7 tipov, ktoré ti pomôžu pri učení prog­ra­mo­va­nia

Tatiana Blazseková / 21. november 2015 / Tools a produktivita

Samoš­tú­dium je jed­nou z naj­ťaž­ších vecí na svete. Kúpiť si knihu a učiť sa niečo doma si vyža­duje čas, nad­še­nie, odhod­la­nie a dis­cip­línu. Ľah­šie sa to píše, ako sku­točne robí. Ak sa člo­vek začne sám učiť prog­ra­mo­vať, má môj rešpekt. Mám za sebou úvod do prog­ra­mo­va­nia v škole, ale veľa vecí som sa musela učiť sama.

Pokú­sila som sa zozbie­rať 10 tipov, ktoré možno nie­komu pomôžu pri začiat­koch prog­ra­mo­va­nia tak, ako mne.

Pero a papier

Pri skúške z prog­ra­mo­va­nia sme mali k dis­po­zí­cii len pero a papier. Žiadne ťuka­nie. Zada­nie bolo slovné a my sme mali napí­sať, ako by to asi mohlo fun­go­vať. Pri prog­ra­mo­vaní som si tiež veľa­krát kres­lila: odkiaľ čo pôjde, čo sa stane, kde sa aká fun­kcia volá…

Slú­chadlá

Mne ide uče­nie rých­lej­šie pri Cho­pi­novi, ale aj Debussy nie je na zaho­de­nie. Iní pre­fe­rujú elek­tro­nickú či meta­lovú hudbu. Odpo­rú­čam niečo inštru­men­tálne, aby ste si neza­čali spie­vať a krú­tiť sa na sto­ličke. 

Heslá, ach tie heslá

Občas sa môže stať, že máte niečo zahe­slo­vané a ani za ten svet si na heslo neviete spo­me­núť. Tu je nie­koľko nástro­jov, ktoré vám s tým môžu pomôcť: 

https://www.dashlane.com/

https://lastpass.com/

https://www.okta.com/

Stac­kO­verf­low

Jasné, infor­má­cie o neja­kom prob­léme si môžete nájsť na Google. Exis­tuje však jedna skvelá stránka, kde náj­dete presne to, čo potre­bu­jete. Vyskytli sa prob­lémy ohľa­dom Javy, JavaSc­riptu, Pyt­honu, PHP, či HTML? Stack Overf­low ponúka veľa otá­zok i odpo­vedí. Ak príde nejaký prob­lém, nevzdá­vajte sa a kli­kajte, nie­kto ho už prav­de­po­dobne vyrie­šil.

IDE

Integ­ro­vane vývo­jové pro­stre­die vám umožní vyvi­núť soft­vér v jed­nej apli­ká­cii, a navyše často pri­chá­dzajú s celým radom ďal­ších fun­kcii. Ďalší skvelý spô­sob ako zefek­tív­niť prácu prog­ra­má­tora. Výrazne uľah­čujú písa­nie kódu: kon­tro­lujú chyby, syn­tax, debu­gujú.. Aby som uviedla pár prí­kla­dov: Web­Storm (JavaSc­ript IDE), PyCharm (Pyt­hon IDE), PhpS­torm (PhP IDE)

Google Drive, Ever­noteDrop­box

Občas nie­komu niečo pošlem na Face­book so slo­vami: ja si to sem len tak ulo­žím. Mys­lím, že tieto tri mies­tečka na ukla­da­nie dát pozná tak­mer každý. Drop­box zjed­no­du­šuje ukla­da­nie súbo­rov, ľahko ich zdie­ľate s ostat­nými. Ever­note je ako online zápis­ník. Google Drive je zasa skve­lým mies­tom na ukla­da­nie doku­men­tov, for­mu­lá­rov, pre­zen­tá­cii. Najú­žas­nej­šie je, že tu môžete spo­lu­pra­co­vať s ostat­nými, čím si výrazne zjed­no­du­šíte prácu v sku­pine. 

Inšpi­ruj sa

Ak sa učíte prog­ra­mo­vať, využí­vajte rôzne spô­soby uče­nia sa. Nedávno sme o nich písali aj na Star­ti­tup: http://goo.gl/A6UH7j

Nebojte sa prog­ra­mo­va­nia. A hlavne: ak niečo neviete, nebojte sa opý­tať. Jeden prob­lém ťa predsa nemôže zasta­viť!

Zdroj: www.medium.com

Pridať komentár (0)