Ako zvlád­nuť prácu z domu a byť pro­duk­tívny

/ 4. decembra 2015 / Tools a produktivita

Práca z domu je podľa via­ce­rých jedna z tých vecí, ktoré teore­ticky znejú fajn, no po prak­tic­kej stránke sú odsú­dené na neús­pech. Prečo? Kvôli ľud­skej náture. 

Väč­šina z nás nad sebou potre­buje bič, alebo aspoň prí­tom­nosť ostat­ných pra­can­tov, aby doká­zala byť dlho­dobo pro­duk­tívna. Ak ale žiadny dozor nie je na dosah, dá sa vlastnú lenivú myseľ a potrebu prok­ras­ti­no­vať oka­bá­tiť, res­pek­tíve potla­čiť. My na to máme 6 tri­kov.

Vďaka inter­netu a digi­ta­li­zá­cií je čoraz viac pro­fe­sií, ktoré sa dajú vyko­ná­vať aj na diaľku. Práca v pohodlí domova síce nie je pre kaž­dého, ale ani pre tých, kto­rým vyho­vuje, pop­rí­pade pre­tých, ktorí nemajú na výber, to nie je vždy jed­no­du­ché. Domáce pro­stre­die už z prin­cípu nevy­vo­dzuje pra­covnú atmo­sféru. Rozp­tý­liť nás dokáže milión vecí a našou jedi­nou auto­ri­tou sme my sami, čo často býva kame­ňom úrazu. Ako sa nene­chať vyru­šiť, ale sa naopak správne moti­vo­vať?

sandbox-in-home-office-1

Vytvor si časový roz­vrh, ako keby si bol v práci

To, že nie si v kan­ce­lá­rií, ešte nezna­mená, že sa tak nemáš sprá­vať. Odhliad­nuc od (prav­de­po­dobne) prí­jem­nej­šieho pro­stre­dia a výhode súkro­mia sa nastav tak, ako keby ťa nie­kto kon­tro­lo­val. Sta­nov si presný počet hodín, ktorý venu­ješ práci a sľúb si, že ak ich poc­tivo odpra­cu­ješ, budeš si neskôr môcť uží­vať voľno. Nie­kedy to síce nevyjde, pre­tože nie­ktoré úlohy, pop­rí­pade kli­enti, nepoz­najú vhodnú hodinu, ale väč­ši­nou to fun­go­vať bude. Ak sa podob­ného režimu budeš držať, bude z toho pro­fi­to­vať nie­len tvoja práca, ale aj ty. Pres­nosť a pra­vi­del­nosť je pre náš mozog a telo pros­pešná a následné voľno je snáď ešte dôle­ži­tej­šie. Naj­lep­šie bude, ak si na dobu po práci pri­pra­víš akti­vity a stret­nu­tia s kama­rátmi, ktoré ťa budú moti­vo­vať k tomu, aby si prácu sku­točne sti­hol do istého časo­vého bodu. Ešte lep­šie bude, ak akti­vity nebu­deš môcť zru­šiť – potom ešte len uvi­díš, čo je to poriadna moti­vá­cia.

Naplá­nuj si dni a ich prie­beh

Túto radu omie­ľajú všetky prí­ručky pro­duk­ti­vity, a nie nadarmo. Dopredu vedieť, čo ťa počas dňa čaká a nemi­nie, nikdy nie je na škodu. Vieš si podľa toho vymys­lieť har­mo­no­gram, ktorý ti úlohy roz­triedi podľa nároč­nosti a miery tvojho sústre­de­nia, aby si ich sku­točne sti­hol dokon­čiť. Počas prvých dní/týždňov si skús vší­mať, kedy ti práca ide naj­lep­šie a kedy tvoja pro­duk­ti­vita naopak klesá, aby si vedel presne určiť, v kto­rom čase treba naj­viac zama­kať a kedy naopak skôr bodne pauza na kávu, alebo (ide­álne) na krátku pre­chádzku na čerstvom vzdu­chu.

how-to-convince-your-boss-to-let-you-work-from-home

Dbaj na svoj výzor

Nie je reč o obleku a kra­vate, ani o for­mál­nom kos­tým­čeku. Ide najmä o to, aby si nepod­ľa­hol nut­ka­niu ostať celý deň v pyžame, pre­tože aj keď to znie veľmi lákavo, takáto malič­kosť dokáže zásadne ovplyv­niť tvoju pro­duk­ti­vitu. Každé ráno absol­vuj aspoň mini­málnu hygienu, aj keby si nemal celý deň vystr­čiť päty z domu, a obleč sa aspoň tak, aby si sa nehan­bil pred poštá­rom alebo pek­ným susedom/susedkou. Tvoja pra­covná morálka sa ti poďa­kuje, lebo sa budeš cítiť svie­žej­šie a pro­fe­si­onál­nej­šie.

Vyhraď si pra­covný pries­tor

Ide­álne je, ak máš k dis­po­zí­cií pra­covňu, ale to sa samoz­rejme nie vždy dá zaria­diť. Môže to byť pra­covný stôl ako súčasť obý­vačky alebo spálne, no pod­statné je, aby sa práve dané miesto stalo tvo­jím fix­ným pra­cov­ným pries­to­rom. Pobyt v ňom sa tvoj mozog naučí aso­ci­ovať s prá­cou, čo ti prie­chod z domá­ceho do pra­cov­ného nasa­de­nia značne uľahčí. Dôle­žité je v kaž­dom prí­pade aj to, aby si sa vrámci tohto vyhra­de­ného pries­toru cítil prí­jemne. Zariaď si ho podľa chuti, ozdob prí­jem­nými malič­kos­ťami, neza­budni na fotky, kvety, sviečky, alebo čokoľ­vek ťa jed­no­du­cho poteší. A samoz­rejme, ani na pohodlnú sto­ličku.

Frustrated-man

Nevy­ne­chá­vaj krátke pauzy

Nech robíme čo robíme, robotmi sa nikdy nesta­neme a práca bez akej­koľ­vek pre­stávky nás bude len ubí­jať. Rov­nako ako v bež­nej práci, ani doma neza­bú­daj na pra­vi­delné pre­stávky, počas kto­rých môžeš robiť, čo sa ti páči. Práve to je výho­dou domá­ceho pro­stre­dia – nie si via­zaný na kace­lá­riu a môžeš si pokojne výjsť na pol­ho­dinku behu, obed s kama­rátmi alebo kli­entmi, či si aspoň vychut­nať povinnú dávku kofe­ínu s nohami vylo­že­nými až po pla­fón. Nikto ťa nevidí a nikto nebude frf­lať ani nad prí­pad­nou ciga­re­tou na odre­a­go­va­nie. Nech je to ale čokoľ­vek, dbaj na to, aby ťa to namiesto pol­ho­diny nerozp­tý­lilo na tri hodiny a najmä, aby si si počas danej chvíle aspoň tro­chu oddý­chol.

Vyhý­baj sa rozp­ty­ľo­va­niu

Ako som naz­na­čila v pre­doš­lom bode, pauzy si treba robiť s mie­rou a akti­vity počas nich vybe­rať s roz­umom. Ale neho­vo­rím len o pau­zách. Počas práce bez dozoru bude tvo­jou naj­väč­šou výzvou dis­cip­lína a je už len na tebe, ako sa s ňou popa­su­ješ. Začni s malič­kos­ťami – žiadne sociálne siete ani sur­fo­va­nie po inter­nete medzi urči­tými časo­vými bodmi, žiadne upra­to­va­nie ani umý­va­nie ria­dov (keďže v zúfa­lých časoch je nám namiesto povin­ností dobré aj leš­te­nie prí­bora), jed­no­du­cho, počas práce akoby pre teba von­kajší svet ani neexis­to­val. Pokiaľ nehorí, kama­ráti počkajú, riad nezh­nije (snáď) a zau­jí­mavý člá­nok o roz­koš­ných šte­niat­kach (alebo čom­koľ­vek inom) si môžeš pozrieť aj neskôr.

0221_homeoffice_630x420

Zdroj: Entrepreneur.com

Pridať komentár (0)