Adi­das vyro­bil bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľné tenisky z ume­lých pavú­čích vlá­kien

Simona Hanzelová / 22. november 2016 / Eko

Po tenis­kách vyro­be­ných z odpadu pri­chá­dza spo­loč­nosť Adi­das s ďal­šou revo­luč­nou “eko” novin­kou.

Spo­loč­nosť Adi­das pred­sta­vila prvé tenisky vyro­bené z ume­lého pavú­čieho hod­vábu. Bio­steel je sto­per­cen­tne bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľné vlákno zís­kané z tých istých biel­ko­vín, aké pou­ží­vajú pavúky pri výrobe pruž­ných a pev­ných pavu­čín.

adidas-biosteel-synthetic-silk-1-537x403

Bio­steel vlákna, ktoré vyvi­nula nemecká spo­loč­nosť AMSilk, sú v porov­naní so svo­jou syn­te­tic­kou kon­ku­ren­ciou o 15 % ľah­šie, a podľa vyjad­rení spo­loč­nosti Adi­das majú poten­ciál byť naj­sil­nej­ším plne prí­rod­ným dostup­ným mate­riá­lom na trhu. Ich ďal­šou výho­dou je odol­nosť voči vlh­kosti, vzduš­nosť a anti­bak­té­riálna ochrana. Ďal­šie plus? Pro­dukt je navyše kom­pletne vegán­sky.

Pre spo­loč­nosť Adi­das je takáto spo­lu­práca s AMSilk a odha­le­nie Adi­das Futu­rec­raft Bio­fab­ric teni­siek ďal­ším kro­kom v úsilí o zmenu špor­to­vého odvet­via. Adi­das a AMSilk plá­nujú skú­mať aj ďal­šie mož­nosti využi­tia Bio­ste­elu vo via­ce­rých pro­duk­toch. Práve Bio­steel by pre Adi­das mohol byť tým, čo spo­loč­nosti otvorí dvere do novej éry udr­ža­teľ­ných ino­vá­cií.

adidas-biosteel-synthetic-silk-2-537x403

Takýto kon­cept pred­sta­vuje prvo­triedne ino­vá­cie,” pove­dal James Car­nes, vicep­re­zi­dent tvorby stra­té­gie spo­loč­nosti Adi­das. „Pou­ží­va­ním Bio­steel vlá­kien v našich pro­duk­toch sa nám poda­rilo dosia­hnúť bez­kon­ku­renčnú úro­veň udr­ža­teľ­nosti. Toto je pre nás prie­kop­nícky krok vpred, ktorý sme­ruje za hra­nice udr­ža­teľ­nosti, až do novej oblasti bio­nic­kých ino­vá­cií.”

zdroj článku a foto­gra­fií: ecouterre.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž pbs.twimg.com/ecouterre.com

Pridať komentár (0)