9 ran­ných ritu­álov, ktoré zme­nia vaše rána

Tatiana Blazseková / 16. júna 2015 / Business

To, aké budete mať ráno, často ovplyv­ňuje aj zvy­šok vášho dňa. Každý ma nejaký ranný rituál, pove­dzme: vstať, mrk­núť face­book, mail, umyť zuby, vypiť kávu a vydať sa do cha­osu dňa.

Aj tá naj­men­šia zmena vás však môže správne naštar­to­vať do nového dňa. Tu je zopár rád:

1. Vstá­vajte skôr

Riaďte sa hodi­nami vo vás. Skúste si pri­vs­tať a uro­biť niečo pre seba, naučte sa trá­viť čas so samým sebou bez toho, aby ste sa cítili pod tla­kom. Nastavte si budík, pove­dzme o pol hodinku skôr ako zvy­čajne a vyskú­šajte nie­ktoré z nasle­du­jú­cich rád.

2. Medi­tujte

Už toho bola veľa pove­da­ného o účin­koch medi­tá­cie. Skúste niečo úplne jed­no­du­ché: sad­nite si pohodlne, sústreďte sa na dýcha­nie a nechajte myš­lienky ply­núť. Nepo­za­sta­vujte sa nad nimi, počú­vajte ich ale nechajte ich ply­núť bez akej­koľ­vek ana­lýzy. Je nie­koľko štý­lov medi­tá­cie, skú­šajte kým nenáj­dete ten váš spô­sob. 

3. Pite vodu

Skúste si dať na lačno vlažnú vodu alebo vodu s cit­ró­nom. Týmto spô­so­bom naštar­tu­jete svoje trá­ve­nie a odvďačí sa vám tak celé telo. Spo­ma­ľuje sa tak star­nu­tie, koža je vypnutá a vy čľup­káte bla­že­nos­ťou.

4. Sústreďte sa na to, ako sa chcete cítiť

Skúste sa viac roz­prá­vať sám so sebou, moti­vujte sa a odme­ňujte sa. Ľud­ská psy­chika dokáže nenor­málne veci. Každé ráno si preto zopa­kujte prečo robíte to, čo robíte a čo chcete dosiah­nuť.

5. Napíšte si tri naj­dô­le­ži­tej­šie ciele, ktoré chcete za deň sti­hnúť

To do list je často neko­nečný. Vyberte si tri top veci, ktoré chcete za deň spl­niť. Ak člo­vek nedo­sa­huje poža­do­va­ných cie­ľov, je skla­maný. Ak si však každý deň sta­no­víte tri spl­ni­teľné ciele, ste moti­vo­vaní a vidíte kon­krétne výsledky. Zvýši sa tak vaše seba­ve­do­mie a budete si viac veriť.

6. Moti­vujte sa

Celá jedna kapi­tola v knihe Cog­ni­tive Neuros­cience z kto­rej som sa učila na skúšku, pat­rila práve moti­vá­cii. Moti­vá­cia nie je len frá­zou ktorá pre­dáva. Je to sku­točná zruč­nosť a vlast­nosť ktorú možno nado­bud­núť aj tré­nin­gom. Ak je člo­vek správne namo­ti­vo­vaný, dokáže nemožné. Pozrite si TED talk, zapnite wor­kout pla­y­list, čítajte lite­ra­túru, ktorá vás bude moti­vo­vať. Neho­vo­rím, že máte nabe­hnúť do kníh­ku­pec­tva a vybra­ko­vať všetky moti­vačné knihy. Skúste si pre­čí­tať Aris­to­te­lovu Etiku Niko­ma­chovu a zis­tite kto sú vaši pria­te­lia alebo Paula Til­li­cha a objavte odvahu byť. Čítajte knihy o ľud­skom tele, pochopte čo sa deje a začnete si vážiť sám seba. Je mi jedno čo čítate, čítajte hlavne s váš­ňou.

7. Buďte aktívni

Hýbte sa, špor­tujte, skú­šajte nové veci. Nebaví vás beh? Ani mňa nie. Skúste HIIT tré­ning, pia­tich Tibe­ťa­nov so svo­jou sta­rou mamou, you­tube je plný krát­nych wor­kou­tov, ktoré vás nakopnú do dňa. Nevy­ho­vá­rajte sa, tieto cvi­če­nia vám zaberú 20 minút. Nestí­hate? Skúste si na 5 minúť pona­ťa­ho­vať telo.

8. Zdravé raňajky

Začnite ráno s boha­tými raňaj­kami. Zasa pro­tes­tu­jete že nemáte čas? Pri­pravte si raňajky večer! Smo­ot­hie, ovsená kaša, vločky či jogurt s ovo­cím sú ide­ál­nou voľ­bou na ráno. Každý špor­to­vec začína deň kva­lit­nými raňaj­kami. Skúste to aj vy.

9. Usmie­vajte sa

Usmie­vajte sa na vaše oko­lie, na rodinu, pria­te­ľov, kto­rých ráno uvi­díte. Usmie­vajte sa sám na seba. Je skvelé keď sa člo­vek vie smiať sám na sebe ale skúste sa pozrieť do zrkadla a pochvá­liť sám seba za niečo. Náj­dite si na sebe vec, ktorá sa vám na vás páči a pochváľte sa. Zmena prí­stupu je naj­dô­le­ži­tej­šia. Oko­lie vás začne brať ako pozi­tív­neho ener­gic­kého člo­veka, ktorý si ide za svo­jím cie­ľom a sta­nete sa tak inšpi­rá­ciou pre iných.

Zdroje: www.bodyrock.tv

Pridať komentár (0)