8 skve­lých fun­kcií, ktoré dokáže vylep­šená Siri

Rudolf Nečas / 24. september 2015 / Business

Jed­nou z naj­ba­da­teľ­nej­ších zmien, ktoré Apple pri­náša v novom update iOS je šikov­nej­šia hla­sová asis­tentka Siri. Vďaka iOS 9 dokáže Siri pred­po­ve­dať, čo chceš spra­viť alebo komu chceš zavo­lať ešte pred tým, než jej to pri­ká­žeš. Zlep­šila sa však aj v iných sme­roch. Poďme sa teda pozrieť, čo nové dokáže.

Siri vie vyhľa­dá­vať fotky v tvo­jom iPhone podľa času alebo miesta, kde boli odfo­tené. Takže jej môžeš pove­dať naprí­klad: „Ukáž mi fotky z júna 2014,“ alebo „Ukáž mi fotky z Chor­vát­ska,“ a tiež „Ukáž mi fotky odfo­tené v Chor­vát­sku v júni 2014.“

Môžeš si nasta­viť pri­po­mienku na základe loka­lity, takže Siri ťa upo­zorní na zadanú úlohu naprí­klad, keď prí­deš domov alebo do práce, namiesto toho, aby si si musel nasta­viť pri­po­mienku na určitý čas. Môžeš Siri pove­dať, aby ťa neskôr upo­zor­nila na pre­čí­ta­nie stránky v Safari, SMSky, mailu, alebo poznámky.

Siri tiež dokáže navr­hnúť komu sa chceš ozvať a ktoré apli­ká­cie chceš pou­žiť. Keď sa posu­nieš na svo­jej domá­cej obra­zovke doľava, uvi­díš zoznam navrho­va­ných kon­tak­tov a apli­ká­cií. Do tohto zoznamu sú vybratí ľudia, kto­rým naj­čas­tej­šie píšeš alebo voláš a apli­ká­cie, ktoré naj­viac pou­ží­vaš.

Vir­tu­álna asis­tentka od Apple ti tiež pomôže nájsť miesta, ktoré možno chceš nav­ští­viť ešte pred tým, než sa jej to spý­taš. Obra­zovka so Siri návrhmi má časť nazvanú Nablízku, ktorá ti navrhne reštau­rá­cie, kaviarne, obchodné cen­trá a čer­pa­cie sta­nice spolu s recen­ziami k jed­not­li­vým loka­li­tám.

Siri môžeš požia­dať, aby ti našla trasu verej­nou dopra­vou. Stačí pove­dať niečo ako: „Ukáž mi cestu k šta­di­ónu Ondreja Nepelu“ a ukáže ti, ako sa tam dostať. Toto je možné vďaka tomu, že Apple mapy pod­po­rujú trasy verej­nej dopravy.

Môžeš pre­viesť gramy na unce, metre na stopy a aké­koľ­vek iné merné jed­notky priamo cez Siri, bez toho aby si bol pre­sme­ro­vaný na inter­ne­tový pre­hlia­dač. V iOS 9 dosta­neš tieto výsledky okam­žite.

To isté Siri dokáže pri špor­to­vých výsled­koch. Stačí keď napí­šeš názov tímu, ktorý si chceš pozrieť.

BONUS: Na novom iPhone 6S, bude dostupná fun­kcia „Hey Siri“ aj keď nebude pri­po­jený k nabí­jačke. Pri teraj­ších iPho­noch môže byť tento mód zapnutý len počas toho ako sa tele­fón nabíja.

Pridať komentár (0)