Kanada legalizovala predaj a pestovanie marihuany

Linda Cebrová / 20. júna 2018 / Eko

  • Ka­nada uro­bila vý­znamný krok
  • Ma­ri­hu­anu si tu kú­piš v ob­chode už od sep­tem­bra
zdroj: unsplash.com
  • Ka­nada uro­bila vý­znamný krok
  • Ma­ri­hu­anu si tu kú­piš v ob­chode už od sep­tem­bra

Ka­nada ofi­ciálne le­ga­li­zo­vala po­u­ží­va­nie ma­ri­hu­any na re­kre­ačné účely. Zá­ko­no­dar­co­via týmto kro­kom ot­vo­rili cestu k slo­bod­nej spot­rebe a pes­to­va­niu tejto mäk­kej drogy. Podľa agen­túry AFP, roz­hod­nu­tie na­be­rie účin­nosť od sep­tem­bra.

Ta­mojší se­nát ná­vrh zá­kona schvá­lil po­me­rom hla­sov 52 ku 29. Te­raz by zá­kon mala pod­pí­sať ešte ge­ne­rálna gu­ver­nérka, teda zá­stup­kyňa krá­ľovny Alž­bety II, ide však už len o for­ma­litu.

Skončí tak zá­kaz, ktorý platí v Ka­nade od roku 1923. Po­u­ži­tie ma­ri­hu­any na le­kár­ske účely bolo v kra­jine po­vo­lené v roku 2001. „Pre zlo­čin­cov bolo až prí­liš jed­no­du­ché zo­hnať ma­ri­hu­anu a pre zlo­čin­cov zhrab­núť zisk. Te­raz to zme­níme,“ na­pí­sal na Twit­teri pre­miér Tru­deau v re­ak­cii na hla­so­va­nie Se­nátu.

Zá­kon sta­noví ako drogu pes­to­vať, dis­tri­bu­ovať a pre­dá­vať. Ka­nada sa tak stáva pr­vou kra­ji­nou z G7, ktorá cel­kom po­vo­ľuje uží­va­nie a pes­to­va­nie ma­ri­hu­any. Deje sa to 5 ro­kov po­tom, ako Uru­guaj ako prvá kra­jina na svete le­ga­li­zo­vala ma­ri­hu­anu.

Ka­na­ďa­nia v roku 2015 podľa od­ha­dov utra­tili za ma­ri­hu­anu tak­mer 6 mi­liard ka­nad­ských do­lá­rov, teda tak­mer rov­nako ako za víno. Zdá sa, že naj­skôr od po­lo­vice sep­tem­bra bude možné si ma­ri­hu­anu kú­piť v ob­chode alebo si ju ob­jed­nať cez in­ter­net od vý­robcu s prí­sluš­nou li­cen­ciou.

Pra­vidlá pre pre­daj a faj­če­nie sa môžu lí­šiš podľa jed­not­li­vých pro­vin­cií. Do­spelé osoby budú môcť mať pri sebe na ve­rej­nosti až 30 gra­mov ma­ri­hu­any. Ve­ková hra­nica bola fe­de­rálne sta­no­vená na 18 ro­kov. Tresty budú prí­sne. Až 14 ro­kov hrozí člo­veku, ktorý predá drogu ne­pl­no­le­tej osobe.

 

zdroj:bbc

Pridať komentár (0)