Ako re-launch zachrá­nil Four­squ­are

Visibility: Dávid Stárinský / 12. augusta 2014 / Business

Four­squ­are medzi ľudí vypus­til app­ku pre­ko­pa­nú od zákla­dov, kto­rou chy­til dru­hý dych. Mic­ro­soft má novú tech­no­ló­giu pre time­lap­se videá, Face­bo­ok pri­dal Insights pre even­ty a Pin­te­rest sa naučil posie­lať sprá­vy.

Relaunch app­ky ako záchran­né kole­so pre Four­squ­are

O tom, čo nový Four­squ­are doká­že a ako vyze­rá sme si už písa­li. Nová pre­ko­pa­ná ver­zia sa v uply­nu­lých dňoch dosta­la medzi ľudí a vyze­rá to, že celú spo­loč­nosť aspoň dočas­ne„zachrá­ni­la.“

Záu­jem o Four­squ­are (ten „sta­rý“) totiž v čase až alar­mu­jú­co kle­sal. Ak by služ­ba nič nezme­ni­la (ale­bo sa zme­ni­la len koz­me­tic­ky), prav­de­po­dob­ne by ju čosko­ro čakal nez­vrat­ný koniec.

Nový“ Four­squ­are posko­čil v reb­ríč­koch sťa­ho­va­ní v apli­kač­ných obcho­doch o stov­ky miest. O ses­ter­ský Swarm je zatiaľ tiež veľ­ký záu­jem.

Uvi­dí­me, ako sa Four­squ­aru bude dariť časom po upad­nu­tí úvod­né­ho wowe­fek­tu. Naj­mä ak relaun­chom vstú­pil medzi novú kon­ku­ren­ciu, naj­mä Yelp.

Mic­ro­soft Hyper­lap­se vylep­ší GoP­ro videá

Akč­né videá z prvej oso­by sú cool, ich roz­tra­se­nosť už menej. Jas­né, máme soft­vé­ro­vé aj hard­vé­ro­vé sta­bi­li­zá­to­ry, ale Mic­ro­soft to vychy­tal ešte lep­šie.

Jeho Hyper­lap­se robí z oby­čaj­ných videí časoz­ber­né, naviac „na ste­ro­idoch.“ Pre­cho­dy medzi sním­ka­mi tak­mer nero­zoz­ná­te, obraz vyze­rá super a naviac je doko­na­le sta­bil­ný, na roz­diel od ori­gi­ná­lu. Pozri­te sami:

Face­bo­ok Insights pre even­ty

Pri zakla­da­ní even­tu boli aj jeho zakla­da­te­lia odká­za­ní len na obec­ne dostup­né čís­la – počet pozva­ných a počet tých, kto­rí účasť odmietli/potvrdili.

Obrá­zok @The Next Web

To samoz­rej­me pre napl­ne­nie všet­kých ana­ly­tic­kých chú­ťok nesta­čí. FB teda pri­dal infor­mač­ne bohat­šie Insigh­ty pre strán­ky, kto­ré zakla­da­jú event. Tie obsa­hu­jú infor­má­cie o rea­chi even­tu, počte pozre­tí a pre­po­je­ní.

Sprá­vy na Pin­te­res­te

Uží­va­te­lia tej­to sociál­ne sie­te si po novom môžu o jed­not­li­vých pinoch v súkro­mí poke­cať. Pin­te­rest sprá­vy ale majú svo­je špe­ci­fi­ká.

V prvom rade, neexis­tu­je v nich stá­le dostup­ný con­tact list, cez kto­rý môže­te kedy­koľ­vek začať komu­ni­ko­vať s hoci­kým. Sprá­vy si môže­te začať posie­lať až po tom, čo nie­ko­mu pošle­te pin.

Pin­te­rest nech­ce, aby sa z jeho plat­for­my stal chat, chce len dať uží­va­te­ľom šir­ší pries­tor na vyjad­re­nie názo­ru, a to aj v súkro­mí. Dob­rá ces­ta.

Zdroj: visi­bi­li­ty

Pridať komentár (0)