Ako dostať zo svojho Tin­deru maxi­mum

Martin Faith / 4. júna 2015 / Business

Ame­ri­čan Blake Jamie­son sa roz­ho­dol pre zau­jí­mavý sociálny expe­ri­ment a apli­ko­val mar­ke­tin­gové zruč­nosti na svoj Tin­der pro­fil. Postup­ným tes­to­va­ním a opti­ma­li­zá­ciou sa mu poda­rilo dosiah­nuť zau­jí­mavé výsledky: cez 2000 nových mat­ches, z kto­rých 18% zau­jal na toľko, že sa roz­hodli spra­viť prvý krok a vo finále tak mohol užiť nie­koľko osob­ných stret­nutí.

Dá sa pove­dať, že Blake svo­jím spô­so­bom hac­kol uží­va­nie tejto datin­go­vej apli­ká­cie. Pocho­pil, že úspech na Tin­deri je pre­dov­šet­kým o tom, aby sa člo­vek odlí­šil od davu a aby od prvej sekundy budil dojem, že je nie­kto špe­ciálny. Každý, kto si apli­ká­ciu skú­sil velmi rýchlo zis­til, že oby­čajná fotka a začia­tok chatu spô­so­bom: Ahoj *Meno* :), ku rande zväčša neve­die.

Plá­nom bolo odlí­šiť sa a zís­kať dôve­ry­hod­nosť. Bla­kov sa teda roz­ho­dol apli­ko­vať trošku bran­dingu na svoj pro­fil. „Dúfal som, že to môjmu pro­filu pridá viac kre­di­bi­lity a dôve­ry­hod­nosti, čo by sa pre­ta­vilo do väč­šieho počtu mat­ches,“ napí­sal na svo­jom blogu. V praxi to vyze­ralo tak, že vlo­žil do svo­jej pro­fi­lo­vej fotky Tin­der pla­mie­nok a ozna­čil sa za Match of the Day. Výsle­dok je vidno na obrázku. Svoje obrázky dopl­nil moti­vač­nými titul­kami ako „ach, tie jamky na lícach“, „je vyšší ako ty!“ alebo „swipe right“.

Pri svo­jej úvod­nej snahe sa mu poda­rilo spo­jiť s 800 “tin­de­rel­lami”, z kto­ých sa mu 8% odhod­lalo napí­sať ako prvé. Tento výsle­dok mu ale nesta­čil, tak sa roz­ho­dol svoj pro­fil vylep­šiť ešte viac. Inšpi­ro­val sa pro­fi­lom svo­jej zná­mej CamMi Pham a pozme­nil svoj match of the day pokus, tak ako môžete vidieť na obrázku dole. Blake pove­dal, že tento nový look vyze­ral viac native a preto budil viac dôve­ry­hod­nosti. Zme­nil aj prí­stup ku titul­kom pod svo­jími fot­kami. Jeho nové bio bolo: „Áno, naozaj som tvo­jím match of the day! Je to nová fun­kcia.“ Čo samoz­rejme nie je pravda a môže to pôso­biť ako zavá­dza­nie. Blake ale tvrdí, že väč­šina jeho nových zná­mych to ale nezob­rala zle a naopak oce­nila jeho kre­a­ti­vitu.

Popis pod pro­fi­lom bol velmi dôle­žitý pre jeho úspech. V prvom pokuse tu Blake dal link na svoju stránku Medium, aby tak zís­kal viac kli­kov. Po zmene tu boli namiesto toho call to action titulky. Tieto slú­žili ako otvá­rač kon­ver­zá­cie („iceb­re­a­ker“) a uľah­čo­vali tak jeho mat­chom prvý kon­takt. Jeho oblú­bená bola: „Keby ti poviem, že mám rád tvoj štýl, čo by si pove­dala?“ Na čo je len jediná možná odpo­veď: „Že mám rada tvoje pohyby“ (Star­sky and Hutch). Tak­tiež pri dru­hej ver­zií pri­po­jil ku svojmu pro­filu Ins­ta­gram a Snap­chat.

Aby bolo možné tieto prí­stupy porov­nať, tak Blake postu­po­val pri oboch rov­nako – dal like na každú ženu v okruhu 100 míl, čo je možné maxi­mum . Výsled­kom tejto novej stra­té­gie bolo zvý­še­nie počtu mat­ches na 2000, z kto­rých 18% spra­vilo prvý krok (nárast o 125%!). Sám Blake nazval svoj pro­jekt ako „víťazs­tvo native adver­ti­singu“, pre­tože sa mu vďaka auten­ticky vyze­ra­jú­cemu odo­bre­niu na svo­jom pro­file poda­rilo radi­kálne zvý­šiť svoju úspeš­nosť.

A sme­ro­valo to aj nie­kam dalej? Bola by predša škoda, keby nie. Blake tvrdí, že išiel na 5 stret­nutí s novými zná­mymi a z toho jedno malo nie­koľko ďal­ších pokra­čo­vaní.

Mys­líte, že by niečo také fun­go­valo aj u nás? Podujme sa nie­kto na takýto prí­jemný expe­ri­ment? :)

zdroj: adweek.com

Pridať komentár (0)