Ako som vyhral Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava. Dru­hý­krát.

Peter Dendis, Tarantula / 19. decembra 2015 / Zo Slovenska

Posledný Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava (SWBA) bol pre nás výni­močný nie­len pia­tym výro­čím, ale aj neza­bud­nu­teľ­nou rados­ťou z víťazs­tva. Pre mňa však tento pocit nebol až tak nový. Medzi víťazmi som sa totiž oci­tol už v minu­losti, keď sme vyhrali vôbec prvý bra­ti­slav­ský Star­tup Wee­kend. V takejto situ­ácii sa nevyh­nete otáz­kam typu : „Ako sa vám to poda­rilo?“. Nuž, takto.

Pred Wee­ken­dom

Na tre­ťom bra­ti­slav­skom Star­tup Wee­kende (SW) sa mi dostalo pocty viesť pane­lovú dis­ku­siu na tému „Ako vyhrať Star­tup Wee­kend?“. Okrem skú­se­ností z prvej akcie sa mi tak dostali do hlavy mnohé zau­jí­mavé infor­má­cie od iných víťa­zov. S takýmto zákla­dom som teda išiel zabo­jo­vať v tomto roč­níku.

Asi mesiac pred SWBA sme sa s Mare­kom roz­prá­vali, že by sme na tejto akcii mohli spra­viť víken­dový „team­bu­il­ding“ a ísť sa zaba­viť. Slovo dalo slovo a dali sme si tri stret­nu­tia k tomu, s akou ideou by sme na event šli.

Zade­fi­no­vali sme si základné kri­té­riá víťazs­tva a druh pro­jektu, na akom sme chceli pra­co­vať. V prvom rade sme chceli rie­šiť reálny prob­lém – náš nápad mal šet­riť čas alebo peniaze. Dru­hým kri­té­riom bolo, aby sme doká­zali za víkend uro­biť MVP a pro­stred­níc­tvom Pay Per Ins­tall ho aj zva­li­do­vať. Z toho nám vyply­nulo, že by malo ísť o mobilnú apli­ká­ciu.

Napriek tomu, že to mal byť pro­jekt na jeden víkend, mohlo sa stať, že sa nám zapáči a budeme s ním chcieť v neja­kej podobe pokra­čo­vať ďalej. Preto sme si museli vybrať odbor, ktorý nám je blízky. Tak sme si vypí­sali okruhy, v kto­rých máme kon­takty, skú­se­nosti a mož­nosti posú­vať sa ďalej.

Tento kľúč sme si nechali ule­žať v hlave a vzniklo nie­koľko nápa­dov. Nie všetky sa však hodili na SWBA. Jeden takýto nápad, ktorý sme museli odmiet­nuť, nám však naprí­klad uká­zal cel­kom zau­jí­mavý trh a roz­hodli sme sa ho zre­a­li­zo­vať. (Práve pre­bieha dola­ďo­va­nie kon­ceptu a prvá vali­dá­cia. Na jeseň by mohol uzrieť svetlo sveta.)

Iným nápa­dom bolo cro­wd­sour­cové rie­še­nie zame­rané na infor­má­cie o pohybe auto­bu­sov v kra­ji­nách, kde neexis­tujú ces­tovné poriadky. Na prvé poču­tie sa mi veľmi nepoz­dá­val, no postupne vo mne dozrelo pre­sved­če­nie, že by mohlo ísť o zau­jí­mavú myš­lienku.

Ďal­ším kro­kom bolo zosta­ve­nie tímu. Vedel som, že je dôle­žité, aby v tak­tom tíme boli aj prog­ra­má­tori, mar­ke­téri či gra­fici. Naša pred­stava bola, že sa dohod­neme s nie­koľ­kými zná­mymi a iba na túto prí­le­ži­tosť vytvo­ríme vyvá­žený tím. Pár dní pred SWBA sme však nikoho nemali, zostal som iba ja s Mare­kom.

IMG_0888

Na Wee­kende: pia­tok

Takto sme dora­zili v pia­tok večer na Eko­no­mickú uni­ver­zitu. Tam sme stretli Rasťa, nášho zná­meho zo Smart­po­intu. Pove­dal som si síce, že traja biz­nis ľudia v jed­nom tíme môže byť prob­lém, ale nechal som to tak, veď bude aspoň zábava. Rasťo ma nako­niec celý víkend veľmi prí­jemne prek­va­po­val svo­jou kva­li­tou.

Od orga­ni­zá­to­rov sme zis­tili, že zo všet­kých pri­hlá­se­ných je len sedem gra­fi­kov. To bol prob­lém, keďže dokopy malo súťa­žiť 12 tímov. Vtedy sme sa pus­tili do prvej ťaž­kej úlohy – zis­tiť, kto je gra­fik, a začať sa s ním baviť ešte pred samot­nou pre­zen­tá­ciou.

Pred­sta­vené pro­jekty boli veľmi dobré, najmä keď vez­mem do úvahy, že prišli aj ľudia s naozaj znač­nými skú­se­nos­ťami. Mal som rešpekt. Marek však náš nápad pre­zen­to­val sku­točne zau­jí­mavo. Nastala úloha číslo dva – začať pre­svied­čať ľudí, aby nám dali hlas, čím by sme dosiahli lep­šiu pozí­ciu pri zosta­vo­vaní tímu.

Poda­rilo sa a zosta­vili sme skvelý tím, v kto­rom je web­de­ve­lo­per Mar­tin (17 rokov, nick­name Frid­rich), UX gra­fik Mar­tin s kopou skú­se­ností z Avastu a dvaja štu­denti z Grazu. Tí mali na sta­rosti celú Android apli­ká­ciu.

Prvým cie­ľom tímu bolo zade­fi­no­vať si, čo chceme mať pri­pra­vené na záve­rečnú pre­zen­tá­ciu. Po vyjas­není si kom­pe­ten­cií a usku­toč­ni­teľ­nosti plánu sme sa pus­tili do roboty. Dohodli sme sa, ako bude vyze­rať MVP. Mar­tin vyro­bil základný moc­kup pre kóde­rov, ktorí si pri­pra­vili všetko potrebné tak, aby na druhý deň mohli už len kódiť appku. Frid­rich začal makať na webe, Marek navrhol kon­cept pre­zen­tá­cie. Ja som roz­be­hol prvú PPC reklamu a sociálne siete. Rasťo všetko koor­di­no­val a bol súčas­ťou kaž­dej čin­nosti.

V pia­tok sme skon­čili o pol dru­hej nad­rá­nom.

IMG_0889-1024x476@2x

Na Wee­kende: sobota

V sobotu sme si na spo­loč­ných raňaj­kách potvr­dili úlohy a dola­dili nejas­nosti. Po nich sa už tím úplne roz­de­lil, pri­čom Rasťo bol koor­di­ná­to­rom čin­ností vo vývoji, rie­šil detaily webu aj apli­ká­cie. Frid­rich pra­co­val na webe, Mar­tin kres­lil a rakúski kama­ráti kódili. Ja s Mare­kom a Ras­ťom sme sa veno­vali biz­nis stránke pro­jektu a pra­co­vali na lean can­vas.

Okrem toho sme boli, samoz­rejme, stále aktívni na Face­bo­okuTwit­teri. Záro­veň som spus­til PPC na Google, ktorá sa však do konca SWBA neroz­behla. Tiež som zis­ťo­val, ako na tom sú ostatné tímy či vyba­vo­val chý­ba­júce veci ako naprí­klad Android Deve­lo­pers Account. Marek už inten­zívne pra­co­val na pre­zen­tá­cii.

Popo­ludní za nami prišli men­tori. Rov­nako, ako som to zažil na pred­chá­dza­jú­com SWBA, aj tu boli veľké roz­diely v tom, čo a ako nám radili. Ich reak­cie však boli veľmi dobré. Musím úprimne pove­dať, že ich náv­števa nám tro­chu roz­ho­dila ryt­mus, keďže sme neve­deli, kedy presne prídu.

Náš plán do pol­noci naho­diť appku na Google Play vyze­ral byť na prvý pohľad reálny. Pri naha­dzo­vaní sme však natra­fili na chybu, ktorú sa cha­lani sna­žili opra­viť ešte ďal­šie dve hodiny. Nepo­da­rilo sa.

Tak sme teóriu o reál­nych down­lo­adoch do pre­zen­tá­cie nechali plá­vať. Okrem toho, na schvá­le­nie kam­pane do Google AdWords sa v Malaj­zii čaká nie­koľko dní, čiže by sme to aj tak nestihli.

IMG_0887@2x

Na Wee­kende: nedeľa

V nedeľu sme sa sústre­dili najmä na pre­zen­tá­ciu. Cha­lani vyro­bili a otes­to­vali demo, kres­lili sme pre­zen­tá­ciu, dopĺňali kopu úda­jov z pries­kumu.

Uve­do­mili sme si, že máme v rukách naozaj zau­jí­mavý pro­jekt a chceme na ňom pra­co­vať aj po skon­čení SWBA. Najmä, keď sa nám už počas víkendu poda­rilo nájsť pár ľudí, ktorí nám budú vedieť pomôcť roz­ší­riť treffi.co do sveta.

Počas pre­zen­tá­cií som bol tro­chu ner­vózny. Via­cerí moji favo­riti však skla­mali – nedo­tia­hnutý biz­nis model či zlá pre­zen­tá­cia. Na dru­hej strane pro­jekty, o kto­rých som ani netu­šil, v akom stave sa nachá­dzali, veľmi dobre zabrali.

Marek odpre­zen­to­val treffi.co vyni­ka­júco a my sme nako­niec vyhrali. Poda­rilo sa to vďaka celému tímu. Každý poriadne zama­kal a verím, že to bolo aj vidieť.

IMG_0886@2x

Po Wee­kende

Po skon­čení SWBA sme sa pri­hlá­sili na Glo­bal Star­tup Battle. Aj keď sme tro­chu nepo­cho­pili pra­vidlá a spra­vili tak nejaké chyby, v jed­nej kate­gó­rii sme sa dostali z 240 pro­jek­tov medzi finá­lovú 15-ku. Nevyh­rali sme.

Momen­tálne sa pri­pra­vu­jeme na reálny biz­nis. Uve­do­mu­jeme si, že výhra v súťaži v reál­nom svete veľa nezna­mená – dôle­žití sú zákaz­níci. Fina­li­zu­jeme plne funkčný MVP, ktorý budeme začiat­kom roka spúš­ťať v Kuala Lum­pur.

Ak dosiah­neme potrebné čísla, pôj­deme za smart money angel inves­to­rom. Nuž, a potom by sme Rasťa vyslali priamo do Kuala Lum­pur, aby tam na 100-tisíc down­lo­adoch vyla­dil a zva­li­do­val pro­dukt. Ak uspe­jeme, pôj­deme ďalej.

Toto bola naša cesta k víťazs­tvu na Star­tup Wee­kende Bra­ti­slava, ktorá ním našťas­tie neskon­čila. Aj vďaka skve­lému tímu treffi.co, kto­rému sa chcem touto ces­tou poďa­ko­vať. Najmä Mare­kovi, Ras­ťovi, Mar­ti­novi, Mar­ti­novi – Frid­ri­chovi, Peťovi a Chris­top­he­rovi. Okrem toho patrí veľká vďaka orga­ni­zá­to­rom a všet­kým dob­ro­voľ­ní­kom za rea­li­zá­ciu tohto eventu.

zdroj: http://www.tarantula.sk/ako-som-vyhral-startup-weekend-bratislava-druhykrat/

Pridať komentár (0)