Ako re-launch zachrá­nil Four­squ­are

Visibility: Dávid Stárinský / 12. augusta 2014 / Business

Four­squ­are medzi ľudí vypus­til appku pre­ko­panú od zákla­dov, kto­rou chy­til druhý dych. Mic­ro­soft má novú tech­no­ló­giu pre time­lapse videá, Face­book pri­dal Insights pre eventy a Pin­te­rest sa naučil posie­lať správy.

Relaunch appky ako záchranné koleso pre Four­squ­are

O tom, čo nový Four­squ­are dokáže a ako vyzerá sme si už písali. Nová pre­ko­paná ver­zia sa v uply­nu­lých dňoch dostala medzi ľudí a vyzerá to, že celú spo­loč­nosť aspoň dočasne„zachrá­nila.“

Záu­jem o Four­squ­are (ten „starý“) totiž v čase až alar­mu­júco kle­sal. Ak by služba nič nezme­nila (alebo sa zme­nila len koz­me­ticky), prav­de­po­dobne by ju čoskoro čakal nez­vratný koniec.

Nový“ Four­squ­are posko­čil v reb­ríč­koch sťa­ho­vaní v apli­kač­ných obcho­doch o stovky miest. O ses­ter­ský Swarm je zatiaľ tiež veľký záu­jem.

Uvi­díme, ako sa Four­squ­aru bude dariť časom po upad­nutí úvod­ného wowe­fektu. Najmä ak relaun­chom vstú­pil medzi novú kon­ku­ren­ciu, najmä Yelp.

Mic­ro­soft Hyper­lapse vylepší GoPro videá

Akčné videá z prvej osoby sú cool, ich roz­tra­se­nosť už menej. Jasné, máme soft­vé­rové aj hard­vé­rové sta­bi­li­zá­tory, ale Mic­ro­soft to vychy­tal ešte lep­šie.

Jeho Hyper­lapse robí z oby­čaj­ných videí časoz­berné, naviac „na ste­ro­idoch.“ Pre­chody medzi sním­kami tak­mer nero­zoz­náte, obraz vyzerá super a naviac je doko­nale sta­bilný, na roz­diel od ori­gi­nálu. Pozrite sami:

Face­book Insights pre eventy

Pri zakla­daní eventu boli aj jeho zakla­da­te­lia odká­zaní len na obecne dostupné čísla – počet pozva­ných a počet tých, ktorí účasť odmietli/potvrdili.

Obrá­zok @The Next Web

To samoz­rejme pre napl­ne­nie všet­kých ana­ly­tic­kých chú­ťok nestačí. FB teda pri­dal infor­mačne bohat­šie Insighty pre stránky, ktoré zakla­dajú event. Tie obsa­hujú infor­má­cie o rea­chi eventu, počte pozretí a pre­po­jení.

Správy na Pin­te­reste

Uží­va­te­lia tejto sociálne siete si po novom môžu o jed­not­li­vých pinoch v súkromí poke­cať. Pin­te­rest správy ale majú svoje špe­ci­fiká.

V prvom rade, neexis­tuje v nich stále dostupný con­tact list, cez ktorý môžete kedy­koľ­vek začať komu­ni­ko­vať s hoci­kým. Správy si môžete začať posie­lať až po tom, čo nie­komu pošlete pin.

Pin­te­rest nechce, aby sa z jeho plat­formy stal chat, chce len dať uží­va­te­ľom širší pries­tor na vyjad­re­nie názoru, a to aj v súkromí. Dobrá cesta.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)