7 tipov, ktoré ti pomôžu vypnúť v neutí­cha­jú­com ruchu mesta

Henrieta Balázsová / 7. november 2016 / Tools a produktivita

Život v meste má nepo­chybne veľké množ­stvo výhod, no nie­kedy toho na teba už môže byť prí­liš. Stále sa však môžeš zachrá­niť. Ako?

Kúp si kvet

Samoz­rejme živý, nie umelý. Taký, o ktorý sa budeš môcť sta­rať. Mes­tám totiž domi­nujú neus­tále pri­bú­da­júce budovy, väč­ši­nou na úkor zelene. Bytový kvet ti okrem iného zlepší kva­litu vzdu­chu v tvo­jom byte, nakoľko dokáže odstrá­niť veľké množ­stvo toxí­nov. Zme­nou budeš prí­jemne prek­va­pený. Dnes už náj­deš veľa rast­lín, ktoré si vyža­dujú mini­málnu sta­rost­li­vosť. Ak by si nez­vlá­dol ani tú a vyschol ti už aj kak­tus (žiaľ, viem o čom hovo­rím), kúp si každý týž­deň rezané kvety, účinky sú podobné.

A small plant pot displayed in the window

Zdroj: fifty-five-plus.com

Zmeň pro­stre­die

Dopraj si zmenu pro­stre­dia aspoň 1x za mesiac. Na jeden víkend odíď na vidiek alebo do hôr – jed­no­du­cho preč od neutí­cha­jú­ceho hluku mesta. Pokiaľ nemô­žeš odísť každý mesiac, dopraj si tento luxus aspon 1x za tri mesiace. Takýto oddy­chový čas zre­ge­ne­ruje tvoju myseľ.

Začni cvi­čiť

Endor­fíny sú to, čo potre­bu­ješ. Začni cho­diť do posil­ňovne, alebo skús jogu. Tá ti pomôže obja­viť čaro ticha aspoň na pár hodín týž­denne. Nová skú­se­nosť ťa tiež pozi­tívne naladí a pomôže ti zlep­šiť kon­cen­trá­ciu.

Poria­dok v byte, poria­dok v mysli

Určite si už počul o teórii, že ak sa pohy­bu­ješ v pre­pl­ne­nom pro­stredí, pre­pl­nená je aj tvoja myseľ. S plnými uli­cami, doprav­nými pros­tried­kami, obchodmi a pod. nespra­víš nič, no môžeš si upra­tať aspoň svoj byt. Venuj tomu jeden celý víkend a zbav sa všet­kých pre­by­toč­ných vecí. Vyhoď všetko nepot­rebné a všetko vyčisti. Ak zby­točné veci pre­dáš alebo daru­ješ, môžeš dokonca pomôcť sebe, či iným. Spo­jíš tak prí­jemné s uži­toč­ným a uvi­díš, že ten pocit bude stáť za tú námahu.

Teenager's bedroom with clothes, books and cds thrown around

Zdroj: huffingtonpost.com

Staň sa dob­ro­voľ­ní­kom

V meste, medzi tisíc­kami iných ľudí, pre­vláda väč­ši­nou ano­ny­mita. Vystúp z tohto kruhu a staň sa čle­nom neja­kej kon­krét­nej komu­nity. Pomô­žeš tým dob­rej veci, spoz­náš nových ľudí a zís­kaš množ­stvo pozi­tív­nych skú­se­ností.

Plá­nuj si dovo­lenku

Aj keď ťa čaká možno až o rok, plá­no­va­nie ti dáva dôvod na niečo sa tešiť. Naplá­nuj si nav­ští­viť miesta, ktoré už dlho túžiš vidieť. Dovo­lenka je zaslú­že­nou odme­nou za tvoju tvrdú prácu.

Pozvi k sebe na náv­števu svo­jich pria­te­ľov

Na Slo­ven­sku máme množ­stvo krás­nych miest, ktoré sa oplatí vidieť. Ak si sa do nie­kto­rého z nich musel pre­sťa­ho­vať kvôli škole alebo kvôli práci, pozvi k sebe na náv­števu svo­jich pria­te­ľov. Svoje nové mesto opäť uvi­díš z pohľadu „turistu“ a možno si všim­neš veci, ktoré ti pred­tým uni­kali.

Zdroj: elitedaily.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: weheartit.com

Pridať komentár (0)