Gro­wroom: Poľ­no­hos­po­dár­ska farma ide­álna pre naše mestá

Pert Smejkal / 11. februára 2017 / Eko

zdroj: inhabitat.com

Dán­ski archi­tekti Mads-Ulrik Husum a Sine Lind­holm spo­ločne s fir­mou Spa­ce10 vytvo­rili ino­va­tívnu mest­skú farmu, ktorá uka­zuje, akým spô­so­bom môžeme krásy prí­rody a poľ­no­hos­po­dár­stva vrá­tiť späť do našich miest.

S ras­tú­cou popu­lá­ciou sa rake­to­vým tem­pom neus­tále zvy­šujú nároky na pro­duk­ciu potra­vín. Pri súčas­ných poľ­no­hos­po­dár­skych výrob­ných metó­dach dosta­točnú pro­duk­ciu potra­vín len ťažko udr­žíme. Spa­ce10 teda pri­chá­dza so zau­jí­ma­vým rie­še­ním nazý­va­ným Gro­wroom, kto­rým sa pokú­sia tento prob­lém vyrie­šiť

Gro­wroom bol po prvý­krát pred­sta­vený na toh­to­roč­nom veľ­trhu GRAF Art Fair v Kodani, kde na seba svo­jím výni­moč­ným sever­ským dizaj­nom upú­tal pozor­nosť. Farma je od pod­lahy k stropu zapl­nená zele­ni­nou, byli­nami a ďal­šími jed­lými rast­li­nami, s útul­ným pries­to­rom vo svo­jej stred­nej časti, kde môže pozo­ro­va­teľ prí­jemne rela­xo­vať. Takýmto spô­so­bom môžeme pri­niesť viac kva­lit­ných a sezón­nych potra­vín do našich miest, čím pris­pe­jeme ďal­šie die­lik do sebes­tač­ného eko­sys­tému.

Gro­wroom nám dáva jedlo, ktoré chutí lep­šie, je zdrav­šie, výživ­nej­šie a nekla­die masívny tlak na naše stále sa zmen­šu­júce zásoby slad­kej vody ani na životné pro­stre­die,” hovo­ria zástup­co­via Spa­ce10.

foto:inhabitat.com

Spa­ce10 sa tým snaží o oži­ve­nie šedi­vých ulíc našich mest­ských cen­tier a ulíc, ktoré by boli o niečo kraj­šie a voňa­vej­šie. Úspech Gro­owro­omu nie je vylú­čený, pre­tože záu­jem o gas­tro­nó­miu je medzi ľuďmi stále popu­lár­nej­šií, teda určite viete, že kva­litné a čerstvé bylinky sú pre príp­ravu výbor­ného jedla úplný základ. Viac o Gro­wro­omu pre­zra­dia foto­gra­fie.

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-12-1020x610
foto:inhabitat.com
space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-14-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-15-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-16-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-11-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-7-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-10-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-6-1020x610

foto:inhabitat.com

space-10-mads-ulrik-husum-sine-lindholm-growroom-4-1020x610

foto:inhabitat.com

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)