7 tipov od Rasťa Kuli­cha pre štu­den­tov vyso­kých škôl

Adam Gala / 15. apríla 2016 / Rozhovory

Raz vidieť je ako sto­krát počuť…

Rasťo Kulich má za sebou skú­se­nosti s nábo­rom v úspeš­ných fir­mách ako Procter&Gamble, McKinsey&Co. a Google. Vo štvr­tok večer sa pri­šiel pode­liť s tak­mer 60 štu­dentmi so svo­jími skú­se­nos­ťami, ako zau­jať zamest­ná­va­te­ľov. Pre­čí­tajte si tipy aj bonus na záver. “Väč­šina ľudí sa vzdá prí­liš skoro.” –RK

Vybe­ráme teda z toho naj­lep­šieho, čo sme mohli zažiť:

DSC_6489

foto: Iza­bela Mala­šen­ková

Mať ciele je dobré, zapi­so­vať ich je lep­šie!

Každý z nás má svoje sny a ciele. Jediný roz­diel medzi nimi je, že ciele majú svoj dead­line. Aký roz­diel v živote urobí tak jed­no­du­chá vec ako zapi­so­va­nie cie­ľov? Podľa štú­die na Domi­ni­kán­skej Uni­ver­zite úplne jed­no­značný. Pero a papier do ruky teda a ideme.

Krivka uče­nia nie je priama, naj­dô­le­ži­tej­šie je nikdy sa nevzdať!

Raz za čas začí­naš skú­mať niečo nové. Všetko ide ako po masle, môže sa stať, že si druhý Steve Jobs či Albert Eins­tein. Poznatky a skú­se­nosti zhro­maž­ďu­ješ sve­tel­nou rých­los­ťou. A potom nie­kto zhasne svetlo. V tých momen­toch sa zdá, že nech sa ako­koľ­vek sna­žíš, si ako vygu­mo­vaný. Práca do noci nad zada­niami a pri bli­ka­jú­com moni­tore nepo­máha. Ide však len o ilú­ziu. Uče­nie nepre­bieha rov­no­merne a preto je občas potrebné ťažké úseky len pre­tr­pieť.

DSC_6493

foto: Iza­bela Mala­šen­ková

Naj­lep­šou ces­tou ako sa od nie­koho učiť, je byť nie­komu men­to­rom.

Úspešní ľudia sa neučia na vlast­ných chy­bách, úspešní ľudia sa učia zvy­čajne od úspeš­ných ľudí. Nie je to nič zlo­žité oslo­viť nie­koho skú­se­nej­šieho vo svo­jom okolí, či by vedel pora­diť pri rie­šení osob­ného alebo karier­neho prob­lému. Skú­se­nosti, ktoré sami zbie­rame môžeme aj sami ďalej odo­vzdá­vať. A nič nás nenaučí o vzťahu men­tora a štu­denta ako stať sa men­to­rom pre nie­koho iného.

Medzi­ná­rodná skú­se­nosť vo vašom živote je dôle­žitá. To nie je “len” semes­ter, to je pol roka, pane­bože.

Často sa ako štu­denti stre­tá­vame s komen­tármi star­ších gene­rá­cii aké dnes máme mož­nosti. Hra­nice sú sku­točne otvo­rené, a skú­se­nosti zo zahra­ni­čia počas školy aj u domá­cich zamest­ná­va­te­ľov viac než vítané. O pozi­tív­nych vply­voch ces­to­va­nia a spoz­ná­va­nia iných kul­túr bolo napí­sané viac než dosť. Je to kon­špi­rá­cia, zhoda náhod či niečo úplne iné, že najús­peš­nejší ľudia v biz­nise boli sami kedysi štu­dentmi so zahra­nič­nými skú­se­nos­ťami? Nikdy nie je neskoro.

DSC_6523

foto: Iza­bela Mala­šen­ková

Work&Travel je super: to sú akti­vity, ktoré dajú ľuďom mož­nosť pocí­tiť, že ste robili viac počas školy ako len sedeli na pive.

Okrem prog­ramu Eraz­mus je jed­nou z mož­ností ako vidieť svet aj skú­se­nosť z prog­ra­mov Work&Travel. Prog­ramy kom­bi­nujú mož­nosť ces­to­vať a záro­veň si na ces­to­va­nie zaro­biť v rôz­nych kra­ji­nách sveta. Naj­čas­tej­šie vo veľ­kých kra­ji­nách ako USA, Kanada či Aus­trá­lia. Ponú­kajú teda mož­nosť jed­no­du­cho zlep­šiť svoje jazy­kové schop­nosti priamo v kra­jine, čo je opäť skill na nedo­pla­te­nie.

CV je tak­mer naj­dô­le­ži­tejší doku­ment, ktorý v živote napí­šete. Potom je tu ešte pred­man­žel­ská zmluva.

Ľudia od det­stva zbož­ňujú prí­behy. Roz­právky, filmy či knihy sú for­mami akými si sami navzá­jom odo­vzdá­vame zau­jí­mavé prí­behy. No až do momentu vyda­nia auto­bi­o­gra­fie sme odká­zaní na naj­dô­le­ži­tejší doku­ment o našom živote, na našom Curri­cu­lum Vitae. Keď sa teda chcem ako mladý člo­vek pre­dať poten­ciál­nym zamest­ná­va­te­ľom, pove­dať svoj prí­beh, skú­se­nosti a silné stránky, je dôle­žité aby som si k tomu sadol.

P.S. Nevieš ako na to? Čítaj do konca: @Rasťo Kulich a jeho bonus.

DSC_6514

foto: Iza­bela Mala­šen­ková

Dáta sú v CV veľmi dôle­žité. (Orig.: “Data’s friendly. Nebojte sa ich.”)

Šikov­ného, ambi­ci­oz­neho a aktív­neho člo­veka hľadá do tímu každý. Vše­obecné a vágne tvr­de­nia v CV však nikomu na chleba neza­ro­bia. Ak máš výsledky pokús sa ich for­mu­lo­vať jasne a kon­krétne. Dáta to nie sú len 1 a 0. Nie sú to len čísla, ale sú to aj jasne defi­no­vané infor­má­cie: kon­krétne skú­se­nosti z pred­chá­dza­jú­cich pozí­cii alebo výni­močné zásluhy. Na ceste na vrchol musia silné stránky a osobný prí­beh svie­tiť ako čierne na bie­lom.

A mnoho ďal­ších výro­kov a tipov od Rasťa Kuli­cha. A čo na to štu­denti? Čo si odniesli oni?

Výborné odpo­rú­ča­nia na osob­nostné testy, knihy, tipy a triky. A inšpi­rá­cia k ces­to­va­niu a hľa­da­niu skú­se­ností.”

Páčilo sa mi ener­ge­tické a opti­mis­tické vystu­po­va­nie, a žiadne omáčky okolo!”

DSC_6508

foto: Iza­bela Mala­šen­ková

Nesti­hol si? Nevadí. 
Pri­hlás sa k nám aj ty!

Otvá­rame svoje dvere na:

nla.nexteria.sk

Nex­te­ria ponúka 3-ročný roz­vo­jový prog­ram plný nových skú­se­ností, kur­zov, dis­ku­sii s úspeš­nými ľuďmi v biz­nise a verej­nom sek­tore, ako aj men­to­ringu a networ­kingu. Kurz s Ras­ťom Kuli­chom s náz­vom #Talent­Bo­os­ter bol práve jed­ným z mno­hých ponú­ka­ných kur­zov pre štu­den­tov Nex­te­rie.

Pri­hla­so­va­nie beží do 25.4.2016

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Iza­bela Mala­šen­ková

Pridať komentár (0)