Najbližšie eventy

Close

Ako nájsť novú vášeň po športovej kariére?

Bratislava

  • 16.08.2018

Popis

Pri­pra­vili sme pre teba sé­riu even­tov, ktoré ti uľah­čia cestu zo športu do kaž­do­den­ného ži­vota. Tento krát v úžas­ných pries­to­roch 0100 CAM­PUSU.

Pre koho event je?
Ak si bý­valý špor­to­vec alebo ešte stále ak­tívne sú­ťa­žíš, tento event je pre teba kľú­čový, pre­tože je lep­šie pri­pra­viť sa na ko­niec ka­ri­éry skôr ako ne­skôr.

V Au­gus­to­vom diele si po­vieme, ako nájsť novú vá­šeň po špor­to­vej ka­ri­ére. Je to jedna z naj­ná­roč­nej­šich úloh špor­tovca, pre­tože celý ži­vot sa to­čil len okolo jed­nej vášni a tá zrazu zmizne. Dá sa nájsť pl­no­hod­notná náh­rada za špor­tovú ka­ri­éru? To všetko si po­vieme v ot­vo­re­nej dis­ku­síí s bý­va­lými te­nis­t­kami Klau­diou Ma­le­nov­skou a Mar­ti­nou Su­chou.

Spo­lu­or­ga­ni­zá­tori : 0100 Cam­pus

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/233805034082976/

zajtra / 19:00 / Bratislava

AUGUST POD PALMOU/ GLADIA MOONY X TASUN

Close

AUGUST POD PALMOU/ GLADIA MOONY X TASUN

Bratislava

  • Nová Cvernovka
  • 17.08.2018

Popis

Kon­cert a DJ set live po­čas ve­čera v Park de Palma v prí­jem­nom pro­stredí so ser­vi­som Skry­tého baru.

Leto s kon­cer­tami v Park de Palma No­vej Cver­novky po­kra­čuje s hos­ťami Gla­dia Mo­ony a DJ Ta­sun.

GLA­DIA MO­ONY

– je synth-pop elek­tro­nická ka­pela z Bra­ti­slavy (špe­ci­ficky vznikla v Cver­novke), ktorá vy­rá­stla z pô­vod­ného tria Núku v naj­nov­šom zlo­žení Alex Lu­ká­čová (vo­cals), Adam De­kan (synths), Mar­tin Ko­so­rín (bass/synths), Mar­tin Madro (drums). Spo­je­ním týchto skú­se­ných hu­dob­ní­kov je ví­zia fu­tu­rizmu, ob­ja­vo­va­nie zvuku, mož­ností, no­vých ná­stro­jov a tech­no­ló­gii – to celé za­oba­lené do sú­čast­ného po­po­vého žánru. Od de­bu­to­vého EP Black Su­gar, ktoré vy­dá­vajú v sep­tem­bri 2018 pod Aj­lavm­ju­zik možno oča­ká­vať ek­lek­tický prie­nik elek­tro­niky, mno­ho­tvárny sound-de­sign a pre­cí­tený vo­kál v an­glic­kom ja­zyku, čo by mohlo po­te­šiť ne­jed­ného open-min­ded po­slu­cháča. Na tomto pre­mi­é­ro­vom bra­ti­slav­skom kon­certe za­hrajú 5 no­vých piesní a re­mixy star­ších trac­kov z al­bumu Krút­ňava, ktorý vy­dali v 2016 pod zo­sku­pe­ním Núku

DJ TA­SUN

– o pred­kon­certný a po­kon­certný hu­dobný do­pro­vod sa po­stará DJ Ta­sun (funky, gro­ovy a vi­nyl mág z PO­PU­LAR ® fas­hion mu­sic de­sign brand)

Po­čas ve­čera váš smäd za­že­nie Skrytý bar.
Hrať za­čí­name o 20:00.

_____________________________________________________________________________________________________

Sé­ria po­du­jatí Au­gust pod Pal­mou v No­vej Cver­novke je prí­jem­ným strá­ve­ním dru­hej po­lo­vice leta v ex­te­ri­éri spolu s pra­vi­del­nými kon­cer­tami, DJ setmi, fil­mo­vým pre­mie­ta­ním a li­te­ra­tú­rou. Prog­ram bu­deme po­stupne uve­rej­ňo­vať na FB Nová Cver­novka a tiež na webe: https://no­vac­ver­novka.eu/prog­ram

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/987509378093852/

21.08.2018 / 19:00 / Bratislava

Cestami necestami #30 – Keňa a Anapurna trek

Close

Cestami necestami #30 – Keňa a Anapurna trek

Bratislava

  • 21.08.2018

Popis

Pra­vi­delné ju­bi­lejné 30. po­kra­čo­va­nie pre­zen­tá­cií Ces­tami ne­ces­tami v bra­ti­slav­skej Ner­vose. Do­zviete sa o tom, ako tre­ko­vať v ne­pál­skych Hi­ma­lá­jach a ako zvlád­nuť Ana­purna trek, no vy­be­rieme sa ja do roz­pá­le­nej Kene a nav­ští­vime miesta, kde ešte ne­vi­deli bie­leho člo­veka.

19:00 Mar­tin Ma­tuška – Ako som v Keni na­miesto sa­fari sa­dil strom­čeky
Mô­žete sa te­šiť na roz­prá­va­nie o tom, ako som sa last mi­nute vy­dal na 2,5 týždňa do Kene bez akých­koľ­vek plá­nov či oč­ko­vaní a vrá­til sa plný zá­žit­kov a no­vých pria­teľs­tiev.
Po­viem vám o vý­ho­dách a ne­vý­ho­dách couch­sur­fingu v Af­rike – týž­deň strá­vený v dome ken­ského sa­fari sprie­vodcu Nicka a jeho ro­diny, o dob­ro­voľ­níc­tve so ži­ra­fami, z kto­rého sa na­ko­niec stalo sa­de­nie strom­če­kov na farme, kde ešte ni­kdy ne­vi­deli bie­leho člo­veka. A tiež ako si mys­leli, že som bo­hatý in­ves­tor zo zá­padu a za­bili kvôli mne naj­lep­šiu sliepku na obed (pri­tom ja som ve­ge­ta­rián). :)

20:10 – 20:30 pre­stávka

20:30 An­drea Ko­šia­rová a Ján Ko­šiar – Ne­pál: okolo An­na­purny
Na pred­náške sa obo­zná­mite s tým, ako tre­ko­vať v ne­pál­skych Hi­ma­lá­jach. Čo si so se­bou vziať, kedy vy­ra­ziť. Kto to zvládne a na čo sa pri­pra­viť.
Chceme in­špi­ro­vať a po­vzbu­diť Slo­vá­kov k tomu, aby sa ne­báli vy­ra­ziť na dl­h­šie túry do Ne­pálu.

www.tra­ve­lin­gy­o­gat­ree.com

Vstupné:
– 5 € pre pr­vých 10 lís­tkov v pred­pre­daji
– 6 € ďal­šie v pred­pre­daji
– 6 € na mieste podľa ka­pa­city

Lís­tky na: ČO­SKORO

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

——————————————————————–
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?utm_source=oz­ces­tou­ne­ces­tou&utm_me­dium=fbe­vent
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Close

AUTORIÁDA V NOVEJ CVERNOVKE // BUZÁSSY, ŠTRPKA, ZAJAC

Bratislava

  • Nová Cvernovka
  • 21.08.2018

Popis

Knižný vy­da­va­teľ Ko­lo­man Ker­tész Ba­gala po­zýva na dis­ku­siu, ktorá sa vrá­tane kva­lit­nej li­te­ra­túry za­me­ria na uda­losti spre­vá­dza­júce oku­pá­ciu Česko- Slo­ven­ska voj­skami Var­šav­kej zmluvy z au­gusta 1968.

O li­te­ra­túre v dob­rom či v zlom.

V rámci dis­ku­sie Ko­lo­mana Ker­tésza Ba­galu, pre­behne re­kon­štruk­cia uda­lostí oku­pá­cie´68. Budú na ňu spo­mí­nať bás­nici Ján Bu­zássy, Ivan Štr­pka a li­te­rárny ve­dec Pe­ter Za­jac. Ume­leckú re­por­táž Petra Re­pku o Bra­ti­slav­ča­noch v deň rus­kej oku­pá­cie pre­číta štu­dent he­rec­tva na VŠMU, An­drej Re­me­ník.

Vy­da­va­teľ­stvo KK Ba­gala a OZ li­te­rar­nyk­lub.sk si touto ces­tou pri­po­mí­najú na vpád vojsk Var­šav­skej zmluvy do vte­daj­šieho Česko-Slo­ven­ska, čo spus­tilo vlnu pro­tes­tov ve­rej­nosti s pri­hliad­nu­tím na naj­sil­nejší člá­nok a to štu­dent­ské pro­testy, ktoré dá­vali jasne na­javo svoj ne­sú­hlas so so­viet­skymi vplyvmi na kra­jinu. Po­merne po­kojný pre­sun vo­jen­ských jed­no­tiek však spre­vá­dzal od­por, zra­ne­nia a aj smrť. Ako si na toto ob­do­bie spo­mí­najú osob­nosti li­te­ra­túry a prečo je dô­le­žité si ho pri­po­mí­nať? To sa do­zviete na spo­mien­ko­vej dis­ku­sii v Park de Palma No­vej Cver­novky.

_____________________________________________________________________________________________________

Dis­ku­sia voľne nad­vä­zuje na sé­riu po­du­jatí Au­gust pod Pal­mou v No­vej Cver­novke je prí­jem­ným strá­ve­ním dru­hej po­lo­vice leta v ex­te­ri­éri spolu s pra­vi­del­nými kon­cer­tami, DJ setmi, fil­mo­vým pre­mie­ta­ním a li­te­ra­tú­rou. Prog­ram bu­deme po­stupne uve­rej­ňo­vať na FB Nová Cver­novka a tiež na webe: https://no­vac­ver­novka.eu/prog­ram

FB event: https://www.fa­ce­book.com/events/222382935090055/

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.