Ako písať emai­ly zná­mym ľuďom a dostať na ne odpo­veď

Rišo Néveri / 8. novembra 2015 / Lifehacking

V jed­nej z epi­zód vysie­la­nia prog­ra­mu The 4-hour Work­we­ek, autor Tim Fer­riss pri­ví­tal vo svo­jej show Eva­na Gold­ber­ga — kre­a­tív­ne­ho par­tne­ra her­ca Set­ha Roge­na. S poslu­cháč­mi sa pode­li­li o svo­je tipy, ako písať úspeš­ným a zanep­ráz­dne­ným ľuďom emai­ly a ako na ne dostať odpo­veď.

Väč­ši­na si prav­de­po­dob­ne mys­lí, že to naj­dô­le­ži­tej­šie je napí­sať čo naj­dl­h­ší výklad s úvo­dom, záve­rom a pia­ti­mi bod­mi, pre­čo oso­bu uzná­va­me. Pod­ľa Tima a Eva­na je to pres­ne naopak. Tak­že ako taký mail napí­sať? Pod­ľa dvo­j­ice tre­ba písať krát­ko a chlad­no.

Ak chceš, aby si na svo­je mai­ly dostal odpo­veď, skús sa držať nasle­du­jú­cich tipov.

Pres­ne si urči, s kým chceš navia­zať kon­takt

Mier vyso­ko, ale buď rea­lis­tic­ký”, tvr­dí Tim. Ak sa chceš skon­tak­to­vať s nie­kým vo svo­jom obo­re, ale­bo s neja­kou sláv­nou oso­bou a chceš pop­ro­siť o radu, skús zis­tiť, či exis­tu­je nie­kto s podob­ným zame­ra­ním, kto by ti vedel pomôcť, ale momen­tál­ne nie je bom­bar­do­va­ný novi­nár­mi, tele­ví­zia­mi a stret­nu­tia­mi. Ako prí­klad uvie­dol Tim kon­tak­to­va­nie olym­pij­ské­ho plav­ca. Si pla­vec a chceš sa učiť a nechať si pora­diť od tých naj­lep­ších. Mož­no ti Micha­el Phelps na tvoj mail neod­po­vie, ale exis­tu­je veľ­ký počet ďal­ších, menej zná­mych plav­cov, kto­rí ti s väč­šou šan­cou odpí­šu a pomô­žu.

Nalá­kaj ich pred­me­tom

Ak si na danú oso­bu dostal kon­takt od nie­ko­ho, koho pozná, spo­meň toh­to pro­stred­ní­ka v pred­me­te. Pod­ľa beha­vi­orál­ne­ho exper­ta Jona Levy-a v pred­me­te tiež fun­gu­je frá­za “Rých­la otáz­ka”. Prí­jem­co­vi dáva naja­vo, že email môže vyba­viť rých­lo.

Tim Fer­riss

Píš jas­né a struč­né sprá­vy

Naj­lep­ší spô­sob ako to dosiah­nuť je pred­sta­viť sa, nájsť spo­loč­nú reč (naprí­klad záľu­by, pra­cov­né zame­ra­nie) a spý­tať sa otáz­ku. To, či má byť táto sprá­va v jed­nej vete, ale­bo má tvo­riť celý odsek zále­ží od prí­jem­cu. Ak píšeš celeb­ri­te drž sa krát­kych správ, ak píšeš nie­ko­mu, kto koná na zákla­de fak­tov, poskyt­ni via­cej infor­má­cií (ale nie pri­ve­ľa) a pri­lož neja­ké odka­zy, kde si o tebe daná oso­ba môže naštu­do­vať viac. Nedos­ta­neš odpo­veď? Rešpek­tuj, že tie­to oso­by nemu­sia mať čas na všet­ko. Ak ju dosta­neš, hoci aj pár slov, buď vďač­ný.

Buď zdvo­ri­lý a nesnaž sa znieť ako pre­daj­ca

Nesnaž sa ľudí pre­svied­čať ale­bo písať štý­lom: “Mys­lím, že by bolo dob­ré keby… pre­to­že X a Y…”. Nie. Skús rad­šej štýl : “Venu­jem sa tomu a tomu… Vaša prá­ca ma fas­ci­nu­je. Rád by som si s vami sadol na kávu a vypo­čul si Vaše plá­ny.” 

Navrho­vať ľuďom pomoc za pomoc tiež nie je správ­ne. Skús navr­hnúť ďal­ší krok ako tele­fo­nát, ale­bo kávu ale neklaď pod­mien­ky.

Pokra­čo­va­nie

Pokiaľ od nie­ko­ho dosta­neš odpo­veď pop­rí­pa­de sa s ním stret­neš, je dôle­ži­té aby si s nimi udr­žal kon­takt. Ale pozor, pri­ro­dze­ný kon­takt. Nebom­bar­duj ich ďal­ší­mi 10 otáz­ka­mi ale­bo sprá­va­mi. Ak ich chceš kon­tak­to­vať, musíš na to ísť pri­ro­dze­ne.

Pridať komentár (0)