7 kva­lít, ktoré v mili­oná­roch nikdy nenáj­deš

Timotej Vančo / 21. júna 2016 / Tools a produktivita

Plá­nu­ješ alebo veľmi by si sa chcel stať mili­oná­rom? Jed­no­du­cho rob ako robia bohatí. 

  1. Nie sú závislí na TV

Mili­onári nestrá­cajú svoj dra­ho­cenný čas poze­ra­ním TV alebo Netf­lixu. Namiesto toho si veľmi radi vytiahnu a pre­čí­tajú dobrú knihu. Od Elona Muska až po War­rena Buf­fetta skoro všetci známi ľudia denne čítajú často aj nie­koľko hodín. Zatiaľ, čo sa obsah mení, tak naj­me­nej čítajú fan­tasy alebo SCIFI a naopak naj­viac čítajú lite­ra­túru, ktorá ich posúva vpred a učí ich novým veciam. Jasné, možno nebudú vedieť, o čom je nové Game of Thro­nes, ale určite môžu pove­dať, že čas veno­vaný číta­niu roz­hodne stál za to.

reading

foto: lifehack.org

  1. Neizo­lujú sa od ostat­ných

Mili­onári sú veľmi sociálne zalo­žení ľudia. Neus­tále sa stre­tá­vajú s novými ľuďmi, či už pre krátky roz­ho­vor alebo aj návrh na biz­nis. Dávajú obrov­ský záu­jem do expan­zie ich siete, pre­tože vedia, že dobré vzťahy s ľuďmi sú základ­ným kľú­čom k úspe­chu.

billgates_warrenbuffett

foto: financebuzz.io

  1. Neroz­mýš­ľajú nad všet­kým 2 krát

Úspešní ľudia, zvy­čajne jed­najú podľa ich inštinktu a nepre­mýš­ľajú stále dokola nad jed­nou vecou. Neho­vo­rím, že nezva­žujú každú mož­nosť, ale sna­žia sa nedos­tať z ana­lýzy prob­lému do jeho para­lýzy, odkiaľ je veľmi ťažko sa už dostať. Po opatr­nom zvá­žení ich mož­ností, smeru cesty a cie­ľov sa už neob­ra­cajú späť.

20jci200x2w9

foto: tsinghua.edu.cn

  1. Nikdy sa nevzdá­vajú bez boja

Mili­onári pri prvom neús­pe­chu, ktorý sa dostaví, ned­ví­hajú bielu vlajku. Vydr­žia v ťaž­kých časoch, keď sa nedarí a neús­pech sa dosta­vuje den­no­denne. Mnohí pod­ni­ka­te­lia čelia kri­tike a pochy­bám od kole­gov, pria­te­ľov či rodiny, ale odmie­tajú sa vzdať. Vedci doká­zali (aj keď to bolo asi úplne jasné), že výdrž v ťaž­kých časoch je potreb­nej­šia k úspe­chu ako IQ. Reálny víťazi neu­stu­pujú, ale bojujú až do konca.

Mark-Zuckerberg-wants-us-to-run-a-mile-a-day-in-2016-but-hes-doing-it-wrong

foto: weggl.com

  1. Nevy­ne­chá­vajú posil­ňovňu

Bohatí pod­ni­ka­te­lia chápu, aký obrov­ský vplyv má ich ranný tré­ning na pro­duk­ti­vitu, šťas­tie a sústre­de­nie sa počas celého dňa. Ranná roz­cvička ti môže iba sprí­jem­niť celý začí­na­júci deň.

  1. Nevy­pí­najú budík aby mohli dlh­šie spať

Mnoho úspeš­ných mili­oná­rov ráno vstáva spo­ločne s výcho­dom slnka, vždy plní ener­gie a s pote­še­ním pre usku­toč­ňo­va­nie ich cie­ľov. Málo­kedy sa stane, že oni sú práve tí, ktorí meš­kajú na stret­nu­tie alebo do práce.

Caucasian businessman standing on urban rooftop

foto: huffingtonpost.com

  1. Nikdy nie sú znu­dení

Najús­peš­nejší ľudia nikdy nemajú dôvod sa nudiť, pre­tože každý deň vidia v nie­čom prí­le­ži­tosť sa naučiť nové veci a expe­ri­men­to­vať. Skôr, ako by zostali doma a poze­rali filmy, idú von a stre­tá­vajú sa s ľuďmi, cho­dia pred­ná­šať, čítajú knihy a hlavne zväč­šujú ich naj­väč­šie aktí­vum – ich vedo­mosti.

succespeople5

foto: fastcompany.com

Zdroj clanku: Larry Kim, byrslf.co, zdroj titul­nej foto­gra­fie: news.softpedia.com

Pridať komentár (0)