Veľký výpredaj odštartoval. Z Bratislavy môžeš letieť za pár eur

Linda Cebrová / 9. júla 2018 / Lifehacking

  • V po­nuke sú ak­ci­ové le­tenky do viac ako 30 des­ti­ná­cií
  • Ide o po­hodlné od­lety – iba z Bra­ti­slavy a to od 8 eur za jed­no­smernú le­tenku
  • Po­nuka platí do 9. júla 23:59 alebo do vy­pre­da­nia voľ­ných miest
zdroj: bts.aero, pixabay
  • V po­nuke sú ak­ci­ové le­tenky do viac ako 30 des­ti­ná­cií
  • Ide o po­hodlné od­lety – iba z Bra­ti­slavy a to od 8 eur za jed­no­smernú le­tenku
  • Po­nuka platí do 9. júla 23:59 alebo do vy­pre­da­nia voľ­ných miest

Niš od 16 eur 

Ne­vieš, čo s ví­ken­dom? Sprav si vý­let do tro­chu ne­tra­dič­nej des­ti­ná­cie – srb­ského Nišu. Veď kto by sa nech­cel len tak vy­dať do ne­zná­meho mesta na Bal­kán­skom po­lo­strove, o kto­rom mnohí ani len ne­po­čuli?

Lacné uby­to­va­nie v meste Niš za­bez­pe­čujú de­siatky sú­krom­ných apart­má­nov/pen­zi­ó­nov a ho­te­lov. Vý­borné ohlasy majú štvor­hviez­dič­kové The Only One Apart­ment, síd­liace v his­to­ric­kej bu­dove z roku 1880. Veľ­kou vý­ho­dou je po­loha ne­ďa­leko hlav­ného ná­mes­tia a Niš­skej pev­nosti (100 met­rov), v pe­šej do­stup­nosti sú aj ďal­šie zau­jí­mavé at­rak­cie. Za noc tu za­pla­tíš okolo 12 eur osoba/noc.

Skopje od 23 eur

Skopje, hlavné mesto Ma­ce­dón­ska, naj­väč­šie a naj­roz­ma­ni­tej­šie miesto v kra­jine, pod­lieha po svo­jej bo­ha­tej his­to­ric­kej me­ta­mor­fóze, mo­der­nej pre­mene. Ma­ce­dón­ča­nia, Al­bánci, Turci, Ru­muni, Bos­niaci, Srbi a mnoho iných ná­rod­ností, ktoré tu náj­deš, z neho ro­bia in­ter­na­ci­onálne a pes­tro­fa­rebné cen­trum.

Tip na uby­to­va­nie: 3* Ho­tel De KOKA za veľmi vý­hod­ných 17 eur vrá­tane ra­ňa­jok. Ho­tel má skvelé hod­no­te­nie a na­chá­dza sa v cen­tre mesta.

Lon­dýn od 34 eur

Lon­dýn je jed­ným z najk­raj­ších miest, ktoré po­núka kul­túru, zá­bavu i po­zna­nie a každý správny ces­to­va­teľ by ho preto mal as­poň raz nav­ští­viť. Po­kiaľ sa ti to ešte ne­po­da­rilo, alebo na­opak sa do Lon­dýna rád vrá­tiš, vy­uži spia­točnú le­tenku za vy­ni­ka­jú­cich 34 eur.

Tip na uby­to­va­nie je Stu­dios2Let – North Go­wer, ktorý vy­chá­dza na 47 eur na osobu za jednu noc. Má skvelú po­lohu a k dis­po­zí­cii je aj bez­platné storno. Alebo tento Lons­dale Ho­tel, v kto­rom sa uby­tu­ješ za 51 eur .

Mi­láno od 32 eur

Mesto, v kto­rom sa snúbi to naj­lep­šie zo sveta di­zajnu a módy a miesto, kde si každý príde na to svoje. Tak možno cha­rak­te­ri­zo­vať Mi­láno. Či už mi­lu­jete vý­pre­daje v ob­cho­doch, fa­móznu ta­lian­sku ku­chyňu, európ­sku his­tó­riu a ume­nie, alebo ste fa­nú­ši­kom fut­balu. S touto le­ten­kou bu­dete mať všetko z toho na do­sah, stačí si len vy­brať správny ter­mín. Le­tenky za­čí­najú na sume 32 eur a kon­čia tými najk­raj­šími zá­žit­kami.

Z lac­nej­ších ale dobre hod­no­te­ných ho­te­lov od­po­rú­čame na­prí­klad ho­tel New Ge­ne­ra­tion Ur­ban, ceny za izby sú do­stupné od 20 Eur za osobu a noc a hod­no­te­nie je nad 7/10. Dobré hod­no­te­nie má aj na Tri­pad­vi­sore, kde ho po­pi­sujú ako dobrý a čistý ho­tel s veľ­kými iz­bami a po­hodl­nými po­ste­ľami a na­vyše v cen­tre mesta. Do hos­tela sa do­sta­nete au­to­bu­som priamo z le­tiska asi za 70 mi­nút a cesta vás bude stáť okolo 7 Eur. Au­to­bus jazdí kaž­dých cca 15 mi­nút. Ta­xí­kom to zvlád­nete za asi 60 Eur (Ak ste šty­ria tak 15 Eur na osobu).

Bo­logna od 32 eur

Ta­lian­sko je be­z­od­nou stud­ni­cou nád­her­ných miest. Bo­logna, sta­ro­bylé uni­ver­zitné mesto, je jed­ným z nich. Do­mi­nuje jej kul­túrne bo­hat­stvo. Mesto je známe aj ako čer­vené. Prečo práve čer­vené? Možno za to môže farba teh­lo­vých striech alebo farba bu­dov z ne­omiet­nu­tých te­hál.

Tip na uby­to­va­nie: Veľmi dobre hod­no­tené uby­to­va­nie priamo v cen­tre je Mia­Via Apart­ments Mar­coni. Ná­mes­tie Piazza Mag­gi­ore je od apart­mánu vzdia­lené len 800 met­rov, za­tiaľ čo ulica Via Za­mboni je vzdia­lená 1,1 km. Najb­liž­šie le­tisko Gug­lielmo Mar­coni je si­tu­ované vo vzdia­le­nosti 5 km, takže všetko po­trebné máš na­ozaj v blíz­kej vzdia­le­nosti.  Za uby­to­va­nie tu za­pla­tíš okolo 25 eur noc/osoba

Eind­ho­ven od 47 eur

Eind­ho­ven je jed­ným z naj­väč­ších a naj­star­ších miest kra­jiny tu­li­pá­nov. Mesto leží ne­ďa­leko hra­níc s Bel­gic­kom a Ne­mec­kom na ju­ho­vý­chode Ho­land­ska. Te­raz máš pri­tom mož­nosť si do tejto des­ti­ná­cie v blíz­kosti Am­ster­damu kú­piť le­tenky za na­ozaj lá­kavú cenu.

Tip na uby­to­va­nieVý­borné hod­no­te­nia má štvor­hviez­dič­kový Park Plaza Eind­ho­ven v cen­tre mesta. Ide o lu­xusný vý­ber za 53 eur osoba/noc. Hos­tia majú k dis­po­zí­cii saunu, po­sil­ňovňu, krytý ba­zén a 3 re­štau­rá­cie. V blíz­kom okolí je mú­zeum Van Ab­be­mu­seum a park.

Ce­novo vý­hodný je aj štý­lový De­sign Ho­tel Glow Eind­ho­ven za veľmi vý­hod­ných 44 eur osoba/noc. Ho­tel je v ab­so­lút­nom cen­tre mesta, hneď vedľa vla­ko­vej sta­nice.

Zľava na uby­to­va­nie

Ak si plá­nu­ješ re­zer­vo­vať uby­to­va­nie cez Bo­oking.com, urob to cez tento link a na tvoj po­byt do­sta­neš zľavu 10 %. Kom­pletný zo­znam ak­ci­ových le­te­niek náj­deš TU.

Pridať komentár (0)