Ako si nabiť tele­fón počas jaz­dy na bicyk­li

Kristína Šuvadová / 24. februára 2016 / Zaujímavosti

Máš len 1% baté­rie, no svoj tele­fón súr­ne potre­bu­ješ? Si na výle­te a nikde nie je nič kde by si si tele­fón mohol nabiť? Neva­dí. Mla­dý chla­pec menom Tho­mas vymys­lel, ako si vyro­biť vlast­nú exter­nú nabí­jač­ku.

Len 16-roč­ný Tho­mas spo­jil dve svo­je naj­väč­šie váš­ne — bicyk­lo­va­nie a elek­tro­ni­ku. Nedáv­no totiž sám zostro­jil exter­nú nabí­jač­ku pre tele­fó­ny, kto­rú sta­čí umiest­niť na bicy­kel.

Všet­ko doká­zal len pomo­cou ven­ti­lá­to­ra z počí­ta­čo­vé­ho pro­ce­so­ra, mobil­nej baté­rie a pár súčias­tok. Doko­py ho to stá­lo len neuve­ri­teľ­ných 5 dolá­rov (4.53 eur)!

bike3

foto: inhabitat.com

Na výro­bu podob­né­ho zaria­de­nia budeš potre­bo­vať sta­rý počí­ta­čo­vý ven­ti­lá­tor, baté­riu z mobi­lu, malý vypí­nač a tiež pár vecí, ako naprí­klad lepia­cu piš­toľ a spáj­ko­vač­ku. Najprv musíš dať dole vrtu­ľu z chla­di­ča. Keď uvi­díš tri trčia­ce “kolí­ky” pomo­cou mul­ti­met­ra (v nasta­ve­ní pre strie­da­vé napä­tie) odme­raj, z kto­rých dvoch dosta­neš naj­lep­šie napä­tie a ku kaž­dé­mu z nich pris­páj­kuj káb­lik. Vrtu­ľu pri­pev­ni nas­päť, vytvor dió­do­vý mos­tík a pri­poj ho k ven­ti­lá­to­ru. Teraz z toh­to jed­no­du­ché­ho zaria­de­nia doká­žeš dostať 4V a 60mA.

bkie1

foto: inhabitat.com

Je zau­jí­ma­vé, ako sú nie­kto­ré deti nad­mier­ne inte­li­gent­né. Mno­ho detí v 16-tich rokoch rie­ši úpl­ne iné veci, neho­vo­riac o tom, že nimi “hádže puber­ta”. O to väč­ší obdiv si mla­dý Tho­mas u nás zís­kal.

ike2

foto: inhabitat.com

Schéma zapojenia

foto: inhabitat.com

Zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)