7 mýtov o začatí pod­ni­ka­nia, kto­rým som kedysi veril

Matthew Toren / Ľudovit Nastišin / 3. júla 2015 / Tools a produktivita

Pod­ni­ka­nie nie je pre tých, čo sa boja. Nejde o to, že by si vyža­do­valo neuve­ri­teľnú dávku guráže, ale je to ako s beha­ním, kedy potre­bu­jete značnú húžev­na­tosť, aby ste si každé ráno obuli tenisky a vybehli von.

Tak ako ras­tie časom vše­obecná túžba pod­ni­kať, vyrástli aj mýty, ktoré ju obklo­pujú. Vieme, že veľ­ryby a del­fíny nie sú mor­ské panny a tak isto, že zem nie je plo­chá, no bola doba, kedy sa tieto mýty brali ako fakt. Podobne tomu je aj v prí­pade, keď sa jedná o začia­tok pod­ni­ka­nia. Pre­čí­tajte si o sied­mych bež­ných mýtoch, s kto­rými sa v tomto prí­pade tak­mer určite nie­kde stret­nete.

1. Musíte vedieť, čo robíte. 

Na to, aby ste začali v pod­state nepot­re­bu­jete presne vedieť, čo robíte. Neus­tále sa to potvr­dzuje. Eins­tein, madam Curie, Steve Jobs a mnoho iných, nikdy nemali presný plán a kurz sme­ro­va­nia — mali len vše­obecný nápad s tým, že v ňom bude niečo viac. Nechajte svoju zve­da­vosť vyhrať na mýtom, že musíte hneď na začiatku presne vedieť, čo robíte.

2. Musíte mať kom­pletný biz­nis plán.

Gigan­ticky pre­pra­co­vaný biz­nis plán je skôr rarita. SKôr niečo jed­no­du­ché a efek­tívne naz­na­ču­júce vašu misiu, víziu či mar­ke­tin­govú stra­té­giu s nie­koľ­kými tvr­dými dátami a meto­di­kou, ako merať úspech je často krát úplne posta­ču­júce.

Bol som sved­kom toho, ako sa mnoho pod­ni­ka­te­ľov pocho­valo tým, že tkveli na pred­stave plného biz­nis plánu kým začnú pod­ni­kať. Nie­kedy to zašlo až tak ďaleko, že si najali nie­koho zvonku, aby im to spra­vil. Som toho názoru, že by ste mali svoj plán najprv otes­to­vať, či je vôbec života schopný pred tým, ako doň nale­jete nejaké peniaze. Spra­cujte si solídny dvoj či troj­stra­nový náčrt vášho biz­nis plánu a začnite pra­co­vať.

3. Musíte začať v ten pravý čas. 

Nesprávne. Jediný čas, ktorý bude vždy správny je TERAZ. Vez­mite si len, že je nespo­četné množ­stvo pod­ni­ka­te­ľov, ktorí začali rie­šiť svoj biz­nis v tých naj­hor­ších časoch his­tó­rie a naj­hor­ších časoch ich osob­ného života.

Pod­ni­ka­teľ a pod­cas­ter Pat Flynn začal svoj on-line biz­nis tak­mer okam­žite po tom, ako sa dozve­del, že ho pre­pus­tili z jeho práce a žena mu pove­dala, že čakajú ich prvé dieťa. Nikto by si na to asi dob­ro­voľne nevyb­ral taký náročný čas, no život má ten­den­ciu viesť nás tam, kam potre­bu­jeme ísť. Mic­ro­soft bol zalo­žený v roku 1975, kedy sa blí­žil koniec rece­sie a zasa neskôr v roku 1981 po druhý krát, kedy sa rece­sia 80tych rokov práve začí­nala. To boli dva neuve­ri­teľne zlé časy pre biz­nis, ale Mic­ro­soft to neza­sta­vilo.

Nača­so­va­nie nebude nikdy správne — preto musíte začať práve teraz.

4. Na začia­tok pod­ni­ka­nia musíte mať veľa peňazí.

Zo začiatku naozaj nepot­re­bu­jete veľa peňazí. Je na to celá kniha od Erica Riesa o tom, čo je to The Lean Star­tup.

Je mnoho ciest ako začať pod­ni­kať bez toho, aby ste mali vo vrecku balík peňazí. Jed­nou z ciest ako poko­riť tento mýtus je skú­siť micro-tes­ting vášho pro­duktu či služby ako bokovka v malých obje­moch, aby ste následne mohli rásť. Veľká kopa kapi­tálu vám pomôže vyrásť rých­lej­šie, ale nie­kedy je pomalší a ustá­lený rast to, čo vám pomôže sta­bi­li­zo­vať sa a udr­žať si nohy na zemi bez pádu.

5. Musíte nají­mať ľudí.

Toto je jeden z mýtov, ktorý som odha­lil hneď ako som začal môj prvý biz­nis spolu s bra­tom. Zamest­nanci sú finančne nároční na udr­ža­nie, stoja vás čas na ria­de­nie a často krát sú práve oni tým naj­väč­ším výdav­kom celého biz­nisu. Čím dlh­šie budete schopní udr­žať svoj biz­nis s vlast­nými silami, tým lep­šie. Tak isto, ak sa niečo dá out­sour­co­vať agen­tú­ram alebo fre­e­lan­ce­rom, vo väč­šine prí­pa­dov je to lep­šia voľba.

6. Musíte pra­co­vať 24/7.

Pod­ni­ka­te­lia zvyknú pra­co­vať dlhé hodiny každý deň. V star­tup móde sa to jed­no­du­cho vyža­duje. Ale okrem cash burn rate si musíte dávať pozor aj na váš per­so­nal burn rate.

Ak sa idete zodrať deň po dni bez oddy­chu, ocho­riete a nebu­dete zdraví a práve to ovplyvní váš úspech. Pre úspech pod­ni­ka­nia to nemusí a ani nesmie byť 24/7. Keď budete nie­kedy potre­bo­vať pra­co­vať naozaj tvrdo (a taká situ­ácia určite nastane), budete to potre­bo­vať balan­so­vať kva­lit­ným spán­kom, dob­rým jed­lom, dostat­kom pohybu a hlav­nej veľ­kou dávku zábavy z času na čas.

Pod­ni­ka­nie je drina, no rov­nako by ste si ho mali vedieť aj uží­vať.

7. Musíte to uro­biť všetko sami.

Tu sa môže zdať, že ide o popie­ra­nie jed­ného z už uve­de­ných mýtov o nají­maní ľudí, no pravda je, že to nemu­síte robiť všetko úplne sami. Je dôle­žité dele­go­vať a out­sour­ce­ovať nie­ktoré z kaž­do­den­ných povin­ností, aby ste sa mohli z času na čas zhl­boka nadých­nuť. Robiť všetko sám by vás vyšlo draho a vyho­reli by ste.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)