Ako si nájsť prá­cu v star­tu­pe?

Wezeo: Grigor Ayrumyan / 4. augusta 2014 / Startupy

Takých­to blo­gov tu už bolo veľa, no napriek tomu sa stá­le náj­du ľudia, kto­rí si pri uchá­dza­ní o prá­cu nedá­va­jú pozor na úpl­né bana­li­ty. Pre­to pova­žuj ten­to blog za návod, ako si nájsť prá­cu v akej­koľ­vek fir­me. Lebo veľa z toho, čo tu píšem, vní­ma rov­na­ko väč­ši­na zamest­ná­va­te­ľov.

50% úspe­chu je dostať sa na poho­vor

Nemu­sím asi hovo­riť, že zákla­dom pre kva­lit­nú fir­mu je kva­lit­ný tím ľudí. A pre­to si dávam pozor, koho vôbec na poho­vor pozvem, nie to ešte prij­mem do prá­ce. Nerád strá­cam čas (hlav­ne ten svoj), a pre­to kaž­dá hodi­na, kto­rú ušet­rím, mi osta­ne na nie­čo dôle­ži­tej­šie. Opäť som sa poba­vil a sko­ro aj zapla­kal pri tom, ako som lus­tro­val živo­to­pi­sy ľudí, kto­rí sa k nám hlá­sia do prá­ce.

Cha­rak­ter je viac ako „skills”

Som v tom pomer­ne nová­čik, ale za tú dobu, čo pod­ni­kám, som mal cca cez 100 osob­ných poho­vo­rov. Neus­tá­le zdo­ko­na­ľu­jem svo­je psy­cho­lo­gic­ké a občas „magic­ké” schop­nos­ti odha­ľo­va­nia ľud­ské­ho cha­rak­te­ru a poten­ciá­lu.

V prvom rade mi ide o to, aký si člo­vek a v dru­hom rade, čo doká­žeš. Tie­to dve veci spo­lu úzko súvi­sia a ovplyv­ňu­jú sa. No stá­le tvr­dím, že pokiaľ máš „kva­lit­ný” cha­rak­ter, tak je len otáz­kou času, kedy nado­bud­neš zruč­nos­ti, kto­ré potre­bu­ješ k prá­ci. To ale nezna­me­ná, že by si nemal vedieť nič, prá­ve naopak.

Ťaž­ko defi­no­vať, čo je kva­lit­ný cha­rak­ter. Pod­ľa mňa však exis­tu­je istý súhrn vlast­nos­tí, kto­ré by nema­li chý­bať:

- dis­cip­li­no­va­nosť: Čiže plň to, čo si sľú­bil, nie­len voči oko­liu, ale hlav­ne voči sebe. Keď doká­žeš zme­niť svo­je zlé návy­ky a máš sil­nú vôľu v tom pokra­čo­vať ďalej, čiže si kon­zis­tent­ný, tak to je ono.

- čest­nosť: To, čo si mys­líš, tre­ba hovo­riť do očí, aj keď vieš, že dru­hej stra­ne sa to nebu­de páčiť. Pokoj­ne aj na poho­vo­re.

- moti­vá­cia: Buď vnú­tor­ne moti­vo­va­ný tak, aby si sa posú­val bez toho, že ťa musí nie­kto stá­le chvá­liť ale­bo na teba tla­čiť. Spô­so­by, ako sa roz­ví­jať, musíš hľa­dať sám.

- odva­ha: Nebáť sa tvrdo makať a tro­chu sa zapo­tiť. Zabo­juj a ukáž viac, ako len to, čo sa od teba oča­ká­va.

Áno, viem. Sú to kli­šé a ide­ály, ale ja sa vždy v ľuďoch sna­žím nájsť aspoň jed­nu z tých­to vlast­nos­tí, aj keď to nemu­sí nič zaru­čo­vať. Teraz ale prej­dem rov­no ku kon­krét­nym chy­bám, lebo už zachá­dzam do filo­zo­fie.

Nekla­mať, nekla­mať, nekla­mať

Skôr či neskôr odha­lím ja ale­bo nie­kto iný, že kla­meš. Mám rád svo­ju fir­mu a nezná­šam, keď jej nie­kto ško­dí, lebo tým pádom ničí nie­čo, čo roky budu­jem spo­lu so všet­ký­mi šikov­ný­mi ľuď­mi, kto­rí fir­mu tvo­ria. Veľ­mi rád sa pode­lím o infor­má­ciu o tvo­jich klam­stvách aj s kole­ga­mi z iných firiem a pozi­tív­nu refe­ren­ciu odo mňa už nikdy nedos­ta­neš. Slo­ven­sko je malá kra­ji­na, a pre­to stá­le hovo­rím, že málo­kto si môže dovo­liť tak­to hazar­do­vať.

Pri­znať nedos­ta­tok je viac, ako tvr­diť opak.

Veľa ľudí nevie zhod­no­tiť svo­je schop­nos­ti. Máme super prog­ra­má­to­rov a gra­fi­kov, ale ani tí naj­lep­ší o sebe netvr­dia, že sú exper­ti, a že všet­ko vedia. Ak to tvr­díš, tak to pod­lož nie­čím hma­ta­teľ­ným, lebo hneď, ako vidím tvr­de­nia, hľa­dám aj dôka­zy a keď nenáj­dem, tak mám pochyb­nos­ti.

Nepo­sie­laj mi len CV

Ale aspoň neja­ké port­fó­lio. Gra­fi­ci a prog­ra­má­to­ri to majú pomer­ne ľah­ké, môžu svo­je prá­ce uká­zať onli­ne. Ale netre­ba obme­dzo­vať fan­tá­ziu. Aj práv­nik môže uká­zať, akú prá­cu vie robiť, a to tak, že uká­že svo­je naj­lep­šie zmlu­vy, ale­bo struč­ne opí­še prob­le­ma­ti­ku, kto­rú vyrie­šil. Keď ale port­fó­lio nemáš, je nača­se uro­biť si ho, ale­bo sa aspoň neja­ko odlí­šiť. Urob pre nie­ko­ho nie­čo zadar­mo a posnaž sa, aby to bolo kva­lit­né. Keď nech­ceš inves­to­vať do svo­jej budúc­nos­ti, tak pre­čo by som ti mal veriť, že budeš chcieť inves­to­vať ener­giu do fir­my, kto­rá nie je tvo­ja, aj keď v budúc­nos­ti by moh­la byť?

Zme­na prá­ce ti nezme­ní život

Keď sa mi na pozí­ciu prog­ra­má­to­ra hlá­sia robot­ní­ci, voja­ci, sbs-kári, úrad­ní­ci ale­bo kuchá­ri, je to pre mňa zúfa­lý výkrik do tmy (jedi­ne, že by prek­va­pi­li). Prá­ca ti môže zme­niť život, ale ak nezme­níš mys­le­nie, bude to krát­ko­do­bá zále­ži­tosť. Nikto ti nepo­mô­že k lep­šej budúc­nos­ti tak, ako ty sám. Tak začni najprv od seba. Zmeň sa, nauč sa nie­čo. Inter­net má dnes kaž­dý a tam náj­deš všet­ky infor­má­cie, kto­ré potre­bu­ješ.

Titul je fajn, ale čo prax?

Vyso­ká ško­la môže byť pre nie­ko­ho štan­dar­dom istej kva­li­ty, ale aj na tej naj­lep­šej ško­le sa náj­du veľ­mi neschop­ní ľudia. Pokiaľ tie zna­los­ti, kto­ré ti tam ponú­ka­jú, nevy­uži­ješ a neroz­vi­nieš sám vlast­nou dri­nou, môžeš mať pred menom a za menom aj 5 titu­lov, ale bude ti to nanič. Samoz­rej­me, vždy budú fir­my, kto­ré si na tom budú zakla­dať. No spo­lie­hať sa na to je prí­liš veľ­ké rizi­ko, lebo doba sa mení rých­lo.

Špe­cia­li­zuj sa

Nepíš, že vieš všet­ko (aj keby to bola prav­da), ale zame­raj sa na to, v čom si naj­lep­ší. Je mi jas­né, že vypí­sať mili­ón schop­nos­tí znie láka­vo, ale tak to nefun­gu­je. Viem, koľ­ko úsi­lia tre­ba na to, aby som sa naučil dob­re jed­nu oblasť, a nie to ešte 10. Tak­že buď mi tým hovo­ríš, že nevieš nič poriad­ne, ale­bo že vieš zo všet­ké­ho iba nie­čo.

Poskyt­ni rele­vant­né info

Nepíš hlú­pos­ti mimo tému, nemám na to čas. A ani ma nezau­jí­ma, že si robil čaš­ní­ka ale­bo v McDo­nal­de, pokiaľ si nebol úspeš­ným šéfom pre­vádz­ky. Keď sa hlá­siš na pozí­ciu gra­fi­ka, fakt ma nezau­jí­ma, kde si bri­gá­do­val ako rozná­šač novín.

Keď fot­ka, tak poriad­na

Už som dostal toľ­ko vtip­ných fotiek, že sa vo fir­me vždy teší­me, čo ešte prí­de. Dob­rá fot­ka je super, lebo uka­zu­je, že si repre­zen­ta­tív­ny. Je to také ľud­ské, keď o člo­ve­ku čítam a viem si ho záro­veň aj pred­sta­viť. Na dru­hej stra­ne, ak je fot­ka zlá, tak si poviem, že si si nedal náma­hu a „bachol” si tam, čo ti priš­lo pod ruku.

Neurá­žaj sa ako dec­ko

Keď ťa neprij­me­me, neva­dí, svet sa pred­sa nezrú­ti. Ak si trpez­li­vý a vieš na sebe makať, tak ti nič neb­rá­ni napí­sať mi o pol roka ale­bo o rok, nech ťa vyskú­ša­me ešte raz. Pár ľudí nám dalo nega­tív­ne hod­no­te­nia na face­bo­oku ale­bo na pro­fe­sii. No keď som im napí­sal a chcel som vedieť pre­čo, tak neod­po­ve­da­li, ale­bo v lep­šom prí­pa­de stiah­li zlé hod­no­te­nie. Naozaj sa sna­ží­me, aby sa kaž­dý cítil prí­jem­ne, keď je u nás. A ak ho nezo­be­rie­me, tak poviem aj pre­čo, aby mal feed­back. Ale keď sa naštveš ako malé dec­ko, dru­hú šan­cu nemu­síš dostať.

Áno, pri­pra­viť toto všet­ko samoz­rej­me vyža­du­je veľa prá­ce a nemu­sí ti to zaru­čiť úspech, lebo život nie je pros­te fér. Ale na dru­hej stra­ne, aj my inves­tu­je­me do pro­ce­su výbe­ru zamest­nan­cov, tak­že aj ty by si mal inves­to­vať do seba. Naprí­klad už len pri­pra­viť kva­lit­ný inze­rát nám trvá tak 10h čis­tej prá­ce. Koľ­ko času inves­tu­ješ ty do príp­ra­vy svo­jej osob­nej pre­zen­tá­cie?

P.S. ešte zopár tipov na záver
- nedá­vaj do port­fól­ka prí­liš veľa prác, ide­ál­ne z kaž­dé­ho dru­hu 2 – 3, kto­ré sú naj­lep­šie
- pri refe­ren­ciách uveď roky, nech vidí­me prog­res
- nepo­sie­laj port­fól­ko ako neja­ký odkaz v moti­vač­nom lis­te (ten si nie­ke­dy ani nepoz­riem)
- nepo­sie­laj vo for­má­toch, kto­ré nie sú bež­ne dostup­né

Zdroj: wezeo.com/sk/blog

Pridať komentár (0)