Aké hry vznikli počas prvého Bra­ti­slava Game Jam?

Rišo Néveri / 22. decembra 2015 / Zo Slovenska

Pred pár dňami sa v pries­to­roch Goet­heho inšti­tútu orga­ni­zo­val Mladý pes prvý roč­ník Bra­ti­slava Game Jam s témou edu­ka­tívne hry zame­rané na roz­voj jazyka. Porota v zlo­žení Kris­tian Lukić (RS), Zuzana Anet­tová (SK), Matt­hias Gun­trum (DE) a Mária Kad­le­cová (SK) zo všet­kých hier oce­nila najmä hru s náz­vom „Pes mi zožral úlohu” od tímu Noha v mede. Čestné úzna­nie zís­kali hra „Bliss” od tímu Kódt­rak­tory a hra „Národní budi­teľ” od tímu Che­er­ful Alli­ga­tor.

Game jam je stret­nu­tie her­ných vývo­já­rov, prog­ra­má­to­rov a gra­fi­kov, kto­rých hlav­ným cie­ľom je vytvo­riť hru v obme­dze­nom čase. Bra­ti­slava Game Jam sa spolu s det­ským štvor­člen­ným tímom zúčast­nilo 29 účast­ní­kov. Osem tímov vytvo­rilo hry za 48 hodín, ktoré následne hod­no­tila porota. Výber tej naj­lep­šej hry pre porotu v zlo­žení Kris­tian Lukić (ume­lec a teore­tik ume­nia, RS), Zuzana Anet­tová (uči­teľka cudzích jazy­kov, SK), Matt­hias Gun­trum (herný vývo­jár, DE) a Mária Kad­le­cová (redak­torka por­tálu Vĺčatá.sk, SK) nebol vôbec ľahký. Dôka­zom je aj neča­kané oce­ne­nie dvoch hier sym­bo­lic­kým čest­ným uzna­ním.

12370800_1098072986871992_4984813334334213350_o

Po dlh­šom roz­ho­do­vaní sa odborná porota zhodla a výher­com sa stal tím s náz­vom Noha v mede (Peter Fačko, Jana Mala­tin­cová, Ale­xan­der Palásthy) s hrou „Pes mi zožral úlohu.” Porota oce­nila najmä ori­gi­nálnu hernú mecha­niku, har­mó­niu medzi zada­ním a výsled­kom a pro­cesné ana­ló­gové pro­stre­die.

Pes mi zožral úlohu” je point-and-click adven­tú­rou pre tab­lety, ktorá vtip­nou for­mou učí deti spoz­ná­vať súvis­losti medzi slo­vom, obra­zom a vzťahy medzi objek­tami reál­neho sveta. Hra je zalo­žená na jed­no­du­chom prin­cípe nahrá­dza­nia textu obra­zom. Text je na začiatku všade a až jeho postup­ným zapĺňa­ním sa odkrýva prí­beh malého chlapca idú­ceho do školy. Hra sa dá využiť na výučbu cudzích jazy­kov.

12371177_1099654303380527_5894682151151940907_o

Hra je dostupná zadarmo v beta ver­zii pre zaria­de­nia využí­va­júce sys­tém Android a Win­dows na tejto webo­vej stránke: http://peterf.itch.io/dog-ate-my-homework.

Čle­no­via víťaz­ného tímu zís­kali Nové Nin­tendo 3DS, ktoré veno­vala spo­loč­nosť Pixel Fede­ra­tion, web­hos­ting od Web­Sup­portu a knihy od Slo­ven­skej národ­nej galé­rie. Vďaka spo­lu­práci s orga­ni­zá­ciou Edu­lab budú o výsled­ných hrách infor­mo­vané tisícky uči­te­ľov po celom Slo­ven­sku.

12371065_1099655116713779_6135498696224541601_o12366136_1099659870046637_7058438832790527867_o

Par­tne­rom Bra­ti­slava Game Jam bola aj spo­loč­nosť Grand Beats, ktorá poskytla tímom pod­poru v podobe tvorby hudby a zvuku na mieru. Ich zvuky boli aj vo víťaz­nej hre. Porota sa roz­hodla neplá­no­vane ude­liť aj čestné uzna­nie. Hra „Bliss” od tímu Kódt­rak­tory, ktorá si ju zaslú­žila za filo­zo­fické poňa­tie témy a úchvatné vizu­álne spra­co­va­nie Bliss od Kódt­rak­tory (Boris Vitá­zek — game design, prog­ra­mo­va­nie, Ama­lia Filip — kon­cept, David Morasz — prog­ra­mo­va­nie, Lukáš Šte­pa­nov­ský — sound design)

Čestné uzna­nie zís­kala i hra „Národní budi­teľ” od tímu Che­er­ful Alli­ga­tor za his­to­rický kon­text, ručne maľo­vané vizu­ály a prak­tic­kosť v jej využití pri výučbe.

Národní budi­teľ od Che­er­ful Alli­ga­tor (Matej Juračka — gra­fika a prog­ra­mo­va­nie, Juraj Borza — gra­fika a prog­ra­mo­va­nie)

10548332_1099658873380070_5564570808514261203_o12370910_1099655723380385_287304537369242750_o

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)