7 mar­ke­tin­go­vých chýb star­tu­pov

Peter Šándor / 8. januára 2016 / Tools a produktivita

Mar­ke­ting je nepo­chybne jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších pod­mie­nok úspe­chu star­tupu. Na čo ale sústre­diť svoju ener­giu, a kde ňou naopak zby­točne neplyt­vať? Pre­čí­tajte si nasle­du­júci člá­nok od agen­túry Hype a dozviete sa.

Ako mar­ke­tin­gová agen­túra sa so star­tupmi stre­tá­vame na den­nej báze. Množ­stvu sme radili, radíme a určite aj budeme radiť v otáz­kach, ako úspešne pre­ra­ziť so svo­jim pro­duk­tom. Bavíme sa spolu o ich víziách, pred­sta­vách a cie­ľoch. Počas týchto debát som ale postre­hol nie­koľko chýb, ktoré sa neus­tále opa­kujú. Robí ich také množ­stvo star­tu­pov, až som sa roz­ho­dol napí­sať člá­nok, kde sa pokú­sim zhr­núť tie chyby, ktoré sú z môjho pohľadu naj­čas­tej­šie.

Chyba č. 1: Zabú­date na pre-launch kam­paň

Keď roz­bie­hate star­tup, máte kopec práce s exe­ku­tí­vou, finan­co­va­ním a mar­ke­ting je asi to posledné na čo mys­líte. Možno s mar­ke­tin­gom čakáte na ten správny moment, kedy bude všetko per­fektne pri­pra­vené k spus­te­niu. Takýmto čaka­ním ale zby­točne strá­cate cennú prí­le­ži­tosť zís­kať traf­fic a feed­back v počia­toč­nom štá­diu. Treba preto začať budo­vať hype okolo vašej značky čo naj­skôr.

Chyba č. 2: Nemáte pub­li­kum

Zákla­dom úspe­chu je byť pri­pra­vený. Pri­pravte si svoje pub­li­kum, ľudí u kto­rých si otes­tu­jete svoj pro­dukt a kto­rých sa môžete pýtať na názor. Na základe ich feed­backu tak budete vedieť dola­diť chyby v samot­ných začiat­koch.

networking-event

Keď budete pit­cho­vať pred inves­to­rom, určite sa vás spýta na veľ­kosť vášho pub­lika. Budú oča­ká­vať hma­ta­teľný dôkaz, že máte v rukách živo­ta­schopný nápad.

Chyba č. 3: Pre­ce­ňu­jete svoju web stránku

Každý chce samoz­rejme mať sexi web stránku, ktorá je funkčná. Často­krát sú pod­ni­ka­te­lia zby­točne posad­nutí doko­na­lým vzhľa­dom. Namiesto doko­na­lého webu by ste sa mali rad­šej zame­ria­vať na váš pro­dukt a vybu­do­vať si dobré meno kva­li­tou a hod­no­tou vášho pro­duktu. Pokiaľ vytvo­ríte niečo čo ľudí sku­točne nad­chne, budú o vás hovo­riť bez ohľadu na to, ako vyzerá vaša web stránka.

Chyba č. 4: Pod­ce­ňu­jete obsah

Zame­rajte sa na con­tent mar­ke­ting. Ten vám pomôže vybu­do­vať slušné SEO a záro­veň sa môžete stať mien­kot­vor­com vo svo­jom odvetví. Začnite písať blogy, ponúk­nite ľuďom rôzne tipy a triky či novinky o vašej firme. Svoj obsah zop­ti­ma­li­zujte na rele­vantné kľú­čové slová a podeľte sa o to s ľuďmi na sociál­nych sie­ťach.

Chyba č. 5: Networ­king bez stra­té­gie

Nestrá­cajte svoj čas stret­nu­tiami s ľuďmi, ktorí vášmu biz­nisu nepo­môžu. Pred tým než začnete s networ­kin­gom, vytvorte si zoznam ľudí s kto­rými by ste sa mali stret­núť, kde ich nájsť a čo od týchto stret­nutí oča­ká­vať.

marketing-networking-techcocktail-600x4001

Chyba č. 6: Dávate roz­ho­do­va­cie prá­vo­moci nespráv­nym ľuďom

Nalejme si čis­tého vína, nemô­žete oča­ká­vať, že zvlád­nete všetko sám. Roz­bie­hať star­tup je ťažká úloha, ktorá vyža­duje odborné zna­losti. Náj­dite si odda­ného mar­ke­téra, ktorý vám so štar­tom star­tupu pomôže.

Nene­chá­vajte posto­va­nie na sociál­nych sie­ťach na stá­žis­tov. Iste môžu byť zdatní v tejto sfére. Treba si ale uve­do­miť, že sociálne siete sú ústami vašej firmy. Uis­tite sa, že osoba, ktorá je za túto komu­ni­ká­ciu zod­po­vedná má dosta­točné skú­se­nosti.

Chyba č. 7: Prí­liš sa zaobe­ráte kon­ku­ren­ciou

Už na základ­nej škole sme sa učili, že nemáme odpi­so­vať od suseda. Aj napriek tomu to mnohí z nás robili. :)

Nerobte túto chybu aj vo svo­jom pra­cov­nom živote. Je pri­ro­dzené, že svoju kon­ku­ren­ciu sle­du­jete, vidíte aké novinky pri­náša, čo postuje na sociál­nych sie­ťach. Ak sa ju budete sna­žiť neus­tále dohnať, čoskoro sa ocit­nete v pasci. Stra­té­gia a tak­tika, ktorá u kon­ku­ren­cie fun­guje, nemusí fun­go­vať aj u vás. Star­tup je o ino­vá­ciách, nie o napo­do­bo­vaní. Ak to robíte správne, nezá­leží na tom, čo robí vaša kon­ku­ren­cia.

flitto1

Verím, že vám môj člá­nok pomôže v úspe­chu vášho star­tupu. Ak máte čokoľ­vek, čo by ste chceli dopl­niť, prí­padne sa spý­tať, pri­dajte mi pod člá­nok koment.

Chcete sa dozve­dieť, aké sú základné pra­vidlá úspe­chu v mar­ke­tingu? Ako a kde komu­ni­ko­vať vašu značku? Sle­dujte náš blog. Postupne v ňom rozo­be­ráme témy od jed­no­du­chých zákla­dov, až po detailné spra­co­va­nie kam­paní. Keby ste nenašli, čo vás zau­jíma alebo máte záu­jem, aby sme pomohli s mar­ke­tin­gom aj vašej firme, kon­tak­tujte nás.

Pridať komentár (0)