Ako prvá firma na Slovensku ponúka lákavý zamestnanecký benefit, aký sa často nevidí

Linda Cebrová / 8. augusta 2018 / Biznis

  • Za tak­mer kaž­dým úspe­chom firmy stoja jej za­mest­nanci
  • V dneš­nej dobe sa už kan­di­dáti ne­po­ze­rajú len na plat, ale aj na be­ne­fity, ktoré im firmy po­sky­tujú
  • Ak si chcú teda udr­žať stá­lych za­mest­nan­cov, prí­padne zís­kať no­vých, mu­sia po­núk­nuť niečo ex­tra
zdroj: Veracomp
  • Za tak­mer kaž­dým úspe­chom firmy stoja jej za­mest­nanci
  • V dneš­nej dobe sa už kan­di­dáti ne­po­ze­rajú len na plat, ale aj na be­ne­fity, ktoré im firmy po­sky­tujú
  • Ak si chcú teda udr­žať stá­lych za­mest­nan­cov, prí­padne zís­kať no­vých, mu­sia po­núk­nuť niečo ex­tra

Dnes už ani na Slo­ven­sku nie je nú­dza o firmy, ktoré po­sky­tujú za­mest­nan­com rôzne be­ne­fity, kurzy alebo se­mi­náre. Prob­lém je často fakt, že celý sys­tém nie je jed­notný. Za­tiaľ čo časť firmy sa za­píše na každý voľný kurz an­glič­tiny či mar­ke­tingu, pre iných ta­káto forma vzde­lá­va­nia nie je vô­bec at­rak­tívna. IT firma Ve­ra­comp síd­liaca v Bra­ti­slave sa však na celý prob­lém roz­hodla po­zrieť cel­kom inak.

Ve­ra­comp Aca­demy

Fi­remná kul­túra firmy Ve­ra­comp je za­lo­žená najmä na ne­fi­nanč­ných od­me­nách, akými sú špor­tové ak­ti­vity či prís­pe­vok na slu­žobný mo­bil. Pred pár me­siacmi sa však Ve­ra­compu po­da­rilo za­viesť aj úplnú no­vinku vo svete za­mest­na­nec­kých be­ne­fi­tov. Spus­tili vzde­lá­vací prog­ram Ve­ra­comp Aca­demy. Je to na mieru zo­sta­vená po­čí­ta­čová hra, ktorú vy­vi­nul tím Ve­ra­comp a môže sa ju hrať každý zo za­mest­nan­cov vrá­tane ma­na­žé­rov. Za­mest­nanci si od­hla­so­vali aj sa­motný kon­cept hry, ktorý sa odo­hráva v po­sta­po­ka­lyp­tic­kom svete.

Ak pra­cu­ješ vo Ve­ra­compe, do­sta­neš prí­stup do hry, kde si vy­tvo­ríš vlast­ného ava­tara ako na­prí­klad v hre SIMS. Ná­sledne si k nemu za­pí­šeš schop­nosti, v kto­rých by si sa chcel zlep­šo­vať.

Ak vieš, že by si rád za­pra­co­val na­prí­klad na svo­jej špa­niel­čine, jed­no­du­cho si na in­ter­nete náj­deš kurz špa­niel­skeho ja­zyka a v jed­nej zo sek­cií hry si ho za­pí­šeš. Tvoj ma­na­žér, ktorý je tak­tiež do hry za­po­jený, ti kurz schváli a firma ti ho v pl­nej sume pre­platí. Stačí si ob­há­jiť, prečo sa chceš kurzu či kon­fe­ren­cie zú­čast­niť, ako tým ďa­lej po­su­nieš firmu, ale pre­dov­šet­kým sa­mého seba.

Za každý ab­sol­vo­vaný kurz, pre­čí­tanú knihu či ško­le­nie do­sta­neš v hre body. Ako tieto body vy­uži­ješ je už len a len na tebe. Mô­žeš si za ne kú­piť ho­dinu jogy, ma­sáž, novú knihu alebo sumu, ktorú body pred­sta­vujú da­ro­vať na cha­ritu.

Ve­ra­comp Aca­demy je po­sta­vená tak, aby ľudí ba­vilo pra­co­vať na sebe a ne­us­tále sa po­sú­vať vpred. Vďaka ga­mi­fi­ká­cii sa tak stáva aj to, že zrazu číta aj ten ko­lega, ktorý ni­kdy pred­tým po knihe ne­sia­hol, no v hre jed­no­du­cho nechce za­os­tá­vať. Vy­tvára sa tu do­mino efekt, vďaka kto­rému na sebe pra­cuje celý tím, bez toho, aby naň, nie­kto tla­čil. Ni­kto tu ni­komu na silu ne­pri­ka­zuje pre­čí­tať tú a tú knihu alebo ab­sol­vo­vať ten a ten kurz či se­mi­nár.

Zá­ro­veň ide o uce­lený sys­tém, na­koľko každý vidí ako sa v da­nej ob­lasti roz­víja on ale aj jeho ko­lega či nad­ria­dený. Priamo v  hre vi­díš ako si sa zlep­šil na­prí­klad v mar­ke­tingu, ma­ďar­čine či ma­na­žo­vaní. Nie je to ako v mno­hých fir­mách, v kto­rých raz za pol roka ab­sol­vu­ješ kurz z IT, po­tom nav­ští­viš ré­to­rický kurz, no v ko­neč­nom dô­sledku sa v ni­čom po­riadne ne­zlep­šíš. Vo Ve­ra­compe platí heslo: “Ro­bíš, čo si ob­há­jiš.”


Ako  sa po­stupne vo vy­bra­ných zruč­nos­tiach zlep­šu­ješ a pri­pi­su­ješ si body za ab­sol­vo­vané ak­ti­vity, pris­pie­vaš aj na do­sia­hnu­tie hro­mad­ného cieľa. Tým môže byť na­prí­klad spo­ločný te­am­bu­il­ding v Han­gair alebo fi­remná ve­čera v UFO.  Po do­sia­hnutí cieľa, ktorý ste si s ko­le­gami ur­čili, zá­ro­veň bu­du­jete aj vlastné mesto, ktoré je sú­čas­ťou hry. Do­siahli ste cieľ? Skvelé, vo va­šom vir­tu­ál­nom meste vy­ras­tie na­prí­klad studňa.

Ďal­šou zau­jí­ma­vos­ťou je aj to, že aj ty ako jed­not­li­vec mô­žeš po­môcť svo­jim ko­le­gom v bu­do­vaní ich ve­do­mostí. Si dobrý vo Pho­tos­hope? V sys­téme hry vy­pí­šeš na ná­stenku we­bi­nár, v kto­rom sa o svoje ve­do­mosti po­de­líš s ko­le­gami. Za we­bi­náre tak­tiež do­sta­neš body vo forme vr­ch­ná­či­kov, za ktoré si mô­žeš kú­piť na­prí­klad aj taký kurz va­re­nia alebo inú voľ­no­ča­sovú ak­ti­vitu. Sa­moz­rejme tieto prí­jemné ak­ti­vity ab­sol­vu­ješ už v re­ál­nom svete.

Ve­ra­comp je tak jedna zo slo­ven­ských fi­riem, ktorá vie ro­biť veci inak a po­merne ne­štan­dardne, no efek­tívne. Ak by si sa rád stal sú­čas­ťou tímu, ur­čite sa im ozvi. Av­šak po­zor, v tejto firme ľu­dia ne­cho­dia na kla­sické po­ho­vory. Na­koľko tím Ve­ra­comp hľadá vhodnú prácu pre ľudí a nie ľudí na vo­pred sta­no­vené po­zí­cie.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Ve­ra­comp.

Pridať komentár (0)