Ako sa Uberu darí na Slo­ven­sku — Pohľad vodi­čov a zákaz­ní­kov

Alexandra Dulaková / 7. novembra 2015 / Business

Appku Uber máme na Slo­ven­sku od augusta a stihla už spô­so­biť cel­kom veľký roz­ruch. Vyšet­ruje ju Európ­ska komi­sia, v Bra­ti­slave proti nej hro­madne štraj­ko­vali taxi­kári, no záro­veň sa v našom hlav­nom meste teší aj čoraz väč­šej popu­la­rite. Poroz­prá­vali sme sa s vodičmi aj pasa­žiermi, aby sme zis­tili, prečo sa tento kali­forn­ský zázrak pomaly ale isto roz­pína aj u nás. 

Čo sa týka argu­men­tov proti Uberu, sú väč­ši­nou o tom istom. Zatiaľ čo bežní taxi­kári svo­jej službe musia odo­vzdá­vať zásadnú časť výnosu, vyba­vo­vať si rôzne licen­cie, pois­tky, pop­rí­pade poži­čia­vať auto a pod­stu­po­vať psy­cho­lo­gické testy, vodiči Uberu to majú oveľa jed­no­duch­šie. Licen­cie si vyba­vo­vať nemu­sia a vďaka tomu obchá­dzajú mnohé papie­ro­vačky, vyba­vo­vačky, no najmä — poplatky. Z toho pri­ro­dzene pra­me­nia aj niž­šie ceny, ktoré si Uber môže dovo­liť ponú­kať, a ktoré bežné taxi služby sta­vajú do neprí­jem­nej pozí­cie.

Lac­nej­šia kon­ku­ren­cia ich pri­praví o zákaz­ní­kov, pokiaľ sa teda neroz­hodnú situ­ácii pris­pô­so­biť a ceny rov­nako nezní­žiť. Taxi­kári sa však sťa­žujú, že to je pri ich už bez­tak biedne platy prí­šerná vidina. Vodiči Uberu jed­no­du­cho zará­bajú viac. Na prob­lém si sľú­bila posvie­tiť naša vláda, ako aj Európ­ska komi­sia, ktorá vyšetrí, či vodiči Uberu, ako aj samotná spo­loč­nosť, postu­pujú v súlade so zákonmi. Keďže apli­ká­cia Uber postu­puje v kaž­dom člen­skom štáte Únie za rov­na­kých pod­mie­nok, je súčas­ťou feno­ménu zdie­ľa­nej eko­no­miky, preto k nemu musí Komi­sia pri­stu­po­vať ako k celo­európ­skej zále­ži­tosti. 

Zatiaľ čo sa taxi­kári naťa­hujú so zákonmi, Uber si zís­kava čoraz väč­šiu fanú­ši­kov­skú základňu. Sú bez­kon­ku­renčne lac­nejší než drvivá väč­šina bež­ných taxis­lu­žieb a pra­vi­delne svo­jich zákaz­ní­kov záso­bujú zau­jí­ma­vými akci­ami. Ak ste Uber nie­komu odpo­ru­čili, dostali ste zľavu, on rovno jazdu zadarmo. Nechý­bajú ani úsmevné akcie, ako mož­nosť objed­nať si spolu s taxí­kom na pät­násť minút pät­násť mačia­tok na hra­nie, či služba taxi lode na Dunaji. Prvé tri dni dokonca Uber vozidlá jaz­dili úplne zadarmo, aby si zís­kali čo naj­väč­šiu pozor­nosť a pri­lá­kali ľudí, kto­rých bežné taxis­lužby z rôz­nych dôvo­dov omr­zeli. Týka sa to najmä mla­dých a tech­nicky zdat­ných ľudí, ktorí sú nie­len nad­šení z mož­nosti zapla­tiť menej, ale aj zvyk­nutí na aktívne pre­po­je­nie bež­ného života so smartp­ho­nom a inter­ne­tom

Uber šikovne pra­cuje s obomi a zjed­no­du­šuje tak svo­jim zákaz­ní­kom bežný život. Aj keď sa na konci sep­tem­bra orga­ni­zo­val veľký taxi­kár­sky štrajk, počas kto­rého sa nie­koľko sto­viek taxí­kov vybralo na hlavné bra­ti­slav­ské ťahy a na nie­koľko hodín pro­testne skom­pli­ko­vali dopravu, zdá sa, že priaz­nivci ame­ric­kej apli­ká­cie si stoja za svo­jím. Jej výhody sú neprie­hľad­nu­teľné. Naši taxi­kári boli pri­tom ešte mierni — inde pri pros­tes­toch vodiči pre­vra­cali autá, spô­so­bo­vali požiare a vyvo­lá­vali fyzické potýčky. 

Medzi opý­ta­nými uží­va­teľmi Uberu sa nena­šiel nikto, kto by popie­ral nasle­dovné: Uber je prak­tický, pre­hľadný a vychá­dza v ústrety najmä zákaz­ní­kovi, čo je, koniec kon­cov, poin­tou podob­ných slu­žieb. Tu sú nie­ktoré z fak­to­rov, ktoré ľudí pre­sved­čili, aby pre­šli na služby Uberu:

Ak som na novom mieste, ktoré nepo­znám, nehrozí, že ma vodič povláči po celom meste len preto, aby na mne zaro­bil. Celú trasu mám pred sebou na tele­fóne.” Peter (21), Štu­dent, Bra­ti­slava

Uberu nemu­sím vysvet­ľo­vať, kde sto­jím, ako ma nájdu, kde majú zastať… Vďaka loka­li­zá­cii to presne vidia a vedia sa podľa toho aj zaria­diť.” Ano­nym

Najmä pri víken­do­vých akciách nemu­sím dávať pozor, aby mi ostala hoto­vosť na taxík, pop­rí­pade sa naťa­ho­vať s drob­nými, pre­tože všetko rie­šim cez ban­kovú kartu. V pod­state pri sebe musím mať len tele­fón a nič viac.” Mar­tin (19), Štu­dent, Bra­ti­slava 

Uber mi pošle sms-ku, keď dorazí, čo väč­šina bež­ných taxí­kov nerobí. Okrem toho mi aj ukáže pro­fil vodiča a jeho hod­no­te­nie, a aj keď to samoz­rejme nemôže úplne vylú­čiť mož­nosť, že ide o neja­kého blázna alebo úchyla, predsa len sa takto cítim bez­peč­nej­šie. A taxík vždy môžem odmiet­nuť, s tým, že Uber mi za to nič neúč­tuje.” Anna (25), Bra­ti­slava

Viem presne za čo a koľko pla­tím, a pla­tím najmä menej.” Ano­nym

Uber fun­guje medzi­ná­rodne a je spo­ľah­livý, takže keď som na novom mieste, kde ho tiež pou­ží­vajú, nemu­sím rie­šiť hľa­da­nie novej taxis­lužby, tŕp­nuť, či mi ako turis­tovi nena­úč­tujú troj­ná­so­bok ceny, pop­rí­pade či je bez­pečná… Všade pla­tia tie isté pra­vidlá a mne stačí mať nain­šta­lo­vanú jedinú apli­ká­ciu.” Tomáš (28), Fre­e­lan­cer

Čo sa týka vodi­čov Uberu, voľba začať s touto prá­cou bola tiež moti­vo­vaná jas­nými dôvodmi: lepší záro­bok, menej papie­ro­va­čiek, fle­xi­bilná pra­covná doba. Uber je pre mno­hých spô­so­bom pri­vy­ro­be­nia si a medzi týchto ľudí pat­ria rov­nako štu­denti, ako aj menší pod­ni­ka­te­lia, či úplne bežní ľudia, ktorí cez deň trá­via čas v práci a neskôr si sadnú za volant. Na zamest­na­nie potre­bujú Uberu odo­vzdať čistý záznam z regis­tra tres­tov a záznam o vodičs­kých prie­sup­koch, papiere k autu a ak ich Uber schváli, možu okam­žite začať. 

Jaz­dím pre Uber už dva týždne, pri­čom ma čaká ešte jedno kolo for­mál­nych pod­pi­so­va­čiek u nich v kan­ce­lá­rii, ale zatiaľ na mňa ešte nemali čas. Čo sa týka pla­te­nia, Uber kaž­dému vodi­čovi ponúka okrem bež­ného platu aj mož­nosť bonu­sov, v prí­pade, že za mesiac odve­zie aspoň 40 kli­en­tov. Ja som si zatiaľ sti­hol zaro­biť 240 eur a bonus bol v mojom prí­pade 60 eur. Ak vodiči počet povin­ných jázd nespl­nia, zaro­bia si za mesiac asi 100 eur. Medzi “povinné” jazdy pat­ria aj dve nočné, keďže vtedy to v našom fachu naj­viac žije. Cez deň to je zatiaľ tro­chu mŕtve.” Štu­dent FEI (22)

Prejsť na Uber som sa roz­ho­dol po tom, čo som pri inej taxis­lužbe za mesiac pri nor­mál­nom výkone zaro­bil len 50 eur. Nebolo kli­en­tov. Bolo to strašne málo a väč­šinu malého zárobku mi samoz­rejme strhla taxis­lužba. Takto zará­bam pod­statne viac a som spo­kojný, nemu­sím rie­šiť toľko vecí.” Peter (27)

V Uberi sedia úplne bežní vodiči, ľudia ako ty alebo ja, takže aj pocit ísť s Ube­rom je cel­kom iný, ako pri nor­mál­nom taxíku. Je to uvoľ­ne­nej­šie. Ja som štu­dent a popri tom si nie­kedy idem takto pri­vy­ro­biť. Sad­nem do auta a idem si zajaz­diť.” Štu­dent FIT (21)

Ľudia, ktorí pre­šli na Uber, záro­veň ostat­ným taxis­luž­bám odka­zujú jediné — píše sa rok 2015 a my chceme veci rie­šiť jed­no­du­cho, efek­tívne a lacne. „Ak sa vodi­čom ich pod­mienky nepá­čia, môžu predsa vždy prejsť na Uber a zaro­biť si viac,” zhr­nul názory via­ce­rých jeden z oslo­ve­ných zákaz­ní­kov. „Uber vodiči všade na svete zará­bajú aspoň toľko čo vodiči všet­kých ostat­ných taxis­lu­žieb, takže pokiaľ majú vlastné auto, nie je o čom. Ak nie, môžu si nejaké auto zohnať za pár tisíc a za pol roka práce pre Uber ho majú spla­tené.”

Pre zamest­nanca Uberu neexis­tuje fixná pra­covná doba — stačí zapnúť apli­ká­ciu a može jaz­diť, naprí­klad po práci, alebo vo svo­jom voľ­nom čase. Poten­ciálni zákaz­níci si z im najb­liž­ších áut môžu vybrať a keďže Uber taxí­kov zatiaľ po Bra­ti­slave nejazdí až tak veľa, boj o zákaz­ní­kov sa nekoná. Skôr naopak, väč­ši­nou sú to zákaz­níci, ktorí majú prob­lém zohnať voľný Uber, v čom sa skrýva zatiaľ ich naj­väčší nedos­ta­tok. Ďalší je možno len to, že na objed­na­nie taxíka treba inter­net v mobile, ktorý nie každý má. Ale pokiaľ bude jeho kari­éra v Bra­ti­slave pokra­čo­vať tak ako dote­raz, počet áut sa iste zvýši a počet ľudí, ktorý inter­net v mobile má, sa už zvy­šuje. Bude viac vodi­čov aj viac zákaz­ní­kov.

Uber vraj v Bra­ti­slave nekončí — je to jedno z 300 miest, kde Uber fun­guje, a ak sa osvedčí, spo­loč­nosť chce expan­do­vať ďalej. Ak sa, na dru­hej strane, neo­svedčí, stane sa prav­de­po­dobne to isté, čomu boli nedávno sved­kami oby­va­te­lia Ham­burgu, Fran­furtu a Düs­sel­dorfu. Z týchto miest sa služba stiahla po tom, čo Frank­furt­ský súd roz­ho­dol, že vodiči Uberu si v Nemecku budú musieť zado­vá­žiť tie isté licen­cie ako všetci ostatní taxi­kári. Uber sľu­buje, že je to len dočasné rie­še­nie a medzi­tým v pre­vádzke pokra­čuje aspoň v Ber­líne a Mní­chove.

Nemecko ale ani zďa­leka nie je prvou kra­ji­nou, ktorá sa proti službe búri. Vo Fran­cúz­sku taxi­kári — ako je pre kra­jinu bežné — viac­krát odu­šev­nene štraj­ko­vali, čo vyús­tilo až do zatknu­tia dvoch fran­cúz­skych pred­sta­vi­te­ľov Uberu. V Talian­sku sa súd vyjad­ril, že Uber pre ostatné taxi služby pred­sta­vuje nefé­rovú kon­ku­ren­ciu a zo Špa­niel­ska sa apli­ká­cia dokonca stiahla úplne. Podľa usta­no­va­nia súdu nefun­go­vala v súlade s miest­nymi zákonmi. Čo Uber čaká na slo­ven­skej scéne je zatiaľ otázne a závisí to od vyhod­no­te­nia slo­ven­ských súdov aj Európ­skej komi­sie, ako aj od záujmu zákaz­ní­kov. Isté však je, že oba tábory majú veľmi pre­sved­čivé argu­menty, za kto­rými sú odhod­lané si stáť.

V dru­hej časti článku sa pozrieme názory taxi­ká­rov a samot­ných Taxi slu­žieb. Uvi­díme, či je všetko také ružové aj z ich pohľadu.

Pridať komentár (0)