Ako si nájsť prácu v star­tupe?

Wezeo: Grigor Ayrumyan / 4. augusta 2014 / Startupy

Takýchto blo­gov tu už bolo veľa, no napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí si pri uchá­dzaní o prácu nedá­vajú pozor na úplné bana­lity. Preto pova­žuj tento blog za návod, ako si nájsť prácu v akej­koľ­vek firme. Lebo veľa z toho, čo tu píšem, vníma rov­nako väč­šina zamest­ná­va­te­ľov.

50% úspe­chu je dostať sa na poho­vor

Nemu­sím asi hovo­riť, že zákla­dom pre kva­litnú firmu je kva­litný tím ľudí. A preto si dávam pozor, koho vôbec na poho­vor pozvem, nie to ešte prij­mem do práce. Nerád strá­cam čas (hlavne ten svoj), a preto každá hodina, ktorú ušet­rím, mi ostane na niečo dôle­ži­tej­šie. Opäť som sa poba­vil a skoro aj zapla­kal pri tom, ako som lus­tro­val živo­to­pisy ľudí, ktorí sa k nám hlá­sia do práce.

Cha­rak­ter je viac ako „skills”

Som v tom pomerne nová­čik, ale za tú dobu, čo pod­ni­kám, som mal cca cez 100 osob­ných poho­vo­rov. Neus­tále zdo­ko­na­ľu­jem svoje psy­cho­lo­gické a občas „magické” schop­nosti odha­ľo­va­nia ľud­ského cha­rak­teru a poten­ciálu.

V prvom rade mi ide o to, aký si člo­vek a v dru­hom rade, čo doká­žeš. Tieto dve veci spolu úzko súvi­sia a ovplyv­ňujú sa. No stále tvr­dím, že pokiaľ máš „kva­litný” cha­rak­ter, tak je len otáz­kou času, kedy nado­bud­neš zruč­nosti, ktoré potre­bu­ješ k práci. To ale nezna­mená, že by si nemal vedieť nič, práve naopak.

Ťažko defi­no­vať, čo je kva­litný cha­rak­ter. Podľa mňa však exis­tuje istý súhrn vlast­ností, ktoré by nemali chý­bať:

- dis­cip­li­no­va­nosť: Čiže plň to, čo si sľú­bil, nie­len voči oko­liu, ale hlavne voči sebe. Keď doká­žeš zme­niť svoje zlé návyky a máš silnú vôľu v tom pokra­čo­vať ďalej, čiže si kon­zis­tentný, tak to je ono.

- čest­nosť: To, čo si mys­líš, treba hovo­riť do očí, aj keď vieš, že dru­hej strane sa to nebude páčiť. Pokojne aj na poho­vore.

- moti­vá­cia: Buď vnú­torne moti­vo­vaný tak, aby si sa posú­val bez toho, že ťa musí nie­kto stále chvá­liť alebo na teba tla­čiť. Spô­soby, ako sa roz­ví­jať, musíš hľa­dať sám.

- odvaha: Nebáť sa tvrdo makať a tro­chu sa zapo­tiť. Zabo­juj a ukáž viac, ako len to, čo sa od teba oča­káva.

Áno, viem. Sú to klišé a ide­ály, ale ja sa vždy v ľuďoch sna­žím nájsť aspoň jednu z týchto vlast­ností, aj keď to nemusí nič zaru­čo­vať. Teraz ale prej­dem rovno ku kon­krét­nym chy­bám, lebo už zachá­dzam do filo­zo­fie.

Nekla­mať, nekla­mať, nekla­mať

Skôr či neskôr odha­lím ja alebo nie­kto iný, že kla­meš. Mám rád svoju firmu a nezná­šam, keď jej nie­kto škodí, lebo tým pádom ničí niečo, čo roky budu­jem spolu so všet­kými šikov­nými ľuďmi, ktorí firmu tvo­ria. Veľmi rád sa pode­lím o infor­má­ciu o tvo­jich klam­stvách aj s kole­gami z iných firiem a pozi­tívnu refe­ren­ciu odo mňa už nikdy nedos­ta­neš. Slo­ven­sko je malá kra­jina, a preto stále hovo­rím, že málo­kto si môže dovo­liť takto hazar­do­vať.

Pri­znať nedos­ta­tok je viac, ako tvr­diť opak.

Veľa ľudí nevie zhod­no­tiť svoje schop­nosti. Máme super prog­ra­má­to­rov a gra­fi­kov, ale ani tí naj­lepší o sebe netvr­dia, že sú experti, a že všetko vedia. Ak to tvr­díš, tak to pod­lož nie­čím hma­ta­teľ­ným, lebo hneď, ako vidím tvr­de­nia, hľa­dám aj dôkazy a keď nenáj­dem, tak mám pochyb­nosti.

Nepo­sie­laj mi len CV

Ale aspoň nejaké port­fó­lio. Gra­fici a prog­ra­má­tori to majú pomerne ľahké, môžu svoje práce uká­zať online. Ale netreba obme­dzo­vať fan­tá­ziu. Aj práv­nik môže uká­zať, akú prácu vie robiť, a to tak, že ukáže svoje naj­lep­šie zmluvy, alebo stručne opíše prob­le­ma­tiku, ktorú vyrie­šil. Keď ale port­fó­lio nemáš, je načase uro­biť si ho, alebo sa aspoň nejako odlí­šiť. Urob pre nie­koho niečo zadarmo a posnaž sa, aby to bolo kva­litné. Keď nech­ceš inves­to­vať do svo­jej budúc­nosti, tak prečo by som ti mal veriť, že budeš chcieť inves­to­vať ener­giu do firmy, ktorá nie je tvoja, aj keď v budúc­nosti by mohla byť?

Zmena práce ti nezmení život

Keď sa mi na pozí­ciu prog­ra­má­tora hlá­sia robot­níci, vojaci, sbs-kári, úrad­níci alebo kuchári, je to pre mňa zúfalý výkrik do tmy (jedine, že by prek­va­pili). Práca ti môže zme­niť život, ale ak nezme­níš mys­le­nie, bude to krát­ko­dobá zále­ži­tosť. Nikto ti nepo­môže k lep­šej budúc­nosti tak, ako ty sám. Tak začni najprv od seba. Zmeň sa, nauč sa niečo. Inter­net má dnes každý a tam náj­deš všetky infor­má­cie, ktoré potre­bu­ješ.

Titul je fajn, ale čo prax?

Vysoká škola môže byť pre nie­koho štan­dar­dom istej kva­lity, ale aj na tej naj­lep­šej škole sa nájdu veľmi neschopní ľudia. Pokiaľ tie zna­losti, ktoré ti tam ponú­kajú, nevy­uži­ješ a neroz­vi­nieš sám vlast­nou dri­nou, môžeš mať pred menom a za menom aj 5 titu­lov, ale bude ti to nanič. Samoz­rejme, vždy budú firmy, ktoré si na tom budú zakla­dať. No spo­lie­hať sa na to je prí­liš veľké riziko, lebo doba sa mení rýchlo.

Špe­cia­li­zuj sa

Nepíš, že vieš všetko (aj keby to bola pravda), ale zame­raj sa na to, v čom si naj­lepší. Je mi jasné, že vypí­sať milión schop­ností znie lákavo, ale tak to nefun­guje. Viem, koľko úsi­lia treba na to, aby som sa naučil dobre jednu oblasť, a nie to ešte 10. Takže buď mi tým hovo­ríš, že nevieš nič poriadne, alebo že vieš zo všet­kého iba niečo.

Poskytni rele­vantné info

Nepíš hlú­posti mimo tému, nemám na to čas. A ani ma nezau­jíma, že si robil čaš­níka alebo v McDo­nalde, pokiaľ si nebol úspeš­ným šéfom pre­vádzky. Keď sa hlá­siš na pozí­ciu gra­fika, fakt ma nezau­jíma, kde si bri­gá­do­val ako rozná­šač novín.

Keď fotka, tak poriadna

Už som dostal toľko vtip­ných fotiek, že sa vo firme vždy tešíme, čo ešte príde. Dobrá fotka je super, lebo uka­zuje, že si repre­zen­ta­tívny. Je to také ľud­ské, keď o člo­veku čítam a viem si ho záro­veň aj pred­sta­viť. Na dru­hej strane, ak je fotka zlá, tak si poviem, že si si nedal námahu a „bachol” si tam, čo ti prišlo pod ruku.

Neurá­žaj sa ako decko

Keď ťa neprij­meme, nevadí, svet sa predsa nezrúti. Ak si trpez­livý a vieš na sebe makať, tak ti nič neb­ráni napí­sať mi o pol roka alebo o rok, nech ťa vyskú­šame ešte raz. Pár ľudí nám dalo nega­tívne hod­no­te­nia na face­bo­oku alebo na pro­fe­sii. No keď som im napí­sal a chcel som vedieť prečo, tak neod­po­ve­dali, alebo v lep­šom prí­pade stiahli zlé hod­no­te­nie. Naozaj sa sna­žíme, aby sa každý cítil prí­jemne, keď je u nás. A ak ho nezo­be­rieme, tak poviem aj prečo, aby mal feed­back. Ale keď sa naštveš ako malé decko, druhú šancu nemu­síš dostať.

Áno, pri­pra­viť toto všetko samoz­rejme vyža­duje veľa práce a nemusí ti to zaru­čiť úspech, lebo život nie je proste fér. Ale na dru­hej strane, aj my inves­tu­jeme do pro­cesu výberu zamest­nan­cov, takže aj ty by si mal inves­to­vať do seba. Naprí­klad už len pri­pra­viť kva­litný inze­rát nám trvá tak 10h čis­tej práce. Koľko času inves­tu­ješ ty do príp­ravy svo­jej osob­nej pre­zen­tá­cie?

P.S. ešte zopár tipov na záver
- nedá­vaj do port­fólka prí­liš veľa prác, ide­álne z kaž­dého druhu 2 – 3, ktoré sú naj­lep­šie
- pri refe­ren­ciách uveď roky, nech vidíme prog­res
- nepo­sie­laj port­fólko ako nejaký odkaz v moti­vač­nom liste (ten si nie­kedy ani nepoz­riem)
- nepo­sie­laj vo for­má­toch, ktoré nie sú bežne dostupné

Zdroj: wezeo.com/sk/blog

Pridať komentár (0)