­stvami.

Ak ťa nie­kto objíme, nech to aj on ukončí.

Buď skromný.

Rob veci jed­no­du­cho.

Pozor na osoby, ktoré nemajú čo stra­tiť.

Zabudni na pále­nie mos­tov. Budeš prek­va­pený, koľ­ko­krát je nutné pre­kro­čiť jednu rieku.

Ži svoj život tak, aby si nemu­sel nič ľuto­vať.

Buď smelý. Hovor na veci áno. Pre­tože skôr budeš ľuto­vať to, čo si neuro­bil.

Nikdy si nene­chaj újsť prí­le­ži­tosť pove­dať nie­komu, že ho ľúbiš.

Nikto nedo­káže veci sám. Buď za pomoc vďačný.

Vyber sa vlast­nou ces­tou. Nene­chaj roz­hod­nu­tie na iných.

Vždy nav­šte­vuj kama­rá­tov a prí­buz­ných v nemoc­nici. Stačí na pár minút.

Začni každý deň svo­jou obľú­be­nou hud­bou.

Vždy si nájdi čas na prí­jemnú pre­chádzku.

Old_man_on_a_bench,_Santiago

Posie­laj valen­tínky vo veľ­kom. Na každú sa pod­píš ako, “Nie­kto, kto si myslí, že si úžasná.”

Zdví­haj tele­fón s ener­giou v hlase.

Maj vždy po ruke ceruzku a papier. Aj tie naj­lep­šie nápady môžu prísť o tre­tej ráno.

Pre­ukáž rešpekt kaž­dému, kto sa stará o svoju rodinu. Bez ohľadu na to, akú tri­viálnu prácu robí.

Posie­laj ženám kvety. Dôvod byť nemusí.

Urob nie­komu pekný deň.

Staň sa nie­koho hrdi­nom.

Ožeň/vydaj sa z lásky.

Váž si čo máš.

Ak veče­riaš mimo domu, pochvál kuchára.

Kývaj deťom v auto­buse.

Neza­bú­daj, že 80% tvojho úspe­chu je schop­nosť vychá­dzať s ľuďmi.

Neča­kaj, že život bude vždy fér.

elite-daily-leander-nardin-mountain-800x400

zdroj: Pat Divilly

Pridať komentár (0)