7 bra­ti­slav­ských kaviarní pre fre­e­lan­ce­rov

Alexandra Dulaková / 21. marca 2016 / Tools a produktivita

Kam zájsť, keď sa domáce pro­stre­die javí ako úplne nein­špi­ra­tívne miesto, a preto je tvo­jím offi­com mesto? Pop­rí­pade ak ťa čaká stret­nu­tie a chceš dru­hej strane pri­ro­dzene uká­zať len to naj­lep­šie, čo tu máme? Pora­díme ti, kde sa naj­lep­šie sústredí, práca je ozaj­st­ným pôžit­kom, káva chutí ako priamo z Bra­zí­lie a wifi má rých­losť svetla. 

Pre ľudí, ktorí radi pra­cujú (či musia pra­co­vať) vonku, má Bra­ti­slava množ­stvo sľub­ných zákutí. Dá sa v nich prí­jemne nara­ňaj­ko­vať, popí­jať skvelú kávu, osvie­žu­júce limo­nády, pochut­nať si na send­vi­čoch či tep­lom jedle, pop­rí­pade zama­škr­tiť na poc­ti­vých kolá­čoch a zákus­koch. To naj­dô­le­ži­tej­šie, čo tu náj­deš, je kľud a prí­jemné pro­stre­die, ktoré svo­jou nevtie­ra­vos­ťou nevy­ru­šuje od kon­cen­trá­cie, zato v nás vzbudí kre­a­tív­neho ducha. (A pra­hnu­tie po polož­kách z jedál­neho lís­tka…)

Štú­rovci

Prie­kop­ník vin­tidž hips­te­riny v Bra­ti­slave láka útul­ným inte­ri­é­ro­vým zaria­de­ním, nevtie­ra­vou hud­bou v pozadí, pohodl­ným sede­ním, chut­nými send­vičmi, kávou, skve­lými koláčmi… Tie sa síce za posledné roky poriadne scvr­kli (zatiaľ čo ceny tento trend neko­pí­ro­vali), no cel­kovo zostáva Štúr stále prí­jem­ným mies­tom na pro­fe­si­onálne roz­jí­ma­nie. Ešte vás aj naučia, ako sa vyslo­vuje slovo „quiche“.

Náš tip: domáci ľadový čaj. Už nikdy nebu­dete chcieť Nestea.

foto: štú­rovco

Rannô Ptáča

Jeden z mála slo­ven­ských pod­ni­kov s plno­hod­not­nou ponu­kou výdat­ných raňa­jok. Skvelé na ranné stret­nu­tia a vhodné pre všetky ranné vtá­čatá, keďže svoje brány Ptáča otvára už o sied­mej ráno. Vajíčka na všetky spô­soby, ome­lety, buritá, lie­vance, ovocné šaláty, raňaj­kový bur­ger, džúsy… Vyberte si a hor sa do práce.

Náš tip: Domáca kru­pi­cová kaša, ktorú len tak hocikde nenáj­dete. Tu áno.

foto: Rannô Ptáča

Mon­dieu

Este­tické a kuli­nár­ske gur­mán­stvo ako stvo­rené pre všet­kých pôžit­ká­rov. Ak pri práci bažíš po kráse kom­bi­no­va­nej s pôžit­kom, nebude na škodu zasta­viť sa práve tu. Vyvá­žené chute, pre­važne zdravý jedál­ni­ček. Okrem povin­nej kávy aj slané/sladké pala­cinky, pšeno, mix syrov, či domáce nátierky. Nevý­ho­dou sú oproti ostat­ným pod­ni­kom vyš­šie ceny.

Náš tip: Koláče, ktoré roz­hodne stoja za všetky výčitky. A maka­rónky – jedny z naj­lep­ších v Bra­ti­slave.

www.facebook.com/ondrejbobekphoto

foto: Mon­dieu

Foxford

Jed­no­znač­ným plu­so­vým bodom je ori­gi­nálny dizajn značky, pro­stre­die pod­ni­kov a pre­po­je­nie s jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších kníh­ku­pec­tiev, Mar­ti­nu­som. V pries­to­roch na Obchod­nej na prí­zemí je nor­málna kavia­reň, na prvom poschodí sa nachá­dza ešte útul­nej­šie miesto ako stvo­rené na uče­nie sa, alebo prácu. Ďal­šia pobočka, tak­tiež s kni­hami, sa nachá­dza na Lau­rín­skej.

Náš tip: Knihy. Kuchyňa je fajn, ale počas pre­stávky od práce ťa duševne neobo­hatí, zato knihy áno. Okrem nich sa na Obchod­nej pra­vi­delne orga­ni­zujú pred­nášky, works­hopy a besedy kniž­ných auto­rov.

foto: Foxford

Káva.Bar

Malé, milé, útulné. Je treba viac? K tomu ešte prí­jemne hips­ter­sky a domáco pôso­biaci pries­tor, kde sú steny popí­sané, stoly vylo­žené sta­rými pozlie­pa­nými novi­nami a barový stôl umiest­nený tak, aby z neho bol výhľad cez veľké pre­sk­lené okno priamo na ulicu.

Náš tip: poc­tivá káva a che­e­se­caky. A retro hudba. A limo­nády. A pla­te­nie kar­tou. (Aj v takomto malom pod­niku.)

foto: Káva.bar

Gorila a iní pri­máti

Môžete si vybrať medzi Námes­tím SNP a Lau­rín­skou. Obe majú blízko ku kni­hám a pro­stre­diu, v kto­rom sa kul­túra kávič­ko­va­nia mieša s kul­tú­rou ako takou – letné kino, komorné kon­certy, besedy, stan­dup.

Náš tip: káva a kul­túrny prog­ram

foto: Gorila a iní pri­máti

La Putika

Ich pobočky sa po celej Bra­ti­slave postupne obja­vujú ako huby po daždi, no naj­zná­mej­šie sú aj tak asi tie v cen­tre. A áno, do Putiky sa dá ísť aj bez úmyslu piť, ale to sa tam robí naj­lep­šie. Ide­álne v sku­pine, dá sa ale aj sám a s prá­cou. Šero inte­ri­éru je ako stvo­rené na neskoré pose­de­nia, pop­rí­pade na dlhé zimné večery. Ak vystrieh­neš čas, keď sa tam nezišla celá Bra­ti­slava a pre­fe­ru­ješ na prácu večer, zaví­taj sem.

Náš tip: Málo tri­násť­roč­ných. Víno a pivo za fajn cenu. K práci štipka melan­chó­lie.

foto: La Putika

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: face­book Kava.bar

Pridať komentár (0)