7 tipov od Ras­ťa Kuli­cha pre štu­den­tov vyso­kých škôl

Adam Gala / 15. apríla 2016 / Rozhovory

Raz vidieť je ako sto­krát počuť…

Ras­ťo Kulich má za sebou skú­se­nos­ti s nábo­rom v úspeš­ných fir­mách ako Procter&Gamble, McKinsey&Co. a Goog­le. Vo štvr­tok večer sa pri­šiel pode­liť s tak­mer 60 štu­dent­mi so svo­jí­mi skú­se­nos­ťa­mi, ako zau­jať zamest­ná­va­te­ľov. Pre­čí­taj­te si tipy aj bonus na záver. “Väč­ši­na ľudí sa vzdá prí­liš sko­ro.” -RK

Vybe­rá­me teda z toho naj­lep­šie­ho, čo sme moh­li zažiť:

DSC_6489

foto: Iza­be­la Mala­šen­ko­vá

Mať cie­le je dob­ré, zapi­so­vať ich je lep­šie!

Kaž­dý z nás má svo­je sny a cie­le. Jedi­ný roz­diel medzi nimi je, že cie­le majú svoj dead­li­ne. Aký roz­diel v živo­te uro­bí tak jed­no­du­chá vec ako zapi­so­va­nie cie­ľov? Pod­ľa štú­die na Domi­ni­kán­skej Uni­ver­zi­te úpl­ne jed­no­znač­ný. Pero a papier do ruky teda a ide­me.

Kriv­ka uče­nia nie je pria­ma, naj­dô­le­ži­tej­šie je nikdy sa nevzdať!

Raz za čas začí­naš skú­mať nie­čo nové. Všet­ko ide ako po mas­le, môže sa stať, že si dru­hý Ste­ve Jobs či Albert Eins­te­in. Poznat­ky a skú­se­nos­ti zhro­maž­ďu­ješ sve­tel­nou rých­los­ťou. A potom nie­kto zhas­ne svet­lo. V tých momen­toch sa zdá, že nech sa ako­koľ­vek sna­žíš, si ako vygu­mo­va­ný. Prá­ca do noci nad zada­nia­mi a pri bli­ka­jú­com moni­to­re nepo­má­ha. Ide však len o ilú­ziu. Uče­nie nepre­bie­ha rov­no­mer­ne a pre­to je občas potreb­né ťaž­ké úse­ky len pre­tr­pieť.

DSC_6493

foto: Iza­be­la Mala­šen­ko­vá

Naj­lep­šou ces­tou ako sa od nie­ko­ho učiť, je byť nie­ko­mu men­to­rom.

Úspeš­ní ľudia sa neučia na vlast­ných chy­bách, úspeš­ní ľudia sa učia zvy­čaj­ne od úspeš­ných ľudí. Nie je to nič zlo­ži­té oslo­viť nie­ko­ho skú­se­nej­šie­ho vo svo­jom oko­lí, či by vedel pora­diť pri rie­še­ní osob­né­ho ale­bo karier­ne­ho prob­lé­mu. Skú­se­nos­ti, kto­ré sami zbie­ra­me môže­me aj sami ďalej odo­vzdá­vať. A nič nás nenau­čí o vzťa­hu men­to­ra a štu­den­ta ako stať sa men­to­rom pre nie­ko­ho iné­ho.

Medzi­ná­rod­ná skú­se­nosť vo vašom živo­te je dôle­ži­tá. To nie je “len” semes­ter, to je pol roka, pane­bo­že.

Čas­to sa ako štu­den­ti stre­tá­va­me s komen­tár­mi star­ších gene­rá­cii aké dnes máme mož­nos­ti. Hra­ni­ce sú sku­toč­ne otvo­re­né, a skú­se­nos­ti zo zahra­ni­čia počas ško­ly aj u domá­cich zamest­ná­va­te­ľov viac než víta­né. O pozi­tív­nych vply­voch ces­to­va­nia a spoz­ná­va­nia iných kul­túr bolo napí­sa­né viac než dosť. Je to kon­špi­rá­cia, zho­da náhod či nie­čo úpl­ne iné, že najús­peš­nej­ší ľudia v biz­ni­se boli sami kedy­si štu­dent­mi so zahra­nič­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi? Nikdy nie je nesko­ro.

DSC_6523

foto: Iza­be­la Mala­šen­ko­vá

Work&Travel je super: to sú akti­vi­ty, kto­ré dajú ľuďom mož­nosť pocí­tiť, že ste robi­li viac počas ško­ly ako len sede­li na pive.

Okrem prog­ra­mu Eraz­mus je jed­nou z mož­nos­tí ako vidieť svet aj skú­se­nosť z prog­ra­mov Work&Travel. Prog­ra­my kom­bi­nu­jú mož­nosť ces­to­vať a záro­veň si na ces­to­va­nie zaro­biť v rôz­nych kra­ji­nách sve­ta. Naj­čas­tej­šie vo veľ­kých kra­ji­nách ako USA, Kana­da či Aus­trá­lia. Ponú­ka­jú teda mož­nosť jed­no­du­cho zlep­šiť svo­je jazy­ko­vé schop­nos­ti pria­mo v kra­ji­ne, čo je opäť skill na nedo­pla­te­nie.

CV je tak­mer naj­dô­le­ži­tej­ší doku­ment, kto­rý v živo­te napí­še­te. Potom je tu ešte pred­man­žel­ská zmlu­va.

Ľudia od det­stva zbož­ňu­jú prí­be­hy. Roz­práv­ky, fil­my či kni­hy sú for­ma­mi aký­mi si sami navzá­jom odo­vzdá­va­me zau­jí­ma­vé prí­be­hy. No až do momen­tu vyda­nia auto­bi­o­gra­fie sme odká­za­ní na naj­dô­le­ži­tej­ší doku­ment o našom živo­te, na našom Curri­cu­lum Vitae. Keď sa teda chcem ako mla­dý člo­vek pre­dať poten­ciál­nym zamest­ná­va­te­ľom, pove­dať svoj prí­beh, skú­se­nos­ti a sil­né strán­ky, je dôle­ži­té aby som si k tomu sadol.

P.S. Nevieš ako na to? Čítaj do kon­ca: @Rasťo Kulich a jeho bonus.

DSC_6514

foto: Iza­be­la Mala­šen­ko­vá

Dáta sú v CV veľ­mi dôle­ži­té. (Orig.: “Data’s friend­ly. Neboj­te sa ich.”)

Šikov­né­ho, ambi­ci­oz­ne­ho a aktív­ne­ho člo­ve­ka hľa­dá do tímu kaž­dý. Vše­obec­né a vág­ne tvr­de­nia v CV však niko­mu na chle­ba neza­ro­bia. Ak máš výsled­ky pokús sa ich for­mu­lo­vať jas­ne a kon­krét­ne. Dáta to nie sú len 1 a 0. Nie sú to len čís­la, ale sú to aj jas­ne defi­no­va­né infor­má­cie: kon­krét­ne skú­se­nos­ti z pred­chá­dza­jú­cich pozí­cii ale­bo výni­moč­né záslu­hy. Na ces­te na vrchol musia sil­né strán­ky a osob­ný prí­beh svie­tiť ako čier­ne na bie­lom.

A mno­ho ďal­ších výro­kov a tipov od Ras­ťa Kuli­cha. A čo na to štu­den­ti? Čo si odnies­li oni?

Výbor­né odpo­rú­ča­nia na osob­nost­né tes­ty, kni­hy, tipy a tri­ky. A inšpi­rá­cia k ces­to­va­niu a hľa­da­niu skú­se­nos­tí.”

Páči­lo sa mi ener­ge­tic­ké a opti­mis­tic­ké vystu­po­va­nie, a žiad­ne omáč­ky oko­lo!”

DSC_6508

foto: Iza­be­la Mala­šen­ko­vá

Nesti­hol si? Neva­dí. 
Pri­hlás sa k nám aj ty!

Otvá­ra­me svo­je dve­re na:

nla.nexteria.sk

Nex­te­ria ponú­ka 3-roč­ný roz­vo­jo­vý prog­ram plný nových skú­se­nos­tí, kur­zov, dis­ku­sii s úspeš­ný­mi ľuď­mi v biz­ni­se a verej­nom sek­to­re, ako aj men­to­rin­gu a networ­kin­gu. Kurz s Ras­ťom Kuli­chom s náz­vom #Talent­Bo­os­ter bol prá­ve jed­ným z mno­hých ponú­ka­ných kur­zov pre štu­den­tov Nex­te­rie.

Pri­hla­so­va­nie beží do 25.4.2016

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: Iza­be­la Mala­šen­ko­vá

Pridať komentár (0)