Najbližšie eventy

zajtra / 09:00 / Bratislava

NewLeaders Academy

Close

NewLeaders Academy

  • 24.10.2018

Popis

„Ne­wLe­a­ders ins­pire ot­hers to dream more, le­arn more, do more and be­come more…“

Aby ste sa stali špič­ko­vou spo­loč­nos­ťou, po­tre­bu­jete k tomu sku­točne skve­lých líd­rov. Av­šak, exis­tuje veľký roz­diel me­dzi šéfmi a líd­rami…

 

Cie­ľom prog­ramu Ne­wLe­a­ders Aca­demy je na­do­bud­núť a roz­ví­jať jed­not­livé zruč­nosti z ob­lasti le­a­ders­hipu tak, že vám uľah­čia v bu­dúc­nosti zvlá­dať prácu pod tla­kom, vy­tvá­rať efek­tívne tímy a roz­ví­jať ta­lent v ce­lej or­ga­ni­zá­cii.

 

De­taily:

Prog­ram:

24.10.2018: Bio­ché­mia osob­nosti lídra – Oli­via Hur­ba­nova

06.11.2018: Emo­ci­onálna in­te­li­gen­cia lídra – Ja­ro­slava Va­cul­čia­ková

20.11.2018: Aser­tívna a efek­tívna ko­mu­ni­ká­cia lídra – Vlado Ham­bá­lek

04.12.2018: Mo­ti­vu­júci a in­špi­ra­tívny lí­der – Mi­cha­ela Bu­be­lí­ni­ová

18.12.2018: Lí­der v roli kouča – Eva Mar­ti­no­vi­čová

Ja­nuár 2019: Cer­ti­fi­ká­cia

 

Miesto: Im­pact Hub Bra­ti­slava

Cena: 650€/20 ho­dín – druhý účast­ník so zľa­vou 50%!

Ka­pa­cita: 8-20 ľudí

Te­le­fón: 0914 703 900

E-mail: [email protected]­co­ach.sk alebo so­nas­tef­[email protected]­co­ach.sk

LÍS­TKY: http://bit.ly/ne­wle­a­der­sa­ca­demy

 

zajtra / 18:00 / Košice

Frida Talks Tech – Košice edition II

Close

Frida Talks Tech – Košice edition II

Košice

  • 24.10.2018

Popis

Úspešný me­e­tup aj­ťá­čiek a žien, ktoré by chceli byť sú­čas­ťou sveta tech­no­ló­gií, pri­chá­dza po dru­hý­krát do Ko­šíc! Prvý rok sme vy­pre­dali všetky miesta v prie­behu pár dní, bude tomu aj tento raz tak?

Frida Talks Tech – Vý­ni­močné po­du­ja­tie pre aj­tíč­kárky a tie, ktoré láka svet IT.

Čo vás po­čas Frida Talks Tech – Ko­šice edi­tion II čaká a ne­mi­nie?

In­špi­ra­tívne prí­behy úspeš­ných aj­ťá­čiek, no­vinky zo sveta tech­no­ló­gií, or­ga­ni­zá­cie, ktoré vám môžu po­môcť do­stať sa do IT sek­tora, ale hlavne prí­le­ži­tosť spoz­nať sa a ne­twor­ko­vať.

Prog­ram:

18.05 – 18.15 – Hello world
18.15 – 18.25 – Si­mona Luč­ka­ni­čová – O Aj Ty v IT
18.25 – 18.40 – Majka Piat­ni­cová – Bu­si­ness In­tel­li­gence
18.40 – 18.50 – Mirka Uhnak – O Mini Tech MBA for Wo­men
18.50 – 19.05 – Ivetka Ton­hau­se­rova – Ako za­čať fre­e­lance?
19.05 – 19.15 – Lu­cia Ve­sel­ská – Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska
19.15 – 19.35 – Lu­cia Stel­ler – IT Pra­covný trh a uplat­ne­nie žien na IT trhu
19.35 – 19.45 – Rado Ša­lit­roš – O Young Crew v Ko­ši­ciach
19.45 – 20.00 – Zuzka Tká­čová – Ví­ťazka sú­ťaže Uči­teľ roka & mo­ti­vá­torka diev­čat do IT
20.00 – 20.10 – Pa­vol Mi­ros­say – O IT Val­ley
20.10 – 20.35 – Mar­tin Maj­ling – UX
20.35 – 20.45 – Krátka tom­bola
20.45 – 21.30 – Ne­twor­king

Pri­daj sa do žen­skej Tech ko­mu­nity a príď s nami oslá­viť ženy v IT. Spoz­naj in­špi­ra­tívne prí­behy tých, ktoré sa pre­sa­dili v IT. Je na­čase za­ho­diť ste­re­otyp, že IT je hlavne pre mu­žov.

Kedy a kde? 24.10.2018 18:00 Ta­bačka, Kul­tur­fab­rik, ki­no­sála.

Lís­tky sú už v pre­daji – http://bit.ly/Fri­da­KE­Lis­tok
Viac info o na­šich po­du­ja­tiach: www.aj­ty­vit.sk

zajtra / 18:00 / Bratislava

Ako dosahovať fantastické výsledky?

Close

Ako dosahovať fantastické výsledky?

Bratislava

  • 24.10.2018

Popis

Ako do­sa­ho­vať fan­tas­tické vý­sledky? | Pe­ter Str­cula – Trans­for­meri

Milí štu­denti, pria­te­lia a priaz­nivci,
na na­sle­du­jú­cej pred­náške se­mes­tra „Trans­for­meri“ nám pre­zradí se­dem kľú­čo­vých fak­to­rov, ktoré nás po­sunú od ví­zie k fan­tas­tic­kým vý­sled­kom

Pe­ter Str­cula

Ako do­sa­ho­vať fan­tas­tické vý­sledky v práci, športe či v osob­nom ži­vote?
Ako vo firme zdvoj­ná­so­biť ob­rat, pre­biť sa v dave na pra­cov­nom, či silne kon­ku­renč­nom trhu?
Ako čo naj­skôr pri­brať, či schud­núť 10kg?
Od­po­vede nie­len na tieto otázky nám pri­ne­sie Pe­ter, za kto­rého ho­vo­ria jeho skú­se­nosti.

Pe­ter za­čal s pre­da­jom ako 16-ročný a ob­chod­ným ria­di­te­ľom sa stal, keď mal 23 ro­kov.
Po­sled­ných 10 ro­kov tak bu­duje a riadi ob­chodné tímy, tvorí ob­chodné a kon­ku­renčné stra­té­gie. Po­máha fir­mám zvy­šo­vať ob­raty, expan­do­vať na nové trhy a pre­dá­vať viac.
Vo voľ­nom čase ces­tuje, špor­tuje, ve­nuje sa di­vadlu, da­bingu a vzde­lá­va­niu.

Vstup je voľný, všetci ste ví­taní, stačí prísť od­hod­laní do­sa­ho­vať fan­tas­tické vý­sledky.

Ak chcete mať pra­vi­delné in­for­má­cie o ďal­ších pred­náš­kach a té­mach, pri­hláste sa do nášho mai­lin­glistu: ee­purl.com/dHLjjX
Mi­nulé pred­nášky náj­dete vo vi­deo ar­chíve: ti­ny­url.com/you­tu­be­ar­chiv
Pred­nášku pod­po­ril Star­ti­tup.

Teší sa na vás Pe­ter Str­cula a tím Ma­xman Con­sul­tants.

zajtra / 18:30 / Brno

Night of Chances Technology Brno

Close

Night of Chances Technology Brno

Brno

  • 24.10.2018

Popis

Chceš ve­dieť kam sa bude ube­rať IT a akým té­mam ve­nujú po­zor­nosť tech­no­lo­gickí lídri? #NOC je tvo­jou skrat­kou k ak­tu­ali­zá­cií na rok 2018. 
Night of Chan­ces Tech­no­logy je 6 ho­dín na­bi­tých prí­le­ži­tos­ťami;

– dis­ku­to­vať s ria­di­teľmi naj­výz­nam­nej­ších IT fi­riem, ktorí prídu na pôdu školy, aby ti odo­vzdali svoje skú­se­nosti
– vy­skú­šať si rie­še­nie re­ál­nych prob­lé­mov z praxe fi­riem na in­te­rak­tív­nych works­ho­poch ve­de­ných expertmi
– roz­ší­riť si ve­do­mosti na pred­náš­kach a dis­ku­siách na na­jak­tu­ál­nej­šie témy
– zis­tiť, aké pra­covné po­zí­cie sú vo fir­mách žia­dané, či do­konca zís­kať pra­covnú po­nuku

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.