Ako si nabiť tele­fón počas jazdy na bicykli

Kristína Šuvadová / 24. februára 2016 / Zaujímavosti

Máš len 1% baté­rie, no svoj tele­fón súrne potre­bu­ješ? Si na výlete a nikde nie je nič kde by si si tele­fón mohol nabiť? Nevadí. Mladý chla­pec menom Tho­mas vymys­lel, ako si vyro­biť vlastnú externú nabí­jačku.

Len 16-ročný Tho­mas spo­jil dve svoje naj­väč­šie vášne — bicyk­lo­va­nie a elek­tro­niku. Nedávno totiž sám zostro­jil externú nabí­jačku pre tele­fóny, ktorú stačí umiest­niť na bicy­kel.

Všetko doká­zal len pomo­cou ven­ti­lá­tora z počí­ta­čo­vého pro­ce­sora, mobil­nej baté­rie a pár súčias­tok. Dokopy ho to stálo len neuve­ri­teľ­ných 5 dolá­rov (4.53 eur)!

bike3

foto: inhabitat.com

Na výrobu podob­ného zaria­de­nia budeš potre­bo­vať starý počí­ta­čový ven­ti­lá­tor, baté­riu z mobilu, malý vypí­nač a tiež pár vecí, ako naprí­klad lepiacu piš­toľ a spáj­ko­vačku. Najprv musíš dať dole vrtuľu z chla­diča. Keď uvi­díš tri trčiace “kolíky” pomo­cou mul­ti­metra (v nasta­vení pre strie­davé napä­tie) odme­raj, z kto­rých dvoch dosta­neš naj­lep­šie napä­tie a ku kaž­dému z nich pris­páj­kuj káb­lik. Vrtuľu pri­pevni nas­päť, vytvor dió­dový mos­tík a pri­poj ho k ven­ti­lá­toru. Teraz z tohto jed­no­du­chého zaria­de­nia doká­žeš dostať 4V a 60mA.

bkie1

foto: inhabitat.com

Je zau­jí­mavé, ako sú nie­ktoré deti nad­mierne inte­li­gentné. Mnoho detí v 16-tich rokoch rieši úplne iné veci, neho­vo­riac o tom, že nimi “hádže puberta”. O to väčší obdiv si mladý Tho­mas u nás zís­kal.

ike2

foto: inhabitat.com

Schéma zapojenia

foto: inhabitat.com

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)