30 zau­jí­ma­vých vyná­le­zov, kto­ré ti uľah­čia život

Lenka Haringová / 15. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: brightside.me

Žije­me v dobe, kedy je nut­né uľah­čo­vať si život. Nemá­me toľ­ko voľ­né­ho času, ako by sme chce­li, ale našťas­tie sa našli ľudia, kto­rí pou­ži­li kre­a­ti­vi­tu a obja­vi­li skve­lé vychy­táv­ky. A urči­te ich budeš chcieť mať! 

Loc­kit­ron — koniec več­né­mu hľa­da­niu kľú­čov. Otvo­ríš dve­re aj bez nich.

1094555-650-1459799358-lifebuzz-6143e8811c3307571467499095c3afb5-limit_2000

brightside.me

Cedid­lo pre jed­no­duch­šie umy­tie ovo­cia.

1095105-650-1459799358-enhanced-24332-1428294916-3

brightside.me

Cool zálož­ka. Nemu­síš dokon­čiť stra­nu, skon­číš v urči­tom riad­ku.

1095555-650-1459799358-15-inventions-you-didnt-know-you-needed-until-now-13

brightside.me

Držiak do vane, či spr­chy na víno, či pivo. Ako si vylep­šiť relax.

1094855-650-1459799358-collage2

brightside.me

Pop­corn misa, kto­rá vytrie­di nevy­pu­ka­nú kuku­ri­cu.

1095155-650-1459799358-enhanced-22313-1430027700-10

brightside.me

Samo­čis­tia­ca met­la.

1095355-650-1459799358-life-easier-clever-inventions-a-15

brightside.me

Švaj­čiar­sky nožík na avo­ká­do.

1096205-650-1459799358-collage1

brightside.me

Bater­ky s USB por­tom.

1095305-650-1459799358-life-easier-clever-inventions-a-16

brightside.me

Pan­vi­ca. Vol­ské oko ale­bo dol­ky?

1094955-650-1459799358-life-easier-clever-inventions-a-19

brightside.me

V jed­nej ruke káva, v dru­hej toast. Fajn držiak na kni­hu.

1094905-650-1459799358-life-easier-clever-inventions-a-24

brightside.me

Odde­ľo­vač žĺt­kov.

1094705-650-1459799358-preview-650x390-650-1405594274

brightside.me

Vodo­odol­ný blu­e­to­oth repro­duk­tor.

1095255-650-1459799358-enhanced-buzz-4225-1429110438-20

brightside.me

Žeh­lia­ca doska so zrkad­lom. Ako to, že to dote­raz niko­mu nena­pad­lo?

1096105-650-1459799358-useful-inventions-310

brightside.me

Keď neja­kým zázra­kom nedo­ješ čip­sy, zatvo­ríš ich tým­to tepel­ným peča­tid­lom.

1095655-650-1459799358-15-inventions-you-didnt-know-you-needed-until-now-2

brightside.me

Držiak na plas­to­vé vre­cúš­ka. Koľ­ko­krát sa ti z nich nie­čo vysy­pa­lo?

1095755-650-1459799358-15-inventions-you-didnt-know-you-needed-until-now-12

brightside.me

Tak­to ľah­ko odstrá­niš jadier­ka a stop­ku z pap­ri­ky.

1095405-650-1459799358-iDpKAGniXDc

brightside.me

USB so zabu­do­va­nou mik­ro kame­rou.

1096505-650-1459799358-45QwLGG5IxY

brightside.me

Ten­to sig­ni­fi­ká­tor voľ­né­ho par­ko­va­cie­ho mies­ta by mal byť vša­de samoz­rej­mos­ťou.

1096455-650-1459799358-309da39ed1778f97ec602a3c0ab9b1ce

brightside.me

Prie­hľad­ný hrian­ko­vač. Aj ty si ako malý hľa­del naprí­klad do mik­ro­vln­ky?

1095855-650-1459799358-0000

brightside.me

Krá­jač baná­nov. Mys­lím na mňam­ku — piš­kó­ta, banán, piš­kó­ta v čoko­lá­de.

1096355-650-1459799358-7038960-R3L8T8D-600-5745711656189116

brightside.me

Šalá­to­vá “chňap­ka”. Koneč­ne. Tie dre­ve­né vare­chy a podob­né veci sú OUT!

1095905-650-1459799358-11174791_711795092309082_2074893842745162018_n

brightside.me

Zaria­de­nie, kto­ré si nasu­nieš na prs­ty a odme­ria ti vzdia­le­nos­ti. Pre tých, kto­rí nema­jú v oku, koľ­ko je 10 cm.

1096405-650-1459799358-235

brightside.me

Odkro­jíš a rov­no pre­lo­žíš na tanier.

1096255-650-1459799358-collage

brightside.me

Pre vybe­ra­nie čip­sov z ovál­nych nádob.

1094405-650-1459799358-e4d75848c8948e96290f58e089b0d584

brightside.me

Vrec­ko­vá mini tla­čia­reň. Moder­nej­šia ver­zia pola­ro­idu.

1094655-650-1459799358-a9ca11d92529d83714628a387876431e_L

brightside.me

Stla­či­teľ­ný sili­kó­no­vý obal na čajo­vé vre­cúš­ka.

1094505-650-1459799358-Orbit-slider_990x557_teafu_13

brightside.me

Pre dámy, občas aj pre pánov — držiak laku na nech­ty.

1095805-650-1459799358-12742110-R3L8T8D-650-6a08d38e7671aaf0855dd0cd452c7861

brightside.me

Sili­kó­no­vé vre­cúš­ko na vare­nie.

1094455-650-1459799358-orbit_slider_vebo_140x94__4

brightside.me

Tapi — napi­ješ sa hocik­de. Hlav­ne, keď sú rána na fes­ti­va­loch také ťaž­ké.

1095005-650-1459799358-enhanced-3985-1429111644-29-1

brightside.me

A keď sme už pri fes­ti­va­loch a nerád spíš v sta­ne. Tu máš nafu­ko­va­cí mat­rac na zadné sedad­lá.

1096055-650-1459799358-15-inventions-you-didnt-know-you-needed-until-now-9

brightside.me

zdroj: brightside.me 

Pridať komentár (0)