Air­Pods sú lac­nej­šie než ich kon­ku­ren­cia

Daška Vanková, thinkapple.sk / 13. septembra 2016 / Tech a inovácie

Inter­net je plný vti­pov na adresu nových bez­drô­to­vých slú­cha­diel, dokonca ani cena sa ľuďom nepoz­dáva. Ale prečo, keď sú dokonca lac­nej­šie ako ich kon­ku­renti?

Nové Air­Pods slú­chadlá boli pred­sta­vené na kon­fe­ren­cii pred pár dňami spolu s novým iPho­nom 7 (a 7 Plus), Apple Watch 2 a podobne. Ľudia však majú výhrady. Nie­len kvôli tomu, že sa vraj dajú ľahko stra­tiť, ale aj kvôli vyso­kej cene. Tá je totiž určená na 159 dolá­rov. Je to však až také hrozné? Určite nie. Ich kon­ku­ren­cia s náz­vom Power­Be­ats3 stojí až 200 dolá­rov, to je dokonca cena bez nabí­ja­cej kra­bičky.

Zdroj: cultofmac.com

Okrem nich ešte exis­tujú aj drah­šie bez­drô­tové “štup­líky”, medzi ne patrí naprí­klad Sam­sung IconX, ktoré s celou sadou od firmy Bose stoja až 250 dolá­rov. A sú ešte men­šie než Air­Pods.

Zdroj: cultofmac.com

Ďal­šie bez­drô­tové slú­chadlá, ktoré sú drah­šie než Air­Pods, sú Moto­rola Ver­ve­Ones+. Tie stoja až 280 dolá­rov.

Zdroj: cultofmac.com

Posledné a záro­veň najd­rah­šie bez­drô­tové slú­chadlá vyrába firma DRAGI a sú ohod­no­tené až na 300 dolá­rov. Nedávno však pred­sta­vili aj lac­nejší variant, ktorý by vraj mohol byť aj alter­na­tí­vou k Air­Pods.

Zdroj: cultofmac.comthinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: cul­tof­mac, zdrij titu­lenj foto­gra­fie: financialexpress.com

Pridať komentár (0)