7 mar­ke­tin­go­vých chýb star­tu­pov

Peter Šándor / 8. januára 2016 / Lifehacking

Mar­ke­ting je nepo­chyb­ne jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších pod­mie­nok úspe­chu star­tu­pu. Na čo ale sústre­diť svo­ju ener­giu, a kde ňou naopak zby­toč­ne neplyt­vať? Pre­čí­taj­te si nasle­du­jú­ci člá­nok od agen­tú­ry Hype a dozvie­te sa.

Ako mar­ke­tin­go­vá agen­tú­ra sa so star­tup­mi stre­tá­va­me na den­nej báze. Množ­stvu sme radi­li, radí­me a urči­te aj bude­me radiť v otáz­kach, ako úspeš­ne pre­ra­ziť so svo­jim pro­duk­tom. Baví­me sa spo­lu o ich víziách, pred­sta­vách a cie­ľoch. Počas tých­to debát som ale postre­hol nie­koľ­ko chýb, kto­ré sa neus­tá­le opa­ku­jú. Robí ich také množ­stvo star­tu­pov, až som sa roz­ho­dol napí­sať člá­nok, kde sa pokú­sim zhr­núť tie chy­by, kto­ré sú z môj­ho pohľa­du naj­čas­tej­šie.

Chy­ba č. 1: Zabú­da­te na pre-launch kam­paň

Keď roz­bie­ha­te star­tup, máte kopec prá­ce s exe­ku­tí­vou, finan­co­va­ním a mar­ke­ting je asi to posled­né na čo mys­lí­te. Mož­no s mar­ke­tin­gom čaká­te na ten správ­ny moment, kedy bude všet­ko per­fekt­ne pri­pra­ve­né k spus­te­niu. Takým­to čaka­ním ale zby­toč­ne strá­ca­te cen­nú prí­le­ži­tosť zís­kať traf­fic a feed­back v počia­toč­nom štá­diu. Tre­ba pre­to začať budo­vať hype oko­lo vašej znač­ky čo naj­skôr.

Chy­ba č. 2: Nemá­te pub­li­kum

Zákla­dom úspe­chu je byť pri­pra­ve­ný. Pri­prav­te si svo­je pub­li­kum, ľudí u kto­rých si otes­tu­je­te svoj pro­dukt a kto­rých sa môže­te pýtať na názor. Na zákla­de ich feed­bac­ku tak bude­te vedieť dola­diť chy­by v samot­ných začiat­koch.

networking-event

Keď bude­te pit­cho­vať pred inves­to­rom, urči­te sa vás spý­ta na veľ­kosť váš­ho pub­li­ka. Budú oča­ká­vať hma­ta­teľ­ný dôkaz, že máte v rukách živo­ta­schop­ný nápad.

Chy­ba č. 3: Pre­ce­ňu­je­te svo­ju web strán­ku

Kaž­dý chce samoz­rej­me mať sexi web strán­ku, kto­rá je funkč­ná. Často­krát sú pod­ni­ka­te­lia zby­toč­ne posad­nu­tí doko­na­lým vzhľa­dom. Namies­to doko­na­lé­ho webu by ste sa mali rad­šej zame­ria­vať na váš pro­dukt a vybu­do­vať si dob­ré meno kva­li­tou a hod­no­tou váš­ho pro­duk­tu. Pokiaľ vytvo­rí­te nie­čo čo ľudí sku­toč­ne nad­chne, budú o vás hovo­riť bez ohľa­du na to, ako vyze­rá vaša web strán­ka.

Chy­ba č. 4: Pod­ce­ňu­je­te obsah

Zame­raj­te sa na con­tent mar­ke­ting. Ten vám pomô­že vybu­do­vať sluš­né SEO a záro­veň sa môže­te stať mien­kot­vor­com vo svo­jom odvet­ví. Začni­te písať blo­gy, ponúk­ni­te ľuďom rôz­ne tipy a tri­ky či novin­ky o vašej fir­me. Svoj obsah zop­ti­ma­li­zuj­te na rele­vant­né kľú­čo­vé slo­vá a podeľ­te sa o to s ľuď­mi na sociál­nych sie­ťach.

Chy­ba č. 5: Networ­king bez stra­té­gie

Nestrá­caj­te svoj čas stret­nu­tia­mi s ľuď­mi, kto­rí váš­mu biz­ni­su nepo­mô­žu. Pred tým než začne­te s networ­kin­gom, vytvor­te si zoznam ľudí s kto­rý­mi by ste sa mali stret­núť, kde ich nájsť a čo od tých­to stret­nu­tí oča­ká­vať.

marketing-networking-techcocktail-600x4001

Chy­ba č. 6: Dáva­te roz­ho­do­va­cie prá­vo­mo­ci nespráv­nym ľuďom

Nalej­me si čis­té­ho vína, nemô­že­te oča­ká­vať, že zvlád­ne­te všet­ko sám. Roz­bie­hať star­tup je ťaž­ká úlo­ha, kto­rá vyža­du­je odbor­né zna­los­ti. Náj­di­te si odda­né­ho mar­ke­té­ra, kto­rý vám so štar­tom star­tu­pu pomô­že.

Nene­chá­vaj­te posto­va­nie na sociál­nych sie­ťach na stá­žis­tov. Iste môžu byť zdat­ní v tej­to sfé­re. Tre­ba si ale uve­do­miť, že sociál­ne sie­te sú ústa­mi vašej fir­my. Uis­ti­te sa, že oso­ba, kto­rá je za túto komu­ni­ká­ciu zod­po­ved­ná má dosta­toč­né skú­se­nos­ti.

Chy­ba č. 7: Prí­liš sa zaobe­rá­te kon­ku­ren­ci­ou

Už na základ­nej ško­le sme sa uči­li, že nemá­me odpi­so­vať od suse­da. Aj napriek tomu to mno­hí z nás robi­li. :)

Nerob­te túto chy­bu aj vo svo­jom pra­cov­nom živo­te. Je pri­ro­dze­né, že svo­ju kon­ku­ren­ciu sle­du­je­te, vidí­te aké novin­ky pri­ná­ša, čo postu­je na sociál­nych sie­ťach. Ak sa ju bude­te sna­žiť neus­tá­le dohnať, čosko­ro sa ocit­ne­te v pas­ci. Stra­té­gia a tak­ti­ka, kto­rá u kon­ku­ren­cie fun­gu­je, nemu­sí fun­go­vať aj u vás. Star­tup je o ino­vá­ciách, nie o napo­do­bo­va­ní. Ak to robí­te správ­ne, nezá­le­ží na tom, čo robí vaša kon­ku­ren­cia.

flitto1

Verím, že vám môj člá­nok pomô­že v úspe­chu váš­ho star­tu­pu. Ak máte čokoľ­vek, čo by ste chce­li dopl­niť, prí­pad­ne sa spý­tať, pri­daj­te mi pod člá­nok koment.

Chce­te sa dozve­dieť, aké sú základ­né pra­vid­lá úspe­chu v mar­ke­tin­gu? Ako a kde komu­ni­ko­vať vašu znač­ku? Sle­duj­te náš blog. Postup­ne v ňom rozo­be­rá­me témy od jed­no­du­chých zákla­dov, až po detail­né spra­co­va­nie kam­pa­ní. Keby ste nenaš­li, čo vás zau­jí­ma ale­bo máte záu­jem, aby sme pomoh­li s mar­ke­tin­gom aj vašej fir­me, kon­tak­tuj­te nás.

Pridať komentár (0)