Ako písať emaily zná­mym ľuďom a dostať na ne odpo­veď

Rišo Néveri / 8. novembra 2015 / Tools a produktivita

V jed­nej z epi­zód vysie­la­nia prog­ramu The 4-hour Work­week, autor Tim Fer­riss pri­ví­tal vo svo­jej show Evana Gold­berga — kre­a­tív­neho par­tnera herca Setha Rogena. S poslu­cháčmi sa pode­lili o svoje tipy, ako písať úspeš­ným a zanep­ráz­dne­ným ľuďom emaily a ako na ne dostať odpo­veď.

Väč­šina si prav­de­po­dobne myslí, že to naj­dô­le­ži­tej­šie je napí­sať čo naj­dl­hší výklad s úvo­dom, záve­rom a pia­timi bodmi, prečo osobu uzná­vame. Podľa Tima a Evana je to presne naopak. Takže ako taký mail napí­sať? Podľa dvo­j­ice treba písať krátko a chladno.

Ak chceš, aby si na svoje maily dostal odpo­veď, skús sa držať nasle­du­jú­cich tipov.

Presne si urči, s kým chceš navia­zať kon­takt

Mier vysoko, ale buď rea­lis­tický”, tvrdí Tim. Ak sa chceš skon­tak­to­vať s nie­kým vo svo­jom obore, alebo s neja­kou sláv­nou oso­bou a chceš pop­ro­siť o radu, skús zis­tiť, či exis­tuje nie­kto s podob­ným zame­ra­ním, kto by ti vedel pomôcť, ale momen­tálne nie je bom­bar­do­vaný novi­nármi, tele­ví­ziami a stret­nu­tiami. Ako prí­klad uvie­dol Tim kon­tak­to­va­nie olym­pij­ského plavca. Si pla­vec a chceš sa učiť a nechať si pora­diť od tých naj­lep­ších. Možno ti Michael Phelps na tvoj mail neod­po­vie, ale exis­tuje veľký počet ďal­ších, menej zná­mych plav­cov, ktorí ti s väč­šou šan­cou odpíšu a pomôžu.

Nalá­kaj ich pred­me­tom

Ak si na danú osobu dostal kon­takt od nie­koho, koho pozná, spo­meň tohto pro­stred­níka v pred­mete. Podľa beha­vi­orál­neho experta Jona Levy-a v pred­mete tiež fun­guje fráza “Rýchla otázka”. Prí­jem­covi dáva najavo, že email môže vyba­viť rýchlo.

Tim Fer­riss

Píš jasné a stručné správy

Naj­lepší spô­sob ako to dosiah­nuť je pred­sta­viť sa, nájsť spo­ločnú reč (naprí­klad záľuby, pra­covné zame­ra­nie) a spý­tať sa otázku. To, či má byť táto správa v jed­nej vete, alebo má tvo­riť celý odsek záleží od prí­jemcu. Ak píšeš celeb­rite drž sa krát­kych správ, ak píšeš nie­komu, kto koná na základe fak­tov, poskytni via­cej infor­má­cií (ale nie pri­veľa) a pri­lož nejaké odkazy, kde si o tebe daná osoba môže naštu­do­vať viac. Nedos­ta­neš odpo­veď? Rešpek­tuj, že tieto osoby nemu­sia mať čas na všetko. Ak ju dosta­neš, hoci aj pár slov, buď vďačný.

Buď zdvo­rilý a nesnaž sa znieť ako pre­dajca

Nesnaž sa ľudí pre­svied­čať alebo písať štý­lom: “Mys­lím, že by bolo dobré keby… pre­tože X a Y…”. Nie. Skús rad­šej štýl : “Venu­jem sa tomu a tomu… Vaša práca ma fas­ci­nuje. Rád by som si s vami sadol na kávu a vypo­čul si Vaše plány.” 

Navrho­vať ľuďom pomoc za pomoc tiež nie je správne. Skús navr­hnúť ďalší krok ako tele­fo­nát, alebo kávu ale neklaď pod­mienky.

Pokra­čo­va­nie

Pokiaľ od nie­koho dosta­neš odpo­veď pop­rí­pade sa s ním stret­neš, je dôle­žité aby si s nimi udr­žal kon­takt. Ale pozor, pri­ro­dzený kon­takt. Nebom­bar­duj ich ďal­šími 10 otáz­kami alebo sprá­vami. Ak ich chceš kon­tak­to­vať, musíš na to ísť pri­ro­dzene.

Pridať komentár (0)