Aké hry vznik­li počas prvé­ho Bra­ti­sla­va Game Jam?

Rišo Néveri / 22. decembra 2015 / Zo Slovenska

Pred pár dňa­mi sa v pries­to­roch Goet­he­ho inšti­tú­tu orga­ni­zo­val Mla­dý pes prvý roč­ník Bra­ti­sla­va Game Jam s témou edu­ka­tív­ne hry zame­ra­né na roz­voj jazy­ka. Poro­ta v zlo­že­ní Kris­tian Lukić (RS), Zuza­na Anet­to­vá (SK), Matt­hias Gun­trum (DE) a Mária Kad­le­co­vá (SK) zo všet­kých hier oce­ni­la naj­mä hru s náz­vom „Pes mi zožral úlo­hu” od tímu Noha v mede. Čest­né úzna­nie zís­ka­li hra „Bliss” od tímu Kódt­rak­to­ry a hra „Národ­ní budi­teľ” od tímu Che­er­ful Alli­ga­tor.

Game jam je stret­nu­tie her­ných vývo­já­rov, prog­ra­má­to­rov a gra­fi­kov, kto­rých hlav­ným cie­ľom je vytvo­riť hru v obme­dze­nom čase. Bra­ti­sla­va Game Jam sa spo­lu s det­ským štvor­člen­ným tímom zúčast­ni­lo 29 účast­ní­kov. Osem tímov vytvo­ri­lo hry za 48 hodín, kto­ré násled­ne hod­no­ti­la poro­ta. Výber tej naj­lep­šej hry pre poro­tu v zlo­že­ní Kris­tian Lukić (ume­lec a teore­tik ume­nia, RS), Zuza­na Anet­to­vá (uči­teľ­ka cudzích jazy­kov, SK), Matt­hias Gun­trum (her­ný vývo­jár, DE) a Mária Kad­le­co­vá (redak­tor­ka por­tá­lu Vĺčatá.sk, SK) nebol vôbec ľah­ký. Dôka­zom je aj neča­ka­né oce­ne­nie dvoch hier sym­bo­lic­kým čest­ným uzna­ním.

12370800_1098072986871992_4984813334334213350_o

Po dlh­šom roz­ho­do­va­ní sa odbor­ná poro­ta zhod­la a výher­com sa stal tím s náz­vom Noha v mede (Peter Fač­ko, Jana Mala­tin­co­vá, Ale­xan­der Palást­hy) s hrou „Pes mi zožral úlo­hu.” Poro­ta oce­ni­la naj­mä ori­gi­nál­nu her­nú mecha­ni­ku, har­mó­niu medzi zada­ním a výsled­kom a pro­ces­né ana­ló­go­vé pro­stre­die.

Pes mi zožral úlo­hu” je point-and-click adven­tú­rou pre tab­le­ty, kto­rá vtip­nou for­mou učí deti spoz­ná­vať súvis­los­ti medzi slo­vom, obra­zom a vzťa­hy medzi objek­ta­mi reál­ne­ho sve­ta. Hra je zalo­že­ná na jed­no­du­chom prin­cí­pe nahrá­dza­nia tex­tu obra­zom. Text je na začiat­ku vša­de a až jeho postup­ným zapĺňa­ním sa odkrý­va prí­beh malé­ho chlap­ca idú­ce­ho do ško­ly. Hra sa dá využiť na výuč­bu cudzích jazy­kov.

12371177_1099654303380527_5894682151151940907_o

Hra je dostup­ná zadar­mo v beta ver­zii pre zaria­de­nia využí­va­jú­ce sys­tém Andro­id a Win­do­ws na tej­to webo­vej strán­ke: http://peterf.itch.io/dog-ate-my-homework.

Čle­no­via víťaz­né­ho tímu zís­ka­li Nové Nin­ten­do 3DS, kto­ré veno­va­la spo­loč­nosť Pixel Fede­ra­ti­on, web­hos­ting od Web­Sup­por­tu a kni­hy od Slo­ven­skej národ­nej galé­rie. Vďa­ka spo­lu­prá­ci s orga­ni­zá­ci­ou Edu­lab budú o výsled­ných hrách infor­mo­va­né tisíc­ky uči­te­ľov po celom Slo­ven­sku.

12371065_1099655116713779_6135498696224541601_o12366136_1099659870046637_7058438832790527867_o

Par­tne­rom Bra­ti­sla­va Game Jam bola aj spo­loč­nosť Grand Beats, kto­rá poskyt­la tímom pod­po­ru v podo­be tvor­by hud­by a zvu­ku na mie­ru. Ich zvu­ky boli aj vo víťaz­nej hre. Poro­ta sa roz­hod­la neplá­no­va­ne ude­liť aj čest­né uzna­nie. Hra „Bliss” od tímu Kódt­rak­to­ry, kto­rá si ju zaslú­ži­la za filo­zo­fic­ké poňa­tie témy a úchvat­né vizu­ál­ne spra­co­va­nie Bliss od Kódt­rak­to­ry (Boris Vitá­zek — game design, prog­ra­mo­va­nie, Ama­lia Filip — kon­cept, David Morasz — prog­ra­mo­va­nie, Lukáš Šte­pa­nov­ský — sound design)

Čest­né uzna­nie zís­ka­la i hra „Národ­ní budi­teľ” od tímu Che­er­ful Alli­ga­tor za his­to­ric­ký kon­text, ruč­ne maľo­va­né vizu­ály a prak­tic­kosť v jej využi­tí pri výuč­be.

Národ­ní budi­teľ od Che­er­ful Alli­ga­tor (Matej Jurač­ka — gra­fi­ka a prog­ra­mo­va­nie, Juraj Bor­za — gra­fi­ka a prog­ra­mo­va­nie)

10548332_1099658873380070_5564570808514261203_o12370910_1099655723380385_287304537369242750_o

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)