Ako zvlád­nuť prá­cu z domu a byť pro­duk­tív­ny

/ 4. decembra 2015 / Lifehacking

Prá­ca z domu je pod­ľa via­ce­rých jed­na z tých vecí, kto­ré teore­tic­ky zne­jú fajn, no po prak­tic­kej strán­ke sú odsú­de­né na neús­pech. Pre­čo? Kvô­li ľud­skej nátu­re.

Väč­ši­na z nás nad sebou potre­bu­je bič, ale­bo aspoň prí­tom­nosť ostat­ných pra­can­tov, aby doká­za­la byť dlho­do­bo pro­duk­tív­na. Ak ale žiad­ny dozor nie je na dosah, dá sa vlast­nú leni­vú myseľ a potre­bu prok­ras­ti­no­vať oka­bá­tiť, res­pek­tí­ve potla­čiť. My na to máme 6 tri­kov.

Vďa­ka inter­ne­tu a digi­ta­li­zá­cií je čoraz viac pro­fe­sií, kto­ré sa dajú vyko­ná­vať aj na diaľ­ku. Prá­ca v pohod­lí domo­va síce nie je pre kaž­dé­ho, ale ani pre tých, kto­rým vyho­vu­je, pop­rí­pa­de pre­tých, kto­rí nema­jú na výber, to nie je vždy jed­no­du­ché. Domá­ce pro­stre­die už z prin­cí­pu nevy­vo­dzu­je pra­cov­nú atmo­sfé­ru. Rozp­tý­liť nás doká­že mili­ón vecí a našou jedi­nou auto­ri­tou sme my sami, čo čas­to býva kame­ňom úra­zu. Ako sa nene­chať vyru­šiť, ale sa naopak správ­ne moti­vo­vať?

sandbox-in-home-office-1

Vytvor si časo­vý roz­vrh, ako keby si bol v prá­ci

To, že nie si v kan­ce­lá­rií, ešte nezna­me­ná, že sa tak nemáš sprá­vať. Odhliad­nuc od (prav­de­po­dob­ne) prí­jem­nej­šie­ho pro­stre­dia a výho­de súkro­mia sa nastav tak, ako keby ťa nie­kto kon­tro­lo­val. Sta­nov si pres­ný počet hodín, kto­rý venu­ješ prá­ci a sľúb si, že ak ich poc­ti­vo odpra­cu­ješ, budeš si neskôr môcť uží­vať voľ­no. Nie­ke­dy to síce nevyj­de, pre­to­že nie­kto­ré úlo­hy, pop­rí­pa­de kli­en­ti, nepoz­na­jú vhod­nú hodi­nu, ale väč­ši­nou to fun­go­vať bude. Ak sa podob­né­ho reži­mu budeš držať, bude z toho pro­fi­to­vať nie­len tvo­ja prá­ca, ale aj ty. Pres­nosť a pra­vi­del­nosť je pre náš mozog a telo pros­peš­ná a násled­né voľ­no je snáď ešte dôle­ži­tej­šie. Naj­lep­šie bude, ak si na dobu po prá­ci pri­pra­víš akti­vi­ty a stret­nu­tia s kama­rát­mi, kto­ré ťa budú moti­vo­vať k tomu, aby si prá­cu sku­toč­ne sti­hol do isté­ho časo­vé­ho bodu. Ešte lep­šie bude, ak akti­vi­ty nebu­deš môcť zru­šiť – potom ešte len uvi­díš, čo je to poriad­na moti­vá­cia.

Naplá­nuj si dni a ich prie­beh

Túto radu omie­ľa­jú všet­ky prí­ruč­ky pro­duk­ti­vi­ty, a nie nadar­mo. Dopre­du vedieť, čo ťa počas dňa čaká a nemi­nie, nikdy nie je na ško­du. Vieš si pod­ľa toho vymys­lieť har­mo­no­gram, kto­rý ti úlo­hy roz­trie­di pod­ľa nároč­nos­ti a mie­ry tvoj­ho sústre­de­nia, aby si ich sku­toč­ne sti­hol dokon­čiť. Počas prvých dní/týždňov si skús vší­mať, kedy ti prá­ca ide naj­lep­šie a kedy tvo­ja pro­duk­ti­vi­ta naopak kle­sá, aby si vedel pres­ne určiť, v kto­rom čase tre­ba naj­viac zama­kať a kedy naopak skôr bod­ne pau­za na kávu, ale­bo (ide­ál­ne) na krát­ku pre­chádz­ku na čerstvom vzdu­chu.

how-to-convince-your-boss-to-let-you-work-from-home

Dbaj na svoj výzor

Nie je reč o oble­ku a kra­va­te, ani o for­mál­nom kos­tým­če­ku. Ide naj­mä o to, aby si nepod­ľa­hol nut­ka­niu ostať celý deň v pyža­me, pre­to­že aj keď to znie veľ­mi láka­vo, taká­to malič­kosť doká­že zásad­ne ovplyv­niť tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu. Kaž­dé ráno absol­vuj aspoň mini­mál­nu hygie­nu, aj keby si nemal celý deň vystr­čiť päty z domu, a obleč sa aspoň tak, aby si sa nehan­bil pred poštá­rom ale­bo pek­ným susedom/susedkou. Tvo­ja pra­cov­ná morál­ka sa ti poďa­ku­je, lebo sa budeš cítiť svie­žej­šie a pro­fe­si­onál­nej­šie.

Vyhraď si pra­cov­ný pries­tor

Ide­ál­ne je, ak máš k dis­po­zí­cií pra­cov­ňu, ale to sa samoz­rej­me nie vždy dá zaria­diť. Môže to byť pra­cov­ný stôl ako súčasť obý­vač­ky ale­bo spál­ne, no pod­stat­né je, aby sa prá­ve dané mies­to sta­lo tvo­jím fix­ným pra­cov­ným pries­to­rom. Pobyt v ňom sa tvoj mozog naučí aso­ci­ovať s prá­cou, čo ti prie­chod z domá­ce­ho do pra­cov­né­ho nasa­de­nia znač­ne uľah­čí. Dôle­ži­té je v kaž­dom prí­pa­de aj to, aby si sa vrám­ci toh­to vyhra­de­né­ho pries­to­ru cítil prí­jem­ne. Zariaď si ho pod­ľa chu­ti, ozdob prí­jem­ný­mi malič­kos­ťa­mi, neza­bud­ni na fot­ky, kve­ty, svieč­ky, ale­bo čokoľ­vek ťa jed­no­du­cho pote­ší. A samoz­rej­me, ani na pohodl­nú sto­lič­ku.

Frustrated-man

Nevy­ne­chá­vaj krát­ke pau­zy

Nech robí­me čo robí­me, robot­mi sa nikdy nesta­ne­me a prá­ca bez akej­koľ­vek pre­stáv­ky nás bude len ubí­jať. Rov­na­ko ako v bež­nej prá­ci, ani doma neza­bú­daj na pra­vi­del­né pre­stáv­ky, počas kto­rých môžeš robiť, čo sa ti páči. Prá­ve to je výho­dou domá­ce­ho pro­stre­dia – nie si via­za­ný na kace­lá­riu a môžeš si pokoj­ne výjsť na pol­ho­din­ku behu, obed s kama­rát­mi ale­bo kli­ent­mi, či si aspoň vychut­nať povin­nú dáv­ku kofe­ínu s noha­mi vylo­že­ný­mi až po pla­fón. Nikto ťa nevi­dí a nikto nebu­de frf­lať ani nad prí­pad­nou ciga­re­tou na odre­a­go­va­nie. Nech je to ale čokoľ­vek, dbaj na to, aby ťa to namies­to pol­ho­di­ny nerozp­tý­li­lo na tri hodi­ny a naj­mä, aby si si počas danej chví­le aspoň tro­chu oddý­chol.

Vyhý­baj sa rozp­ty­ľo­va­niu

Ako som naz­na­či­la v pre­doš­lom bode, pau­zy si tre­ba robiť s mie­rou a akti­vi­ty počas nich vybe­rať s roz­umom. Ale neho­vo­rím len o pau­zách. Počas prá­ce bez dozo­ru bude tvo­jou naj­väč­šou výzvou dis­cip­lí­na a je už len na tebe, ako sa s ňou popa­su­ješ. Začni s malič­kos­ťa­mi – žiad­ne sociál­ne sie­te ani sur­fo­va­nie po inter­ne­te medzi urči­tý­mi časo­vý­mi bod­mi, žiad­ne upra­to­va­nie ani umý­va­nie ria­dov (keď­že v zúfa­lých časoch je nám namies­to povin­nos­tí dob­ré aj leš­te­nie prí­bo­ra), jed­no­du­cho, počas prá­ce ako­by pre teba von­kaj­ší svet ani neexis­to­val. Pokiaľ neho­rí, kama­rá­ti počka­jú, riad nezh­ni­je (snáď) a zau­jí­ma­vý člá­nok o roz­koš­ných šte­niat­kach (ale­bo čom­koľ­vek inom) si môžeš pozrieť aj neskôr.

0221_homeoffice_630x420

Zdroj: Entrepreneur.com

Pridať komentár (0)