Veľký výpredaj odštartoval. Z Bratislavy môžeš letieť za pár eur

  • V ponuke sú akciové letenky do viac ako 30 destinácií
  • Ide o pohodlné odlety - iba z Bratislavy a to od 8 eur za jednosmernú letenku
  • Ponuka platí do 9. júla 23:59 alebo do vypredania voľných miest
pec
bts.aero, pixabay
  • V ponuke sú akciové letenky do viac ako 30 destinácií
  • Ide o pohodlné odlety - iba z Bratislavy a to od 8 eur za jednosmernú letenku
  • Ponuka platí do 9. júla 23:59 alebo do vypredania voľných miest

Niš od 16 eur 

Ne­vieš, čo s ví­ken­dom? Sprav si vý­let do tro­chu ne­tra­dič­nej des­ti­ná­cie – srb­ského Nišu. Veď kto by sa nech­cel len tak vy­dať do ne­zná­meho mesta na Bal­kán­skom po­lo­strove, o kto­rom mnohí ani len ne­po­čuli?

Lacné uby­to­va­nie v meste Niš za­bez­pe­čujú de­siatky sú­krom­ných apart­má­nov/pen­zi­ó­nov a ho­te­lov. Vý­borné ohlasy majú štvor­hviez­dič­kové The Only One Apart­ment, síd­liace v his­to­ric­kej bu­dove z roku 1880. Veľ­kou vý­ho­dou je po­loha ne­ďa­leko hlav­ného ná­mes­tia a Niš­skej pev­nosti (100 met­rov), v pe­šej do­stup­nosti sú aj ďal­šie zau­jí­mavé at­rak­cie. Za noc tu za­pla­tíš okolo 12 eur osoba/noc.

Skopje od 23 eur

Skopje, hlavné mesto Macedónska, najväčšie a najrozmanitejšie miesto v krajine, podlieha po svojej bohatej historickej metamorfóze, modernej premene. Macedónčania, Albánci, Turci, Rumuni, Bosniaci, Srbi a mnoho iných národností, ktoré tu nájdeš, z neho robia internacionálne a pestrofarebné centrum.

Tip na ubytovanie: 3* Hotel De KOKA za veľmi výhodných 17 eur vrátane raňajok. Hotel má skvelé hodnotenie a nachádza sa v centre mesta.

Londýn od 34 eur

Lon­dýn je jed­ným z najk­raj­ších miest, ktoré po­núka kul­túru, zá­bavu i po­zna­nie a každý správny ces­to­va­teľ by ho preto mal as­poň raz nav­ští­viť. Po­kiaľ sa ti to ešte ne­po­da­rilo, alebo na­opak sa do Lon­dýna rád vrá­tiš, využi spiatočnú letenku za vynikajúcich 34 eur.

Tip na uby­to­va­nie je Stu­dios2Let – North Go­wer, ktorý vy­chá­dza na 47 eur na osobu za jednu noc. Má skvelú po­lohu a k dis­po­zí­cii je aj bez­platné storno. Alebo tento Lons­dale Ho­tel, v ktorom sa ubytuješ za 51 eur .

Miláno od 32 eur

Mesto, v ktorom sa snúbi to najlepšie zo sveta dizajnu a módy a miesto, kde si každý príde na to svoje. Tak možno charakterizovať Miláno. Či už milujete výpredaje v obchodoch, famóznu taliansku kuchyňu, európsku históriu a umenie, alebo ste fanúšikom futbalu. S touto letenkou budete mať všetko z toho na dosah, stačí si len vybrať správny termín. Letenky začínajú na sume 32 eur a končia tými najkrajšími zážitkami.

Z lacnejších ale dobre hodnotených hotelov odporúčame napríklad hotel New Generation Urban, ceny za izby sú dostupné od 20 Eur za osobu a noc a hodnotenie je nad 7/10. Dobré hodnotenie má aj na Tripadvisore, kde ho popisujú ako dobrý a čistý hotel s veľkými izbami a pohodlnými posteľami a navyše v centre mesta. Do hostela sa dostanete autobusom priamo z letiska asi za 70 minút a cesta vás bude stáť okolo 7 Eur. Autobus jazdí každých cca 15 minút. Taxíkom to zvládnete za asi 60 Eur (Ak ste štyria tak 15 Eur na osobu).

Bo­logna od 32 eur

Ta­lian­sko je be­z­od­nou stud­ni­cou nád­her­ných miest. Bo­logna, sta­ro­bylé uni­ver­zitné mesto, je jed­ným z nich. Do­mi­nuje jej kul­túrne bo­hat­stvo. Mesto je známe aj ako čer­vené. Prečo práve čer­vené? Možno za to môže farba teh­lo­vých striech alebo farba bu­dov z ne­omiet­nu­tých te­hál.

Tip na uby­to­va­nie: Veľmi dobre hod­no­tené uby­to­va­nie priamo v cen­tre je Mia­Via Apart­ments Mar­coni. Ná­mes­tie Piazza Mag­gi­ore je od apart­mánu vzdia­lené len 800 met­rov, za­tiaľ čo ulica Via Za­mboni je vzdia­lená 1,1 km. Najb­liž­šie le­tisko Gug­lielmo Mar­coni je si­tu­ované vo vzdia­le­nosti 5 km, takže všetko po­trebné máš na­ozaj v blíz­kej vzdia­le­nosti.  Za uby­to­va­nie tu za­pla­tíš okolo 25 eur noc/osoba

Eind­ho­ven od 47 eur

Eind­ho­ven je jed­ným z naj­väč­ších a naj­star­ších miest kra­jiny tu­li­pá­nov. Mesto leží ne­ďa­leko hra­níc s Bel­gic­kom a Ne­mec­kom na ju­ho­vý­chode Ho­land­ska. Te­raz máš pri­tom mož­nosť si do tejto des­ti­ná­cie v blíz­kosti Am­ster­damu kú­piť le­tenky za na­ozaj lá­kavú cenu.

Tip na uby­to­va­nieVý­borné hod­no­te­nia má štvor­hviez­dič­kový Park Plaza Eind­ho­ven v cen­tre mesta. Ide o lu­xusný vý­ber za 53 eur osoba/noc. Hos­tia majú k dis­po­zí­cii saunu, po­sil­ňovňu, krytý ba­zén a 3 re­štau­rá­cie. V blíz­kom okolí je mú­zeum Van Ab­be­mu­seum a park.

Ce­novo vý­hodný je aj štý­lový De­sign Ho­tel Glow Eind­ho­ven za veľmi vý­hod­ných 44 eur osoba/noc. Ho­tel je v ab­so­lút­nom cen­tre mesta, hneď vedľa vla­ko­vej sta­nice.

Zľava na ubytovanie

Ak si plánuješ rezervovať ubytovanie cez Booking.com, urob to cez tento link a na tvoj pobyt dostaneš zľavu 10 %. Kompletný zoznam akciových leteniek nájdeš TU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech