Aero­mo­bil je opäť o krok bliž­šie k rea­lite

Filip Mosnár / 4. apríla 2016 / Startupy

Skú­sený letecký expert, ktorý má za sebou viac ako dvad­sať rokov skú­se­ností, Huges Le Car­di­nal, sa stáva Head of Air­wort­hi­ness, vedú­cim letec­kej cer­ti­fi­ká­cie. Tento muž môže byť tým, vďaka komu tu budeme mať Aero­mo­bil oveľa skôr.

freshNews

Hugues pri­náša do tímu viac ako 20 rokov skú­se­ností z letec­kého prie­myslu a prvo­triedny pre­hľad v oblasti letec­kej cer­ti­fi­ká­cie. “Pri­ja­tie experta akým je Hugues Le Car­di­nal, je veľmi dôle­ži­tým pre­ja­vom nášho záväzku dodať na trh sku­točný lie­ta­júci auto­mo­bil počas nasle­du­jú­cich nie­koľ­kých rokov. S kaž­dým ďal­ším exper­tom v našom tíme sa táto vízia pri­bli­žuje k sku­toč­nosti.“ – pove­dal Juraj Vacu­lík, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti Aero­Mo­bil.

Huges má za sebou také pozí­cie ako Head of Air­wort­hi­ness fran­cúz­skej letec­kej spo­loč­nosti DAHER. V súčas­nosti pôsobí ako App­li­cant Pro­ject Cer­ti­fi­ca­tion Mana­ger (PCM) pre ino­va­tívne elek­trické lie­tadlo E-Fan 2.0, ktoré vyvíja AIR­BUS INNO­VA­TION.

Má za sebou aj prácu vo Fran­cúz­skom Národ­nom Letec­kom Úrade (DGAC) v pozí­ciách Head of Cer­ti­fi­ca­tion, Con­ti­nued air­wort­hi­nes a Gene­ral Avia­tion ope­ra­ti­ons.

huges

foto: uditalie.altervista.org

V tejto roli ria­dil nie­koľko pro­jek­tov a bol čle­nom pra­cov­nej sku­piny pre Light Airc­raft v rámci EASA (Európ­ska agen­túra pre bez­peč­nosť letec­tva) a záro­veň bol čle­nom panelu exper­tov v odde­lení Gene­ral Avia­tion v rámci EASA.

Huges je sku­točne nie­kto, koho potre­bu­jete mať v tíme. Všetky jeho skú­se­ností mu dovo­ľujú zapá­jať sa a zdie­ľať jeho know how v oblasti sch­va­ľo­va­nia lie­ta­diel, ich leto­vej pre­vádzky a letec­kých regu­lá­cií.

Tím už má tak­mer 40 čle­nov, odbor­ní­kov, ktorí pra­cujú na tom, aby sa k nám budúc­nosť dostala ešte dnes. A Huges môže sku­točne posu­núť pro­jekt míľo­vými krokmi vpred.

am_foto_02

foto: aeromobil.com, zdroj titul­nej fotografie:aeromobil.com, zdroj: aeromobil.com

Pridať komentár (0)