Ako vlastne fun­guje finan­co­va­nie star­tupu?

Andrej Kiska / 21. marec 2014 / Tools a produktivita

Mys­lím, že som práve pri­šiel na to ako spus­tiť nový Face­book. Teraz už len vyrie­šiť, kde naň vez­mem peniaze. A ako, do frasa, z toho nejaké tie peniaze vydo­lu­jem?“

Toto je úvodný post z mini­sé­rie, ktorá ana­ly­zuje kolo­beh inves­tí­cií v star­tupe. V tomto prvom poste sa budem veno­vať otázke, ako vlastne tento kolo­beh vyzerá pri už sta­bil­ných trhoch ako je Sili­con Val­ley. V nasle­du­jú­com budem ana­ly­zo­vať špe­ci­fiká také­hoto cyklu inves­to­va­nia v stred­nej a východ­nej Európe (CEE). Ďal­šie prís­pevky sa budú hlb­šie veno­vať star­tu­pom v CEE, akými sú naprí­klad Credo Ven­tu­res a ven­ture kapi­tálu (rizi­kový kapi­tál, ďalej aj VK).

Pred­tým, než sa vybe­rieme na výpravu do divo­činy, spo­meňme si ešte zopár fak­tov:

táto séria postov (rov­nako ako zvy­šok mojich postov) sa zame­riava na hight-tech star­tupy, netýka sa malých alebo stred­ných biz­ni­sov. Viac sa o tomto roz­de­lení dozviete tu. Keďže som súčas­ťou Credo Ven­tu­res so síd­lom v Prahe a kapi­tá­lom zame­ra­ným na CEE región, či sa vám to páči alebo nie, som orien­to­vaný práve na našu star­tu­povú komu­nitu.

His­tó­ria a vývoj inves­to­va­nia

Od vytvo­re­nia prvej high-tech VK inves­tí­cie v roku 1957 – Digi­tal Equ­ip­ment Cor­po­ra­tion (DEC) sa v inves­to­vaní do star­tu­pov už mnohé zme­nilo. Spo­loč­nosti ako DEC alebo Tan­dem museli vyrá­bať svoje vlastné pro­dukty, čo zna­me­nalo, že potre­bo­vali naprí­klad vybu­do­vať továrne. Keď berieme do úvahy, že taký star­tup vyža­do­val anga­žo­va­nie obchod­ní­kov, tech­ni­kov a pro­fe­si­onálny ser­vis, nie je veľ­kým prek­va­pe­ním, že ešte pred­tým, ako zís­kal prvého zákaz­níka sa na jeho výplat­nej páske ocitlo 50 až 100 zamest­nan­cov. V tom čase si zalo­že­nie star­tupu vyža­do­valo obrov­ské množ­stvo finan­cií a pod­stú­pe­nie ohrom­ného rizika ešte pred­tým, ako sa vám do rúk dostala finálna ver­zia vášho pro­duktu.

Našťas­tie pre nás (teda, ak nesta­viame továrne), v súčas­nosti tak­mer všetky moderné star­tupy dokážu už vo svo­jich začiat­koch roz­de­liť inves­tí­cie do rôz­nych fáz. Vďaka naj­nov­šiemu soft­véru a sile out­sour­cingu môžu star­tupy začať s pro­to­typmi svo­jich pro­duk­tov v prie­behu nie­koľ­kých minút a tak­mer bez kapi­tálu. Áno, vybu­do­va­nie firmy si stále vyža­duje veľa peňazí a pod­statné riziko (podľa Crunch­Base , prie­merne úspešný star­tup z roku 2007 dal dokopy 41 mil. dolá­rov), avšak počia­točné inves­tí­cie do vývoja a tes­to­va­nia pro­duk­tov sa mar­kan­tne zní­žili.

Na čo sú dobré všetky tieto rizi­kové, angel a ven­ture kapi­tály?

Súčasný inves­tičný cyk­lus silno pri­po­mína ten vývo­jový: najprv tu máme zakla­da­te­ľov, ktorí prídu s neja­kým nápa­dom. Potom ho pre­tvo­ria v pro­to­typ pro­duktu, ktorý tes­tujú, aby zis­tili, či by bol oň na trhu záu­jem. Zís­kajú prvotný feed­back od beta-use­rov, na základe kto­rého pro­dukt vylep­šujú na finálnu ver­ziu, a tú pred­sta­via verej­nosti. Ak je pro­dukt úspešný, zakla­da­te­lia zamest­najú ďal­ších ľudí, ktorí ho pomá­hajú zvi­di­teľ­ňo­vať. Postupne sa obja­vujú iné kon­ku­renčné pro­dukty, ktoré dostá­vajú našich zakla­da­te­ľov pod tlak. Dochá­dza k násled­nej ino­vá­cii pro­duk­tov, čo stojí ďal­šie peniaze a zvy­šuje kon­ku­ren­cie­schop­nosť. A kolo­beh inves­tí­cií sa začína znova opa­ko­vať.

Každá fáza vývoja v živote firmy sa stre­táva s rôz­nymi prob­lé­mami, a teda vyža­duje iné druhy finan­co­va­nia. Okrem toho, ako firma postu­puje do ďal­šieho a ďal­šieho cyklu, jej rizi­ko­vosť klesá. Na sta­bil­ných finanč­ných trhoch sa pohy­bujú špe­cia­listi, ktorí sa zame­ria­vajú iba na kon­krétnu vývo­jovú fázu firmy. Na CEE trhoch máme zopár takých VK/PE firiem zame­ria­va­jú­cich sa na jednu, určitú fázu vývoja star­tupu, ale momen­tálne ani z ďaleka nepok­rý­vajú všetky fázy. 

Tento graf je ilus­tračný. Priamky medzi rôz­nymi finanč­nými stup­ňami sú často nejasné, rov­nako ako zámer inves­tora (najmä pre CCE región).

Pre­hľad inves­tič­ného cyklu

AngelsFamily, Friends and Fools (FFF): toto sú ľudia, ktorí na seba berú naj­väč­šie riziko, pre­tože inves­tujú do kon­krét­neho nápadu pod­ni­ka­teľa. Môžeme pove­dať, že FFF pat­ria ešte do špe­ciál­nej kate­gó­rie, pre­tože od nich dostá­vame finančnú pod­poru vo forme vrec­ko­vého a väč­ši­nou neča­kajú nič spať. Na dru­hej strane, Angels sú zvy­čajne pro­fe­si­onálni inves­tori, ktorí vo vše­obec­nosti inves­tujú vlastné peniaze s cie­ľom umož­niť pod­ni­ka­te­ľovi vytvo­riť prvé ver­zie svojho pro­duktu. Dobrý angel-inves­tor je bohatý člo­vek, ktorý dokáže poskyt­núť vedo­mosti v oblasti ria­de­nia a podelí sa tiež o svoje kon­takty. Tento typ inves­tora zvy­čajne od pod­ni­ka­teľa nevy­ža­duje žiadnu účasť pri ria­dení firmy, ako to robia inves­tori, ktorí vstu­pujú do hry v neskor­ších štá­diách firmy. Nežia­dajú kreslo v správ­nej rade ani nále­žitú pozor­nosť.

Seed fun­ding (štar­to­vací kapi­tál): pod­ni­ka­te­lia, ktorí sa pohy­bujú na sta­bil­ných trhoch ako Sili­con Val­ley alebo Izrael majú prí­stup k finan­co­va­niu, ktoré sa zvy­čajne špe­cia­li­zuje na vývoj pro­duktu a hľa­da­nie tech­nic­kých spo­lu­za­kla­da­te­ľov. Zatiaľ by som sa ešte nech­cel vyjad­ro­vať k úska­liam v CEE regi­óne, keďže tejto prob­le­ma­tike budem veno­vať svoj ďalší post. Pove­dal by som teda len, že je cel­kom oje­di­nelé naďa­biť v našom regi­óne na pro­fe­si­onálne seed finan­co­va­nie, ktoré by pro­duktu dalo v tejto fáze nejakú sku­točnú pri­danú hod­notu. Seed finan­co­va­nie sa využíva vo fáze, kedy pro­dukt pre­chá­dza z beta ver­zie na ver­ziu pre verej­nosť (alebo je aspoň vhodný pre prvých pou­ží­va­te­ľov, ktorí sú ochotní pre­pá­čiť mu určité muchy) a ide­álne dokáže zabez­pe­čiť jed­ného — dvoch zákaz­ní­kov (zákaz­ník, na roz­diel od pou­ží­va­teľa, je ten, kto v sku­toč­nosti už za pro­dukt platí). 

Ven­ture capi­tal (rizi­kový kapi­tál): Ven­ture kapi­tál alebo tiež Séria A alebo B (v závis­losti od toho, v akej fáze sa firma momen­tálne nachá­dza) sa využíva na mera­nie biz­nis modelu spo­loč­nosti: pokiaľ Séria A zabez­pečí nie­koľko pla­tia­cich zákaz­ní­kov, jej cie­ľom je vybu­do­vať pre­dajnú silu a zalo­žiť zahra­ničné kan­ce­lá­rie, aby sa pro­dukt sku­točne dostal na trh. Správny VK by mal okrem iného zabez­pe­čiť skú­se­ných pre­daj­cov, ale aj otvo­riť dvere k vlaj­ko­vým zákaz­ní­kom. Ven­ture kapi­tál zvy­čajne pri­chá­dza od väč­ších inšti­tuč­ných fon­dov, takže pod­ni­ka­teľ by mal byť pri­pra­vený odo­vzdať časť zo svo­jich práv ria­di­teľa pod­niku: nále­žitú pozor­nosť, kreslo v správ­nej rade, ako aj zabez­pe­če­nie základ­ných práv, akými sú roz­ho­do­va­nie o spô­so­boch finan­co­va­nia, právo poža­do­vať odkú­pe­nie / pre­daj akcií.

Pri­vate equ­ity (Súkromné vlastné ima­nie alebo PE) a Pub­lic Mar­kets (Verejné trhy): Môže sa stať, že aj napriek tomu, že firma val­cuje medzi­ná­rodné trhy, stále cíti potrebu roz­ras­tať sa (často for­mou akvi­zí­cie s naj­väč­šou kon­ku­ren­ciou) alebo aktívne ino­vo­vať svoje pro­dukty. Tak­tiež nie je rari­tou, že sa pôvodní zakla­da­te­lia roz­hodnú veno­vať nie­čomu inému a hľa­dajú spô­sob ako z firmy vycú­vať. Súkromný inves­tor a verejné trhy spĺňajú všetky tieto úlohy: dokážu zabez­pe­čiť veľké množ­stvo kapi­tálu alebo, v nie­kto­rých prí­pa­doch, dokonca zís­kať 100% podiel vo firme.

V sku­toč­nosti je veľmi neob­vyklé, a pova­žuje sa to za veľký výkon, keď firma prejde celou šká­lou star­tup vývoja. Ešte o niečo zried­ka­vej­šie je, aby zakla­da­te­lia firmy vydr­žali od jej zrodu až do konca. V pod­state by som takých pod­ni­ka­te­ľov spo­čí­tal na prs­toch jed­nej ruky. Aj napriek tomu, aj prvé fázy vývoja star­tupu môžu byť dosta­točne napí­na­vou, dokonca nie­kedy aj odme­ne­nou skú­se­nos­ťou.

Pridať komentár (0)