Ako sa zme­nili naj­zná­mej­šie web stránky od ich zalo­že­nia

Tomáš Kahn / 13. marca 2015 / Tech a inovácie

Viete ako vyze­ral The­Fa­ce­book v roku 2004, keď vzni­kol? Alebo ostatné dnes popu­lárne web stránky? Pozrite si pekne spra­co­vanú infor­gra­fiku, ktorá vás zave­die do his­tó­rie inter­netu.

Face­book, Twit­ter, Apple, Google, Lin­ke­dIN, You­tube, Ebay, Yahoo či Flickr zme­nili spô­sob pou­ží­va­nia inter­netu a momen­tálne pat­ria k najk­raj­ším webom súčas­nosti.

Ako však vyze­rali pri svo­jom vzniku?

zdroj: ninjaessays.com

Pridať komentár (0)