7 bra­ti­slav­ských kaviar­ní pre fre­e­lan­ce­rov

Alexandra Dulaková / 21. marca 2016 / Lifehacking

Kam zájsť, keď sa domá­ce pro­stre­die javí ako úpl­ne nein­špi­ra­tív­ne mies­to, a pre­to je tvo­jím offi­com mes­to? Pop­rí­pa­de ak ťa čaká stret­nu­tie a chceš dru­hej stra­ne pri­ro­dze­ne uká­zať len to naj­lep­šie, čo tu máme? Pora­dí­me ti, kde sa naj­lep­šie sústre­dí, prá­ca je ozaj­st­ným pôžit­kom, káva chu­tí ako pria­mo z Bra­zí­lie a wifi má rých­losť svet­la.

Pre ľudí, kto­rí radi pra­cu­jú (či musia pra­co­vať) von­ku, má Bra­ti­sla­va množ­stvo sľub­ných záku­tí. Dá sa v nich prí­jem­ne nara­ňaj­ko­vať, popí­jať skve­lú kávu, osvie­žu­jú­ce limo­ná­dy, pochut­nať si na send­vi­čoch či tep­lom jed­le, pop­rí­pa­de zama­škr­tiť na poc­ti­vých kolá­čoch a zákus­koch. To naj­dô­le­ži­tej­šie, čo tu náj­deš, je kľud a prí­jem­né pro­stre­die, kto­ré svo­jou nevtie­ra­vos­ťou nevy­ru­šu­je od kon­cen­trá­cie, zato v nás vzbu­dí kre­a­tív­ne­ho ducha. (A pra­hnu­tie po polož­kách z jedál­ne­ho lís­t­ka…)

Štú­rov­ci

Prie­kop­ník vin­tidž hips­te­ri­ny v Bra­ti­sla­ve láka útul­ným inte­ri­é­ro­vým zaria­de­ním, nevtie­ra­vou hud­bou v poza­dí, pohodl­ným sede­ním, chut­ný­mi send­vič­mi, kávou, skve­lý­mi koláč­mi… Tie sa síce za posled­né roky poriad­ne scvr­k­li (zatiaľ čo ceny ten­to trend neko­pí­ro­va­li), no cel­ko­vo zostá­va Štúr stá­le prí­jem­ným mies­tom na pro­fe­si­onál­ne roz­jí­ma­nie. Ešte vás aj naučia, ako sa vyslo­vu­je slo­vo „quiche“.

Náš tip: domá­ci ľado­vý čaj. Už nikdy nebu­de­te chcieť Nestea.

foto: štú­rov­co

Ran­nô Ptá­ča

Jeden z mála slo­ven­ských pod­ni­kov s plno­hod­not­nou ponu­kou výdat­ných raňa­jok. Skve­lé na ran­né stret­nu­tia a vhod­né pre všet­ky ran­né vtá­ča­tá, keď­že svo­je brá­ny Ptá­ča otvá­ra už o sied­mej ráno. Vajíč­ka na všet­ky spô­so­by, ome­le­ty, buri­tá, lie­van­ce, ovoc­né šalá­ty, raňaj­ko­vý bur­ger, džú­sy… Vyber­te si a hor sa do prá­ce.

Náš tip: Domá­ca kru­pi­co­vá kaša, kto­rú len tak hocik­de nenáj­de­te. Tu áno.

foto: Ran­nô Ptá­ča

Mon­dieu

Este­tic­ké a kuli­nár­ske gur­mán­stvo ako stvo­re­né pre všet­kých pôžit­ká­rov. Ak pri prá­ci bažíš po krá­se kom­bi­no­va­nej s pôžit­kom, nebu­de na ško­du zasta­viť sa prá­ve tu. Vyvá­že­né chu­te, pre­važ­ne zdra­vý jedál­ni­ček. Okrem povin­nej kávy aj slané/sladké pala­cin­ky, pše­no, mix syrov, či domá­ce nátier­ky. Nevý­ho­dou sú opro­ti ostat­ným pod­ni­kom vyš­šie ceny.

Náš tip: Kolá­če, kto­ré roz­hod­ne sto­ja za všet­ky výčit­ky. A maka­rón­ky – jed­ny z naj­lep­ších v Bra­ti­sla­ve.

www.facebook.com/ondrejbobekphoto

foto: Mon­dieu

Foxford

Jed­no­znač­ným plu­so­vým bodom je ori­gi­nál­ny dizajn znač­ky, pro­stre­die pod­ni­kov a pre­po­je­nie s jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších kníh­ku­pec­tiev, Mar­ti­nu­som. V pries­to­roch na Obchod­nej na prí­ze­mí je nor­mál­na kavia­reň, na prvom poscho­dí sa nachá­dza ešte útul­nej­šie mies­to ako stvo­re­né na uče­nie sa, ale­bo prá­cu. Ďal­šia poboč­ka, tak­tiež s kni­ha­mi, sa nachá­dza na Lau­rín­skej.

Náš tip: Kni­hy. Kuchy­ňa je fajn, ale počas pre­stáv­ky od prá­ce ťa dušev­ne neobo­ha­tí, zato kni­hy áno. Okrem nich sa na Obchod­nej pra­vi­del­ne orga­ni­zu­jú pred­náš­ky, works­ho­py a bese­dy kniž­ných auto­rov.

foto: Foxford

Káva.Bar

Malé, milé, útul­né. Je tre­ba viac? K tomu ešte prí­jem­ne hips­ter­sky a domá­co pôso­bia­ci pries­tor, kde sú ste­ny popí­sa­né, sto­ly vylo­že­né sta­rý­mi pozlie­pa­ný­mi novi­na­mi a baro­vý stôl umiest­ne­ný tak, aby z neho bol výhľad cez veľ­ké pre­sk­le­né okno pria­mo na uli­cu.

Náš tip: poc­ti­vá káva a che­e­se­ca­ky. A retro hud­ba. A limo­ná­dy. A pla­te­nie kar­tou. (Aj v takom­to malom pod­ni­ku.)

foto: Káva.bar

Gori­la a iní pri­má­ti

Môže­te si vybrať medzi Námes­tím SNP a Lau­rín­skou. Obe majú blíz­ko ku kni­hám a pro­stre­diu, v kto­rom sa kul­tú­ra kávič­ko­va­nia mie­ša s kul­tú­rou ako takou – let­né kino, komor­né kon­cer­ty, bese­dy, stan­dup.

Náš tip: káva a kul­túr­ny prog­ram

foto: Gori­la a iní pri­má­ti

La Puti­ka

Ich poboč­ky sa po celej Bra­ti­sla­ve postup­ne obja­vu­jú ako huby po daž­di, no naj­zná­mej­šie sú aj tak asi tie v cen­tre. A áno, do Puti­ky sa dá ísť aj bez úmys­lu piť, ale to sa tam robí naj­lep­šie. Ide­ál­ne v sku­pi­ne, dá sa ale aj sám a s prá­cou. Šero inte­ri­é­ru je ako stvo­re­né na nesko­ré pose­de­nia, pop­rí­pa­de na dlhé zim­né veče­ry. Ak vystrieh­neš čas, keď sa tam neziš­la celá Bra­ti­sla­va a pre­fe­ru­ješ na prá­cu večer, zaví­taj sem.

Náš tip: Málo tri­násť­roč­ných. Víno a pivo za fajn cenu. K prá­ci štip­ka melan­chó­lie.

foto: La Puti­ka

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: face­bo­ok Kava.bar

Pridať komentár (0)