Ako som vyhral Star­tup Wee­kend Bra­ti­sla­va. Dru­hý­krát.

Peter Dendis, Tarantula / 19. decembra 2015 / Zo Slovenska

Posled­ný Star­tup Wee­kend Bra­ti­sla­va (SWBA) bol pre nás výni­moč­ný nie­len pia­tym výro­čím, ale aj neza­bud­nu­teľ­nou rados­ťou z víťazs­tva. Pre mňa však ten­to pocit nebol až tak nový. Medzi víťaz­mi som sa totiž oci­tol už v minu­los­ti, keď sme vyhra­li vôbec prvý bra­ti­slav­ský Star­tup Wee­kend. V takej­to situ­ácii sa nevyh­ne­te otáz­kam typu : „Ako sa vám to poda­ri­lo?“. Nuž, tak­to.

Pred Wee­ken­dom

Na tre­ťom bra­ti­slav­skom Star­tup Wee­ken­de (SW) sa mi dosta­lo poc­ty viesť pane­lo­vú dis­ku­siu na tému „Ako vyhrať Star­tup Wee­kend?“. Okrem skú­se­nos­tí z prvej akcie sa mi tak dosta­li do hla­vy mno­hé zau­jí­ma­vé infor­má­cie od iných víťa­zov. S takým­to zákla­dom som teda išiel zabo­jo­vať v tom­to roč­ní­ku.

Asi mesiac pred SWBA sme sa s Mare­kom roz­prá­va­li, že by sme na tej­to akcii moh­li spra­viť víken­do­vý „team­bu­il­ding“ a ísť sa zaba­viť. Slo­vo dalo slo­vo a dali sme si tri stret­nu­tia k tomu, s akou ide­ou by sme na event šli.

Zade­fi­no­va­li sme si základ­né kri­té­riá víťazs­tva a druh pro­jek­tu, na akom sme chce­li pra­co­vať. V prvom rade sme chce­li rie­šiť reál­ny prob­lém – náš nápad mal šet­riť čas ale­bo penia­ze. Dru­hým kri­té­ri­om bolo, aby sme doká­za­li za víkend uro­biť MVP a pro­stred­níc­tvom Pay Per Ins­tall ho aj zva­li­do­vať. Z toho nám vyply­nu­lo, že by malo ísť o mobil­nú apli­ká­ciu.

Napriek tomu, že to mal byť pro­jekt na jeden víkend, moh­lo sa stať, že sa nám zapá­či a bude­me s ním chcieť v neja­kej podo­be pokra­čo­vať ďalej. Pre­to sme si muse­li vybrať odbor, kto­rý nám je blíz­ky. Tak sme si vypí­sa­li okru­hy, v kto­rých máme kon­tak­ty, skú­se­nos­ti a mož­nos­ti posú­vať sa ďalej.

Ten­to kľúč sme si necha­li ule­žať v hla­ve a vznik­lo nie­koľ­ko nápa­dov. Nie všet­ky sa však hodi­li na SWBA. Jeden taký­to nápad, kto­rý sme muse­li odmiet­nuť, nám však naprí­klad uká­zal cel­kom zau­jí­ma­vý trh a roz­hod­li sme sa ho zre­a­li­zo­vať. (Prá­ve pre­bie­ha dola­ďo­va­nie kon­cep­tu a prvá vali­dá­cia. Na jeseň by mohol uzrieť svet­lo sve­ta.)

Iným nápa­dom bolo cro­wd­sour­co­vé rie­še­nie zame­ra­né na infor­má­cie o pohy­be auto­bu­sov v kra­ji­nách, kde neexis­tu­jú ces­tov­né poriad­ky. Na prvé poču­tie sa mi veľ­mi nepoz­dá­val, no postup­ne vo mne dozre­lo pre­sved­če­nie, že by moh­lo ísť o zau­jí­ma­vú myš­lien­ku.

Ďal­ším kro­kom bolo zosta­ve­nie tímu. Vedel som, že je dôle­ži­té, aby v tak­tom tíme boli aj prog­ra­má­to­ri, mar­ke­té­ri či gra­fi­ci. Naša pred­sta­va bola, že sa dohod­ne­me s nie­koľ­ký­mi zná­my­mi a iba na túto prí­le­ži­tosť vytvo­rí­me vyvá­že­ný tím. Pár dní pred SWBA sme však niko­ho nema­li, zostal som iba ja s Mare­kom.

IMG_0888

Na Wee­ken­de: pia­tok

Tak­to sme dora­zi­li v pia­tok večer na Eko­no­mic­kú uni­ver­zi­tu. Tam sme stret­li Ras­ťa, náš­ho zná­me­ho zo Smart­po­in­tu. Pove­dal som si síce, že tra­ja biz­nis ľudia v jed­nom tíme môže byť prob­lém, ale nechal som to tak, veď bude aspoň zába­va. Ras­ťo ma nako­niec celý víkend veľ­mi prí­jem­ne prek­va­po­val svo­jou kva­li­tou.

Od orga­ni­zá­to­rov sme zis­ti­li, že zo všet­kých pri­hlá­se­ných je len sedem gra­fi­kov. To bol prob­lém, keď­že doko­py malo súťa­žiť 12 tímov. Vte­dy sme sa pus­ti­li do prvej ťaž­kej úlo­hy – zis­tiť, kto je gra­fik, a začať sa s ním baviť ešte pred samot­nou pre­zen­tá­ci­ou.

Pred­sta­ve­né pro­jek­ty boli veľ­mi dob­ré, naj­mä keď vez­mem do úva­hy, že priš­li aj ľudia s naozaj znač­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi. Mal som rešpekt. Marek však náš nápad pre­zen­to­val sku­toč­ne zau­jí­ma­vo. Nasta­la úlo­ha čís­lo dva – začať pre­svied­čať ľudí, aby nám dali hlas, čím by sme dosiah­li lep­šiu pozí­ciu pri zosta­vo­va­ní tímu.

Poda­ri­lo sa a zosta­vi­li sme skve­lý tím, v kto­rom je web­de­ve­lo­per Mar­tin (17 rokov, nick­na­me Frid­rich), UX gra­fik Mar­tin s kopou skú­se­nos­tí z Avas­tu a dva­ja štu­den­ti z Gra­zu. Tí mali na sta­ros­ti celú Andro­id apli­ká­ciu.

Prvým cie­ľom tímu bolo zade­fi­no­vať si, čo chce­me mať pri­pra­ve­né na záve­reč­nú pre­zen­tá­ciu. Po vyjas­ne­ní si kom­pe­ten­cií a usku­toč­ni­teľ­nos­ti plá­nu sme sa pus­ti­li do robo­ty. Dohod­li sme sa, ako bude vyze­rať MVP. Mar­tin vyro­bil základ­ný moc­kup pre kóde­rov, kto­rí si pri­pra­vi­li všet­ko potreb­né tak, aby na dru­hý deň moh­li už len kódiť app­ku. Frid­rich začal makať na webe, Marek navrhol kon­cept pre­zen­tá­cie. Ja som roz­be­hol prvú PPC rekla­mu a sociál­ne sie­te. Ras­ťo všet­ko koor­di­no­val a bol súčas­ťou kaž­dej čin­nos­ti.

V pia­tok sme skon­či­li o pol dru­hej nad­rá­nom.

IMG_0889-1024x476@2x

Na Wee­ken­de: sobo­ta

V sobo­tu sme si na spo­loč­ných raňaj­kách potvr­di­li úlo­hy a dola­di­li nejas­nos­ti. Po nich sa už tím úpl­ne roz­de­lil, pri­čom Ras­ťo bol koor­di­ná­to­rom čin­nos­tí vo vývo­ji, rie­šil detai­ly webu aj apli­ká­cie. Frid­rich pra­co­val na webe, Mar­tin kres­lil a rakús­ki kama­rá­ti kódi­li. Ja s Mare­kom a Ras­ťom sme sa veno­va­li biz­nis strán­ke pro­jek­tu a pra­co­va­li na lean can­vas.

Okrem toho sme boli, samoz­rej­me, stá­le aktív­ni na Face­bo­okuTwit­te­ri. Záro­veň som spus­til PPC na Goog­le, kto­rá sa však do kon­ca SWBA neroz­beh­la. Tiež som zis­ťo­val, ako na tom sú ostat­né tímy či vyba­vo­val chý­ba­jú­ce veci ako naprí­klad Andro­id Deve­lo­pers Account. Marek už inten­zív­ne pra­co­val na pre­zen­tá­cii.

Popo­lud­ní za nami priš­li men­to­ri. Rov­na­ko, ako som to zažil na pred­chá­dza­jú­com SWBA, aj tu boli veľ­ké roz­die­ly v tom, čo a ako nám radi­li. Ich reak­cie však boli veľ­mi dob­ré. Musím úprim­ne pove­dať, že ich náv­šte­va nám tro­chu roz­ho­di­la ryt­mus, keď­že sme neve­de­li, kedy pres­ne prí­du.

Náš plán do pol­no­ci naho­diť app­ku na Goog­le Play vyze­ral byť na prvý pohľad reál­ny. Pri naha­dzo­va­ní sme však natra­fi­li na chy­bu, kto­rú sa cha­la­ni sna­ži­li opra­viť ešte ďal­šie dve hodi­ny. Nepo­da­ri­lo sa.

Tak sme teóriu o reál­nych down­lo­adoch do pre­zen­tá­cie necha­li plá­vať. Okrem toho, na schvá­le­nie kam­pa­ne do Goog­le AdWords sa v Malaj­zii čaká nie­koľ­ko dní, čiže by sme to aj tak nestih­li.

IMG_0887@2x

Na Wee­ken­de: nede­ľa

V nede­ľu sme sa sústre­di­li naj­mä na pre­zen­tá­ciu. Cha­la­ni vyro­bi­li a otes­to­va­li demo, kres­li­li sme pre­zen­tá­ciu, dopĺňa­li kopu úda­jov z pries­ku­mu.

Uve­do­mi­li sme si, že máme v rukách naozaj zau­jí­ma­vý pro­jekt a chce­me na ňom pra­co­vať aj po skon­če­ní SWBA. Naj­mä, keď sa nám už počas víken­du poda­ri­lo nájsť pár ľudí, kto­rí nám budú vedieť pomôcť roz­ší­riť treffi.co do sve­ta.

Počas pre­zen­tá­cií som bol tro­chu ner­vóz­ny. Via­ce­rí moji favo­ri­ti však skla­ma­li – nedo­tia­hnu­tý biz­nis model či zlá pre­zen­tá­cia. Na dru­hej stra­ne pro­jek­ty, o kto­rých som ani netu­šil, v akom sta­ve sa nachá­dza­li, veľ­mi dob­re zabra­li.

Marek odpre­zen­to­val treffi.co vyni­ka­jú­co a my sme nako­niec vyhra­li. Poda­ri­lo sa to vďa­ka celé­mu tímu. Kaž­dý poriad­ne zama­kal a verím, že to bolo aj vidieť.

IMG_0886@2x

Po Wee­ken­de

Po skon­če­ní SWBA sme sa pri­hlá­si­li na Glo­bal Star­tup Batt­le. Aj keď sme tro­chu nepo­cho­pi­li pra­vid­lá a spra­vi­li tak neja­ké chy­by, v jed­nej kate­gó­rii sme sa dosta­li z 240 pro­jek­tov medzi finá­lo­vú 15-ku. Nevyh­ra­li sme.

Momen­tál­ne sa pri­pra­vu­je­me na reál­ny biz­nis. Uve­do­mu­je­me si, že výhra v súťa­ži v reál­nom sve­te veľa nezna­me­ná – dôle­ži­tí sú zákaz­ní­ci. Fina­li­zu­je­me plne funkč­ný MVP, kto­rý bude­me začiat­kom roka spúš­ťať v Kuala Lum­pur.

Ak dosiah­ne­me potreb­né čís­la, pôj­de­me za smart money angel inves­to­rom. Nuž, a potom by sme Ras­ťa vysla­li pria­mo do Kuala Lum­pur, aby tam na 100-tisíc down­lo­adoch vyla­dil a zva­li­do­val pro­dukt. Ak uspe­je­me, pôj­de­me ďalej.

Toto bola naša ces­ta k víťazs­tvu na Star­tup Wee­ken­de Bra­ti­sla­va, kto­rá ním našťas­tie neskon­či­la. Aj vďa­ka skve­lé­mu tímu treffi.co, kto­ré­mu sa chcem tou­to ces­tou poďa­ko­vať. Naj­mä Mare­ko­vi, Ras­ťo­vi, Mar­ti­no­vi, Mar­ti­no­vi – Frid­ri­cho­vi, Peťo­vi a Chris­top­he­ro­vi. Okrem toho pat­rí veľ­ká vďa­ka orga­ni­zá­to­rom a všet­kým dob­ro­voľ­ní­kom za rea­li­zá­ciu toh­to even­tu.

zdroj: http://www.tarantula.sk/ako-som-vyhral-startup-weekend-bratislava-druhykrat/

Pridať komentár (0)