Ako sa darí slo­ven­skému nomi­nan­tovi na star­tup roka, apli­ká­cii GoCatchMe?

Ráchel Matušková / 12. november 2015 / Business

O apli­ká­cii GoCatchMe sme už písali keď bola ešte nová, čerstvá, voňa­vučká. Ako sa jej darí dnes, kam sa posu­nula? Čo sa tomuto pro­jektu poda­rilo od augusta, kedy sme o nich písali?

GoCathMe je appka, ktorá spája ľudí navzá­jom, ale aj pod­niky a ich zákaz­ní­kov, má teda dve mož­nosti využi­tia, prin­cíp je však rov­naký. Na jed­nej strane je pou­ží­va­teľ, či už bežný člo­vek alebo pod­nik, ktorý vytvorí výzvu pre ostat­ných pou­ží­va­te­ľov appky v jeho okolí. Ak sa nie­kto roz­hodne túto výzvu pri­jať, má na jej spl­ne­nie nasle­dov­ných 30 minút. Odme­nou mu bude stret­nu­tie s novým člo­ve­kom alebo v prí­pade komerč­ného sub­jektu aj niečo naviac.

O jed­nom úspe­chu GoCatchMe sme vás už infor­mo­vali. Appka bola jed­nou z nomi­no­va­ných na pre­stížne oce­ne­nie CESA pre rok 2015, ako star­tup roka. K čomu im ešte raz gra­tu­lu­jeme, kon­ku­ren­cia bola sku­točne silná a pre tak mladý star­tup je veľ­kým úspe­chom samotná nomi­ná­cia.

Čo ďalej? Od augusta pre­behlo pár mesia­cov a GoCathMe vyzerá, že to myslí sku­točne vážne.

Modul pre komerčné sub­jekty, ako sú rôzne pod­niky, je dnes už dokon­čený dostupný v jed­no­du­chej a pre­hľad­nej podobe na web stránke. Pod­niky si tu môžu rýchlo regis­tro­vať a nasta­vo­vať svoje kam­pane podľa potreby s obme­dze­ním len vlast­nej vyna­lie­za­vosti.

Novin­kou je tiež pri­da­nie navi­gá­cie do appky. Šípka navi­guje kečera a záro­veň meria vzdia­le­nosť k jeho odmene.

GoCathMe zvo­lila zábavnú formu pro­pa­gá­cie za úče­lom budo­va­nia komu­nity a zväč­šo­va­nia počtu pou­ží­va­te­ľov. Zor­ga­ni­zo­vali 3 veľké kečer­ské akcie, dve v Olo­mouci a jedna v Zla­tých Morav­ciach. Na týchto akciách sa vo veľ­kom ove­rila funkč­nosť apli­ká­cie, ako aj záu­jem o ňu. 

Najb­liž­šie sa na veľkú chy­ta­ciu uda­losť GoCatchMe môžete tešiť už 5. decem­bra a to dokonca v 19 mes­tách naraz. Bude to dote­raz naj­väč­šia kečer­ská akcia a bude sa konať naprí­klad v Prahe, Bra­ti­slave, Tren­číne či Nitre a mno­hých iných mes­tách. V zapo­je­ných mes­tách sa v rov­na­kom čase zobra­zia výzvy na chy­ta­nie v rámci via­noč­ných trhov.

Apli­ká­cia je dostupná pre Android aj iOS a momen­tálne má nie­koľko tisíc pou­ží­va­te­ľov. Väčší záu­jem je v Česku, kde je až 65% zo všet­kých pou­ží­va­te­ľov. GoCatchMe je stále vo väč­šej miere využí­vaná pou­ží­va­teľmi-jed­not­liv­cami na chy­ta­nie sa navzá­jom. Appka dote­raz spo­lu­pra­co­vala so 14 komerč­nými sub­jek­tami, ktoré zve­rej­nili svoju výzvu.

K cha­la­nom Micha­lovi, Jin­dři­chovi a Vla­dovi s a pri­po­jil nový člen tímu Jirka, ktorý sa stará o akti­vity v Česku. Cha­lani pri­pra­vujú aj ďal­šie novinky, na ktoré sa tešíme a budem Vás ďalej infor­mo­vať.

Pridať komentár (0)