Ako sa zoznámiť v 21. storočí? Kamošov pre spoločné zážitky nájdeš na Gettpal

Marianna Mikešová / 23. augusta 2017 / Tech a inovácie

Ži­jeme v on­line dobe, keď sa zdá, že nad­vä­zo­va­nie no­vých kon­tak­tov je ľah­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Áno aj nie. V on­line dobe sa môžu mnohí cí­tiť sami a ne­ve­dia nad­via­zať re­álne kon­takty. Te­raz im môže po­môcť táto mo­derná plat­forma, ktorá pre­pája on­line a off­line svet.

zdroj: pexels.com

Ži­jeme v on­line dobe, keď sa zdá, že nad­vä­zo­va­nie no­vých kon­tak­tov je ľah­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Áno aj nie. V on­line dobe sa môžu mnohí cí­tiť sami a ne­ve­dia nad­via­zať re­álne kon­takty. Te­raz im môže po­môcť táto mo­derná plat­forma, ktorá pre­pája on­line a off­line svet.

Gett­pal už dnes pre mno­hých nie je ne­známy po­jem. Mo­derná on­line-off­line plat­forma, ktorá spája pria­teľ­ských a ot­vo­re­ných ľudí nie­len na Slo­ven­sku, si už na­šla množ­stvo priaz­niv­cov. At­rak­tívna je najmä preto, že do­káže pre­ná­šať on­line zná­mosti do re­ál­neho off­line pro­stre­dia. Svoju zá­kladňu má ok­rem Bra­ti­slavy aj v Brne, Prahe, Ber­líne a vo Viedni. Spolu už Gett­pal za dva roky fun­go­va­nia zor­ga­ni­zo­val viac ako 22-ti­síc stret­nutí, na kto­rým za nové zná­mosti vďačí aj množ­stvo Slo­vá­kov. Za pro­jek­tom stoja mladí nad­šenci, ktorí Gett­pal po­sú­vajú ne­us­tále vpred!

Gett­pal bude ešte lepší

Te­raz je hľa­da­nie ka­mo­šov s Gett­pa­lom ešte jed­no­duch­šie. Má to­tiž vlastnú ap­li­ká­ciu pre iOS aj An­droid. „Pri­chá­dzali sme o ľudí, ktorí majú svoje dô­vody, prečo nie sú na naj­zná­mej­šej so­ciál­nej sieti. Chceli sme si vy­tvo­riť svoje zá­ze­mie, ktoré bu­deme po­stupne zdo­ko­na­ľo­vať,“ tvr­dia au­tori pro­jektu. Sú pre­sved­čení o tom, že je lep­šie vy­tvo­riť najprv as­poň jed­no­du­chú ver­ziu, než ča­kať nie­koľko ro­kov na spus­te­nie „do­ko­na­lej“ ap­li­ká­cie. V no­vej appke si čle­no­via Gett­palu môžu fil­tro­vať eventy podľa svojho zá­ujmu. Te­šiť sa môžu z vyš­šej bez­peč­nosti, pre­tože Gett­pal tím kon­tro­luje každý pro­fil a do­hliada na do­dr­žia­va­nie sluš­ného sprá­va­nia on­line aj na off­line even­toch.

V rámci ne­us­tá­leho roz­voja pro­jektu chcú au­tori viac pod­po­ro­vať ak­tív­nych čle­nov, ktorí vy­tvá­rajú eventy pre Gett­pa­lá­kov. „Spus­tíme prog­ram am­ba­sá­do­rov, ktorí budú od­me­ňo­vaní za eventy, ktoré or­ga­ni­zujú pre ľudí. Vý­sled­kom bude, že sa bude diať veľa rôz­no­ro­dých even­tov (od behu až po náv­števy ga­lé­rií) a každý si bude môcť vy­brať to, čo ho baví. Vždy ho tam bude ča­kať usmiaty am­ba­sá­dor,“ vy­svet­lili au­tori. Pri ta­kejto fi­lo­zo­fii je tak­mer za­ru­čené, že s aocit­neš na mieste a me­dzi ľuďmi, kde jed­no­du­cho pat­ríš. :) Gett­pal pri­pra­vuje tiež mož­nosť pré­mi­ového účtu, ktorý ešte viac zjed­no­duší hľa­da­nie no­vých ka­mo­šov pre spo­ločné špor­to­va­nie, zá­bavu a ďal­šie ak­ti­vity.

Gett­pal ako fi­remný be­ni­fit

Tím pra­cuje aj na pro­dukte pre stredné a veľké firmy. Po­mo­cou ap­li­ká­cie Gett­pal im to­tiž chcú po­môcť so­cia­li­zo­vať za­mest­nan­cov a pri­ná­šať im be­ne­fity te­am­bu­il­din­gov na den­no­den­nej báze za zlo­mok ceny, akú by bežne za­pla­tili. „Mnohí Gett­pa­láci pô­so­bia v kor­po­rá­ciách a keď sme sa s nimi roz­prá­vali, čo im v ži­vote chýba a ako pod­po­riť ich či ich ko­le­gov, na­pa­dol nám tento be­ne­fitný fi­remný prí­stup, ktorý už za­čí­name po­nú­kať,“ do­dali au­tori pro­jektu.

Ako Gett­pal fun­guje?

Pro­jekt fun­guje na zá­klade dob­ro­voľ­ných prís­pev­kov čle­nov a pod­po­ro­va­te­ľov. Fun­guje na báze ma­lých me­sač­ných prís­pev­kov, od­stup­ňo­va­ných od 3 do 7 eur. Je to suma, ktorá mno­hých ne­za­ťaží a nám umožní pro­jekt po­su­núť na ešte vyš­šiu úro­veň. Veď za je­den obed s ko­le­gami dáš často viac. Sa­moz­rejme, sup­por­te­rom ich prís­pe­vok umož­ňuje čer­pať via­ceré vý­hody ply­núce z ich zá­ujmu o pod­poru.

Gett­pal tvorí ko­mu­nita pria­teľ­ských ľudí, ktorí radi spoz­ná­vajú nové tváre. Ne­zá­leží na tom, kto ako vy­zerá alebo od­kiaľ je. Je­diné na čom zá­leží, je spo­ločná ak­ti­vita a to, aby sa k sebe všetci sprá­vali to­le­ran­tne v zmysle fi­lo­zo­fie Gett­palu. Podľa jeho ví­zie exis­tuje svet, v kto­rom ne­zá­leží na tom, či si sa roz­išiel s par­tne­rom, pre­sťa­ho­val sa či sa len chcel zo­zná­miť s no­vými ľuďmi. Stačí pár klik­nutí alebo jedno stret­nu­tie a už ni­kdy ti ne­bude chý­bať par­ťák na čo­koľ­vek, či už je to šport, ces­to­va­nie, party či len po­kec pri káve. :)

Pridať komentár (0)