Aj na východe sa dá rozbehnúť dobrý biznis, mladí Slováci prerazili s ručne robenými sirupmi

Lenka Sidorová / 17. marca 2019 / Biznis

  • Aj na vý­chode, v ma­lej de­dinke Ulič, sa dá roz­be­hnúť veľký biz­nis
  • Mladí Slo­váci na trh vra­cajú poc­ti­vosť a sku­točný pro­dukt
  • mMMm – Vl­čie Si­rupy sa už pijú aj v Če­chách a Ra­kúsku, črtá sa i USA
zdroj: mMMm - Vlčie Sirupy
  • Aj na vý­chode, v ma­lej de­dinke Ulič, sa dá roz­be­hnúť veľký biz­nis
  • Mladí Slo­váci na trh vra­cajú poc­ti­vosť a sku­točný pro­dukt
  • mMMm – Vl­čie Si­rupy sa už pijú aj v Če­chách a Ra­kúsku, črtá sa i USA

Na vý­chode Slo­ven­ska sa rodí veľký a poc­tivý biz­nis. Dvaja mladí Slo­váci – Mi­ro­slav Te­le­ha­nič a Ju­raj Ko­vaľ v obci Ulič, ktorá sa na­chá­dza v ob­lasti Ná­rod­ného parku Po­lo­niny, ručne vy­rá­bajú pod znač­kou mMMm – Vl­čie Si­rupy do­máce 100-per­centné si­rupy „ako od ba­bičky“.

Prečo práve si­rupy? Na­padlo by ne­jed­ného. Ne­dos­ta­točná kva­lita, po­fi­dérne zlo­že­nie či umelá chuť in­špi­ro­vali Ju­raja a Mi­ro­slava k vý­robe poc­ti­vých do­má­cich si­ru­pov. Mi­ro­slav to­tiž pra­co­val ako bar­man a dobré si­rupy mu na Slo­ven­sku chý­bali.

zdroj: mmMMmm

„Si­rupy som den­no­denne vy­rá­bal sám v práci, keďže v tom čase som na trhu ne­ve­del nájsť po­sta­ču­júcu kva­litu, ktorú som po­tre­bo­val pri tvorbe kok­tailu do pod­niku pre hostí alebo keď som šiel na sú­ťaž. To bolo im­pul­zom k tomu, že som sa za­čal za­mýš­ľať nad otáz­kou – čo tak za­čať si­rupy vy­rá­bať a po­núk­nuť ich aj os­tat­ným? Sna­žili sme sa aj vďaka mo­jím skú­se­nos­tiam spoza baru skom­bi­no­vať tra­dičnú vý­robu si­ru­pov s mo­der­ným ná­dy­chom,“  pri­blí­žil Mi­ro­slav.

Si­rupy za­čali ne­ofi­ciálne vy­rá­bať už v roku 2012, no ofi­ciálnu pre­vádzku sme spus­tili v roku 2016. Celú pre­vádzku to­tiž sta­vali vlast­no­ručne s po­mo­cou ka­ma­rá­tov a ro­diny.

„Vý­roba za­čala hlavne pre na­šich zná­mych a ro­dinu. Je­den z fak­to­rov prečo sme sa do vý­roby pus­tili boli práve deti v ro­dine. Cieľ bol dať ko­nečne de­ťom si­rupy, ktoré nie sú do­chu­co­vané, do­far­bo­vané a ne­pou­ží­vajú éčka. Pri­orita pre nás bola vy­rá­bať si­rupy, ktoré budú mať vý­ži­vovú hod­notu, takže ich vy­rá­bame len z kva­lit­ného ovo­cia a zo žiad­nych kon­cen­trá­tov,“ po­kra­čuje Mi­ro­slav.

zdroj: mmMMmm

Si­rupy pre­chá­dzajú še­tr­nou ter­mi­zá­ciou až pas­te­ri­zá­ciou pri 55 až 75 °C podľa po­u­ži­tého ovo­cia. Vďaka tomu si­rup ne­stratí žiadne vi­ta­míny.

Na­ko­niec sme sa ale za­me­rali hlavne na gas­tro­nó­miu, kde v ho­te­loch, re­štau­rá­ciách, ka­viar­ňach a coc­ktail ba­roch vy­rá­bajú z na­šich si­ru­pov li­mo­nády a rôzne drinky. Sa­moz­rejme ro­di­nám, ktoré majú zá­u­jem o naše zdravé si­rupy vieme vy­jsť rov­nako v ús­trety vďaka nie­kto­rým ka­men­ným pre­daj­niam či e-shopu,“ po­ve­dal Mi­ro­slav.

Pri tvorbe re­cep­túr na si­rupy sa Mi­ro­slav in­špi­ro­val aj zís­ka­nými skú­se­nos­ťami na sve­to­vých bar­man­ských sú­ťa­žiach, kde sa mi mi­nulý rok po­da­rilo do­stať do TOP 8 na najp­res­tíž­nej­šej sve­to­vej gi­no­vej sú­ťaži Be­e­fe­a­ter MI­XLDN 7 a tak­tiež ob­sa­dil 5-te miesto vo Švéd­sku na sú­ťaži Ab­so­lut.

zdroj: mmMMmm

Prečo by si mali ľu­dia vá­žiť ručnú prácu?

Ju­raj v úpl­ných po­čiat­koch prvé cit­rusy od­šťa­vo­val po­mo­cou ruč­ného od­šťa­vo­vača. Dnes na to už len s úsme­vom spo­mí­najú. Z po­sled­ných pe­ňazí kú­pili elek­trický od­šťa­vo­vač a ešte ne­tu­šili, ako sa im to vráti. V sú­čas­nosti má Ju­raj vo vý­robe ešte dvoch po­moc­ní­kov. Ok­rem toho za­mest­ná­vajú dvoch ob­chod­ných re­pre­zen­tan­tov pre stredné Slo­ven­sko a Mi­ro­slav pô­sobí na zá­pad­nom Slo­ven­sku.

Ručnú vý­robu prak­ti­kujú do­dnes a ne­mie­nia sa jej vzdať. Ako pri­blí­žil Mi­ro­slav: Vo vý­robe ne­vy­uží­vame tak­mer žiadne stroje a ani to ne­máme v pláne me­niť. Pod ruč­nou vý­ro­bou máme na mysli, že od umy­tia ovo­cia, ošú­pa­nia, od­kôs­tko­va­nia, od­šťa­ve­nia až cez va­re­nie, pl­ne­nie, eti­ke­to­va­nie ro­bíme všetko vý­hradne ručne. Sa­moz­rejme, že sa to do ur­či­tej miery pre­ja­vilo aj na cene a v ko­neč­nom dô­sledku aj na tom, že väč­šinu pre­daja tvorí Ho­reca sek­tor.“ 

Ľud­skými ru­kami prejde každý je­den kus ovo­cia, pri­čom tak do­kážu se­pa­ro­vať prí­liš mäkké, pre­zreté alebo na­opak ne­doz­reté kusy. Na­koľko ne­pou­ží­vame žiadne kon­zer­vanty, mu­síme po­u­ží­vať ovo­cie v 100% kon­dí­cii a vďaka tomu vieme za­bez­pe­čiť aj naj­vyš­šiu kva­litu a chuť,  v čom spo­číva sku­točná pri­daná hod­nota. Už te­raz vieme, že stro­jová vý­roba by bola ča­sovo aj fi­nančne efek­tív­nej­šia. No chceme ostať pri ruč­nej vý­robe a aj vďaka tomu za­bez­pe­čiť v na­šom kraji viac pra­cov­ných miest,“ po­ve­dal Mi­ro­slav. 

zdroj: mmMMmm

Ako sa pod­niká na Slo­ven­sku?

„Čo sa týka pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia je to cel­kom za­mo­taný by­rok­ra­tický kruh, no po­kiaľ už viete do kto­rých dverí mate s akým prob­lé­mom alebo žia­dos­ťou vojsť, tak je to už zne­si­teľ­nej­šie,“ po­sťa­žo­val si Ju­raj. Mi­nulý rok ich dosť po­trá­pil na­prí­klad am­bu­lantný pre­daj mimo ok­res. „Nie­kedy máme po­cit, že ak pre­kro­číme hra­nice nášho ok­resu, ako keby na­stali pri tomto prob­léme iné pra­vidlá. Cel­kovo však od za­čiatku platí, že naj­hor­šie sa všetko rieši po prvý krát,“ do­dal.

Ovo­cie sa sna­žia do­pes­to­vať sami ale keďže na to množ­stvo sami ne­sta­čia, roz­hodli sa pod­po­riť far­má­rov v okolí. Pre­na­jali im pôdu, na­kú­pili sa­de­nice, aby ne­mali na za­čia­tok žiadne ná­klady a ne­ris­ko­vali zby­točne. Tým sa sna­žíme pod­po­riť eko­no­miku v tejto tzv. hla­do­vej do­line,“ pri­blí­žil Mi­ro­slav.

zdroj: mmMMmm

Slo­ven­ské si­rupy idú do za­hra­ni­čia

Dvo­j­ica pod­ni­ka­te­ľov práve do­kon­čuje re­di­zajn eti­kiet a pri­pra­vuje sa na za­hra­ničný trh. Niečo už stihli roz­be­hnúť v su­sed­nom Česku a Ra­kúsku. Ne­dávno ich oslo­vili na dis­tri­bú­ciu do USA, no za­tiaľ je to v štá­diu ro­ko­va­nia.

Mi­ro­slav avi­zo­val aj nové pro­dukty. Chys­tajú vlastné to­niky a ďal­šie 2 pro­dukty, ktoré sú za­tiaľ ta­jom­stvom.

Pridať komentár (0)