Gro­wro­om: Poľ­no­hos­po­dár­ska far­ma ide­ál­na pre naše mes­tá

Pert Smejkal / 11. februára 2017 / Eko

zdroj: inhabitat.com

Dán­ski archi­tek­ti Mads-Ulrik Husum a Sine Lind­holm spo­loč­ne s fir­mou Spa­ce­10 vytvo­ri­li ino­va­tív­nu mest­skú far­mu, kto­rá uka­zu­je, akým spô­so­bom môže­me krá­sy prí­ro­dy a poľ­no­hos­po­dár­stva vrá­tiť späť do našich miest.

S ras­tú­cou popu­lá­ci­ou sa rake­to­vým tem­pom neus­tá­le zvy­šu­jú náro­ky na pro­duk­ciu potra­vín. Pri súčas­ných poľ­no­hos­po­dár­skych výrob­ných metó­dach dosta­toč­nú pro­duk­ciu potra­vín len ťaž­ko udr­ží­me. Spa­ce­10 teda pri­chá­dza so zau­jí­ma­vým rie­še­ním nazý­va­ným Gro­wro­om, kto­rým sa pokú­sia ten­to prob­lém vyrie­šiť

Gro­wro­om bol po prvý­krát pred­sta­ve­ný na toh­to­roč­nom veľ­tr­hu GRAF Art Fair v Koda­ni, kde na seba svo­jím výni­moč­ným sever­ským dizaj­nom upú­tal pozor­nosť. Far­ma je od pod­la­hy k stro­pu zapl­ne­ná zele­ni­nou, byli­na­mi a ďal­ší­mi jed­lý­mi rast­li­na­mi, s útul­ným pries­to­rom vo svo­jej stred­nej čas­ti, kde môže pozo­ro­va­teľ prí­jem­ne rela­xo­vať. Takým­to spô­so­bom môže­me pri­niesť viac kva­lit­ných a sezón­nych potra­vín do našich miest, čím pris­pe­je­me ďal­šie die­lik do sebes­tač­né­ho eko­sys­té­mu.

Gro­wro­om nám dáva jed­lo, kto­ré chu­tí lep­šie, je zdrav­šie, výživ­nej­šie a nekla­die masív­ny tlak na naše stá­le sa zmen­šu­jú­ce záso­by slad­kej vody ani na život­né pro­stre­die,” hovo­ria zástup­co­via Spa­ce­10.

foto:inhabitat.com

Spa­ce­10 sa tým sna­ží o oži­ve­nie šedi­vých ulíc našich mest­ských cen­tier a ulíc, kto­ré by boli o nie­čo kraj­šie a voňa­vej­šie. Úspech Gro­owro­omu nie je vylú­če­ný, pre­to­že záu­jem o gas­tro­nó­miu je medzi ľuď­mi stá­le popu­lár­nej­šií, teda urči­te vie­te, že kva­lit­né a čerstvé bylin­ky sú pre príp­ra­vu výbor­né­ho jed­la úpl­ný základ. Viac o Gro­wro­omu pre­zra­dia foto­gra­fie.

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-12-1020x610
foto:inhabitat.com
space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-14-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-15-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-16-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-11-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-7-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-10-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-6-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-4-1020x610

foto:inhabitat.com

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)